پایان نامه های روانشناسی

منابع و ماخذ تحقیق آسیب های اجتماعی-خرید پایان نامه

دانلود پایان نامه

باشند، امری غیر متعارف است و نادرست است. تحولات سریع در سطح جامعه که محصول خروج از سال های جنگ و رسیدن جامعه به سطح زندگی جاری است می تواند خرده فرهنگ های جدیدی را به جامعه وارد نماید. در این راستا می توان اثرات و نشانه های بارز آن را در نوع پوشش، شکل و شمایل، دوست یابی، نحوه پر کردن اوقات فراغت، ادبیات گفتاری و نوشتاری و … مشاهده نمود.
در این مسیر تضاد و تعارض در نوع تفکر پدر خانواده با همسر یا فرزندان پدید می آید. هر چه انعطاف پذیری افکار پدر خانواده بیشتر باشد احتمال حل این مشکلات و کم کردن این فاصله ها از طریق گفتگو و منطقی بیشتر است. اما سرسختی در مواضع می تواند منجر به دوری اعضای خانواده از کانون خانواده و حرکت به سمت گروه های بیرونی شود.
در این وضعیت بسته به میزان تماس و سطح تعامل افراد با گروه ها و خرده فرهنگ های دیگر شاهد ایجاد مسایل اجتماعی در خانواده خواهیم بود که موجب پدید آمدن فاصله بین پدر با سایرین می گردد. نتیجه نهایی این شکاف می تواند به آسیب هایی از جمله اعتیاد، خودکشی، جدایی و یا خشونت منجر گردد.
در هر صورت تضاد میان نسلها در جهان امروز ما امری غیر قابل اجتناب شده است اما شرایط خاصی می تواند این تضاد را دامن زده و تشدید نماید.
همان گونه که قبلاً گفته شده، مشکلات خاصی که جانباز با آن دست و پنجه نرم می کند می تواند منجر به کاهش یا عدم کنترل روی شئون زندگی شود.این امر که به همراه کاهش منزلت و نقش وی در خانه است می تواند به همسویی و همراهی اعضای خانواده با گروه ها و دسته ها و افرادی در خارج از خانه منجر گردد که در بسیاری از شرایط حداقل در ظاهر می تواند آمال و خواسته های آنها را براورده سازند. در نهایت این امر می تواند موجب جذب اعضای خانواده در این گروه ها و پذیرش هویت و فرهنگ و خواسته های این گروه ها گردد.
مجدداً تأکید می نمایم که ممکن است این گروه ها به خودی خود کج رو یا کژ رفتار نباشند بلکه گروه های متعارف و حتی شناخته شده ای باشند اما به دلیل این که فضای زندگی و گستره ی آزادی عمل این افراد با اعضای خانواده های جانبازان متفاوت است می تواند تصویری از یک زندگی آرمانی را در آنها ایجاد نماید که به دلیل متفاوتی رسیدن به آن امکان پذیر نمی باشد. نتیجه این تأثیرپذیری کشمکش ها و اختلافات درون خانوادگی می شود که می تواند به خشونت خانوادگی، اعتیاد، طلاق و … منجر گردد.
اما در بخش بدتر این گزینه ممکن است نمونه هایی از کج رفتاری در اعضای گروه ها دیده شود مانند دوستان معتاد یا افرادی که به وندالیسم روی آورده اند. در این صورت قضیه ابعاد گسترده تری می یابد.
از سوی دیگر علی رغم تمام مطالب گفته شده و به دلیل نقص های موجود در جسم و گاهی روان جانبازان این افراد همبستگی اجتماعی و پیوندهایی دارند که توجیه کننده این رفتار آنها در گذشته است.
انتقال بسیاری از مبانی اعتقادی که از عناصر پیوندهای فکری و اجتماعی جانباز با جامعه است می تواند از بروز آسیب های اجتماعی پیشگیری نماید. بسیاری از این جانبازان به دلیل اعتقادی و احساس وابستگی و دلبستگی به انقلاب و میهن به جنگ رفتند ( بدون تأکید بر درست یا نادرست بودن عمل یا دفاع از آن عرض می کنم که منظور ما داوطلبان هستند) این گروه که به داوطلب معروف بودند برای جنگیدن و تحمل درد جراحات جنگ دلیل جز پیوندها و همبستگی اجتماعی قوی نداشتند. آنها اگر بتوانند به درستی آن خرده فرهنگ را به درون خانواده آورده و برای نسل جدید و همسران خویش توصیه نمایند بسیاری از مسایل قبلی که شاید مهمترین آن کاهش نقش و منزلت و در نتیجه اقتدار مرد در خانواده است حل می شود. حتی در تضادهای موجود نیز این امر موجب حل مسایل فراوانی می شود.

