پایان نامه مدیریت

منابع مقاله درباره تحقیق)

دانلود پایان نامه

اری اطلاعات
3374/4
37418/
633/45
162
00/0
3953/1
2795/1
(منبع: یافتههای تحقیق)
(منبع: یافتههای تحقیق)

با توجه به نتایج به دست آمده در جدول 4-10 آماره آزمون برابر 633/45 است، پس میتوان گفت که مقدار به دست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده و نیز مقدار p-value (sig) برابر 000/0 است که از مقدار 05/0 =α کوچک‌تر است و بنابراین فرض صفر رد میشود. همچنین حد بالا و پایین دارای مقادیر مثبت هستند، مشخص میشود که وضعیت به اشتراک گذاری اطلاعات در جامعه آماری مناسب است.
وضعیت ادراکی جامعه مورد نظر در مورد هماهنگی عملیاتی چگونه است؟
برای پاسخ به این سوال از آزمون تی تک نمونهای استفاده گردید. نتایج حاصل در جدول قابل مشاهده است.
جدول 11-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونهای هماهنگی عملیاتی
متغیر
میانگین
انحراف معیار
مقدار t
درجه آزادی
معناداری
فاصله اطمینان
حد بالا
حد پایین
هماهنگی عملیاتی
292/4
35154/
924/46
162
00/0
3464/1
2377/1
(منبع: یافتههای تحقیق)
(منبع: یافتههای تحقیق)

با توجه به نتایج به دست آمده در جدول 4-11 آماره آزمون برابر 924/46 است، پس میتوان گفت که مقدار به دست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده و نیز مقدار p-value (sig) برابر 000/0 است که از مقدار 05/0 =α کوچک‌تر است و بنابراین فرض صفر رد میشود. همچنین حد بالا و پایین دارای مقادیر مثبت هستند، مشخص میشود که وضعیت هماهنگی عملیاتی در جامعه آماری مناسب است.
وضعیت ادراکی جامعه مورد نظر در مورد جهتگیری رقبا چگونه است؟
برای پاسخ به این سوال از آزمون تی تک نمونهای استفاده گردید. نتایج حاصل در جدول قابل مشاهده است.
جدول 12-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونهای جهتگیری رقبا
متغیر
میانگین
انحراف معیار
مقدار t
درجه آزادی
معناداری
فاصله اطمینان
حد بالا
حد پایین
جهتگیری رقبا
3681/4
35061/
818/49
162
00/0
4223/1

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد با موضوعتولید ناخالص ملی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3139/1
(منبع: یافتههای تحقیق)
(منبع: یافتههای تحقیق)

با توجه به نتایج به دست آمده در جدول 4-12 آماره آزمون برابر 818/49 است، پس میتوان گفت که مقدار به دست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده و نیز مقدار p-value (sig) برابر 000/0 است که از مقدار 05/0 =α کوچک‌تر است و بنابراین فرض صفر رد میشود. همچنین حد بالا و پایین دارای مقادیر مثبت هستند، مشخص میشود که وضعیت جهتگیری رقبا در جامعه آماری مناسب است.
وضعیت ادراکی جامعه مورد نظر در مورد مشتری مداری چگونه است؟
برای پاسخ به این سوال از آزمون تی تک نمونهای استفاده گردید. نتایج حاصل در جدول قابل مشاهده است.
جدول 13-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونهای مشتری مداری
متغیر
میانگین
انحراف معیار
مقدار t
درجه آزادی
معناداری
فاصله اطمینان
حد بالا

 
 
حد پایین
مشتری مداری
3853/4
30434/
113/58
162
00/0
4323/1
3382/1
(منبع: یافتههای تحقیق)
(منبع: یافتههای تحقیق)

با توجه به نتایج به دست آمده در جدول 4-13 آماره آزمون برابر 113/58 است، پس میتوان گفت که مقدار به دست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده و نیز مقدار p-value (sig) برابر 000/0 است که از مقدار 05/0 =α کوچک‌تر است و بنابراین فرض صفر رد میشود. همچنین حد بالا و پایین دارای مقادیر مثبت هستند، مشخص میشود که وضعیت مشتری مداری در جامعه آماری مناسب است.
وضعیت ادراکی جامعه مورد نظر در مورد هماهنگی درونکارکردی چگونه است؟

برای پاسخ به این سوال از آزمون تی تک نمونهای استفاده گردید. نتایج حاصل در جدول قابل مشاهده است.

پاسخی بگذارید