پایان نامه مدیریت

منابع مقاله درباره معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه

(دلاور، 1382).
ج) متغیر واسطهای یا تعدیلگر: دیدگاه سنتی درباره پژوهش این گونه است که پژوهشگر ابتدا رابطه یک متغیر مستقل را با متغیر وابسته و سپس رابطه متغیر مستقل دیگری را با آن متغیر وابسته مطالعه و این کار را ادامه میدهد و سرانجام یافتهها را کنار هم میچیند. امروزه چنین طرحی کهنه و منسوخ شده است در واقع به سبب تعامل پیچیده متغیرهای مستقل و تأثیر این تعامل در متغیرهای وابسته، پدیده ها را نمیتوان به سادگی فهمید و تبیین کرد. به علاوه اینکه رابطه مورد انتظار اصلی و اولیه بین متغیرهای مستقل و وابسته گاه در حضور یک متغیر سوم، تغییر میکند. در چنین حالتی، رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته مشروط به متغیر سوم میشود و متغیر سوم در واقع نقش تعدیلگر را ایفا میکند. بدین ترتیب میتوان گفت که متغیر تعدیل کننده، از نوع متغیر مستقل است به همین دلیل برخی آن را متغیر مستقل دوم مینامند زیرا محقق میل دارد آن را کنترل و دست‌کاری کند، تا مشخص شود آیا این متغیر، رابطه متغیر مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا نه؟
د) متغیر کنترل: پژوهشگر همواره میخواهد رابطه دو متغیر یا تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را بررسی نماید، اما متغیر وابسته علاوه بر متغیر مستقل اغلب از عوامل یا متغیرهای زیاد دیگری نیز تأثیر میپذیرد (متغیر تعدیلکننده) و در واقع اثر متغیر مستقل فقط بخشی از آن است. بنابراین اگر پژوهشگر بخواهد تغییرات متغیر وابسته را به متغیر مستقل نسبت دهد، باید سایر متغیرهای تأثیرگذار را به دقت شناسایی و آنها را به گونهای کنترل کند که اثر آنها با اثر متغیر مستقل آمیخته نشود. به این دسته از متغیرها که پژوهشگر با روش های خاص اثر آنها را خنثی میکند متغیرهای کنترل میگویند. فرق این گونه متغیرها با متغیر تعدیل کننده، این است که محقق، اثر متغیر تعدیل کننده را اندازه‌گیری می‌کند، ولی اثر متغیر کنترل را از میان می‌برد (طاهری، 1378).
متغیرهای تحقیق حاضر به شرح زیر هستند:
متغیرهای مستقل: یکپارچهسازی زنجیره تأمین مشتمل بر به اشتراکگذاری اطلاعات و هماهنگی عملیاتی
متغیرهای وابسته: عملکرد شرکت مشتمل بر عملکرد عملیاتی و عملکرد کسب و کار
متغیر واسطهای یا تعدیل کننده: جهتگیری بازار شامل (مشتریمداری و جهتگیری رقیب)
متغیرهای کنترل: هماهنگی درون کارکردی، مالکیت (دولتی، خصوصی و مالکیت خارجی)، صنعت (تولیدی و خدماتی)، اندازه شرکت (برحسب تعداد کارکنان تمام وقت) و اندازه دایره IT.
3-10- تعریف عملیاتی متغیرها
3-10-1- یکپارچهسازی زنجیره تأمین
یکپارچهسازی زنجیره تأمین در اصل یکی کردن شرکای زنجیره (حلقه ها) را مدنظر ندارد، بلکه هدف، یکی کردن دیدگاه ها، اهداف و استراتژیها است. همه این حلقه ها باید بفهمند که با هم شریک بوده و کسی در این زنجیره موفق است که حلقه های موفق دیگری وی را دربرگرفته باشند. موفقیت یک حلقه در گرو موفقیت حلقه های دیگر است و شکست یک حلقه، شکست حلقه های دیگر را در پی خواهد داشت. یکپارچهسازی زنجیره تأمین ممکن است که به عنوان فرآیند تعامل و همکاری که در آن شرکتها در یک زنجیره تأمین با هم به طریقه تعاونی و همکارانه جهت رسیدن به نتایج قابل قبول متقابل کار میکنند، تعریف شود.
در پژوهش حاضر با توجه به این که ما این متغیر را در دو زیر متغیر به اشتراکگذاری اطلاعات و هماهنگی عملیاتی مورد بررسی قرار دادهایم با طرح سؤالات 1 تا 5 برای متغیر به اشتراکگذاری اطلاعات و 6 تا 10 برای هماهنگی عملیاتی، این متغیر عملیاتی گردیده است.
3-10-2- جهتگیری بازار
جهتگیری بازار، اشاره به جهتدهی بازار به سمتی است که موجبات ایجاد ارزش افزوده را برای مشتریانش فراهم میسازد و نقش بنیادی در استراتژی و مدیریت سازمانی بازی میکند.
در پژوهش حاضر این متغیر از طریق دو زیر متغیر جهتگیری رقبا و مشتریمداری مورد سنجش قرار گرفته است. با طرح سؤالات 11 تا 13 برای متغیر جهتگیری رقبا و 14 تا 17 برای متغیر مشتریمداری، متغیر جهتگیری بازار عملیاتی گردیده است.
