پایان نامه مدیریت

مقاله رایگان درباره عملکرد بازرگانی

دانلود پایان نامه

تحقیق دارای میانگین 38/3 و انحراف معیار 831/0 می‌باشد. این روند به این معنی است که از دید پاسخگویان یکپارچگی تولید در شرکتهای تولیدی استان گیلان بیش از حد متوسط است.
جدول 4-11) توصیف متغیر یکپارچگی
تعداد
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
میانگین
انحراف معیار
واریانس
یکپارچگی
181
1
5
3812/3
83065/0
690/0
نمودار 4-11) نمودار میله ای متغیر عدم یکپارچگی

توصیف متغیر سامانه اطلاعات عمودی: با توجه به جدول (4-12) مشاهده می‌شود که متغیر سامانه اطلاعات عمودی دارای میانگین 32/3 و انحراف معیار 657/0 می‌باشد. این روند به این معنی است که بهرهگیری از سامانه اطلاعات عمودی از دید پاسخگویان در شرکتهای تولیدی استان گیلان بیش از حد متوسط است.
جدول 4-12) توصیف متغیر سامانه اطلاعات عمودی
تعداد
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
میانگین
انحراف معیار
واریانس
سامانه اطلاعات عمودی
181
1
5
3223/3
65725/0
432/0
نمودار 4-12) نمودار میله ای متغیر سامانه اطلاعات عمودی

توصیف متغیر تولید ناب (متغیر مستقل): با توجه به جدول (4-13) مشاهده می‌شود که متغیر تولید ناب (متغیر مستقل) از دید پاسخگویان دارای میانگین 29/3 و انحراف معیار 413/0 می‌باشد. این روند به این معنی است که شرکت کنندگان در این تحقیق بر این اعتقادند که به کارگیری تولید ناب در شرکتهای تولیدی استان گیلان بیش از حد متوسط است.
جدول 4-13) توصیف متغیر تولید ناب (متغیر مستقل)
تعداد
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
میانگین
انحراف معیار
واریانس
تولید ناب (متغیر مستقل)
181
2
5
2894/3
41327/0
171/0
نمودار 4-13) نمودار میلهای متغیر تولید ناب (متغیر مستقل)
توصیف متغیر عملکرد بازرگانی (متغیر وابسته): با توجه به جدول (4-14) مشاهده می‌شود که متغیر عملکرد بازرگانی از دید شرکت کنندگان در این تحقیق دارای میانگین 79/3 و انحراف معیار 63/0 می‌باشد. این روند به این معنی است که شرکت کنندگان در این تحقیق بر این اعتقادند که عملکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی استان گیلان در حد زیاد است.
جدول 4-14) توصیف متغیر عملکرد بازرگانی (متغیر وابسته)
تعداد
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
میانگین
انحراف معیار
واریانس
عملکرد بازرگانی
181
2
5
7937/3
62986/0
397/0
نمودار 4-14) نمودار میلهای متغیر عملکرد بازرگانی

4-4) آزمون فرضیه ها
در این بخش از تحقیق، با بهره گرفتن از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و معادله رگرسیون تک متغیره، به ارزیابی فرضیه های تحقیق پرداخته میشود. اما پیش از آزمون فرضیه ها، برای بررسی نرمال بودن متغییرها از آزمون کلموگوروف- اسمیرنوف استفاده شده است. در این بررسی فرض صفر (H0) به این معنی است که بین فراوانیهای مشاهده شده، و فراوانیهای مورد انتظار تفاوتی وجود ندارد، به عبارتی دیگر، توزیع جامعه نرمال است. فرض مخالف (H1 ) هم در این آزمون این است که بین فراوانیهای مشاهده شده و فراوانیهای مورد انتظار، تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر توزیع جامعه نرمال نیست. با توجه به مطالب فوق، نتایج این آزمون بهشرح جدول زیر است:
جدول 4-15) آزمون توزیع نرمال متغیرها
متغیر
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Normal Parameters
Most Extreme Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative
متغیر وابسته
(عملکرد بازرگانی)
7333/2
30631/0
286/0
286/0
214/0
905/0
386/0
متغیر مستقل
(اجرای
تولید ناب)
حذف اتلاف
4667/3
44997/0
228/0
228/0
183/0-
722/0
674/0
بهبود مستمر
7000/3
24595/0
256/0
254/0
246/0-
803/0
539/0
نواقص صفر
7000/2
48305/0
433/0
267/0
433/0-
368/1
087/0
تولید بهنگام
5667/3
47271/0
185/0
185/0
184/0-
584/0-
885/0
سامانه تولید کششی
5000/3
40825/0
200/0
200/0-
200/0-
632/0
889/0
تیمهای چند وظیفهای
5000/3
79505/1
400/0
400/0
289/0-
265/1
082/0
عدم تمرکز
3000/3
53171/0
255/0
145/0
255/0-
806/0
535/0
یکپارچگی
0000/4
2222/0
300/0
300/0
300/0-
949/0
329/0
با توجه به مقدار سطح عدد اطمینان که بیشتر از سطح خطای در نظر گرفته شده یعنی 05/0 است، لذا دلیلی برای رد فرضیه های صفر وجود ندارد و میتوان گفت داده ها دارای توزیع نرمال هستند.