مطلب مشابه :  سوء مصرف مواد

نظریه
نظریه پرداز
گزاره
فرضیه
1 ) آناتومی: هر گاه بخشی از یک نظام، هماهنگ با سایر بخشها نباشد، سیستم دچار آسیب می شود.
2 ) فشار ساختاری: هنگامی که نتوان برای رسیدن به اهداف مشروع اجتماعی، از ابزار مشروع استفاده کرد، روش های ناهنجار انتخاب می شوند. ( نوآوری)
دور کیم
مرتن
1 ) انواع جانبازی به کاهش توان انجام شده و تعادل همکاری در نظام خانواده را بر هم میزند و امکان تأمین خواسته های مشروع کاهش می یابد.
2 ) در جانبازان با بالا رفتن شدت جانبازی توان انجام نقشهای مرتبط ( شوهر، پدر) در نظام خانواده کاهش می یابد و این بخش معطل می ماند.
1 ) به نظر می رسد میزان آسیب های خانواده در بین انواع جانبازان تفاوت معناداری دارد.
2 ) به نظر می رسد بین شدت جانبازی و آسیب های خانواده رابطه وجود دارد.
3 ) چهار تکلیف هر نظام اجتماعی شامل تطبیق، یکپارچگی، دسترسی به هدف و نگهداشت الگو است.
پارسونز
همسرانی که در دوران جنگ و بر اساس احساس تکلیف و با اطلاعات کم از شرایط سخت زندگی با جانبازان با آن ها ازدواج کردند هم درایجاد تطابق باشرایط جدید و هم برای دسترسی به اهداف خویش با مشکل مواجه هستند.
3 ) به نظر می رسد میزان آسیب های خانواده بین دو گروهی که قبل از جانبازی و بعداز جانبازی ازدواج کردند تفاوت معناداری دارد.
4 ) فشار ساختاری: هر گاه فردی به دلیل محدودیت یا عدم توان کافی نتواند به اهداف خود و جامعه برسد دچار کناره گیری یا انزوا می شود.
5 ) بر اساس نظریه همبستگی قوی افراد را با هنجارها همنوا می نماید.
6 ) نظام اجتماعی پارسونز، مبتنی بر کنش میان کنشگران است که البته تعامل بین نقشها و منزلتها است.
مرتن
دورکیم
پارسونز
1 ) در اثر معلولیت ناشی از جانبازی رسیدن به بسیاری از آمال و رفع نیازهای خانواده توسط جانباز ممکن نمی باشد.
2 ) در اثر ورود به جمع ها انواع جدیدی از روابط و پیوندهای اجتماعی تولید و پیوندهای قدیمی تقویت می شود در نتیجه همبستگی های اجتماعی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی گسترش می یابد.
3 ) پایگاه اجتماعی و اقتصادی جانباز تعیین کننده جایگاه وی در جامعه و نظام اجتماعی خانواده است که در تعامل وی با خانواده نقش دارد.
4 ) به نظر می رسد بین میزان مشارکت اجتماعی و آسیب های خانواده رابطه وجود دارد.
5 ) به نظر می رسد بین پایگاه اجتماعی و اقتصادی و آسیب های خانواده رابطه وجود دارد.
در این رساله سعی ما بر این است که آسیب های اجتماعی یا به عبارتی بهتر متغیر وابسته پژوهش را بر اساس نظریه رابرت مرتون(که نظریه ی او به گفته ی خودش در مقیاس برد متوسط قرار می گیرد) مورد تحلیل قرار دهیم.
مرتون از لحاظ بینش جامعه شناختی و دیدگاه نظری به جامعه شناسی نظم و کارکردگرایی نزدیک تر است. او با این بینش و از لحاظ هستی شناسی جامعه را نظامی در نظر می گیرد که مشتمل بر مجموعه ای از عناصر ساختاری چون فرهنگ و ساختارهای اجتماعی است که در تعامل و هماهنگی با یکدیگر و با محیط و با ایفای کارکردهای مربوط به خود امکان تطابق نظام اجتماعی و سازگاری افراد را با محیط خویش فراهم می سازند. در چنین دیدگاهی، الگوی رفتاری افراد، از جمله شیوه ی سازگاری یا تطابق آنان با محیط، تابعی از شرایط و فرصت هایی است که جامعه برای آنان فراهم می کند(مرتون،1976: 240).
