پایان نامه های روانشناسی

منابع و ماخذ تحقیق آسیب های اجتماعی

دانلود پایان نامه

پژوهش به قرار زیرند:
– به نظر می رسد که عوامل اجتماعی تأثیر معناداری بر آسیب های اجتماعی خانواده های جانبازان دارد.
– به نظر می رسد میزان آسیب های خانواده در بین گروه های مختلف جانباز(نوع جانبازی)تفاوت معناداری وجود دارد.
– به نظر می رسد که بین شدت جانبازی و آسیب های خانواده رابطه ی معناداری وجود دارد.
– به نظر می رسدبین مدرک تحصیلی وسطح آسیب های اجتماعی خانواده جانبازان رابطه معنی داری وجوددارد.
– به نظر می رسدبین موقعیت اجتماعی محل سکونت وسطح آسیبهای اجتماعی خانواده های جانبازان رابطه معنی داری وجوددارد.
– به نظر می رسدبین نوع مسکن وسطح آسیبهای خانواده جانبازان رابطه معنی داری وجوددارد.
– به نظر می رسد میزان آسیب های خانواده بین دو گروهی که قبل از جانبازی و بعد از جانبازی ازدواج کرده اند(زمان ازدواج) تفاوت معناداری وجود دارد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه
قبل از پرداختن به تعریف مفاهیم اصلی، اشاره به یک نکته کلی ضروری به نظر می رسد. مفاهیم اساساً سنگ بنای نظریه های علمی و یکی از بنیادی ترین ابزارهای علم به عنوان یک شیوه شناختند.
تحلیل های علوم اجتماعی نیز بر پایه ی مفاهیم جمعی استوارند(بلیکی،1384: 170).
دانشمندان علوم اجتماعی، بواسطه ی مفاهیم جمعی به تحلیل پدیده های اجتماعی پرداخته، اشیای مورد مشاهده را طبقه بندی کرده و در ارتباط با موضوع مورد بررسی خود فکر یا صحبت می کنند.
یک مفهوم به لحاظ نظریی تعریفی مشخص و مورد وفاق در ادبیات یک رشته علمی – به طور خاص جامعه شناسی – دارد و یا خود محقق باید تعریفی از آن ارائه دهد. اما علاوه بر تعاریف صوری، گونه دیگری از تعاریف نیز در این سنت وجود دارند که آنها را تعاریف عملیاتی مینامند. منظور از تعریف عملیاتی، تبدیل مفاهیم به متغیرهاست. عملیاتی سازی با مشخص کردن رویه های انجام میگیرد که توسط آنها مفهوم نظری اندازهگیری خواهد شد، با نشان دادن اینکه چه چیزی مصداق و مثالی از مفهوم نظری خواهد بود و چه چیزی باید تغییر کند تا درجات و مقادیر مختلفی از مفهوم نظری دیده شوند، یعنی معرفهایی که برای سنجیدن این مفهوم و تولید داده های مرتبط با آن به کار خواهند رفت. منظور از متغیر نیز مفهومی است که میتواند مقادیر گوناگون داشته باشد و به شیوهای تعریف می شود که از طریق مشاهده میتوان گفت در هر مورد معین چه مقداری دارد. به طور خلاصه، متغیرها ترجمان تجربی مفاهیم هستند (همان: 6 – 175). به کارگیری مفاهیم در رساله حاضر در درون سنت عملیاتی سازی انجام خواهد گرفت.
حال بر این مبنا به تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم اصلی تحقیق میپردازیم. کار خود را با متغیر وابسته آغاز میکنیم. اساسی ترین مفهوم و در واقع متبین تحقیق حاضر، آسیب های اجتماعی خانواده جانبازان است.
3-2 تعریف مفهومی عملیاتی متغیرها
3-2-1 متغیرهای مستقل
3-2-1-1 نوع جانبازی
شامل انواع صدمات ومعلولیت های ناشی ازجراحات که توسط کمیسیون پزشکی سازمان بنیاد شهید وایثارگران تعریف شده است.گویه هایی که برای سنجش این بعد مطرح شده اند نوع جانبازی را در دو سطح جانبازی جسمی و روحی مورد سنجش قرار داده اند، و چون مبنای هر کدام از این گویه ها طیف لیکرت می باشد، لذا به هریک از انواع جانبازی بر حسب درجه ی اهمیت آن امتیازی داده شده است.