3-10-3- عملکرد شرکت
مفهوم عملکرد سازمانی دارای جنبههای بسیاری است و هریک از آنها به طرق مختلفی در مطالعات پیشین درباره مدیریت زنجیره تأمین، مورد بهره برداری قرار گرفتهاند. در این مطالعه دو جنبه مهم آن یعنی عملکرد عملیاتی و عملکرد کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته است. که به طور خاص، عملکرد عملیاتی به اصلاح و بهبود واکنش شرکت به تغییرات محیطی نسبت به رقبا اشاره دارد، درحالی که عملکرد کسب و کار به عملکرد مالی شرکت در ارتباط با بازده سرمایهگذاری، سودآوری و درآمد خالص اشاره میکند. با طرح سؤالات 22 تا 25 برای متغیر عملکرد عملیاتی و 26 تا 30 برای متغیر عملکرد کسب و کار، متغیر عملکرد شرکت عملیاتی گردیده است.
3-10-4- هماهنگی درون کارکردی
هماهنگی درون کارکردی به هماهنگی منابع شرکت و فعالیتهای مشتریمدار، در سراسر شرکت اشاره دارد.
این متغیر در پژوهش حاضر به عنوان یک متغیر کنترل مورد بررسی قرار گرفته و با طرح سؤالات 18 تا 21 عملیاتی گردیده است.
3-11- روش تجزیه و تحلیل داده ها
مدلیابی معادلات ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر بسط “مدل خطی کلی” است. که به پژوهشگر امکان می‌دهد مجموعهای از معادلات رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد. مدلیابی معادله ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیه‌هایی درباره روابط مت
غیرهای مشاهده شده و مکنون است که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدلیابی علّی و گاه نیز لیزرل نامیده شده است اما اصطلاح غالب در این روزها، مدلیابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه SEM است (هومن، 1391، ص 11).
مدل معادلات ساختاری یک ساختار علی خاص بین مجموعهای از متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده شده است. با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری روابط بین متغیرهای پنهان با یکدیگر و نیز گویه های سنجش هر متغیر پنهان با متغیر مربوط قابل بررسی است. مدلهای نظری چند متغیره را نمیتوان با شیوه دو متغیری که هر بار تنها به رابطه یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته میشود، ارزیابی کرد. تجزیه و تحلیل چند متغیره به یک سری روش های تجزیه و تحلیل اطلاق میشود که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان K متغیر مستقل و n متغیر وابسته است.
به طور کلی روابط بین متغیرها در مدل معادلات ساختاری دو دسته است:
مدل اندازهگیری یا تحلیل عامل تأییدی: روابط بین متغیرهای پنهان با متغیرهای آشکار
مدل ساختاری یا مدل تحلیل مسیر: روابط بین متغیرهای پنهان با یکدیگر
برای بررسی مدل، نخست از تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش روابط متغیرهای پنهان با گویه های سنجش آنها استفاده شده است. مدل اندازهگیری (تحلیل عاملی تأییدی) ارتباط گویه ها یا همان سوالات پرسشنامه را با سازه ها مورد بررسی قرار میدهد. سپس با بهره گرفتن از مدل ساختاری ارتباط عاملها با یکدیگر جهت آزمون فرضیات مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در واقع تا ثابت نشود نشانگرها یا همان سوالات پرسشنامه، متغیرهای پنهان را به خوبی اندازهگیری کردهاند، نمیتوان روابط را مورد آزمون قرار داد. لذا برای اینکه مفاهیم به خوبی اندازهگیری شدهاند از مدل اندازهگیری یا تحلیل عاملی تأییدی استفاده میشود.
3-12- آزمونهای برازندگی مدل
آزمونهای برازندگی نشان میدهند مدل طراحی شده توسط پژوهشگر چقدر براساس داده های واقعی مشاهده شده، پشتیبانی میشود. یکی از آزمونهای برازندگی آزمون نیکوئی برازش خی ـ دو است. نیکوئی برازش به عبارت ساده یعنی تا چه حد مدل نیکو و برازنده است یا چقدر خوب طراحی شده است.
شاخصهای متعددی برای سنجش برازندگی مدلها وجود دارد. برخی از مهمترین این شاخصها عبارتند از: CFI، NNFI، NFI، AGFI، GFI، SRMR. با این وجود دو شاخص اصلی که بسیار مورد تأکید است و در خروجی لیزرل به وضوح مشاهده میشود شاخص خی ـ دو و شاخص RMSEA است.
جدول 5-3 خلاصه دامنه پذیرش شاخص های برازندگی
شاخصهای برازندگی
X2/df
RMSEA

