پایان نامه مدیریت

منابع مقاله درمورد مسئولیت اجتماعی

دانلود پایان نامه

سازمانهایی که احساس مسئولیت اجتماعی بالاتری دارند، بهتر است.

انگیزه و توان اجرای کارکنان در سازمان هایی که احساس مسئولیت اجتماعی بیشتری احساس می کنند، بیشتر است.

همواره سازمان سعی می کند از شهرت واعتبار خود درجهت مثبت استفاده نماید.

این اعتقاد عمومی در سازمان وجود دارد که انتظارات مشتریان/ ارباب رجوع را نباید فدای کاهش کیفیت و قیمت تمام شده نماییم

سازمان همواره خود را متعهد به حضور در برنامه های خیریه و نیکوکارانه می داند.

انجام مسئولیت اجتماعی یکی از مهمترین وظایف سازمان ما است.

من در مورد سازمانم که از مسئولیت اجتماعی حمایت می کند احساس خوبی دارم

بعد ملی(بشر دوستانه) سازمان در خصوص تعامل با جامعه برنامه عملیاتی زیادی دارد.

سازمان تعامل منظم با ذی نفعان و دریافت و تحلیل نظرات ذی نفعان از خود را دارد.

سازمان به طور فعال در انجمن های مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت می کند.

سازمان برنامه های آموزشی در خصوص تسهیل توسعه مهارت در جامعه محلی دارد.

فعالیتهای بشر دوستانه و خیریه شرکت متناسب با فعالیت تجاری شرکت و استراتژی های کسب و کار شرکت است.

سازمان در برنامه های علمی و فرهنگی مشارکت دارد.

جدول(2-3): سوالات مربوط به تعهد سازمانی
پرسشنامه ابعاد سوالات منبع
تعهد سازمانی تعهد عاطفی احساس می کنم مسایل ومشکلات سازمان،مسایل ومشکلات من است ساعتچی و همکارانش(1389)،

سازمانی که درآن کار می کنم بهتر از تمامی سازمانهای موجود است

من افتخار می کنم که بگویم عضوی از این سازمان هستم

این سازمان ارزش واهمیت زیادی برای من دارد

من احساس تعلق قوی به سازمان می کنم

همانند یک خانواده که عضوی از آن هستم میتوانم عضوی از سازمان خود نیز باشم

من فکر می کنم که یک فرد همیشه باید به سازمان خود وفادار باشد

تعهد مستمر از اتفاقاتی که بعداز ترک شغلم ممکن است رخ دهد می ترسم

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد :اتوماسیون اداری

برای من خیلی سخت است که الان سازمانم راترک کنم،حتی اگر مایل به ترک آن باشم

ترک سازمان در این زمان برای من خیلی بهتر است وایجادهزینه نمی کند

اگر سازمان را ترک کنم ،شغل بهتری می توانم پیدا کنم

اگر سازمان را ترک کنم احتمال بیکاری ونیافتن شغل جایگزین در سازمان دیگر وجود دارد

 
 

تعهد هنجاری یکی از دلایل اصلی برای ماندن درسازمان این است که معتقدم وفاداری خیلی مهم است ولذا احساس تکلیف اخلا قی می کنم که بمانم.

اگر شغل بهتری درسازمان دیگری به من پیشنهاد شود ،من سازمان راترک می کنم

من یاد گرفته ام که وفاداری به سازمان خود یک ارزش است

رفتن ازسازمانی به سازمان دیگر کار درستی نیست

متأسفم از اینکه افراد زیادی این سازمان را ترک می کنند

5-3 روایی و پایایی
مفهوم اعتبار به این سؤال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت . ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش خصیصه دیگری بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد )سرمد و همکاران،1376؛ص170)
برای اینکه پرسشنامه پژوهش حاضر از اعتبار لازم برخوردار باشد مراحل زیر صورت پذیرفت :
پرسشنامه تعهد سازمانی که حاوی 17 سوال بود استاندارد می باشد که توسط پژوهشگران مشهور به نامهای آلن و می یر طراحی و تدوین شده است. در تحقیق حاضر برای سنجش تعهد سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی از این پرسشنامه استفاده شد.
2- پرسشنامه مسئولیت اجتماعی که شامل 33 سوال آغازین پرسشنامه توزیع شده می باشد با توجه به پرسشنامه هایی که قبلاً توسط محققان برای مسئولیت اجتماعی تنظیم طراحی و مورد استفاده قرار گرفته شده است.
3- برای اینکه اعتبار ابزار اندازه گیری داده ها از لحاظ محتوی رعایت شود تلاش شده است تا پرسشها با توجه به مبنای نظری پژوهش مطرح شوند.
4- پرسشنامه تحقیق حاضر با تایید استاد راهنما، استاد مشاور و واحد نیروی انسانی سازمان بین کارکنان توزیع شده است.
6-3 آزمون پایایی پژوهش
هدف و منظور از سنجش پایایی و ثبات پرسشنامه این است که در زمانها و مکانهای مختلف قابلیت استفاده داشته باشد. در واقع پژوهشی پایا است که ابزار اندازه گیری آن معتبر باشد و چنانچه این پژوهش توسط فرد دیگر یا همان پژوهشگر دوباره در زمانها و مکانهای دیگر انجام بشود به همان نتایج مشابه بتوان دست یافت. ضریب آلفای کرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و یکی ازمتداولترین روش های اندازه گیری اعتماد پذیری و یا پایائی پرسش نامه هاست. در پژوهش حاضر که ابزار اصلی اندازه گیری داده ها پرسشنامه می باشد پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است. ضریب آلفای کرونباخ، بر ای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرشها، عقاید و … بکار می رود.
با بهره گرفتن از تعریف آلفای کرونباخ می توان نتیجه گرفت (1) هرقدر همبستگی مثبت بین سوالات بیشتر شود، میزان آلفای کرونباخ بیشتر خواهد شد و بالعکس، (2) هر قدر واریانس میانگین سوالات بیشتر شود آلفای کرونباخ کاهش پیدا خواهد کرد، (3) افزایش تعداد سوالات تاثیرمثبت و یا منفی (بسته به نوع همبستگی بین سوالات) بر میزان آلفای کرونباخ خواهد گذاشت و (4) افزایش حجم نمونه باعث کاهش واریانس میانگین سوالات در نتیجه باعث افزایش آلفای کرونباخ خواهد شد.
بدیهی است هرقدر شاخص آلفای کرونباخ به 1 نزدیکترباشد، همبستگی درونی بین سوالات بیشتر و در نتیجه پرسشها همگن ترخواهند بود. کرونباخ ضریب پایایی 45%را کم، 75% را متوسط و قابل قبول، و ضریب 95% را زیاد پیشنهاد کرده است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهابراز وجود

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درصورت پایین بودن مقدارآلفا، بایستی بررسی شود که با حذف کدام پرسشها مقدارآن را می توان افزایش داد . در این پژوهش ابتدا 30 پرسشنامه میان نمونه مورد نظر پخش شد و پایایی پرسشنامه و سوالات آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سوالات پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار بوده و آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مسئولیت اجتماعی 0.933 و این مقدار برای تعهد سازمانی 0.896 بدست آمد.
جدول(3-3): پایایی سوالات پرسشنامه مسئولیت اجتماعی
سوالات Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Cronbach’s Alpha if Item Deleted

90

پاسخی بگذارید