3-2-1-2 شدت جانبازی
درصد معلولیت ناشی ازجراحات که توسط کمیسیون پزشکی سازمان بنیاد شهید وامورایثارگران تعریف شده است.
در اینجا گویه هایی که برای سنجش این بعد از متغیر مستقل در نظر گرفته شده است جانبازی بر حسب درصدهای خاصی مورد سنجش قرار داده است، مثلاً 25 درصد، 50 درصد و غیره.
3-2-1-3 زمان ازدواج
گویه های که برای سنجش این بعد از متغیر مستقل مطرح شده اند زمان ازدواج را در دو سطح زمان ازدواج قبل از جانبازی و زمان ازدواج بعد از جانبازی مورد سنجش و بررسی قرار داده اند.
3-2-1-4پایگاه اجتماعی و اقتصادی
عبارتست ازموقعیت وشان اجتماعی فرد وتوان مالی وی که نشان دهنده جایگاه فرد وتعیین کننده نقش او می باشد. در اینجا نیز برای سنجش بعد مورد نظر گویه ها بر اساس شغل، میزان درآمد(که به صورت غیر مستقیم مورد سنجش قرار گرفته است)، مدرک تحصیلی، نوع مسکن و غیره مطرح گشته اند.
3-2-1-5 پایبندی به ارزشهای اولیه انقلاب اسلامی
عبارتست از میزان باورداشتن روش های مدیریتی، سیاسی، زیستی واهداف وبرنامه های سالهای ابتدائی انقلاب. شاخص هایی که اساس گویه های پژوهش برای سنجش این بعد می باشند عبارتند از: مردم گرایی و ساده زیستی، وضیفه ی اسلامی در سطح بین الملل، شئون اسلامی و وظایف ملی و اسلامی داخلی می باشد.
3-2-2 متغیرهای وابسته
3-2-2-1 اعتیاد
اعتیادبه موادمخدرعبارت است ازمسمومیت تدریجی که به عمل استعلام مدام یک دارو اعم ازطبیعی یاترکیبی ایجادشود وبه حال شخص واجتماع زیانآورباشد.معتادهم کسی است که بر اثر مصرف مکررومدام متکی به موادمخدر یاداروداشته باشد یا به عبارت دیگر قربانی هرنوع وابستگی دارویی یا روانی به موادمخدر شناخته میشود(ستوده،187:1386(.که در اینجا مصرف مواد مخدر در دو سطح نوع مصرف مواد مخدر و میزان مصرف مورد سنجش قرار گرفته است.
3-2-2-2 خودکشی
هرنوع عمل آگاهانه که مستقیم یا غیرمستقیم به فردآسیب رسانده یامنجربه مرگ شود .سنجش آن شامل گرایش به خودکشی ازفکرکردن تا انجام آن می باشد (آرون،28:1366). همچنان که پیداست خودکشی در دو سطح ذهنی و عینی مورد پژوهش علمی قرار گرفته است.
3-2-2-3 خشونت خانوادگی
خشونت رفتاری که برای آسیب رساندن به دیگری ازکسی سرمی زند ودامنه آن ازتحقیروتوهین لفظی تاتجاوز وضرب وجرح تاتخریب اموال ودارایی طرف مقابل وقتل اوگسترده است(صدیق سروستانی 79:1383).دراین پژوهش خشونت خانوادگی با توجه به تعاریف بالا شامل محدودیت درارتباطات اجتماعی، حبس درمنزل، محدودیت مالی، جروبحث لفظی شدید، ودرنهایت برخورد فیزیکی وکتک زدن می باشد.
3-2-2-4 طلاق
طلاق به معنی رهاشدن ازعقدنکاح وپدیده ای است قراردادی که به زن ومرد امکان می دهد تاتحت شرایطی پیوند زناشویی خودراازهم گسیخته وازهم جداشوند.(ستوده، 82:1386).دراین پژوهش ازطلاق پنهان که شامل فکرکردن به طلاق تاطلاق آشکار که شامل جدایی رسمی می باشد مورد نظر است.
3-3 روش تحقیق
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش براساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز، از نوع پیمایش است. تحقیق پیمایشی بهترین روش موجود برای آن دسته از پژوهشگرانی است که علاقهمند به جمعآوری داده های اصلی برای توصیف جمعیتهای بسیار بزرگی هستند که نمیتوان بهطور مستقیم آنها را مشاهده کرد. با نمونهگیری احتمالی دقیق میتوان گروهی از پاسخگویان را فراهم کرد که ویژگیهای آنان منعکسکنندهی ویژگیهای جمعیت بزرگتر باشد(ببی، 1385: 530). تحقیق پیمایشی براساس تعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی از جامعه (نمونه) به کل جامعهی آماری انجام میشود. از نظر زمانی نیز تحقیق حاضر از نوع مقطعی است. روش مقطعی به منظور گردآوری داده ها دربارهی یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی خاص از طریق نمونهگیری از جامعه انجام میشود. براساس هدف تحقیق نیز باید پژوهش حاضر را از نوع تحقیقات کاربردی دانست. هدف تحیقات کاربردی توسعهی دانش کاربردی در یک زمینهی خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشود(سرمد و دیگران، 1383: 79). لذا پژوهش حاضر نیز از روش مذکور تبعیت می کند.
3-4 جامعه آماری
منظور همان جامعه اصلی است که از آن نمونه نمایا یا معرف بدست آمده باشد(ساروخانی،‌1378: 157). جامعه آماری هر تحقیقی مجموعه ای از افراد یا واحدهایی است که حداقل داری یک صفت مشترک باشند(سرمد و دیگران،177:1380). طبق آماری که از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان گرفته شده، استان سمنان بعد از جنگ تحمیلی تعداد 2768 شهید و 4871 جانباز و 224 آزاده دارد که از این تعداد 3080 نفر آنها از جانبازان شهرستان شاهرود می باشند از آنجا که پژوهش حاضر جانبازان بیست و پنج درصد به بالا را شامل می شود از بین 3080 نفرجانباز870 نفر آنها که 25 درصد به بالا بودند انتخاب شدند. بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برای نشان دادن شدت جانبازی آنها را در سه گروه 70 درصد 50 تا 69 درصد 25 تا 49 درصد دسته بندی کرده که از میان گروه های بالا، جانبازان گروه نخست شامل قطع نخاع گردنی، دو چشم نابینا توأم با قطع دو عضو، قطع سراندام، دو چشم نابینا، قطع نخاع کمری پاراپلژیک می باشند که از پنج شهرستان استان سمنان 88 جانباز قطع نخاعی 9 جانباز دو چشم نابینا و 8 جانباز دو پا قطع وجود دارد.
گروه دوم شامل اعصاب و روان، شیمیایی صعب العلاج، یک چشم نابینا، قطع یک اندام و شیمیایی با ضایعات ریه و چشم می باشند که از پنج شهرستان استان سمنان 270 نفر جانباز اعصاب و روان شدید و 136 نفر جانباز اعصاب و روان در حد متوسط وجود دارند.
و در نهایت سومین گروه از جانبازان شامل شیمیایی ریه، شیمیایی چشم، اعصاب و روان و ضایعات مختلف می باشند که از پنج شهرستان استان 97 جانباز قطع یک عضو 39 نفر جانباز شیمیایی 1116 نفر جانباز دارای ضایعات مختلط می باشند.
بر این اساس جامعه ی آماری پژوهش حاضر کلیه ی خانواده های جانباز بالای 25 درصد شهر شاهرود می باشد که تعداد آنها بر اساس اطلاعات موجود نزدیک به 870 نفر می باشند، در این خصوص ذکر این نکته الزامی است انتخاب جانبازان 25 درصد به بالا به این دلیل بوده که معمولاً زندگی این دسته از جانبازان در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی تحت تأثیر این پدیده می باشد، به عبارتی دیگر می توان گفت که شدت جانبازی به حدی است که زندگی آنها را تحت تأثیر خود سازد.