یکی از شناخته شده ترین کمک های کارکرد گرایی ساختاری و در حقیقت کل جامعه شناسی، تحلیل مرتون درباره ی رابطه ی میان فرهنگ، ساختار و بی هنجاری است. مرتون فرهنگ را مجموعه ی سازمان یافته ی از ارزش های هنجاری مشترک میان کسانی تعریف می کند که به گروه یا جامعه ای که بر رفتارشان حاکم است تعلق دارند. ساختار اجتماعی مجموعه ای سازمان یافته ای از روابط اجتماعی است که اعضای جامعه یا گروه در آن ها درگیرند. می توان گفت بی هنجاری وقتی روی می دهد که انفصالی جدید میان ساختار اجتماعی و فرهنگ، میان توانائی های به لحاظ ساختاری ایجاد شده ی افراد برای عمل کردن هماهنگ با اهداف و هنجارهای فرهنگی و خود هنجارها و اهداف وجود دارد. به عبارت دیگر برخی از افراد بواسطه ی مناصب شان در ساختار اجتماعی جامعه نمی توانند هماهنگ با ارزش های هنجاری عمل کنند. فرهنگ نوعی رفتار را فرا می خواند که ساختار اجتماعی از رخداد آن جلوگیری می کند.
برای مثال ، در جامعه ی آمریکایی، فرهنگ تأکید زیادی بر موفقیت مادی می نهد. با وجود این، بسیاری از مردم به دلیل جایگاه شان درون ساختار اجتماعی، از دست یابی به چنین موفقیتی منع می شوند. بنابراین اگر کسی در طبقات پائین اجتماعی- اقتصادی متولد شد و در نتیجه حداکثر فقط قادر به کسب مدرک دبیرستان باشد، آن گاه شانس او برای دست یابی به موفقیت اقتصادی به شیوه ی عموماً مقبول(مثلاً از رهگذر موفقیت در دنیای کار متداول) اندک است یا اصلاً شانسی ندارد. تحت چنین شرایطی می توان گفت بی هنجاری وجود داردو در نتیجه تمایل تمایل به رفتار کجروانه یا انحرافی وجود دارد. در این وضعیت کجروی اغلب شکل طرق بدیل، نامقبول و گاه غیر قانونی کسب موفقیت اقتصادی را به خود می گیرد. فروشنده ی مواد مخدر شدن یا فاحشه شدن برای کسب موفقیت اقتصادی نمونه ای از کجروی ایجاد شده بر اثر گسستگی میان ارزش های فرهنگی و طرق ساختاری – اجتماعی کسب آن ارزش هاست. بنابراین مرتون بی هنجاری را به کجروی مربوط می کند و به این ترتیب می گوید که گسستگی های میان فرهنگ و ساختار پیامدی کژکارکردی دارد و آن کجروی درون جامعه است(ریتزر،1389: 62-161). البته باید توجه داشت که که در کار مرتون درباره ی بی هنجاری، نگرشی انتقادی به قشربندی اجتماعی مثلاً به خاطر مسدود کردن وسایل رسیدن به اهداف به لحاظ اجتماعی مطلوب مضمر است.
بر این اساس باید گفت که هر جامعه ای متناسب با بسترهای فرهنگی و اجتماعی خود اهدافی را به عنوان ارزش های اساسی تعریف می کند (که در اینجا منظور از ارزش چیزهایی است که مطلوبیت اجتماعی داشته باشد) و لذا برای در دسترس قرار دادن این اهداف، جامعه همچنین وسایل دست یابی به آنها را نیز برای افراد خود مقدور می سازد این در حالی است که به نظر مرتون در بسیاری از اوقات به خاطر محدودیت در اهداف و وسایل مشروع بین مردم درگیری و کشمکش روی می دهد که این خود منجر به این امر می شود که تنها عده ی کمی بتوانند به اهداف مشروع در جامعه دست پیدا کنند، که در نظر مرتون عدم دست یابی به این اهداف از طریق وسایل مشروع، منجر به واکنش هایی می شود که به نوعی در راستای تضعیف و در هم ریختگی کارکردهای اصلی نظام حرکت می کند. این واکنش ها در نظر مرتون عبارتند از:
1) شیوه ی تطابق همنوایی: در این شیوه فرهنگ توافق بر سر ارزشها یا اهداف مشترک و اجتماع، وسایل مناسب و مشروع نیل به آنها را فراهم می سازد. به عبارتی دیگر در اینجا کنشگران سازگاری بالایی را در ارتباط با اهداف و وسایل مشروع دسترسی به آنها از خود را نشان می دهند.
2)شیوه ی تطابق ناهمنوایانه مناسک گرایی: این پدیده زمانی اتفاق می افتد که ساختارهای اجتماعی در کارکرد خود موفق ولی فرهنگ ناموفق است. به طوری که مناسک گرایان وسایل را به جای اهداف می گیرند و آنها را عین اهداف تلقی می کنند.
3) شیوه ی تطابق ناهمنوایانه ی نوآوری: این شیوه زمانی اتفاق می افتد که فرهنگ در کارکرد خود موفق ولی ساختارهای اجتماعی ناموفق اند. به طوری که نوآوران اهداف فرهنگی را می پذیرندولی وسایل دست یابی به آنها را نمی پذیرند یا در اختیار ندارند.
