پایان نامه مدیریت

مقاله رایگان درباره همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه

همینطور روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات.
3-2) فرآیند تحقیق
در این تحقیق، ابتدا به بررسی ادبیات موضوع بر اساس مسالهی بیان شده پرداخته شد، سپس متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی و برای شرکتهای تولیدی استان گیلان (با بیش از 20 پرسنل) استدلال میشود. داده های مورد نیاز برای سنجش و اندازهگیری متغیرهای تحقیق به وسیله پرسشنامه و به صورت میدانی جمعآوری شد، سپس این داده ها، تبدیل به امتیازات مربوط شده و برای تجزیه و تحلیل بااستفاده از روش همبستگی استفاده شده است.
3-3) روش تحقیق
تحقیقات را میتوان بر اساس معیارها و مبناهای مختلفی دستهبندی کرد. این معیارها و مبناها شرایطی را فراهم میآورند که بتوان بر اساس آن تحقیقات را طبقه بندی نمود اما انواعی از تحقیق به علت ماهیت چند بعدی و پیچیدهای که دارند در چندین طبقه قرار می گیرند و همین امر کار قضاوت شفاف و روشن را در این رابطه دچار مشکل می سازد اما بهطور کلی میتوان گفت مفیدترین طرح طبقه بندی انواع تحقیق حالتی است که در آن دسته بندی ها به حداقل و تفاوت ها به حداکثر برسد (خاکی، 1376، ص 93).
روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد، زیرا در این تحقیق، روابط بین عاملها بررسی شده است. برای سنجش روابط، به ضریب همبستگی و جداول توافقی و سطح معنی داری آن اکتفا میگردد. از لحاظ دستهبندی تحقیقات بر حسب هدف، می توان تحقیق حاضر را یک تحقیق کاربردی محسوب نمود. تحقیقات کاربردی با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش ها و الگوها در جهت توسعه ی رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند (حافظ نیا،1382، ص51).
3-4) جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (مقیمی، 1380، ص294). جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای تولیدی استان گیلان با بیش از 20 پرسنل میباشد. در این راستا حجم جامعه آماری بر اساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان 340 واحد تولیدی برآورد گردید.
نمونه گروه کوچکی از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب میشود. اگر نمونه معرف واقعی جامعه باشد میتوان نتایج حاصل از آن را به کل جامعه تعمیم داد. چون مطالعه تمامی جامعه از نظر هزینه و زمان مقرون به صرفه نیست و از نظر علمی نیز ممکن نیست، لذا از جامعه زیر مجموعهای به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار میگیرد(حافظنیا ، 1387، ص 42). با توجه به محدود بودن جامعه آماری، جهت برآورد حجم نمونه از جدول مورگان و کرجسی استفاده شد، که بر این اساس حجم نمونه 181 نمونه برآورد گردید. شایان ذکر است که شیوه نمونهگیری تحقیق حاضر، نمونهگیری خوشهای تصادفی سیستماتیک است. به این ترتیب که هر گروه تولیدی مانند یک خوشه در نظر گرفته شده و آنگاه از میان خوشهها نمونه ها به روش سیستماتیک تصادفی برگزیده شد.
3-5) روشها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات
یکی از مهمترین بخشهای اجرایی در این تحقیق، به جمع آوری داده ها از روش میدانی مربوط می شود. برای این منظور از پرسشنامه محقق ساختهای استفاده شد که جزئیات آن در بحث بعدی آمده است. پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار های جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی است و عبارتاست از مجموعهای از پرسشهای هدفدار که با بهره گیری از مقیاسهای گوناگون ، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد.
برای طراحی سؤالات پرسشنامه از طیف پنج گزینهای لیکرت استفاده گردیده که یکی از رایجترین مقیاسهای اندازهگیری به شمار میرود. شکل کلی و امتیازبندی این طیف به صورت ذیل است:
جدول 3-1) شیوه امتیازدهی طیف لیکرت
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
امتیازبندی:
5
4
3
2

