پایان نامه ها

منابع مقاله درباره هاشمی رفسنجانی، قانون اساسی، امنیت ملی، ایران اسلامی

دانلود پایان نامه

ماوراءالطبیعی برای قدرت حاکمیت قائل است و اراده پروردگار را برتعلق قدرت وحاکمیت به فرد،گروه یا طبقه خاصی مورد تاکید قرار میدهد دیگری نظام اعتقادی مردمسالار (دموکراتیک ) است که از قرن هجدهم میلادی پدیدار شده است وانسان راصرف نظر از تمایزاتش سرچشمه قدرت واعمال حاکمیت میداند که مردم آن را به هیئتحاکمه منتخب خود واگذار میکنند.(قاضی،1373 :230 و239)
به این ترتیب حاکمیت حقی تلقی میشود که در گفتمان و الگوی مردم سالاری یا دموکراسی به نهاد سیاسی حکومت درکشورها واگذار میشود.نهاد سیاسی حکومت نیز به وسیله افراد ملت درهرکشور وبر پایه رای مردم درهمهپرسی به قانون اساسی آن کشور تاسیس میشود ومطابق مفاد قانون اساسی،قدرت مل تّ یا مردم آن کشور برای اعمال اراده سیاسی و مدیریت امور کشور (سرزمین،مردم،ارتباط با سایرکشورها)به کارگزاران قوای حکومتی(رئیسکشور،مجلس،هیئت وزیران و غیره)انتقال مییابد.
حق حاکمیت حکومتها از ابعاد مختلفی برخوردار است که عمدتاً به این شرح است:
-حق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات عمومی وخصوصی درهمه شئونات کشورداری؛ -حق اجرای قوانین ومقررات مصوب.
-حق تامین هزینههای حکومتی از منابع ملت نظیر ثروتها مشاع وسرزمینی و اخذ مالیات و عوارض.
-حق تنظیم روابط کشور با سایر کشورها.
-حق اعلان جنگ وعقد پیمان صلح برای تامین امنیت ملی کشور.
-حق دادرسی ورسیدگی به دعوی وتامین عدالت و امنیت عمومی درکشور.
-حق نصب وعزل کارگزاران حکومتی و مدیران.
-حق نظارت وکنترل و اعمال اراده درکلیه امورکشور.
– حق نتظیم واجرای برنامههای توسعه ملی وتخصیص وکاربری منابع مالی وبودجههای کشور.
– حق حفاظت ازموجودیت کشور،امنیت ملی وعمومی و مجازات اخلالگران وتهدید کنندگان امنیت.
علاوه بروجه اعمال حاکمیت درمقیاس ملیّ،وجه دیگر اعمال حاکمیت، امروزه حاکمیت درمقیاس بین المللی است کهناشی از توسعه نظامهای بینالمللی و فرا کشوری است که اختصاص به کشور خاص ندارد و موضوع مشترک تمامی یا بخشی از کشورهای جهان است که درقالب نهادهای بینالمللی جهانی،نظیر سازمان ملل متحد،یا منطق -ای،مثل اتحادیه اروپا،شکل گرفته است.آنها به مدیریت واعمال حاکمیت بر نظام بیالمللی مربوط درفضا وقلمرو جغرافیایی فراکشوری منطقه،قاره یا کره زمین ونیزماورای کره زمین میپردازند.منشاء قدرت اینگونه نهادهای بین -المللی نیز کشورها وحاکمیتهای ملیّ است که ازطریقکنواسیونها،اجلاسها وقراردادهای بینالمللی بهآنها تفویض میشود.(حافظ نیا،1390 :157 و157) در کشور ما رئیس جمهور بارای مستقیم مردم انتخاب میشود، و پس از نتفیض حکم ریاستجمهوری توسط مقام رهبری به عنوان رئیسجمهور ایران منصوب میشود.
2-6-گزارش میزان مشارکت مردم در دورههای مختلف انتخابات ریاستجمهوری:
انتخابات درنظام جمهوری اسلامی ایران یکی ازمولفههای اصلی مشارکت همگانی با احساس مسئولیت مردم درادارهکشور می باشد.در ایران بعدازپیروزی انقلاب به طور متوسط هرساله یک انتخابات برگزار گردید،که درتمامی این انتخابات مشارکت بالای پنجاه درصدی را شاهد بودیم.انتخابات درجمهوری اسلامی ایران تلفیقی از دینداری ومردم سالاری است .
دوره اول:
انتخابات درتاریخ 5/11/1358 درسراسر کشوربرگزار گردید.دولت موقت مهدی بازرگان استعفا داده بود و اداره کشوربه دست شورای انقلاب اداره میشد،دراین انتخابات 124 نفرداوطلب شدندکه صلاحیت همه به جزیک نفر تائید گردید وتمای این افراد وارد میدان رقابت شدند.خیلی زودبسیاری ازنامزدها انصراف دادند وتعداد کسانی که واردصحنه رقابت شدند به 96نفر کاهش یافت.جمعیت واجدشرایط در این انتخابا ت20857391 نفربودند که از این تعداد 14152902 نفردر انتخابات شرکت کردند یعنی مشارکت 86/67 درصدیمردم.در این دوره آقای ابو الحسن بنیصدر با کسب 10753752 رای به عنواناولین رئیس جمهور انتخاب گردید.
دوره دوم:
انتخابات دومین دوره ریاستجمهوری در تاریخ 2/5/1360 بر گزار شد.در این دوره 71 نفر داوطلب شدند که فقط صلاحیت 4نفر از سوی شورای نگهبان که بر اساس قانون مورخه 13/4/1360 مصوب مجلس شورای اسلامی تائید صلاحیت داوطلبان ریاستجمهوری را بر عهدهگرفته بود تائید شد. در آخرین روز خرداد سال 1360، مجلس شورای اسلامی عدم کفایت سیاسی بنیصدر را اعلام کرد و حدودا یک ماه بعد، دومین انتخابات ریاستجمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران در تاریخ دوم مرداد سال 1360 برگزار شد. در این انتخابات 22439930نفر واجد شرایط رآی دادن بودند که از این تعداد 14573803نفر یعنی 24/64 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند محمدعلی رجایی در این انتخابات توانست با کسب 12میلیون و 770هزار و 50 رای( 90درصد کل آرا) از مجموع 14میلیون و 573هزار و 803 رای ماخوذه، رئیسجمهوری ایران شود و شکست حزب جمهوری اسلامی در انتخابات دور اول را جبران کند.