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  مارکف سوئیچینگ-خرید و دانلود پایان نامه کامل

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

SRMR
GFI
AGFI
NFI
NNFI
IFI
دامنه پذیرش
1 ـ 5
5/0
5/0
9/0
9/0
9/0
9/0
0ـ 1
(منبع: کلانتری، 1388)
در نهایت پس از برآورد مدل مفهومی در نرم افزار لیزرل برای رد یا تائید فرضیات از مقدار آماره T این روابط استفاده میشود. بدین منظور مقدار، آماره T به دست آمده را با مقادیر بحرانی در سطح 95 درصد مقایسه میکنیم، در صورتی که مقدار T به دست آمده در ناحیه بحرانی قرار نگیرد میتوان گفت که دلایل کافی برای رد فرضیه در اختیار نداریم و در غیر این صورت فرضیه رد میشود.
12-3 جمعبندی فصل سوم
در این فصل به روششناسی پژوهش پرداخته شد. روش تحقیق در پژوهش حاضر از آنجایی که هدفش تعیین رابطه و اثرات میان یکپارچگی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار بر عملکرد شرکت است، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، شامل مدیران و سایر مسئولین شرکتهای صنعتی مستقر در شهرک شهید سلیمی تبریز است که تعداد این شرکتها با توجه به اطلاعات به دست آمده 877 شرکت بود. تعداد نمونه انتخابی این تحقیق نیز 182 شرکت است.
روش جمعآوری اطلاعات در این تحقیق، روش کتابخانهای، برای جمعآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و سوابق تحقیق، تدوین مدل تحلیل و تنظیم فرضیات تحقیق و پرسشنامه برای آزمون فرضیه ها تحقیق بود که بدین منظور پرسشنامهای با اقتباس از مقاله اصلی و نیز اعمال نظرات اصلاحی حاوی 30 سؤال طراحی و در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ، 754/0 درصد به دست آمد.
در این تحقیق از آمار توصیفی برای تحلیل توصیفی داده ها با بهره گرفتن از نرمافزار SPSS و برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدلیابی معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیون چند متغیره سلسله مراتبی با بهره گرفتن از نرمافزار لیزرل استفاده شده است.
فصل 4
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل 4
تجزیه و تحلیل داده ها

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد :اتوماسیون اداری

4-1- مقدمه
پژوهشگر پس از آنکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمعآوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهرهگیری از تکنیکهای مناسب آماری که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده های جمعآوری شده را دستهبندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیههایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کردهاند، در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن‌ها را روش کند و سرانجام بتواند پاسخی (راهحلی) برای پرسش تحقیق بیاید (خاکی، 1382). در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرمافزارهای SPSS و Lisrel استفاده شده است. ابتدا نتایج حاصل از آمار توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق (نوع فعالیت، نوع شرکت، فعالیت صادراتی و تعداد کارکنان) ارائه شده است. پس از آن در بحش آمار استنباطی ابتدا برای تحلیل وضعیت متغیرهای تحقیق از آزمون t-Student استفاده شده است. در ادامه مدل اندازهگیری تحقیق برازش شده و پس از آن مدل اصلی پژوهش بررسی شده است. در آخر نیز فرضیات تحقیق آزمون شدهاند.
4-2- آمار توصیفی
جامعه آماری این تحقیق متشکل از شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی است، که مشخصات نمونه به شرح زیر میباشد.
4-2-1- نوع فعالیت
جدول 6-4- نوع فعالیت شرکتها
نوع فعالیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
تولیدی
123
5/75
5/75
تجاری
40
5/24