4) شیوه ی تطالق ناهمنوایانه واپس گرایی: در چنین وضعیتی واپس گرایان نه اهداف فرهنگی و نه راه های موجود نیل به آن ها را می پذیرند و نه برای آنها جایگزینی دارندبنابراین منزوی و منفعل در خدمت هر نوع حرکتی قرار می گیرند که علیه نظام موجود شکل می گیرد مثلاً دانشجویانی که ترک تحصیل می کنند.
5) شیوه ی تطابق ناهمنوایانه طغیان گرایانه: در این شیوه شورشیان ضمن عدم پذیرش اهداف و وسایل و خروج از نظام برای خود جایگزین و آلترناتیو دارند و آگاهانه در جهت تخریب نظام موجود و جایگزین نمودن نظام مورد توجه خود عمل می کنند.
لذا خانواده های جانبازان نیز به عنوان نهادی که در ارتباط با بسترهای فرهنگی و ساختارهای اجتماعی قرار می گیرند از تمایل دستیابی داشتن به ارزش ها و اهدافی که در جامعه مطلوبیت اجتماعی دارند مستثنی نیستند. لذا در این دیدگاه بسیاری از مسائل و مشکلاتی(اعتیاد، طلاق و خشونت خانوادگی)که خانواده های جانبازان با آنها روبرو می باشند، ناشی از بهم ریختگی و عدم اعتدال رابطه بین اهداف و وسایل مشروع در جامعه می باشد. البته باید خاطر نشان کرد که این بدین معنا نیست که جانبازان به شیوه های مورد نظر مرتون نگاهی سلبی و انتقادی نسبت به اهداف و وسایل مشروع در جامعه ی ایرانی دارند بلکه براساس نظریه مرتون خانواده های جانبازان در ردیف گروه هایی قرار می گیرند که به نوعی دارای روحیه ی سازگاری و همنوایی با این ارزش ها و وسایل می باشند ولی آسیب های اجتماعی آنها ریشه در آنجایی دارد که وسایل موجود و فعلی در جامعه امکانات لازم را برای آنها در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر فراهم نمی کند، به عبارتی دیگر وسایل موجود در جامعه با شرایط فیزیکی و جسمی آنها برای رسیدن به اهداف موجود سازگار نیست. لذا با این توضیحات گروه های جانباز در ردیف گروه هایی نزدیک به دستهی سوم (البته نه به این معنا که کلملاً شبیه آنها باشند) قرار می گیرند به عبارتی دیگر گروه های جانباز ضمن اینکه اهداف معمول در جامعه را کاملاً قبول دارند ولی وسایل را به این خاطر که توانایی لازم را برای دست یابی آنها به اهداف مشروع را ندارد ضعیف برآورد میکنند.
یکی از مواردی که در اینجا می توان از آن به عنوان یک مسأله یا امر مرضی برای جانبازان مطرح کرد میزان و نوع مشارت اجتماعی آنها می باشد. در این باره می توان گفت که ممکن است بسیاری از فعالیت هایی که در ایران به عنوان فعالیت های اجتماعی در حوزه های مختلف اقتصادی و سیاسی شناخته میشوند شرایط و امکانات لازم را برای مشارکت فعال جانبازان در آن عرصه ها فراهم نکند و لذا از آنجایی که نظام ارزش گذاری نیز تا حدود زیادی پرستیژ و منزلت اجتماعی را در ارتباط با همین مشارکت ها و فعالیت های اجتماعی تعریف می کند، بر این اساس این احتمال وجود دارد که این گروه اجتماعی(جانبازان) بعد از یک دوره ی نه چندان طولانی اعتماد به نفس و عزت نفس جمعی خود را از دست بدهند که این خود منجر به بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی خواهد شد که خانواده های جانبازان را تحت تأثیر قرار داده و کارکرد های اصلی خانواده را مختل می کند.
بنابراین در این دیدگاه نظری آسیب های اجتماعی خانواده های جانبازان ناشی از سرخوردگی ها و ناکامی هایی می باشد که آنها به خاطر شرایط ویژه فیزیکی خود در عدم دست یابی به اهداف مطلوب اجتماعی تجربه می کنند.
2-17) فرضیه های پژوهش
فرضیات پژوهش پاسخ های احتمالی و موقتی محقق به پرسش های چرایی می باشند بنابراین فرضیات

مطلب مشابه :  رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه در مورد رضایت از زندگی

پاسخی بگذارید