پایان نامه مدیریت

مقاله رایگان درباره عملکرد بازرگانی

دانلود پایان نامه

جهت نیل به عملکرد مطلوب استفاده نمایند. تحقیقهای متعددی که طی چند دهه اخیر در خصوص تولید ناب در شرکت های تولیدی انجام شده، اهمیت روز افزون این نوع تولید را آشکار می نماید و گویای این واقعیت است که تولید ناب مؤثر بوده و می تواند تاثیرات مثبتی در سطح شرکتها ایجاد نمایند. با عنایت به اینکه امروزه شرکتهای تولیدی ایرانی تلاشهای بسیاری برای ارائه عملکرد بهتر در بازار از خود نشان داده و میکوشند تا با بهرهگیری از تکنیکها و ابزارهای متعددی به این مهم دست یابند لذا تحقیق حاضر می کوشد با بررسی رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی راهکارهای مناسبی را جهت بهبود در عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی ارائه دهد.
1-5) اهداف تحقیق
هدف این تحقیق پاسخ به سوال اصلی تحقیق است که در این راستا اهداف زیر قابل دسترسی است:
توصیف متغیرهای موجود در فرضیه های تحقیق شامل عملکرد بازرگانی، حذف اتلاف، بهبود مستمر، میزان نواقص، تولید بهنگام، تیمهای چند وظیفهای، عدم تمرکز، یکپارچگی وظایف و سامانههای اطلاعاتی عمودی است.
سنجش رابطه بین متغیرها مطابق فرضیه های تحقیق.
آزمون فرضیه های تحقیق.
همچنین اهداف کاربردی تحقیق شامل استفاده از نتایج در طراحی استراتژیهای تولید میباشد.
1-6) چارچوب نظری تحقیق

 
 