دوره سوم:
این دومین انتخابات زود هنگام تاریخ جمهوری اسلامی ایران است،در دورانی که کشور از یکسو درگیر جنگ با عراق ،از سوی دیگر دچار بحرانهای امنیتی -سیاسی سال 1360 است، رییسجمهور هم در سوءقصدی، تنها یک ماه پس از انتخاب ترورشده است.بعد از شهادت رئیسجمهور در تاریخ هشتم شهریور (محمد علی رجائی ) انتخابات در تاریخ 10/7/1360 برگزار گردید.در این دوره 46 نفر داوطلب شدند، که صلاحیت 4 نفر توسط شورای نگهبان تائید گردید.در این دوره 22439930نفر واجد شرایط رآی دادن بودند که 16846715 یعنی 26/74در صد در انتخابات شرکت کردند. که ایت اﷲ خامنه ای با کسب 15905987 (95 د
رصد ) به عنوان رئیس -جمهور انتخاب شدند.
دوره چهارم:
انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در شرایطی برگزار شد که بعد از روسای جمهور اول و دوم، این اولین بار بود که بعد از مدت قانونی (چهار سال)انتخابات در کشور برگزار میشد.
انتخابات درتاریخ 25/5/ 1364 در سراسر کشور برگزار گردید.در این دوره 50نفر داوطلب شدند که صلاحیت 3نفر توسط شورای نگهبان تائید شد. در این انتخابات 25133802 نفر واجد شرایط رآی دادن بودند که از این تعداد 14238587 نفر یعنی 78/54 درصد در انتخابات شرکت کردند . آیت اﷲ سید علی خامنه ای با 12205012 رآی یعنی( 85درصد)، به عنوان رئیس جمهور انتخاب گردیدند.
دوره پنجم:
پس از رحلت امام خمینی (ره) پنجمین دوره انتخابات ریاستجمهوری نزدیک به ششهفته زودتر از موعد در ششم مرداد 1368 برگزار شد.رئیس جمهور می بایست تا تاریخ 17/7/1368 در پست ریاست جمهوری انجام وظیفه میکرد، اما به علت ارتحال رهبر کبیر انقلاب و انتخاب رئیس جمهور وقت به رهبری انقلاب انتخابات در تاریخ جمعه ششم مرداد ماه بر گزار گردید .در این دوره 79 نفر داوطلب شدند که تنها دو نفر تائید صلاحیت شدند .در این انتخابات 30139598 نفر واجد شرایط رای دادن بودند ،که 16452677 نفر یعنی 59/54 درصد در انتخابات شرکت کردند.که اقای هاشمی رفسنجانی با 15550528 رآی( 94 درصد) به عنوان رئیس جمهور انتخاب گردید.
دوره ششم:
انتخابات ششمین دوره ریاست جمهوری در تاریخ 21/.3/1372 برگزار گردید. در این دوره 128 نفر داوطلب شدند، که چهار نفر توسط شورای نکهبان تائید صلاحیت شدند .در این انتخابات 33156055 نفر واجد شرایط رآی دادن بودند که از این تعداد 16796787 نفر یعنی 66/50 درصد شرکت کردند. اقای هاشمی رفسنجانی با کسب 10566499رآی( 63 درصد ) به عنوان رئیسجمهور انتخاب گردیدند.
دوره هفتم:
انتخابات دوره هفتمتمین دوره ریاستجمهوری در تاریخ 2/3/1376 برگزار شد. در این انتخابات 238 نفر داوطلب شدند، که از این تعداد چهار نفر توسط شورای نگهبان تائید صلاحیت شدند.در این دوره 36466487 نفر واجد شرایط رآی دادن بودند که 29145775 نفر یعنی 92/79 در انتخابات شرکت کردند. اقای سید محمد خاتمی با کسب 20138784 (69 درصد ) به عنوان رئیسجمهور انتخاب گردیدند..
دوره هشتم:
در این دوره 42170230 نفر واجد شرایط رآی دادن بودند،کهاز این تعداد 28155969 نفر یعنی 77/67 درصد در انتخابات شرکت کردند. اقای سید محمد خاتمی برای با دوم به عنوان رئیسجمهور ایران اسلامی انتخاب گردیدند.
دوره نهم:
دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 27/3/1384 برگزار گردید. در این دوره هیچ یک از نامزدها حائز کسب اکثریت آرا نشدندو انتخابات برای اولین بار به دور دوم کشیده شد،و دو نفر اول که بیشترین آرا را کسب کردند به دور دوم که در اولین جمعه بعد از انتخابات برگزار میشود با هم رقابت می کنند.که در این دوره آقای هاشمی رفسنجانی با 16/6 میلیون نفر معدل 21درصد نفر اول و آقای محمود احمدی نژاد با کسب 71/5 میلیون نفر( 5/19 درصد) نفر دوم شدند.
در دور دوم آقا ی محمود احمدی نژاد از مجموع 27 میلیون و 959 هزار و 253 رآی،17248782 رای را از آن خود کرد و به عنوان نهمین رئیسجمهور ایران اسلامی انتخاب گردید.
دوره دهم :
دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 22/3/1388 برگزار شد.در این دور 46199997 واجد شرایط رآی دادن بودند که 39399975 نفر یعنی 85 درصد در انتخابات شرکت کردند. انتخابات در همان دور اول با اعلام مشارکت 85درصدی از سوی وزارت کشور و پیروزی احمدینژاد با رای 5/24میلیونی، 46/62درصد از کل آرا خیلی زود به پایان رسید.
یازدهم :
یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 24/3/1392 برگزار شد. در این انتخابات 50 میلیون نفر واجد شرایط رآی دادن بودندکه 38 میلیون نفر یعنی 7/72 درصد آنها در انتخابات شرکت کردند.و آقای حسن روحانی با کسب 18 میلیون رآی یعنی 51درصد آرا به عنوان رئیس جمهور انتخاب گردیدند.(خبر انلاین ) نمودار درصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری نمودار شماره 2-3

