پایان نامه مدیریت

منابع مقاله درباره بازاریابی اجتماعی

دانلود پایان نامه

تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در برگیرد، دیدگاه جامعتری حاصل میگردد. تعریف بروم براچ این ویژگی را دارد:
عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجراکننده ناشی میشوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل میکنند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند، بلکه به نوبه خود نتیجه به حساب نمیآیند (محصول تلاش فیزیکی و ذهنی که برای وظایف اعمال شده است) و میتوان جدای از نتایج در مورد آنها قضاوت کرد.
این تعریف از عملکرد، منجر به این نتیجهگیری میشود که هنگام مدیریت عملکرد گروه ها و افراد، هم ورودیها (رفتار) و هم خروجی (نتایج) باید در نظر گرفته شوند. هارتل این مدل را مدل ترکیبی مدیریت عملکرد مینامد. این مدل سطوح توانایی یا شایستگی و موفقیتها را همانند هدفگذاری و بازبینی اهداف، پوشش میدهد (آرمسترانگ، ترجمه صفری و وهابیان، 1385، ص 2-4).
2-12- عملکرد زنجیره تأمین
به منظور ارزیابی دقیق عملکرد در زنجیره های تأمین موجود و فرآیندهای مرتبط با آن، ضروری است که اطلاعات واقعی عملکرد زنجیره را در دسترس داشته باشیم. در حالت ایدهآل، این اطلاعات باید تمام محورهای عملکردی زیر را تحت پوشش قرار دهند:
محصولات و خدمات ارائه شده، فروش، سهم بازار، هزینه، کیفیت، تحویل، زمانهای سیکل، دارائیهای مورد استفاده، مسئولیتها و خدمت به مشتری
جمعآوری اطلاعات فوق برای فعالیتهای داخلی زنجیره تأمین، یک تعهد همه جانبه را ایجاب میکند. بدست آوردن و مشارکت در اطلاعات با دیگر اعضای زنجیره تأمین، یکی از مهمترین چالشهایی است که سازمانها در مراحل اولیه مشارکت در زنجیره های تأمین با آنها مواجهند. به هر حال در صورتی که زنجیره های تأمین در راه بهبود قدم بر میدارند، باید این تصمیمات براساس اطلاعات واقعی عملکرد، اتخاذ شوند که در این راه نیز به مشارکت اطلاعاتی اعضای کلیدی زنجیره تأمین نیاز خواهد بود. سازمانی که تمایل به دریافت اطلاعات از دیگر اعضای زنجیره تأمین دارد، اما از به اشتراک گذاشتن اطلاعات با دیگران اکراه دارد، نامزد ضعیفی برای وارد شدن به چرخه SCM میباشد (غضنفری و فتحاله، 1389، ص 263).
2-13- اندازهگیری عملکرد زنجیره تأمین
یکی از اجزای SCM که حتی در سالهای اخیر هم تقریبا نادیده گرفته شده است، ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین است. اهمیت اندازهگیری عملکرد در نظریه SCM قابل انکار نیست. در سیستمهای بین سازمانی نظیر زنجیره های تأمین، ارزیابی دقیق و به موقع عملکرد کل سیستم و اجزای منفرد آن از اهمیت زیادی برخوردار است. یک سیستم مؤثر اندازهگیری عملکرد، دارای ویژگیهای زیر میباشد:
مبنایی برای درک سیستم فراهم میکند.
رفتار کل سیستم را تحت تأثیر قرار میدهد.
اطلاعاتی در مورد فعالیتهای سیستم برای اعضای زنجیره تأمین و دیگر شرکای خارج از زنجیره فراهم میکند.
در حقیقت اندازهگیری عملکرد، چسبی است که اجزای سیستم پیچیده خلق ارزش را کنار هم نگه داشته و از آن برای فرموله کردن استراتژیها بهره میگیرد. به علاوه، نقش مهمی را در کنترل و نظارت بر پیاده سازی آن استراتژیها ایفا میکند. همچنین، یافتههای تحقیقات بیان میکنند که اندازهگیری عملکرد هر یک از سازمانهای منفرد عضو زنجیره، منجر به بهبودهایی عملکرد کلی زنجیره میگردد. بر طبق یکی از مطالعات انجام شده، بهبودهای عملکردی در زمینه های کاهش زمان سیکل، تعیین مسیر و زمانبندی و حمل و نقل مؤثر، راهکارهای مفیدی برای کاهش زمان سیکل میباشند. اما به رغم اهمیتی که این راهکارها دارند، تا قبل از 1990، عملکرد زنجیره تأمین در شرایط بسیار سطحی و حتی در بعضی مواقع ضد تولیدی (مبتنی بر کاهش هزینه) اندازهگیری میشد. در واقع، فقدان یک سیستم مناسب برای اندازهگیری عملکرد، به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه مدیریت مؤثر زنجیره تأمین عنوان شده است (همان، ص 285).