1
3-6) روایی و پایایی پرسشنامه
روایی و پایایی از موضوعات مهم برای ابزار اندازهگیری است. با توجه به اینکه ابزار جمعآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه است به شرح این دو مفهوم در رابطه با آن پرداخته میشود.
3-6-1) روایی پرسشنامه به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد ویژگی مورد نظر محقق را میسنجد. یعنی هنگامی که به امید مطالعه یک مفهوم، مجموعه ای از پرسش ها (یا یک ابزار اندازه گیری دیگر) را مطرح میکنند، چگونه میتوانند اطمینان یابند که واقعا به اندازه گیری همان مفهوم مورد نظر پرداختهاند یا چیز دیگری را سنجیدهاند. باید توجه داشت که بدون آگاهی از روایی ابزار اندازهگیری، نمی توان به دقت و درستی داده های حاصل از آن، اطمینان یافت (سکاران، 1388، 223). موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیریهای نامناسب و ناکافی می تواند هر تحقیق علمی را بی ارزش و ناروا سازد. همان طور که گفته شد در واقع روایی با این سوال در ارتباط است که آیا همان چیزی را که در نظر گرفتهاید، اندازه گیری میشود؟ (خاکی، 1387، ص 244) روایی پرسشنامه این تحقیق از روش روایی محتوا به طریق استفاده از نظر صاحبنظران، سنجش شده است.
3-6-2) پایایی پرسشنامه این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان، تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. معمولا دامنه ضریب اعتبار از صفر (0= عدم ارتباط) تا یک (+1= ارتباط کامل) می باشد. روش های مختلفی برای اندازه گیری ضریب اعتبار ابزار اندازه گیری به کار برده می شود از آن جمله می توان به روش کودریچاردسون و ضریب آلفای کرونباخ اشاره کرد (سکاران، 1388، ص 227).
در تحقیق حاضر به منظور تعیین پایایی پرسشنامه با تاکید بر همسانی درونی سوالات از طریق ضریب آلفای کرونباخ عمل شده که با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS برای مجموعه سوالات مربوط به هر متغیر اقدام گردید. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های زیر مجموعه سوال ها و واریانس کل را محاسبه کرد (سرمد و دیگران، 1388، ص84). برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه به تعداد 30 نفر از افراد جامعه آماری داده شده است و ضریب آلفای کرونباخ به طریق زیر محاسبه میشود:
که در آن:
تعداد سوالهای پرسشنامه = n واریانس زیر سوالات پرسشنامه =s واریانس کل سوالات پرسشنامه =S
ضریب آلفای کرونباخ گزارش شده برای متغیرهای تحقیق به شرح زیر است که نشان دهنده معنی دار بودن و در نتیجه پایایی ابزار پرسشنامه در این تحقیق است.
جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ منغیرها
متغیر
ضریب آلفای محاسبه شده
متغیر وابسته (عملکرد بازرگانی)
84/0
متغیر مستقل
(اجرای
تولید ناب)
حذف اتلاف
67/0
73/0


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بهبود مستمر
76/0
نواقص صفر
79/0
تولید بهنگام
68/0
سامانه تولید کششی
74/0
تیمهای چند وظیفهای
73/0
عدم تمرکز
68/0
یکپارچگی
71/0
سامانه اطلاعات عمودی
80/0
3-7) روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
در تحقیق حاضر به دو روش توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته شده است. در سطح توصیفی با بهره گرفتن از مشخصه های آماری نظیر فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و ضریب تغییرات به تحلیل و توصیف ویژگی های جامعه پرداخته شده است. در سطح استنباطی هم به منظور آزمون فرضیه ها به منظور تعیین ارتباط بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت ها، از روش آماری معنیدار بودن ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره، استفاده شده است. ضریب همبستگی پیرسون میزان همبستگی بین دو متغیر فاصلهای یا نسبی  را محاسبه کرده و مقدار آن بین 1+ و 1-  می باشد اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق میافتد یعنی با افزایش در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می یابد و برعکس اگر مقدار آن منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل میکنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش مییابد و برعکس. اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان میدهد که هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر 1+ شد همبستگی مثبت کامل و اگر 1- شد همبستگی کامل و منفی است. تحلیل رگرسیون نیز به هدف پیشبینی یک یا چند متغیر ملاک از یک یا چند متغیر استفاده می شود. در تحقیق حاضر از نرمافزار SPSS 19 جهت تجزیه و تحلیل کلیه داده ها استفاده شده است.
فصل چهارم
(تجزیه و تحلیل داده ها
و
یافتههای تحقیق)

