پایان نامه مدیریت

منابع مقاله درباره مدیریت موجودی

دانلود پایان نامه

دارند.
1-5-2- فرضیه های فرعی
1-1 به اشتراکگذاری اطلاعات تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی دارد.
2-1 به اشتراکگذاری اطلاعات تأثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کار دارد.
1-2 هماهنگی عملیاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی دارد.
2-2 هماهنگی عملیاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کار دارد.
3- مشتریمداری بالا تأثیر مثبتی بر رابطه میان SCI و عملکرد شرکت دارد.
4- جهتگیری رقبا تأثیر مثبتی بر رابطه میان SCI و عملکرد شرکت دارد.
1-6- روششناسی تحقیق
شکل1-1 مدل مفهومی تحقیق
شکل1-1 مدل مفهومی تحقیق
1-6-1- مدل مفهومی تحقیق
جهتگیری بازار
مشتری مداری
جهتگیری رقبا
یکپارچه سازی زنجیره تأمین (SCI)
به اشتراک گذاری اطلاعات
هماهنگی عملیاتی
عملکرد شرکت
عملکرد عملیاتی
عملکرد کسب و کار
متغیرهای کنترل
هماهنگی درون کارکردی
مالکیت
صنعت
اندازه شرکت
اندازه دایره IT
جهتگیری بازار
مشتری مداری
جهتگیری رقبا
یکپارچه سازی زنجیره تأمین (SCI)
به اشتراک گذاری اطلاعات
هماهنگی عملیاتی
عملکرد شرکت
عملکرد عملیاتی
عملکرد کسب و کار
متغیرهای کنترل
هماهنگی درون کارکردی
مالکیت
صنعت
اندازه شرکت
اندازه دایره IT

منبع: لیؤ و همکاران (2012)
منبع: لیؤ و همکاران (2012)

1-6-2- روش گردآوری اطلاعات
به منظور گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابحانهای، مقالات معتبر داخلی و خارجی، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت) استفاده شده است.
1-6-3- ابزار گردآوری اطلاعات
به منظور جمعآوری داده ها و اطلاعات از ابزارهایی چون پرسشنامه و نیز مصاحبه با صاحبنظران، مدیران و کارشناسان و کارکنان شرکتهای تولیدی و صنعتی واقع در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز استفاده شده است.
1-6-4- تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها، از روش مدلیابی معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسه مراتبی(HMRA) با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. از آنجا که روش تحلیل رگرسیون چند متغیره سلسله مراتبی با توجه به چارچوب نظری یا تجربی ویژهای صورت میگیرد، در تحقیقات علوم رفتاری از اهمیت خاصی برخوردار است.

 
 
1-6-5- جامعه آماری و نمونه
جامعه آماری این تحقیق متشکل از شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی خواهد بود که بنا به آمار ارائه شده از طرف مسئولین مربوط تعداد کل شرکتهای این شهرک 877 شرکت است که از این تعداد 568 مورد به بهرهبرداری رسیده است. با توجه به محدود بودن جامعه، تعداد نمونه با استفاده فرمول کوکران 182 شرکت خواهد بود. این تعداد نمونه با بهره گرفتن از روش نمونهگیری تصادفی ساده از بین شرکتهای مربوط به جامعه آماری انتخاب شده است.
1-7 متغیرهای تحقیق
1-7-1- یکپارچهسازی زنجیره تأمین:
یکپارچهسازی زنجیره تأمین در اصل یکی کردن شرکای زنجیره (حلقه ها) را مدنظر ندارد، بلکه هدف، یکی کردن دیدگاه ها، اهداف و استراتژیها است. همه این حلقه ها باید بفهمند که با هم شریک بوده و کسی در این زنجیره موفق است که حلقه های موفق دیگری وی را دربرگرفته باشند. موفقیت یک حلقه در گرو موفقیت حلقه های دیگر است و شکست یک حلقه، شکست حلقه های دیگر را در پی خواهد داشت. یکپارچهسازی زنجیره تأمین ممکن است که به عنوان فرآیند تعامل و همکاری که در آن شرکتها در یک زنجیره تأمین با هم به طریقه تعاونی و همکارانه جهت رسیدن به نتایج قابل قبول متقابل، کار میکنند. تعریف شود (هی و لای، 2012).
1-7-2- جهتگیری بازار:
جهتگیری بازار اشاره به جهتدهی بازار به سمتی است که موجبات ایجاد ارزش افزوده را برای مشتریانش فراهم میسازد و نقش بنیادی در استراتژی و مدیریت سازمانی بازی میکند. از این روی، بررسی چگونگی اثرات محتمل عملکرد شرکت بر جهتگیری اصلی بازار شرکتها، منجر به باز شدن افق روشن جدیدی در درک و شناخت مکانیسمهای پنهان و زیرین تأثیرگذار SCI خواهد شد.
1-7-3- عملکرد شرکت:
مفهوم عملکرد سازمانی دارای جنبههای بسیاری است و هریک از آنها به طرق مختلفی در مطالعات پیشین درباره مدیریت زنجیره تأمین، مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند. در این مطالعه دو جنبه مهم یعنی عملکرد عملیاتی و عملکرد کسب و کار را مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ که بطور خاص، عملکرد عملیاتی به اصلاح و بهبود واکنش شرکت به تغییرات محیطی نسبت به رقبا اشاره دارد، درحالی که عملکرد کسب و کار به عملکرد مالیِ شرکت در ارتباط با بازده سرمایهگذاری، سودآوری و درآمد خالص اشاره میکند.
1-8- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق سال 1392 است. و قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز است.
1-9- ساختار تحقیق
مطالب این تحقیق در پنچ فصل ارائه شده است. فصل اول کلیات تحقیق و مختصری از مطالب فصول آتی تحقیق میپردازد که اشاره شد. مبانی نظری و تحقیقات تجربی داخلی و خارجی جهت حمایت از فرضیات و مدل تحقیق در فصل دوم مرور میشود. در ادامه در فصل سوم به توضیح درباره جامعه و نمونه، جمعآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل داده ها میپردازد. تجزیه و تحلیل داده ها، در سه سطح یکمتغیره، دومتغیره و چندمتغیره در فصل چهارم انجام میگیرد. در نهایت در فصل پنچم به خلاصه و نتیجهگیری و ارائهی پیشنهادات مستند به یافتهها میپردازد.
فصل 2
پیشینه تحقیق
فصل 2
پیشینه تحقیق