تأثیرات یکپارچهسازی زنجیره تأمین (SCI) بر عملکرد شرکت مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. بالتبع، عملکرد بسیاری از شرکتها به شدت تحت تأثیر دسترسی به هنگام به اطلاعات مربوط به بازار قرار میگیرد (لی و همکاران، 2008). هر چند ایران به عنوان یک کشور در حال گذر از اقتصاد برنامه ریزی شده به اقتصاد بازار محور، فاقد مؤسسات رسمی کافی برای حمایت از بازار آزاد است. در مقایسه با کشورهای دارای اقتصاد بازار پیشرفته، شرکتهای ایرانی با مشکلات عدیدهای، که ناشی از قوانین مبهم و غیر قابل پیشبینی در خصوص رقابت در بازار میباشد، دست به گریبان هستند. علاوه براین، ایران دارای سابقه طولانی در استفاده از رویه ها و قیود غیررسمی در هماهنگ ساختن معاملات است، که برخی از آن به عنوان «خون حیاتی» کسب و کارها برای فعالیت در جامعه ایران نام بردهاند. اتکا زیاد به این قیود و رویه های غیررسمی، این سؤال را مطرح میسازد که: «آیا استراتژیهای بازارمحور، مانند SCI، تأثیرات مشابهی بر عملکرد شرکتهای ایرانی به مانند آنچه که بر اقتصادهای دارای بازار کامل و پیشرفته دارند، میگذارند؟». پاسخ به این سؤال، اطلاعات مهمی را درخصوص چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن عملکرد شرکت از طرف SCI به دست میدهد. تحقیقات زیادی چگونگی تأثیر SCI بر عملکرد شرکت و تأثیر محتمل آن بر ویژگیها و مشخصات ضمنی، صورت گرفته است. منافع بالقوه و تأثیرات مثبت SCI به طور گستردهای مورد تأیید قرار گرفته است (روسن زوئک، 2009، کانون، 2010، وارت و دونک، 2008).
به طور خاص، بسیاری از شرکتها در حال تحول و دگرگونی ط
رز فکر و ذهنیت مدیریتی خود به سمت بازارگرایی بیشتر هستند.
2-14- فلسفههای مدیریت بازاریابی
2-14-1- گرایش تولید
گرایش تولید یکی از قدیمیترین فلسفهها برای رهنمود دادن به فروشندگان است. گرایش تولید برپایه این اصل بنا شده است که مصرف کنندگان خواهان محصولاتی هستند که در دسترس بوده، استطاعت خرید آن را داشته باشند، بنابراین مدیریت باید فعالیت خود را بر بهبود کارایی تولید و توزیع متمرکز کند.
2-14-2- گرایش محصول
گرایش محصول بر این اصل بنا شده است که مصرف کنندگان محصولاتی را که بهترین کیفیت، کارکرد و شکل را دارند خواهند خرید. بنابراین سازمان باید انرژی خود را به بهبود دائم محصول اختصاص دهد.
2-14-3- گرایش فروش
گرایش فروش بر این پایه استوار است که مشتریان مقداری کافی از محصولات شرکت را نخواهند خرید، مگر آنکه برای فروش و تبلیغات و ترفیعات فعالیتهای چشمگیری صورت پذیرد. شرکتهایی که از این روش پیروی میکنند باور دارند که محصولاتشان باید فروخته شود، نه اینکه خریداری شود.
2-14-4- گرایش بازاریابی
گرایش بازاریابی ایدهای جدید در تاریخ روابط و مبادلات به حساب میآید و بر این اساس است که وظیفه اصلی هر سازمان تعیین نیازها، خواستهها و ارزشهای بازار هدف و تطبیق سازمان برای ارضای آنها به گونهای مؤثرتر و مفیدتر از سایر رقباست.