مطلب مشابه :  سوء مصرف مواد

3-5 حجم نمونه و نحوه ی محاسبه آن
نمونهی آماری ما از بین 870 نفر جانبازان بالای 25 درصد شهرشاهرود انتخاب شدهاست؛ که طبق فرمول کوکران نمونهی آماری تقریباً 200 نفر برآورد شده است. «در این فرمول p احتمال وجود صفت در نمونه یا نسبتی از جامعه که دارای صفت مورد نظر است میباشد؛ و q احتمال عدم وجود صفت در نمونه یا نسبتی از جامعه که فاقد صفت مورد نظر است. اگر مقدار p موجود نباشد مقدار آن را 5/0 در نظر میگیریم. در این صورت مقدار واریانس به 25/0 یعنی حداکثر مقدار خود میرسد»(گودرزی، 1388: 65). در این تحقیق نیز p و q را مساوی 5/0 در نظر میگیریم.d دقت احتمالی یا درصد خطا را نشان میدهد که معمولاً بین 01/0 تا 05/0 اختیار میشود، که در نمونهی ما هم 05/0 در نظر گرفته شده است.t هم سطح اطمینان است که در سطح اطمینان 95/0 مساوی 96/1 محاسبه میشود. بدین ترتیب براساس محاسبه با فرمول کوکران حجم نمونهی ما 260 نفر میباشد.