چارچوب نظری بنیانی است که تمامی تحقیق بر آن استوار می باشد. در خصوص چیستی عملکرد، نگرشهای متفاوتی وجود دارد. کین معتقد است که عملکرد چیزی است که فرد به جا می گذارد و جدای از هدف است. برنادین عملکرد را به عنوان نتایج کار تعریف نموده است اما عملکرد شرکت میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمت های مختلف بازار است در واقع عملکرد شرکت بر اساس دستیابی به اهداف کسب و کار، از طریق واحدهای مختلف شرکت، تعیین می گردد و موفقیت استراتژی های هر شرکت، در عملکرد آن شرکت منعکس می شود. اگرچه عملکرد می تواند معانی متنوعی داشته باشد (مثلا: کوتاه مدت یا بلندمدت و …) به طور عمده از دو دیدگاه می توان به آن نگریست، نخست مفهوم ذهنی که مرتبط است با عملکرد شرکت ها نسبت به رقبای آن ها و دیدگاه دوم مفهوم عینی است که بر پایه ی اندازه گیری مطلق عملکرد می باشد. با توجه به ادبیات تولید ناب می توان گفت شرکت های تولیدی می کوشند با توسل به اصول تولید ناب عملکرد بهتری در بازار رقابتی امروزه از خود ارائه دهند. تولید ناب یک استراتژی مدیریتی و رویکردی جهت شناسایی و حذف ضایعات و برای حداقل نمودن هزینه ها و حرکت به سوی بهره وری و تعالی سازمانی می باشد (ملک اخلاق و رجبی زاده، 1390: 5).
محقق با مطالعه متون و ادبیات پیشین، در تحقیق انجام شده در خصوص رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی استان گیلان، به منظور تشریح ابعاد تولید ناب از نظرات کارلسون و آهلشتروم (1996)، استفاده نموده است. مطالعات انجام شده از سوی کارلسون و آهلشتروم در سال 1996در مقاله ای با عنوان ارزیابی تغییرات در جهت نابی به منظور عملیاتی کردن اصول متفاوت تولید ناب آمده است. نامبردگان در تحقیقات خود تولید ناب را دارای 9 اصل، حذف اتلاف ، بهبود مستمر، نواقص صفر، تولید بهنگام، تیمهای چند وظیفهای، عدم تمرکز، یکپارچگی و سامانههای اطلاعاتی عمودی معرفی نمودهاند (جعفرنژاد، 1390: 166).
در تحقیق حاضر طبق نمودار (1-1) رابطه بین 9 اصل فوق و عملکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی استان گیلان مورد بررسی قرار گرفته است.
نمودار (1-1) مدل رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
1-7) فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه بین میزان اجرای تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه های فرعی تحقیق شامل موارد زیر است:
بین میزان حذف اتلاف و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد.
بین میزان بهبود مستمر و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد.
بین میزان نواقص صفر و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد.
بین میزان تولید بهنگام و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد.
بین میزان سامانه تولید کششی و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد.
بین میزان تیم های چند وظیفه ای و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد.
بین میزان عدم تمرکز در مسولیت ها و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد.
بین میزان یکپارچگی و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد.
بین میزان سامانه های اطلاعاتی عمودی و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد.
1-8) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق شامل موارد ذیل میباشد:
1-8-1) متغیر وابسته (عملکرد بازرگانی): عملکرد به معنای فرآیند تبین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته است. در این تحقیق عملکرد بازرگانی بر اساس سازه های عملکرد بازار و عملکرد مالی اندازهگیری میشود. عملکرد بازار با معیارههای حفظ مشتری، جذب مشتری جدید و عملکرد مالی دارای معیارهای نرخ بازده دارایی، سهم بازار و رشد فروش می باشد. (قنواتی و صمدی، 1391: 52)
1-8-2) متغیرهای مستقل: تعریف متغیرهای مستقل این تحقیق عبارتند از (جعفرنژاد، 1390: 211-219):
حذف اتلاف: هدف و فلسفه تولید ناب کاهش در میزان هزینه هاست این هدف از طریق حذف اتلاف (هرچیزی که ارزشی بر محصولات ایجاد نکند) تحقق می یابد. به هر چیزی که مشتری به ازای آن حاضر به پرداخت پول نباشد اتلاف گفته میشود و در نتیجه باید حذف شود. این متغیر در این تحقیق به وسیله سازه های ضایعات، زمان راه اندازی مجدد و زمان بلااستفاده بودن دارائی ها اندازه گیری می شود.
بهبود مستمر: هنگامی که یک سامانه تولید به طور پیوسته بهبود می یابد تنها هدف آن را میتوان کمال نامید، اگر حذف اتلاف را بتوان به عنوان زیربنایی ترین اصل تولید ناب در نظر گرفت بی شک بهبود مستمر را می توان در جایگاه بعدی قرار داد. این متغیر در این تحقیق به وسیله سازه های متوسط پیشنهادات ارائه شده در سال، دوائر کیفیت و درصد پیشنهادات به کار گرفته شده اندازه گیری میشود.
نواقص صفر: به منظور دستیابی به سطوح بالاتر بهره وری لازم است تا قطعات و محصولات ما از همان مراحل اولیه تولید عاری از هر گونه عیب و نقص باشد. این متغیر در این تحقیق به وسیله سازه های میزان بازرسیهای انجام شده و شناسایی قطعات معیوب و میزان توقف خط تولید اندازه گیری می شود.
تولید بهنگام: هدف نهایی در تولید بهنگام مواجه شدن هر فرایند با یک قطعه در هر لحظه و درست در زمان مورد نیاز است. این متغیر
در این تحقیق به وسیله سازه های تأخیر در سفارشات و حجم کار در جریان ساخت اندازه گیری می شود.
سامانه تولید کششی: برای رسیدن به سامانه تولید ناب باید تولید به شکل کششی تغییر کند.سامانه کششی به معنای آن نیست که کسی نباید کالا یا خدماتی تولید کند مگر آنکه مشتری قبلاً برای آن سفارش داده باشد. در اغلب سامانه های رایج از این نوع، مشتری محصول را برمی دارد و سپس تولید کننده جای خالی محصولی برداشته شده را پر می کند. این متغیر در این تحقیق به وسیله سازه های رابطه میان درخواست های عقبگرد و زمان بندی رو به جلو اندازه گیری می شود.