 
 
2-14-5- گرایش بازاریابی اجتماعی
فلسفه بازاریابی اجتماعی مستلزم این است که بازاریابان نه تنها خواستهها مشتریان را به حساب آورند، بلکه خواستههای مردم دیگر را نیز که رفاهشان به عملیات شرکت بستگی دارد در نظر بگیرند. لازمهی این امر این است که بازاریابان مسئولیت اجتماعی خود را قبول کنند و متوجه باشند که در داخل یک سیستم اجتماعی بزرگتر فعالیت دارند و نسبت به غیر مشتریان نیز متعهدند (روستا و همکاران، 1387، ص 28-22).
2-15- فلسفههای جهتگیری بازار
2-15-1- فلسفه مشتری مداری (مشتری محوری)
به سوالات زیر میپردازد:
آیا شرکت، وعدههای معقولی میدهد و قادر به عمل به آنهاست؟
آیا مشتریان به صورت انفرادی عمل میکنند؟
آیا تحقیقات بازار به طور صحیحی برای تعیین آرزوها، تمایلات و عقاید مخاطبان نهایی بکار گرفته شده است؟
اگر چنین است، آیا این امر به اهداف عملگرا و فعالانه برای شرکت منجر میشود؟
2-15-2- فلسفه رقیب مداری (رقیب محوری)
در اینجا شرکت این سوالات را مطرح میکند:
آیا اطلاعات زیادی درباره رقبای خاص داریم؟ آیا این اطلاعات به طور سیستماتیک، تجزیه و تحلیل و در کل سازمان توزیع شده است؟
آیا شرکت میداند چه زمانی باید به فعالیت رقبا واکنش نشان دهد و چگونه میتواند خود را از رقبایش متمایز کند؟
مزایای رقابتی محسوس در بازار چیست؟
2-15-3- هماهنگی درون کارکردی (تصمیمگیری جامع)

درک این نکته مهم است که آیا اطلاعات تسهیم شده در شرکت، استراتژیهایی برای حوزه های کارکردی یکپارچه میباشد؟
آیا تصمیمات مرتبط اتخاذ شده است؟
آیا کل سازمان به مشتریان خود علاقمند است؟
قرین و همکاران (2006) ادعا کردهاند که جهتگیری بازار میتواند عملکرد شرکت را از طریق تأثیر بر مدیریت زنجیره تأمین آن، تحت تأثیر قرار دهد. به طور مشابه، مین و همکاران (2007) عنوان کرده است که جهتگیری بازار مبنایی برای مدیریت زنجیره تأمین است و تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد. در حالت مشابه، بررسی اثر جهتگیری بازار به شناسایی سازوکاری که در آن SCI عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد، کمک میکند. علاوه بر این، زهؤ و همکاران (2009) بیان داشتهاند که برخلاف هماهنگی درون کارکردی، که برای پاسخ به اطلاعات بازار به صورت مؤثر مهم و حیاتی است، مشتریمداری و جهتگیری رقابتی دو ابزاری هستند که شرکتها برای تعامل با محیط بکار میگیرند، همچنین این دو کاربرد مهمی در کارآیی استراتژیهای بازار محور دارند.
2-16- پیشینه تحقیق
2-16-1- مطالعات خارجی
داؤد و همکاران (2013)، در مطالعهای تجربی با عنوان «جهتگیری بازار و عملکرد: مطالعهای در خصوص عملکرد شرکت تاکافول مالزی» اقدام به بررسی اثر جهتگیری بازار بر عملکرد سازمانی کردهاند. قالب نمونه این مطالعه متشکل از 162 مدیر ارشد، میانی و نیز مدیران اجرایی در بخش بازاریابی در شش دفتر مرکزی شرکت تاکافول مالزی بوده است.
شکل 4-2 مدل مفهومی
شکل 4-2 مدل مفهومی

مطلب مشابه :  فایل پایان نامه مدیریتوفاداری مشتری

(منبع: داؤد و همکاران (2013))

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها هر سه فرضیه ادعایی را تأیید کرده است. همچنین تحلیل رگرسیون بر روی جهتگیری بازار و عملکرد نشان داده است که واریانس عملکرد میتواند توسط متغیرهای مشتری مداری، جهتگیری رقبا و هماهنگی درون کارکردی توضیح داده شود. همچنین تنها مشتریمداری و هماهنگی درون کارکردی اثر مثبت و معناداری بر عملکرد میگذارند. هر چند جهتگیری رقبا معنادار نیست ولی رابطه مثبتی با عملکرد دارد. بر اساس ارزشهای به دست آمده برای بتا، هماهنگی درون کارکردی بالاترین تأثیر را بعد از مشتریمداری بر روی عملکرد داشته است.
هی و لای (2012)، در مطالعهای با عنوان «یکپارچهسازی زنجیره تأمین و تحول خدماتگرا: شواهدی از تولیدکنندگان تجهیزات در چین»، اقدام به ترسیم یک مدل مفهومی به منظور تشریح روابط میان یکپارچهسازی عملیاتی و یکپارچهسازی استراتژیک زنجیره تأمین، خدمات محصول محور و عملگرای مشتری ارائه شده از طرف تولیدکنندگان صنعتی و عملکرد شرکت، کردهاند. آنها با بررسی بر روی داده های حاصل از 500 تولیدکننده تجهیزات در چین، دریافتهاند که یکپارچهسازی عملیاتی زنجیره تأمین اثر مستقیم مثبتی بر خدمات محصول محور دارد، در حالی که یکپارچهسازی استراتژیک اثر مستقیم مثبتی بر خدمات عملگرای مشتری دارد. علاوه بر این، خدمات محصول محور استراتژی تحول اصلی برای شرکتهای تولیدکننده صنعتی به حساب میآید و علاوه بر این اثر مستقیم مثبت، اثر غیرمستقیمی نیز از طریق خدمات عملگرای مشتری بر عملکرد شرکت دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان دهنده آن است که: خدمات محصول محور، اثر مثبت معناداری بر عملکرد شرکت و بر خدمات عملگرای مشتری دارد، خدمات عملگرای مشتری، اثر مثبت معناداری بر عملکرد شرکت دارد، یکپارچهسازی عملیاتی، اثر مثبت معناداری بر خدمات محصول محور دارد و همچنین یکپارچهسازی استراتژیک، اثر مثبت معناداری بر خدمات عملگرای مشتری دارد.
شکل 5-2 مدل مفهومی
شکل 5-2 مدل مفهومی