3-6 روش نمونه گیری
بطور کلی، نمونه گیری به دو نوع کلی تقسیم می شود: نمونه گیری احتمالی و نمونه گیری غیر احتمالی. حالا به این دلیل که در پژوهش حاضر تأکید اصلی بر روش های نمونه گیری احتمالی است لدا از توضیح نمونه گیری غیر احتمالی صرف نظر می شود.
نمونه گیری احتمالی به چهار نوع اصلی تقسیم می شود: 1- نمونه گیری تصادفی ساده 2- نمونه گیری سیستماتیک 3- نمونه گیری طبقه بندی 4- نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای. انتخاب هر یک از این انواع نمونه گیری به ماهیت مسأله تحقیق، وجود چارچوب نمونه گیری مناسبف هزینه، سطح دقت مطلوب در نمونه و روش گردآوری داده ها بستگی دارد(سرایی، 1372: 14-10).روش نمونهگیری در پژوهش حاضر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده بوده، که یکی از انواع نمونهگیری احتمالی(تصادفی) محسوب می شود. در این روش با در اختیار داشتن فهرست نمونه گیری و اسامی خانواده های جانباز بالای 25 درصد شهر شاهرود از میان آنها به صورت تصادفی نمونهگیری به عمل آمده است. همچنان که در بالا نیز توضیح داده شد تعداد 260 نفر از میان870 نفر به صورت تصادفی ساده برای پاسخگویی به پرسشنامه پژوهش انتخاب شدند.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق آسیب های اجتماعی

3-7 ابزار گردآوری داده ها
ابزار گرداوری داده ها در تحقیق حاضر پرسشنامه است. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعهای از سؤالها است که پاسخدهنده با ملاحظهی آنها پاسخ لازم را ارائه میدهد. این پاسخ، دادهی مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل میدهد(سرمد و دیگران، 1383: 141). برای تهیهی پرسشنامهی حاضر، شاخصهای مربوط به هرکدام از متغیرهای مستقل و وابسته استخراج و توسط طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفتهاند.
3-8 نحوه ی جمع آوری داده ها
جمعآوری داده های این تحقیق توسط یک تیم پرسشگری از دانشجویان علوم اجتماعی که دربارهی موضوع طی جلساتی توجیه شدهاند و خود محقق نیز با آنها بوده و بر آنها نظارت داشته صورت گرفتهاست. بهترین روش جمعآوری داده ها مراجعه مستقیم به پاسخگویان و برقرارییک رابطه خوب و سالم با آنهاست. برای این امر مهم، محقق برای حصول به نتایج قابل اطمینان، خود در کنار تیم پرسشگری، با تشریح محتویات پرسشنامه و اهداف مطالعه، پرسشنامه را در اختیار افراد منتخب در نمونه قرار داد و برای اجتناب از بیپاسخی و همچنین حصول اطمینان از پاسخدادن خود پاسخگو و رفع نواقص پرسشنامه از طریق مصاحبه مستقیم با پاسخگویان بود.
3-9 روش های آماری و ابزار تجزیه و تحلیل
در ارتباط با تحلیل داده ها باید گفت که ارزیابی و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار Spss صورت گرفته، که آزمون های آماری مناسب نیز متناسب با سطوح سنجش متغیرها انتخاب شده اند. مثلادر مورد سنجش مطالعات تک متغیره از آماره های توصیفی گرایش به مرکز مثل میانگین، فراوانی مطلق، فراوانی نسبی و غیره استفاده شده، این در حالی است که تحلیل های دو متغیره و در ارتباط با سطح سنجش متغیرهای ترتیبی در پژوهش حاضر آماره هایی مثل کای اسکوئر آزمونF وL.SD اسپیرمن و آزمون من ویت نی به کار رفته است.

مطلب مشابه :  بازداری رفتاری-خرید پایان نامه

با توجه به این موضوع که آلفا برای متغیرهای رتبه ای مورد استفاده است و در پرسشنامه شما، تنها برای متغیر مشارکت اجتماعی جانبازان این طیف رعایت شده است بنابراین:
آلفای مشارکت اجتماعی جانبازان 90/0 و بالای 70/0 است که از پایایی برخوردار است.
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.906
8
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach’s Alpha if Item Deleted
x21
20.61
28.607
.674
.897
x22
20.31
28.047
.767
.889
x23
20.69
28.706
.693
.895
x24
20.30
27.564
.779
.888
x25
20.56
28.232
.696
.895
x26
20.95
27.367
.700
.895
x27
20.42
27.783
.626
.902
x28
20.76
26.790
.704
.895

فصل چهارم
نتایج

4-1) مقدمه
در این فصل ابتدا برخی از متغیرهای جمعیت شناختی و گویه های پرسشنامه

پاسخی بگذارید