پایان نامه مدیریت

مقاله رایگان درباره تیمهای

دانلود پایان نامه

استان گیلان است.
مشاهده شد که میانگین امتیاز متغیر تولید بهنگام در شرکتهای تولیدی استان گیلان بیشتر از حد متوسط و معادل 5/3 است. بررسی سازه های مربوط به اندازه گیری متغیر تولید بهنگام در جدول (5-4) نشان داده شده است.
جدول 5-4) سازه های مربوط به متغیر تولید بهنگام
سازه ها
میانگین


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

واریانس
انحراف معیار
ارزش کار در جریان ساخت به میزان فروش
6133/3
538/0
73382/0
میزان زمان صرف شده برای فرآوری سفارشها یا تولیدات
3867/3
438/0
66219/0
با بررسی سازه های مربوط به متغیر تولید بهنگام طبق جدول (5-4) ملاحظه میگردد که در این بخش مشکل اساسی شرکتهای تولیدی استان گیلان در زمان تهیه تولید یا سفارشات است.
مشاهده شد که میانگین امتیاز متغیر تیمهای چند وظیفهای در شرکتهای تولیدی استان گیلان بیشتر از حد متوسط و معادل 61/3 است. بررسی سازه های مربوط به اندازه گیری متغیر تیمهای چند وظیفهای در جدول (5-5) نشان داده شده است.
جدول 5-5) سازه های مربوط به متغیر تیمهای چند وظیفهای
سازه ها
میانگین
واریانس
انحراف معیار
میزان کارکنان درگیر در تیمهای کاری
6389/3
511/0
71507/0
وظایف انجام شده در قالب تیمهای کاری
7403/3
593/0
77027/0
آموزش ارائه شده به کارکنان
4420/3
704/0
83879/0
با بررسی سازه های مربوط به متغیر تیمهای چند وظیفهای طبق جدول (5-5) ملاحظه میگردد که در این بخش مشکل اساسی در شرکتهای تولیدی استان گیلان در نوع آموزش مناسب به کارکنان میباشد.
مشاهده شد که میانگین امتیاز متغیر عدم تمرکز در شرکتهای تولیدی استان گیلان بیشتر از حد متوسط و معادل 74/3 است. بررسی سازه های مربوط به اندازه گیری متغیر عددم تمرکز در جدول (5-6) نشان داده شده است.
جدول 5-6) سازه های مربوط به متغیر عدم تمرکز

 
 
سازه ها
میانگین
واریانس
انحراف معیار
سطوح سلسله مراتبی سازمان تولیدی
5635/3
470/0
68524/0
درصد کارکنانی که دارای توانایی قبول مسئولیت مدیریت تیم هستند.
3111/3

629/0
79305/0
با بررسی سازه های مربوط به متغیر عدم تمرکز طبق جدول (5-6) ملاحظه میگردد که در این بخش مشکل اساسی در شرکتهای تولیدی استان گیلان، عدم توانایی قبول مدیریت تیمها توسط کارکنان میباشد.
مشاهده شد که میانگین امتیاز متغیر یکپارچگی در شرکتهای تولیدی استان گیلان بیشتر از حد متوسط و معادل 38/3 است. بررسی سازه های مربوط به اندازه گیری متغیر یکپارچگی در جدول (5-7) نشان داده شده است.
جدول 5-7) سازه های مربوط به متغیر یکپارچگی
سازه ها
میانگین
واریانس
انحراف معیار
میزان وظایفی که توسط تیمها انجام شده است.
6961/3

90

پاسخی بگذارید