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد با موضوع2P

یکپارچهسازی عملیاتی
خدمات محصول محور
یکپارچهسازی استراتژیک
خدمات عمل گرایی مشتری
عملکرد شرکت

(منبع: هی و لای، 2012)
دروقه و همکاران (2012) در پژوهش خود با عنوان «آیا یکپارچهسازی زنجیره تأمین رابطه میان استراتژی محصول/ فرآیند و عملکرد خدمات را تعدیل میکند؟ یک مطالعه تجربی» به تعیین پیشنیازها و مقدمات و پیامدها و نتایج عملکردی یکپارچهسازی زنجیره تأمین تمرکز کردهاند. آنان از نظریه ساختاردهی انطباقی (AST) برای چهارچوب نظریهی خود استفاده کردهاند. این مطالعه حمایت و پشتیبانی تجربی درباره اهمیت توجه به استراتژیهای محصول و فرآیند در درک و شناسایی تأثیر یکپارچهسازی بر عملکرد فراهم ساخته است. تحلیل همبستگی استاندارد و تجزیه اثرات به منظور آزمون مدل تحقیق مورد استفاده قرار گرفتهاند. نتایج حاصل از تحلیل داده های به دست آمده از 150 مدیر عرضهکننده تایر در آمریکای شمالی در این تحقیق نشان میدهد که یکپارچهسازی مشتری ارتباط از پیمانههای محصول و پیمانههای فرآیند به تحویل عملکرد و نیز رابطه میان پیمانههای فرآیند و عملکرد حمایتی را تعدیل میکند. در مقابل یکپارچهسازی تأمینکنندگان و عرضهکنندگان تنها رابطه میان پیمانههای فرآیند و عملکرد تحویل را تعدیل میکند. روی هم رفته فقدان حمایت درباره رابطه مستقیم میان پیامدهای فرآیند و عملکرد خدمات نشان میدهد که فرآیندهای پیمانهای (1) فاقد رابطهای داخلی و ذاتی به مانند معماریهای پیمانههای محصول (2) متکی بر یکپارچهسازی به منظور پر کردن نقش رابط، هستند. پیمانههای محصول و پیمانههای فرآیند که با یکپارچهسازی تأمینکنندگان و عرضهکنندگان رابطه دارند، در طول زنجیره تأمین یکپارچهسازی را به وجود میورند.
به طور کلی نتایج مربوط به همبستگی در این تحقیق حکایت از آن داشته است که متغیرهای وابسته (پیمانههای محصول، پیمانههای فرآیند، یکپارچهسازی مصرفکننده و یکپارچهسازی تأمینکننده) مقدار معناداری تغییرات را در عملکرد حمایتی و تحویل توضیح میدهد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان دهنده آن است که پیمانههای محصول به عنوان یک پیشبینیکننده معنادار برای هر دو بعد عملکرد خدمت در هر چهار مدل عمل میکند. پیمانههای فرآیند رابطه منفی با عملکرد حمایتی و هیچ رابطهای با عملکرد تحویل ندارد. یکپارچهسازی تأمینکننده تنها تأثیر معنادار مثبت کمی بر عملکرد تحویل دارد، در حالی که یکپارچهسازی مصرفکننده اثر مثبتی بر هر دو عملکرد حمایتی و تحویل دارد.
شکل 6-2 چارچوب مربوط به یکپارچه سازی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت
شکل 6-2 چارچوب مربوط به یکپارچه سازی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت
هئو (2012)، در مقالهای با عنوان «تأثیر یکپارچهسازی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت: از منظر قابلیت سازمانی» به بررسی همزمان تأثیر سه نوع از یکپارچهسازی زنجیره تأمین (یکپارچهسازی داخلی، مشتری و تأمینکننده) بر سه نوع از عملکرد

پاسخی بگذارید