پایان نامه های روانشناسی

منابع و ماخذ تحقیق تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه

از طریق جداول یک بعدی و نمودار میله ای برحسب فراوانی و درصد و برخی متغیر ها با ترسیم نمودار هیستوگرام و محاسبه شاخصهای مرکزی و پراکندگی توصیف می شوند.سپس فرضیه های پژوهش از طریق آزمون کای اسکوئر، ضریب همبستگی و آزمون یو من ویتنی و تحلیل واریانس بررسی می شوند.
جدول شماره 4-1 :توصیف متغیر سن پاسخگویان
میانگین
50.52
میانه
49.00
نما
49
حداقل سن
39
حد اکثر سن
84
شاخصهای مرکزی نما،میانه،میانگین برای متغیر سن پاسخگویان به دلیل نزدیک بودن مقدار عددی آنها با یکدیگر، بیانگر نزدیک بودن به توزیع نرمال دارد.حداقل سن 39 سال و حد اکثر آن 84 سال می باشد.میانگین سنی 50 سال، میانه سن 49 سال و نمای سن پاسخگویان 49 سال می باشد.
جدول شماره 4-2 : توزیع فراوانی و درصد تحصیلات پاسخگویان
درصد
فراوانی
گزینه
36.2
94
زیر دیپلم
35.4
92
دیپلم
15.0
39
فوق دیپلم
11.9
31
لیسانس
.4
1
فوق لیسانس
1.2
3
دکتری

2
بدون پاسخ
100
262
جمع
جدول و نمودار فوق توزیع فراوانی و درصد تحصیلات پاسخگویان را نشان می دهد.به عبارت دیگر 94 نفر معادل 36.2 درصد زیر دیپلم ، 92 نفر معادل 35.4 درصد دیپلم ،39 نفر معادل 15 درصد فوق دیپلم و 31 نفر معادل11.9 درصد لیسانس و 1 نفر معادل 0.4درصد فوق لیسانس و 3 نفر معادل1.2 درصد دکتری دارند.
جدول شماره 4-3 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: موقعیت اجتماعی محل سکونت
درصد
فراوانی
گزینه
2.7
7
خیلی پایین
8.4
22
پایین
71.4
187
متوسط
15.6
41
بالا
1.9
5
خیلی بالا
100.0
262
جمع
جدول و نمودار فوق توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه فوق را نشان می دهد.به عبارت دیگر 7 نفر معادل 2.7درصد گزینه خیلی پایین ، 22نفر معادل8.4 درصد گزینه پایین ،187 نفر معادل 71.4 درصد گزینه متوسط و41 نفر معادل 15.6درصد گزینه بالا و 5 نفر معادل1.9 درصد گزینه خیلی بالا را انتخاب کرده اند.
جدول شماره 4-4 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: نوع مسکن
درصد
فراوانی
گزینه
80.6
208
شخصی
14.7
38
استیجاری
4.7
12
سازمانی

4
بدون پاسخ
100.0
262
جمع
جدول و نمودار فوق توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه فوق را نشان می دهد.به عبارت دیگر 207 نفر معادل 80.6 درصد دارای مسکن شخصی ، 38 نفر معادل14.7 درصد مسکن استیجاری ،12 نفر معادل 4.7 درصد دارای مسکن سازمانی می باشند.
جدول شماره 4-5 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: برای اولین بار در چه سالی به جبهه اعزام شدید؟
درصد
فراوانی
سال
.4
1
45
2.4
6
57
.8
2

مطلب مشابه :  سیستم بازداری

پاسخی بگذارید