متن کامل – مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل- …

۲-۱-۶- رابطه تروریسم و محاربه ۲۰
۲-۲- تاریخچه ۲۱
فصل سوم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل
۳-۱- قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد ۲۶
۳-۲- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۳۱
۳-۲-۱- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان(۲۰ دسامبر ۱۹۸۸)؛ ۳۱
۳-۲-۲-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر ۲۰۰۰) ۳۲
۳-۲-۳-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳) ۳۳
۳-۲-۴-کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) ۳۵
۳-۲-۵- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری(هفدهم دسامبر ۱۹۷۹)؛ ۳۹
۳-۲-۶- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری(۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱) ۴۰
۳-۲-۷- پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند ۴۲
۳-۲-۸- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳) ۴۲
۳-۲-۹- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸) ۴۲
۳-۲-۱۰- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس ۱۹۹۱) ۴۴
۳-۲-۱۱- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی(۱۴ دسامبر ۱۹۷۳) ۴۴
۳-۳- توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی ۴۵
۳-۳-۱- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ۴۷
۳-۳-۲- پولشویی و مصادره ۴۸
۳-۳-۳- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی ۵۰
۳-۳-۴- اقدامات پیشگیرانه ۵۱
۳-۳-۵- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق ۵۲
۳-۳-۶- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص ۵۴
۳-۳-۷- گزارش دهی معاملات مشکوک ۵۹
۳-۳-۸- مشاغل و حرفه های غیر مالی معین ۶۰
۳-۳-۹- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون ۶۵
۳-۳-۱۰- الزامات کلی ۶۷
۳-۳-۱۱- مجازات ها ۶۸
۳-۳-۱۲- همکاری های بین المللی ۶۸
فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران
۴-۱- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیونهای بین المللی ۷۶
‌۴-۱-۱- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان ۷۶
۴-۱-۲- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر ۲۰۰۰) ۷۶
۴-۱-۳- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳) ۷۸
۴-۲-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) ۷۸
۴-۱-۵- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری (هفدهم دسامبر ۱۹۷۹) ۷۹
۴-۱-۶- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ۸۰
۴-۱-۷- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند ۸۱
۴-۱-۸- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳) ۸۱

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدیر سایت

Next Post

مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین ...

ی اکتبر 11 , 2020
الف) ارتکاب عملی که طبق هر یک از کنوانسیونهای مذکور در پیوست این کنوانسیون، جرم شناخته شده است؛ یاب) ارتکاب هر عمل دیگری به منظور قتل یا ورود لطمه جسمی جدی به یک شهروند یا شخصی که مشارکت فعالی در درگیری مسلحانه ندارد و هدف از ارتکاب چنین عملی، ماهیتاً […]