4-4-1) فرضیه اصلی
بین میزان اجرای تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد.
H0: P= 0
H1: P≠0
جدول 4-16) ضریب هبستگی بین اجرای تولید ناب و عملکرد بازرگانی
متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
سطح معنی داری
نتیجه
اجرای تولید ناب و عملکرد بازرگانی
181
433/0
001/0
تائید فرضیه
با توجه به جدول (4-16) مشاهده می شود که مقدار سطح عدد اطمینان کمتر از 5 درصد میباشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرض H0 رد و فرض H1تایید میشود و این رابطه معنیدار می باشد. همچنین بر اساس این جدول میتوان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر اجرای تولید ناب و عملکرد بازرگانی 433/0 + می باشد که این بیانگر رابطه مثبت معنادار بین دو متغیر می باشد.
جدول 4- 17) آزمون رگرسیون بین میزان اجرای تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی استان گیلان
مقدار R
ضریب تعیین
ضریب بتا
مقدار ثابت
سطح معنی داری

اجرای تولید ناب و عملکرد بازرگانی
433/0
187/0
702/0
508/1
001/0
با توجه به مقدار سطح عدد اطمینان که کمتر ازپنج صدم می باشد، بین دو متغیر اجرای تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی استان گیلان در سطح 95% رابطه معنی دار می باشد، شدت این رابطه برابر 3/43 درصد می باشد. جهت تعیین جهت این تاثیر باتوجه به ضریب بتا مشاهده می شود که این تاثیر مستقیم و مثبت می باشد. ازسویی ضریب تعیین در این فرضیه برابر با 187/0می باشد یعنی متغیر مستقل 7/18 درصد تغییرات متغیر وابسته را می تواند تبیین کند.
4-4-2) فرضیه های فرعی
فرضیه فرعی اول: بین حذف اتلاف و عملکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد.
H0: P= 0
H1: P≠0
جدول 4-18) ضریب هبستگی بین حذف اتلاف و عملکرد بازرگانی
متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
سطح معنی داری
نتیجه
حذف اتلاف و عملکرد بازرگانی
181
119/0-
110/0
رد فرضیه
با توجه به جدول (4-18) مشاهده می شود که مقدار سطح عدد اطمینان بیشتر از پنج درصد می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرض H1 رد و فرض H0تایید می شود بنابراین بین حذف اتلاف و عملکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی استان گیلان رابطه معنادار وجود ندارد.
فرضیه فرعی دوم: بین بهبود مستمر و عملکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد.
H0: P= 0
H1: P≠0
جدول 4-19) ضریب هبستگی بین بهبود مستمر و عملکرد بازرگانی
متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
سطح معنی داری
نتیجه
بهبود مستمر و عملکرد بازرگانی
181
270/0
001/0
تائید فرضیه
با توجه به جدول (4-19) مشاهده میشود که مقدار سطح عدد اطمینان کمتر ازپنج درصد می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرض H0 رد و فرض H1تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر بهبود مستمر و عملکرد بازرگانی 271/0 + می باشد که این بیانگر رابطه مثبت معنادار بین دو متغیر می باشد.
فرضیه فرعی سوم: بین نواقص صفر و عملکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد.
H0: P= 0
H1: P≠0
جدول 4-20) ضریب هبستگی بین نواقص صفر و عملکرد بازرگانی
متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
سطح معنی داری
نتیجه
نواقص صفر و عملکرد بازرگانی
181
304/0
001/0
تائید فرضیه
با توجه به جدول 4-20) مشاهده میشود که مقدار سطح عدد اطمینان کمتر ازپنج درصد می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرض H0 رد و فرض H1تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر نواقص صفر و عملکرد بازرگانی 304/0 + می باشد که این بیانگر رابطه مثبت معنادار بین دو متغیر می باشد.
فرضیه فرعی چهارم: بین تولید بهنگام و عملکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد.
H0: P= 0
H1: P≠0
جدول 4-21) ضریب هبستگی بین تولید بهنگام و عملکرد بازرگانی
متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
سطح معنی داری
نتیجه
تولید بهنگام و عملکرد بازرگانی
181
329/0
001/0
تائید فرضیه