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد :اتوماسیون اداری

2-1- مقدمه
مدیریت زنجیره تأمین هم یک تئوری است و هم یک شیوه عملی. دامنه دید آن فراتر از یک سازمان بوده و همه چیزهایی را که در تولید و ارسال یک محصول یا خدمات دخالت دارد در نظر گرفته و همه آنها را به گونهای به هم متصل میکند که به صورت یک تیم کارآمد و بدون مرز عمل کنند. یعنی اینکه مشتریان، عرضهکنندگان، شرکتهای حمل و نقل و رقبای تجاری با هم متحد شده و یک شبکه تشکیل دهند تا از وقت و منابع به کار گرفته شده، بهترین استفاده ممکن شود (غضنفری و فتحاله، 1389).
2-2- تاریخچه و سیر تحول مدیریت زنجیره تأمین (SCM)
نیاز به تأمین کالا و خدمات تقریبا همزمان با پیدایش شرکتها و سازمانها شکل گرفت. در ابتدا شرکتها و سازمانها با بهره گرفتن از رویه های موردی و بدون برنامه قبلی، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را تأمین مینمودند. در دهه 30 میلادی، تئوریهای تقسیم کار آدام اسمیت منجر به ایجاد گونه جدیدی از سازمان شد که وظیفهای عمل میکردند تا کارایی کارمندان را بالا ببرند. تجمیع وظایف کاری در قالب یک واحد سازمانی، مزیت تمرکز در مهارت و تخصص را بوجود آورد و در نتیجه منجر به پیدایش ساختارهای سازمانی وظیفهای کنونی گردید. از همان ابتدا، بخش تدارک و خرید که مسئول تهیه و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز جهت ایجاد محصول یک شرکت یا سازمان بود، طرحریزی شد. وجود چنین کارکرد متمرکزی در قالب یک بخش، منجر به ایجاد نظم بیشتر در فرایند تولید در سازمانها گردید (همان منبع، ص 11).
به سختی میتوان زمان دقیقی را مشخص کرد که در آن، بحث درباره زنجیره تأمین برای اولین بار در دنیا شروع شد. اما لااقل از یک چیز اطمینان داریم و آن اینکه این اصطلاح که در حوالی سال 1993 به عنوان یکی از بزرگترین و پابرجاترین بحثهای صنایع مطرح شده است، ریشه در شیوههایی دارد که در اواخر دهه 1950 و دهه 1960 میلادی اجرا میشد. اولین طرحهای اجرایی زنجیره تأمین نوین در اواخر دهه 1950 آغاز شد یعنی وقتی که «کارکنان برای اولین بار به مدیریت کالا بهویژه به تدارکات مربوط به انتقال مواد اولیه و محصولات تمام شده، به کارخانه و به بیرون از آن، توجه کردند». بیشتر کارشناسان با این نظر موافقند که مدیریت زنجیره تأمین به شکل امروزی آن از تلاشهای برنامه ریزی مواد اولیه (MRP) حاصل شده که شرکتهای بزرگی همچون پراکتر اند گمبل، هولت پاکارد
و دیری و شرکتهای دیگر در اواخر دهه 1970 برای برنامه ریزی و کنترل بهتر مواد اولیه تجربه میکردند.
کارشناسان دیگر آغاز تفکر زنجیره تأمین را سال 1963 میدانند که در آن، نظام ملی مدیریت توزیع فیزیکی آمریکا (NCPDM) تأسیس شد که سکوی پرتابی برای تفکر نوین آن زمان درباره روابط متقابل بین عملکرد بخشهای انبارداری و حمل و نقل بود.
همه کارشناسان معتقدند که تحولات عمده در مدیریت موجودی کالا و ارسال آنها در دهه 1970 میلادی و اوایل دهه 1980 بروز کرد. یعنی وقتی که سیستمهای کامپیوتری تا آن حد تکامل یافتند که میتوانستند گزارشهای مدیریت و داده های دیگر را به دفعات بیشتر، ارائه کنند.
در اوایل دهه 1990 میلادی، مفهوم زنجیره تأمین هنوز وارد واژگان عامیانه سازمانی نشده بود. کارکنان درباره تولید یا دسترسی به منابع، روندهای توزیع صحبت میکردند. آنها MRP، پاسخ کارآمد به خواستههای مشتری (ECR) را که یک نسخه اولیه از جهتگیری زنجیره تقاضا بود، اجرا میکردند و برنامههایی برای پرکردن مداوم جاهای خالی انبار تنظیم کرده بودند. حدودا در سال 1995و 96 زنجیره تأمین جای خود را در میان عموم باز کرد (زوکرمن، ترجمه تقیزاده و صالحی، 1383، ص24-28).