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه دربارهارزیابی عملکرد

4-1) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده های آماری یکی از گامهای اساسی در تحقیقات می‌باشد ونتایج تحقیقات به آن بستگی دارد. در این فصل که جهت تجزیه و تحلیل داده های جمعآوری شده طراحی گردیده است، نخست پرسشنامههایی که توسط پاسخگویان تکمیل گردیدهاند را جمعآوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌ها به کمک رایانه و نرم افزار ثبت می‌گردند و سپس این داده‌ها از طریق نرم افزار spss19 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می‌گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می‌باشد، داده های جمعآوری شده به صورت جداول آمار توصیفی (فراوانی، درصد، حداقل و حداکثر نمره، میانگین، انحراف معیار و واریانس) ارائه می‌شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می‌باشد، با استفاده آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرند که در نهایت می‌توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.

4-2) توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان
توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان که شامل جنس، سن و میزان تحصیلات میباشد به شرح ذیل است:
جنسیت پاسخگویان- مندرجات جدول (4-1) بیانگر توزیع جنسی پاسخگویان مورد مطالعه است. همانگونه که ملاحظه میشود، مردان با 3/87 درصد سهم بیشتری را نسبت به زنان (7/12 درصد) داشتهاند.
جدول 4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
تعداد
متغیر
جمع
فروانی
درصد
مرد
158
3/87
زن
23
7/12
جمع
181
100
نمودار 4-1) نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت پاسخگویان- آنچه در جدول (4-2) آمده بیانگر وضعیت گروه سنی پاسخگویان است. همانگونه که مشاهده میشود، اکثریت پاسخگویان (8/71 درصد) در گروه سنی 49-30 سال واقع شدند. در همین حال 9/3درصد از پاسخگویان نیز از ذکر گروه سنی خویش امتناع ورزیدند.
جدول 4-2) توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس سن
تعداد
متغیر
جمع
فروانی
درصد
18 تا 29 سال
43
8/23
30 تا 49 سال
130
8/71
50 سال و بالاتر
1
6/0
اظهار نشده
7
9/3
جمع
181
100
نمودار 4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان
تحصیلات پاسخگویان- آنچه که در جدول (4-3) آمده بیانگر سطح تحصیلات پاسخگویان است. همانگونه که ملاحظه میشود اکثریت پاسخگویان، میزان تحصیلات خویش را در حد لیسانس عنوان داشتهاند (2/55 درصد).
جدول 4-3) توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس سطح تحصیلات
متغیر
تعداد
جمع
فروانی
درصد
دیپلم
36
9/19
فوق دیپلم
42
2/23
لیسانس
100
2/55
فوق لیسانس و بالاتر
3
7/1
جمع
181
100
نمودار 4-3) نمودار میله ای سطح تحصیلات پاسخ دهندگان
4-3) توصیف آماری متغیر های تحقیق
توصیف متغیر حذف اتلاف: با توجه به جدول (4-4) مشاهده می‌شود که متغیر حذف اتلاف دارای میانگین 65/2 و انحراف معیار 413/1 می‌باشد. این روند به این معنی است که پاسخگویان بر این نظرند که حذف اتلاف در شرکتهای تولیدی استان گیلان کمتر از متوسط است.
جدول (4-4) توصیف متغیر حذف اتلاف
تعداد
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
میانگین
انحراف معیار
واریانس
حذف اتلاف
181
1
5
6556/2
41330/1
997/1
نمودار(4-4) نمودار میله ای متغیر حذف اتلاف
توصیف متغیر بهبود مستمر: با توجه به جدول (4-5) مشاهده می‌شود که متغیر بهبود مستمر دارای میانگین 10/3 و انحراف معیار 763/0 می‌باشد. این روند به این معنی است که بهبود مستمر از منظر پاسخگویان در شرکتهای تولیدی استان گیلان در حد متوسط است.
جدول 4-5) توصیف متغیر بهبود مستمر
تعداد
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
میانگین<
br />انحراف معیار
واریانس
بهبود مستمر
181
1
5
1041/3
76320/0
582/0
نمودار 4-5) نمودار میله ای متغیر بهبود مستمر
توصیف متغیر نواقص صفر: با توجه به جدول (4-6) مشاهده می‌شود که متغیر نواقص صفردر شرکتها از دید پاسخگویان دارای میانگین 48/3 و انحراف معیار 550/0 می‌باشد. این روند به این معنی است که شرکتکنندگان در این تحقیق بر این اعتقادند که نواقص صفر در شرکتهای تولیدی استان گیلان بیشتر از متوسط است.
جدول 4-6) توصیف متغیر نواقص صفر
تعداد
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
میانگین
انحراف معیار
واریانس
نواقص صفر
181
2
5
4862/3
55050/0
303/0
نمودار 4-6) نمودار میله ای متغیر نواقص صفر
توصیف متغیر تولید بهنگام: با توجه به جدول (4-7) مشاهده می‌شود که متغیر تولید بهنگام از دید شرکتکنندگان در این تحقیق دارای میانگین 50/3 و انحراف معیار 587/0 می‌باشد. این روند به این معنی است که شرکتکنندگان بر این باورند که در شرکتهای تولیدی استان گیلان بهنگام بودن تولید بیشتر از متوسط است.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد با موضوعکیفیت اطلاعات