با توجه به جدول 4-21) مشاهده میشود که مقدار سطح عدد اطمینان کمتر ازپنج درصد می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرض H0 رد و فرض H1تایید میشود و این رابطه معنیدار می باشد. همچنین بر اساس این جدول میتوان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر تولید بهنگام و عملکرد بازرگانی 9/32 درصد میباشد که این بیانگر رابطه مثبت معنادار بین دو متغیر می باشد.
فرضیه فرعی پنجم: بین سامانه تولید کششی و عملکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد.
H0: P= 0
H1: P≠0
جدول 4-22) ضریب هبستگی بین سامانه تولید کششی و عملکرد بازرگانی
متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
سطح معنی داری
نتیجه
سامانه تولید کششی و عملکرد بازرگانی
181
121/0 درصد
103/0
رد فرضیه
با توجه به جدول (4-22) مشاهده میشود که مقدار سطح عدد اطمینان بیشتر ازپنج درصد می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرض H1 رد و فرض H0تایید می شود و این رابطه معنیدار نمی باشد.
فرضیه فرعی ششم: بین تیمهای چند وظیفهای و عملکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد.
H0: P= 0
H1: P≠0
جدول 4-23) ضریب هبستگی بین تیمهای چند وظیفهای و عملکرد بازرگانی
متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
سطح معنی داری
نتیجه
تیم های چند وظیفهای و عملکرد بازرگانی
181
368/0
001/0
تائید فرضیه
با توجه به جدول (4-23) می شود که مقدار سطح عدد اطمینان کمتر ازپنج درصد می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرض H0 رد و فرض H1تایید میشود و این رابطه معنیدار میباشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر تیمهای چند وظیفهای و عملکرد بازرگانی 8/36 + درصد می باشد که این بیانگر رابطه مثبت معنادار بین دو متغیر می باشد.
فرضیه فرعی هفتم: بین عدم تمرکز در مسئولیتها و عملکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد.
H0: P= 0
H1: P≠0
جدول 4-24) ضریب هبستگی بین عدم تمرکز در مسئولیتها و عملکرد بازرگانی
متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
سطح معنی داری
نتیجه
عدم تمرکز در مسئولیتها و عملکرد بازرگانی
181
351/0
001/0
تائید فرضیه
با توجه به جدول (4-24) مشاهده میشود که مقدار سطح عدد
اطمینان کمتر ازپنج درصد می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرض H0 رد و فرض H1تایید میشود و این رابطه معنیدار میباشد. همچنین بر اساس این جدول میتوان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر عدم تمرکز در مسئولیتها و عملکرد بازرگانی 1/35 + درصد می باشد که این بیانگر رابطه مثبت معنادار بین دو متغیر می باشد.
فرضیه فرعی هشتم: بین یکپارچگی و عملکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد.
H0: P= 0
H1: P≠0
جدول 4-25) ضریب هبستگی بین یکپارچگی و عملکرد بازرگانی
متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
سطح معنی داری
نتیجه
یکپارچگی و عملکرد بازرگانی
181
305/0
001/0
تائید فرضیه
با توجه به جدول (4-25) مشاهده میشود که مقدار سطح عدد اطمینان کمتر ازپنج درصد می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرض H0 رد و فرض H1تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول میتوان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر یکپارچگی و عملکرد بازرگانی 5/30 + درصد می باشد که این بیانگر رابطه مثبت معنادار بین دو متغیر می باشد.
فرضیه فرعی نهم: بین سامانه اطلاعات عمودی و عملکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد.
H0: P= 0
H1: P≠0
جدول 4-26) ضریب هبستگی بین سامانه اطلاعات عمودی و عملکرد بازرگانی
متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
سطح معنی داری
نتیجه
سامانه اطلاعات عمودی و عملکرد بازرگانی
181
472/0
001/0
تائید فرضیه
با توجه به جدول (4-26) مشاهده میشود که مقدار سطح عدد اطمینان کمتر ازپنج درصد می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرض H0 رد و فرض H1تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر سامانه اطلاعات عمودی و عملکرد بازرگانی 2/47 + درصد می باشد که این بیانگر رابطه مثبت معنادار بین دو متغیر می باشد.
فصل پنجم
(نتایج و پیشنهادهای تحقیق)