2-3- مدیریت زنجیره تأمین
مدیریت زنجیره تأمین یک مجموعه از روشهایی است که برای یکپارچه نمودن مؤثر عرضهکنندگان، تولیدکنندگان، انبارها و فروشگاه ها به کار میرود، تا محصولات مورد نیاز به مقدار مشخص و در زمان معین و در مکان معین تولید شده و به مشتریان عرضه شود تا هزینه های کل زنجیره حداقل شود و در ضمن نیاز مشتریان با سطح سرویس بالا برآورده شود (سیمچی و کامینسکی، 2000). نقش موجودیها، نقش اصلی در موفقیت یا شکست زنجیره تأمین میباشد. از این رو هماهنگی سطوح موجودی در سراسر زنجیره تأمین حائز اهمیت است (ستون سون، 2004).
کوتاه شدن دوره عمر محصول، افزایش رقابت و نیازهای متغیر مشتریان، موجبات تحول در رویکرد سنتی مدیریت تدارکات به مدیریت نوین زنجیره تأمین را فراهم آورده است. در دنیای نوین صنعتی، هر نوع اقدام به منظور کاهش هزینه های تولید، تلاش مؤثر و کارآمد به شمار میآید. مدیریت زنجیره تأمین، یکی از رویکردهای مؤثر و کارآمد است که موجبات کاهش هزینه تولید و زمان انتظار را فراهم میآورد. تعاریف زیادی از مدیریت زنجیره تأمین وجود دارد که تقریبا همه آنها شامل هماهنگ ساختن تولید، موجودی، ترابری و اطلاعات و دانش، بین اجزاء یک زنجیره تأمین میباشد تا بهترین ترکیب ممکن از پاسخدهی و کارایی برای بازاری که آن را تغذیه میکند بدست آید (رجبزاده و همکاران، 1386).
مدیریت زنجیره تأمین مفهومی است که برای نخستین بار در سیستمهای تأمین تویوتا که از سطح هماهنگی قابل توجهی در مدیریت عرضه و تأمین برخوردار بود، ابداع گردید. رویکرد سنتی زنجیره تأمین شامل تحویل درست به هنگام (JIT) و مدیریت تدارکات بود. اما امروزه مدیریت زنجیره تأمین از چنین مفاهیمی در مدیریت تولید و عمیات فراتر رفته است. در حقیقت مدیریت زنجیره تأمین مفهومی است که از صنایع تولیدی و سیستم تولید درست به هنگام تویوتا آغاز شد. این سیستم با هدف تنظیم مقادیر عرضه به کارخانه های تولید موتور در مقادیر صحیح، کوچک و اقتصادی، کاهش سطح موجودی و تنظیم مطلوب و مؤثر تعاملات عرضهکنندگان با بخش خط تولید، طراحی گردید. در عمل مدیریت زنجیره تأمین تلفیقی از مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)، طراحی/مهندسی مجدد کسب و کار (BPR) و شیوه تولید درست به هنگام (JIT) میباشد (فائزی رازی، 1383).
2-4- اجزا و عوامل SCM (تأمین/تولید/توزیع)
طی چند سال اخیر و به دنبال نمایان شدن اهمیت و ضرورت بکارگیری مدیریت زنجیره تأمین، مدلهای فرایندی و مفهومی مختلفی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه مدیریت زنجیره تأمین تدوین شده است. این مدلها معمولا با توجه به نوع صنعت و تجارت و زمینه کاری از لحاظ ظاهر با هم متفاوت میباشند، ولی از لحاظ مفهوم و اجزاء و فرایندهای زنجیره تأمین، کلیه مدلها معرف سه فرایند کلیدی تأمین، تولید و توزیع میباشند. این سه فرایند به صورت یکپارچه و در کنار هم منجر به شکلگیری مدیریت زنجیره تأمین میگردند.
شکل 1-2 مدل فرایندی مدیریت زنجیره تأمین
شکل 1-2 مدل فرایندی مدیریت زنجیره تأمین
از جمله مدلهای جامع در این زمینه میتوان به مدل فرایندی مدیریت زنجیره تأمین اشاره کرد که توسط یک تیم از دانشکده مدیریت دانشگاه کالگاری با همکاری شرکت اپی لوگ طراحی و توسط شفردسون ارائه شد (غضنفری و فتحاله، 1389، ص 24).
صورت حساب مشتری
خدمات مشتری
پیشفرض فروش برنامههای بازاریابی
پیشبینی تقاضا
مدیریت موجودی کالاهی کامل شده
حمل و نقل خارجی
رسید مشتری
تولید
نگهداری
برنامه ریزی تولید
برنامه ریزی نگهداری