جدول 4-7) توصیف متغیر تولید بهنگام
تعداد
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
میانگین
انحراف معیار
واریانس
تولید بهنگام
181
2
5

 
 
5000/3
58689/0
344/0
نمودار 4-7) نمودار میلهای متغیر تولید بهنگام
توصیف متغیر سامانه تولید کششی: با توجه به جدول (4-8) مشاهده می‌شود که متغیر سامانه تولید کششی دارای میانگین 11/3 و انحراف معیار 759/0 می‌باشد. این روند به این معنی است که پاسخگویان بر این نظرند که سامانه تولید کششی در شرکتهای تولیدی استان گیلان در حد متوسط است.
جدول 4-8) توصیف متغیر سامانه تولید کششی
تعداد
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
میانگین
انحراف معیار
واریانس
سامانه تولید کششی
181
1
5
1105/3
75935/0
577/0
نمودار 4-8) نمودار میلهای متغیر سامانه تولید کششی

توصیف متغیر تیم های چند وظیفهای: با توجه به جدول (4-9) مشاهده می‌شود که متغیر تیم های چند وظیفهای دارای میانگین 61/3 و انحراف معیار 559/0 می‌باشد. این روند به این معنی است که از دید پاسخگویان تشکیل تیمهای چند وظیفهای در شرکتهای تولیدی استان گیلان بیش از حد متوسط است.
جدول 4-9) توصیف متغیر تیم های چند وظیفهای
تعداد
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
میانگین
انحراف معیار
واریانس
تیم های چند وظیفه ای
181
2
5
6087/3
55930/0
313/0
نمودار 4-9) نمودار میله ای متغیر تیم های چند وظیفهای

توصیف متغیر عدم تمرکز: با توجه به جدول (4-10) مشاهده می‌شود که متغیر عدم تمرکز از دید پاسخگویان دارای میانگین 44/3 و انحراف معیار 594/0 می‌باشد. این روند به این معنی است که شرکت کنندگان در این تحقیق بر این اعتقادند که عدم تمرکز در شرکتهای تولیدی استان گیلان بیش از حد متوسط است.
جدول 4-10) توصیف متغیر عدم تمرکز
تعداد
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
میانگین
انحراف معیار
واریانس
عدم تمرکز
181
00/2
00/5
4365/3
59637/0
356/0
نمودار 4-10) نمودار میله ای متغیر عدم تمرکز

توصیف متغیر یکپارچگی: با توجه به جدول (4-11) مشاهده می‌شود که متغیر یکپارچگی از دید شرکتکنندگان در این

90

پاسخی بگذارید