تیمهای چند وظیفهای: نمایانترین مشخصه از سازماندهی کار از سامانه تولید ناب استفاده وسیع از تیمهای کاری چند وظیفهای می باشد. این متغیر در این تحقیق به وسیله سازه های درصد کارکنان درگیر تیمها، میزان وظایف انجام شده توسط تیمها و میزان آموزش کارکنان اندازهگیری میشود.
عدم تمرکز: تمرکز زدایی مسئولیت ها و تخصیص آن ها به تیم های کاری چند وظیفه ای، یکی دیگر از مشخصه های مهم در سازمان دهی کار ناب است. این متغیر در این تحقیق به وسیله سازه های تعداد سطوح سلسله مراتب سازمانی و میزان سطوح نظارت اندازه گیری می شود.
یکپارچگی: یکپارچه سازی وظایف متفاوت در قالب تیمها به این معنی است که وظایفی که در گذشته به وسیله بخشهای غیر مستقیم انجام میشدند، اکنون در حوزه وظایف تیمها قرار میگیرند و در نتیجه محتوای وظایف تیمها افزایش مییابد. این متغیر در این تحقیق به وسیله سازه های تعداد وظایفی که تیم ها انجام می دهند و نسبت کارکنان غیر مستقیم به کارکنان مستقیم اندازهگیری میشود.
سامانه اطلاعات عمودی: اطلاعات در توانمند سازی تیمهای چند وظیفه ای در جهت نیل به اهداف سازمانی بسیار مهم هستند.در حقیقت آن چه که بهبود عملکرد شرکت ها را مشکل نموده، انتخاب موثرترین و بهترین استراتژی، با توجه به ویژگی های سازمان است. این متغیر در این تحقیق به وسیله سازه های میزان دسترسی کارکنان به اطلاعات و افق زمانی اطلاعات اندازه گیری می شود.
1-9) قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق از عمده مواردی است که مشخص می نماید محقق از لحاظ موضوعی، مکانی، زمانی، تحقیق را به چه صورتی انجام داده است. قلمرو این تحقیق عبارتند از:
– قلمرو موضوعی: چارچوب موضوعی این تحقیق در حوزه عملکرد بازرگانی با تاکید بر استراتژی تولید است.
– قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای تولیدی استان گیلان می باشد.
– قلمرو زمانی: داده های این تحقیق در سه ماه اول سال 1393 جمعآوری شده است.
فصل دوم
(ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق)
2-1) مقدمه
در این فصل، ابتدا به تشریح متغیر وابسته یعنی عملکرد بارزگانی و مبانی نظری آن و در ادامه به تولید ناب و ابعاد، اصول و … این نوع تولید و تجزیه و تحلیل متغیرهای مستقل یعنی حذف اتلاف ، بهبود مستمر، میزان نواقص، تولید بهنگام، تیمهای چند وظیفهای، عدم تمرکز، یکپارچگی وظایف و سامانههای اطلاعاتی عمودی پرداخته شده است تا بتوان بر اساس آن به بررسی رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی پرداخت. در پایان این فصل نیز مدلهای اجرای تولید ناب و پیشینه تحقیق آورده شده است.
2-2) تشریح مفهوم عملکرد
در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه ی عملکرد باید خاطرنشان نمود که جایگاه این واژه از آنجا حائز اهمیت است که تنها با تعریف و تشریح عملکرد است که می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود. هولتون و بیتز خاطرنشان ساختهاند که عملکرد یک ساختار چند بعدی است که ارزیابی آن بسته به انواع عوامل، متفاوت است. در مورد چیستی عملکرد، نگرش های متفاوتی وجود دارد به طوری که می توان عملکرد را فقط سابقهی نتایج حاصله تلقی کرد. از نظر فردی، عملکرد سابقهی موفقیت های یک فرد است. کین معتقد بود که عملکرد چیزی است که فرد به جا میگذارد و جدای از هدف است. برنادین و همکارانش معتقدند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود، چون نتایج قویترین رابطه را با اهداف استراتژیک سازمان، رضایت مشتری و نقشهای اقتصادی دارد. فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد عملکرد را به این صورت تعریف نموده است که انجام، اجرا، تکمیل، انجام کار سفارش یا تعهد شده عملکرد را مشخص می نماید. این تعریف به خروجی ها یا نتایج بر می گردد و در عین حال عنوان میکند که عملکرد در مورد انجام کار و نیز نتایج حاصله از آن می باشد. بنابراین می توان عملکرد، را بعنوان رفتار یا روشی که سازمانها، گروه ها و افراد کار را انجام میدهند، تلقی نمود. کمپبل معتقد است که عملکرد رفتار است و باید ازنتایج متمایز شود، زیرا عوامل سیستمی می توانند نتایج را منحرف کنند. به نظر میرسد در صورتی که عملکرد به گونهای تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در بر گیرد، دیدگاه جامعتری حاصل می گردد. در تعریف بروم راچ این ویژگی را میتوان مشاهده نمود، وی معتقد است که عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی می شوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند. ( آرمسترانگ، 1385: 4-3)
واژه ی performance که به معنای عملکرد است از کلمه ی انگلیسی perform و پسوندance گرفته شده است و از حدود سال 1500 میلادی به بعد متداول شد. این کلمه به معنای تحقق یک امر یا چیزی است که قبلا تحقق یافته است. میتوان گفت که کلمهی performance به معنایی که اکنون فهمیده و درک میشود، اولین بار در سال 1709 میلادی، تعریف شد. هانابوس هم تاکید می کند که
عملکرد عبارت است از: انجام دادن هرکار به طریقی مشخص با تعیین هدفی معین برای آن. برخی از تعاریف عملکرد عبارت است از(قیطاسی، 1392: 4):
نتایج مرتبط بر فعالیت هایی که سازمان انجام می دهد.
مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان میدهند
حاصل فعالیت های یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین.
نتیجهی فرآیند و تحقق اهداف می باشد فرآیند بدین معنی است که انجام هر کاری در مراحلی باید انجام گیرد تا آن کار انجام بپذیرد و تحقق اهداف بدین معنی است که با رعایت مراحل کاری آن هدف تحقق پیدا کند.