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوعتحقیق)

5-1) مقدمه
در ابتدای این فصل، خلاصه نتایج تحقیق ذکر شده و سپس نتایج فرضیه های تحقیق تشریح شده و با مبانی نظری تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه سایر یافتههای محقق بصورت خلاصه ذکر شده و سپس محقق به استناد نتایج تحقیق، به بیان پیشنهادها در دو بخش شامل پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق و پیشنهاد به سایر محققین پرداخته است.
5-2) نتیجهگیری
در این قسمت ابتدا نتایج حاصل از توصیف متغیرها همراه با سازهای مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به نتایج آمار استنباطی پرداخته میشود.
5-2-1) نتایج حاصل از توصیف متغیرها
مشاهده شد که میانگین امتیاز متغیر حذف اتلاف در شرکتهای تولیدی استان گیلان از حد متوسط کمتر و معادل 65/2 است. بررسی سازه های مربوط به اندازه گیری متغیر حذف اتلاف در جدول (5-1) نشان داده شده است.
جدول 5-1) سازه های مربوط به متغیر حذف اتلاف
سازه ها
میانگین
واریانس
انحراف معیار
میزان ضایعات ایجاد شده
6851/2
961/0
98050/0
زمان مورد نیاز برای راه اندازی مجدد ماشینها
6354/2
677/0
82305/0
میزان ساعاتی که ماشینها قابل استفاده نمیباشد.

 
 
6464/2
530/1
94079/3
با بررسی سازه های مربوط به متغیر حذف اتلاف طبق جدول( 5-1) ملاحظه میگردد که میزان ضایعات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی مشکل اساسی شرکتهای تولیدی استان گیلان است.
مشاهده شد که میانگین امتیاز متغیر بهبود مستمر در شرکتهای تولیدی استان گیلان در حد متوسط و معادل 1/3 است. بررسی سازه های مربوط به اندازه گیری متغیر بهبود مستمر در جدول (5-2) نشان داده شده است.
جدول 5-2) سازه های مربوط به متغیر بهبود مستمر
سازه ها
میانگین
واریانس
انحراف معیار
متوسط پیشنهادات ارائه شده
2320/3
957/0
97825/0
درصد پیشنهادات بکار گرفته شده
9227/2
994/0
99699/0
فعالیتهای بهبود مستمر در دوایر کیفیت
1556/3
646/0
80378/0
با بررسی سازه های مربوط به متغیر بهبود مستمر طبق جدول (5-2) ملاحظه میگردد که در این بخش به کار گرفته نشدن پیشنهادات کارکنان مشکل اساسی شرکتهای تولیدی استان گیلان است.
مشاهده شد که میانگین امتیاز متغیر نواقص صفر در شرکتهای تولیدی استان گیلان بیشتر از حد متوسط و معادل 49/3 است. بررسی سازه های مربوط به اندازه گیری متغیر نواقص صفر در جدول (5-3) نشان داده شده است.
جدول 5-3) سازه های مربوط به متغیر نواقص صفر
سازه ها
میانگین
واریانس
انحراف معیار
بازرسی انجام شده در خط تولید
8674/3
627/0
79168/0
قطعات معیوب شناسایی شده توسط کارکنان
2707/3
632/0


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته مدیریت درباره :مدیریت منابع انسانی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

79490/0
میزان قطعات معیوب شناسایی شده توسط بخش کیفیت
3204/3
597/0
77249/0
با بررسی سازه های مربوط به متغیر نواقص صفر طبق جدول (5-3) ملاحظه میگردد که در این بخش عدم شناسایی قطعات معیوب توسط کارکنان مشکل اساسی شرکتهای تولیدی

90

پاسخی بگذارید