مدیریت موجودی برای مواد خام، تغذیه انبار و MRO
پرداخت مشتری
برنامه ریزی ظرفیت پروژه های اصلی مهندسی
منبعیابی استراتژیک
خرید
مدیریت مواد وحما ونقل داخلی انبارداری
مدیریت تقاضا
مدیریت تولید وتوزیع
ورود سفارش
مدیریت تأمین
صورت حساب مشتری
خدمات مشتری
پیشفرض فروش برنامههای بازاریابی
پیشبینی تقاضا
مدیریت موجودی کالاهی کامل شده
حمل و نقل خارجی
رسید مشتری
تولید
نگهداری
برنامه ریزی تولید
برنامه ریزی نگهداری
مدیریت موجودی برای مواد خام، تغذیه انبار و MRO
پرداخت مشتری
برنامه ریزی ظرفیت پروژه های اصلی مهندسی
منبعیابی استراتژیک
خرید
مدیریت مواد وحما ونقل داخلی انبارداری
مدیریت تقاضا
مدیریت تولید وتوزیع
ورود سفارش
مدیریت تأمین

( منبع: غضنفری و فتحاله، 1389، ص 25)
2-5- یکپارچهسازی
با وجود اینکه نظرات بسیاری در مورد یکپارچگی مطرح شده است، ولی منابع علمی محدودی در این مورد وجود دارد و هنوز یک تعریف جامع و فراگیر از موضوع یکپارچگی ارائه نشده است. ولی بسیاری از کارشناسان در این حوزه، تمایل دارند که مفهوم یکپارچگی را به مقولهای فراتر از سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه و سختافزار و نرمافزار آن تعمیم دهند. با ظهور و توسعه مفاهیم نوین همچون شرکتهای مجازی، مشتریان مجازی، کسب وکار مجازی و کار از راه دور، یکپارچگی جامعیت خاصی یافته است، به طوری که مفاهیم مختلفی همچون فرآیندهای کسب و کار، دانش و علم مدیریت، ارتباطات و تعاملات سازمانی، ساختار سازمانی و مدیریت دانش را شامل میشود.
با این اوصاف، یکپارچگی در دنیای کسب و کار جدید، فرایند فراگیری است که طی آن فرآیندها و ساختار منعطف و به هم پیوستهای در جهت اهداف استراتژیک و رقابتی شرکت ایجاد میگردد. یکپارچهسازی سیستمها یک چرخه تعاملی را ارائه میکند که طی آن تکنولوژی، عملکردهای افراد، دانش و فرایندهای عملیاتی با یکدیگر ترکیب و به هم پیوسته میشوند.
جدول 1-2 عناصر یکپارچهسازی سازمان
عناصر سازمانی
سازمان غیریکپارچه
سازمان یکپارچه
ابزارها
اهداف و مأموریتها
کاملا مستقل

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  مارکف سوئیچینگ-خرید و دانلود پایان نامه کامل

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از درون و بیرون وابسته
مدلسازی سازمان و برنامه ریزی استراتژیک
فرآیندها
عملکردگرا
فرآیندهای د

پاسخی بگذارید