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه با موضوعمذاکره مجدد، حقوق فرانسه

( دارابی : 1392)

جدول شماره 2- 3:
جدول تطبیقی یازده دوره انتخابات در جمهوری اسلامی ایران

درصد رای منتخب
تعداد رای منتخب
رئیس جمهور انتخابی
شمار کاندیداهای رسمی
درصد مشارکت
شمار شرکتکنندگان
جمعیت واجد
شرایط
تاریخ برگزاری
دوره ریاست جمهوری
77،99
10753752
بنی صدر
124
67،42
14150902
20،857،391
5بهمن58
اول
87،62
12770050
محمدعلی رجایی
4
64،24
14573803
22687017
2مرداد60
دوم
94،41
15905987
سید علی خامنه ای
4
74،26
16847717
22687017
10مهر60
سوم
85،71
12205012
سیدعلی خامنه ای
3
54،78
14238587
25993802
25مرداد 64
چهارم
94،51
15550538
اکبر هاشمی رفسنجانی
2
54،59
16452677
30139598
6مرداد68
پنجم
62،90
10566499
اکبرهاشمی
رفسنجانی
4
50،66
16796787
33156055
21خرداد72
ششم
69،09
20138784
سید محمد خاتمی
4
79،93
29145754
36466487
2خرداد76
هفتم
77،12
21659053
سید محمد خاتمی
10
66،67
28081930
42170230
18خرداد80
هشتم
62،94
17600000
محمود احمدی نژاد

8-2
59،76
27958931
46786418
27خردادو
3تیر84
نهم
62،62
24527516
محمود احمدی نژاد

4
84،83
39165191
46199997
22خرداد88
دهم
50،71
18613329
حسن
روحانی
6
72،71
36704156
50483192
24خرداد92
یازدهم
(دارابی:1392)

2-7 چالش انتخابات ریاست جمهوری
فقدان قوانین و سازوکارهایی برای محدودو منطقی کردن تعداد داوطلبان و سهولت بیش از حد شرایط ثبت نام ،منجر به حضور “داوطلبین غیر جدی”در انتخابات ریاست جمهوری شده است که این امر در شان نظام جمهوری اسلامی و انتخابات مهمی چون ریاستجمهوری نیست که در بطن خود حکایت از نوعی بیضابطگی دارد.آمار ثبت نامکنندگان در انتخاباتریاست جمهوری نشان میدهدکه از دوره ششم رشد چشمگیری در تعداد داوطلبین انتخابات ریاستجمهوری اتفاق افتاده است.و این امر نتیجه سهل و آسانگیری شرایط ثبت نام برای انتخابات ریاستجمهوری می باشد.اصل

پاسخی بگذارید