100
کل
163
100
(منبع: یافتههای تحقیق)
(منبع: یافتههای تحقیق)

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهابراز وجود

همانطور که در جدول مشاهده میشود، 5/75 درصد از شرکتها تولیدی و 5/24 درصد از شرکتها تجاری میباشند.
4-2-2- نوع شرکت
جدول 7-4- نوع شرکتها
نوع شرکت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
سهامی عام
5
1/3
1/3
سهامی خاص
148
8/90
9/93
تضامنی
10
1/6
100
کل
100
(منبع: یافتههای تحقیق)
(منبع: یافتههای تحقیق)

همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده است، 148 شرکت معادل 8/90 درصد نمونه مورد بررسی شرکتهای با سهامی خاص هستند.
4-2-3- فعالیت صادراتی
جدول 8-4- فعالیت صادراتی شرکتها
فعالیت صادراتی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
صادرات دارند
68
7/41
7/41
صادرات ندارند
95
3/58
100
کل
163
100
(منبع: یافتههای تحقیق)
(منبع: یافتههای تحقیق)

همانطور که در جدول قابل مشاهده است، 68 شرکت معادل 7/41 درصد، صادرات دارند و 95 شرکت معادل 3/58 درصد از شرکتها صادرات ندارند.
4-2-4- تعداد کارکنان شرکت
جدول 9-4- تعداد کارکنان شرکت
تعداد کارکنان
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
کمتر از 10 نفر
35
5/21
5/21
50 – 10 نفر
65
9/39
3/61
100 – 50 نفر
34
9/20
2/82
بیشتر از 100نفر
29
8/17
100
کل
163
100
(منبع: یافتههای تحقیق)
(منبع: یافتههای تحقیق)

همانطور که در جدول قابل مشاهده است، بیشترین درصد فراوانی مربوط به شرکتهایی با 10 تا 50 نفر کارکن با 9/39 درصد و کمترین درصد فراوانی مربوط به شرکتهایی با بیش از 100 نفر کارکن با 8/17 درصد تعلق دارد.
4-3- آمار استنباطی
برای بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق، از روش معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرمافزار Lisrel بهره گرفته شده است. این روش، این امکان را فراهم میکند تا صحت فرضیه های تحقیق را مورد آزمون قرار داده و معنادار بودن ضرایب بدست آمده را نشان داد. ابتدا به بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق میپردازیم و سپس مدل تحقیق و فرضیات آن را بررسی میکنیم.

 
 
4-3-1- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق
برای بررسی و تحلیل وضعیت متغیرها از آزمون t-Student استفاده شده است. این آزمون این امکان را فراهم مینماید تا با لحاظ کردن سطح معناداری (05/0α)، بتوان معنادار بودن آن را بررسی و ارائه نمود. با توجه به اینکه در این تحقیق از نرمافزار آماری SPSS استفاده شده است و با عنایت به اینکه این نرمافزار پس از محاسبه آماره آزمون، سطح معناداری آن را ارائه میکند، در نتایج تحلیلها هرگاه سطح معناداری کمتر از 05/0 بوده است، این نتیجه حاصل شده است که فرض صفر آزمون مورد نظر مورد تأیید قرار نگرفته است و فرضیه محقق تأیید میگردد. در ادامه، نتایج حاصل از آزمونهای آماری مورد استفاده آورده شده است. نتایج حاصل از آزمون تی استیودنت در زیر قابل مشاهده است.
وضعیت ادراکی جامعه مورد نظر در مورد به اشتراک گذاری اطلاعات چگونه است؟
برای پاسخ به این سوال از آزمون تی تک نمونهای استفاده گردید. نتایج حاصل در جدول قابل مشاهده است.
جدول 10-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونهای به اشتراکگذاری اطلاعات
متغیر
میانگین
انحراف معیار
مقدار t
درجه آزادی
معناداری
فاصله اطمینان
حد بالا
حد پایین
به اشتراک گذاری

پاسخی بگذارید