رفتاری است در جهت رسیدن به اهداف سازمانی و اندازه گیری شده یا ارزش گذاری شده است.
عملکرد بازرگانی که به عنوان متغییر وابسته این تحقیق معرفی شده در کل دارای دو مولفه است که عبارتند از: الف) عملکرد بازار که مشتمل بر مولفه های حفظ مشتری، جذب مشتری جدید و ب) عملکرد مالی مشتمل بر مولفه های نرخ بازده دارایی، سهم بازار، رشد فروش می باشد. (قنواتی و صمدی، 1391: 52)
2-2-1) عملکرد بازار
بازار و عملکرد آن عنصر محوری نظام اقتصاد آزاد می باشد بازار به ترتیباتی اطلاق می گردد که خریداران و فروشندگان با یکدیگر رابطه برقرار می کنند و اقدام به خرید و فروش کالا می نمایند. عملکرد بازار مشتمل بر مولفه های حفظ مشتری و جذب مشتری جدید می باشد. (Raju, 2011: 2)


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مشتری رکن اساسی در عملکرد شرکت به حساب میآید تمامی بحث بازاریابی راجع به مشتری است. حال باید به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که امروزه به چه کسانی مشتری گفته می‌شود. مشتری، مهمترین شخص در داد و ستد است. مشتری به شرکت وابسته نیست شرکت به مشتری وابسته است .مشتری در کار شرکت دخالت نمیکند او هدف فعالیتهای شرکت است، وقتی مشتری محصولی را انتخاب می کند به شرکت لطف میکند و وقتی شرکت به مشتری لطف میکند انجام وظیفه میکند، مشتری در داد و ستد بازار یک عنصر غیر خودی نیست، مشتری نباید خود را با شرکت وفق دهد بلکه شرکت باید خود را با او وفق دهد، مشتری نیاز خود را به شرکت میگوید و شرکت باید نیاز اورا برآورده کند، مشتری سزاوار بالاترین توجهات و بیشترین خدمات است، و اگر مشتری نباشد پرداخت حقوق کارکنان شرکت غیرممکن خواهد بود. (اسدی و صفا، 1391: 5)
از نظر بسیاری از سازمآن ها، مشتریان خوب،کسانی هستند که سهم زیادی در سودآوری سازمان داشته باشند، اما در دوران حاضر نمیتوان سودآوری و درآمدزایی را تنها معیار تعریف مشتریان دانست. بهطور کلی مشتریان را میتوان بهصورت زیر دسته بندی کرد (طرقی، 1392: 16):
الف) روش جغرافیایی که با بهره گرفتن از روش تجزیه و تحلیل مشتریان را مورد بررسی و شناسایی قرار میدهد.
ب) روش روان شناختی که در آن، شناسایی طرز فکر و رفتار مشتری و تاثیرات متقابل مشتریان مد نظر قرار می گیرد. در این نوع روش، چهارنوع مشتری، شناسایی می شود:
مشتریان وفادار
مشتریان نسبتاً وفادار
مشتریان بی وفا
مشتریان وفادار رقیب
در یک طبقهبندی دیگر انواع مشتری شامل موارد زیر است (اسدی و صفا، 1391: 9):
مشتریان بالقوه: افرادی که هنوز مشتری نیستند ولی در هدف بازار قرار دارند.
مشتریهایی که عکس العمل نشان می دهند، مشتریان بالقوه یا احتمالی که به یک محصول یا خدمت علاقه و واکنش نشان می دهند.
مشتریهای بالفعل: افرادی که در حال حاضر محصول یا خدمتی را بکار می برند.
مشتریهای سابق: اینگونه افراد مشتریان مناسب

مطلب مشابه :  منابع مقاله درباره
90

پاسخی بگذارید