پایان نامه مدیریت

منابع پایان نامه ارشد درباره ارزش ویژه برند

دانلود پایان نامه

و همکاران(2012) تحقیقی تحت عنوان چگونه ادراک مشتریان از کشور سازنده بر ارزش ویژه برند تأثیر می گذارد انجام داده اند. هدف تحقیق بررسی تأثیر کشور سازنده بر ارزش ویژه برند بر اساس مدل معروف آکر می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که کشو سازنده برند،تأثیر مستقیم و غیر مستقیمی روی کیفیت ادراک شده،وفاداری برند،تداعی برند و آگاهی برند دارد. این تحقیق پیشنهاد می کند که بازاریابان و تولید کنندگان بایستی تأثیر کشور سازنده برند را روی ابعاد ارزش ویژه برند در هنگام طراحی استراتژی های برندشان در نظر بگیرند.
سانیال و داتا (2011) به بررسی تاثیر کشور سازنده برارزش ویژه نام تجاری در صنایع داروهای عمومی پرداخته اند. جامعه پژوهش آنها، پزشکان فعال در حوزه داروسازی در شهر کلکته هند است. نتایج حاصله از این پژوهش نشان داد که کشور سازنده نام تجاری اثر مثبت ومعناداری بر ارزش ویژه نام تجاری و مولفه های آن دارد.
روث (2009) تحقیقی تحت عنوان مفهوم شخصیت برند به عنوان ابزاری برای برای برند سازی غیرانتفاعی : یک تجزیه و تحلیل تحربی انجام داده اند. این محققان نشان دادند که ارزش ویژه نام تجاری به وسیله ادراک از تصویر ذهنی کشور مبدأ تحت تأثیر قرار می گیرد و ارزش ویژه نام تجاری کشور به طور مثبت بر ترجیح محصول تأثیر داشته و به طور غیر مستقیم تحت تأثیر ادراکات تصویر ذهنی کشور مبدأ قرار نمی گیرد.
یاسین وهمکارانش(2007) تأثیر کشور مبدا را بر ارزش ویژه نام تجاری برای وسایل الکترونیکی در مالزی مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که تصویر ذهنی کشور مبدا از طریق متغیرهای میانجی تمایز نام تجاری،وفاداری به نام تجاری و تداعی معانی به طور مثبت و غیر مستقیم ارزش ویژه نام تجاری را تحت تأثیر قرار می دهد.
پایو و همکارانش(2006) در استرالیا رابطه تصویر ذهنی کشور و محصول کشور و ارزش ویژه نام تجاری متعلق به آن کشور را به کمک تحلیل همبستگی کانونی مورد بررسی قرار دادند. نتایج به دست آمده نشان داد که تغییر کشور سازنده ارزش ویژه نام تجاری را کاهش می دهد.
هیو و ژائو(2003) در آمریکا تأثیرات مختلف اطلاعات کشور سازنده بر نگرش و اعتماد به محصول را برای دو نام تجاری سونی و سانیو(در دو سطح مختلف ارزش ویژه زیاد و کم) بررسی کردند.نتایج نشان داد که اگر بین مبدأ نام تجاری و کشور تولید کننده تجانس و تناسب وجود داشته باشد آنگاه نگرش و اعتماد به محصول حتی در شرایط اطلاعات کم به صورت مثبت افزایش می یابد.

2-3) بخش سوم : مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومی تحقیق حاضر،حاصل مطالعه مبانی نظری تحقیق و شناسایی مدل های موجود در زمینه تحقیق ازجمله مدل پاندا و میشرا(2014)،یاسین و همکاران(2007)،یو و همکاران(2000) است.که پس از شناسایی مدل های تحقیق، ابعاد و شاخص های مدل بررسی تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند صنعت آسانسور، استخراج و سپس با بررسی ، نقد و اصلاح شاخص های موجود ، نکات قابل توجه مورد توجه محقق قرارگرفت، سپس شاخص های مدل انتخاب شدند. ابعاد و شاخص های انتخاب شده، همچنین به وسیله اساتید راهنما و مشاور مورد بررسی قرار گرفتند و از دید این افراد به عنوان ابعاد و شاخص های مدل انتخاب شدند. در مدل مفهومی تحقیق کشور سازنده نام تجاری،متغیر مستقل و ارزش ویژه برند متغیروابسته است. قدرت نام تجاری و آگاهی از نام تجاری به عنوان متغیر تعدیلگر در نظر گرفته شده اند.

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهمدیریت عملکرد

شکل 2-12) مدل مفهومی تحقیق(برگرفته از مدل های پاندا و میشرا(2014)،یاسین و همکاران(2007)،یو و همکاران(2000)
2-4) خلاصه فصل دوم
در این فصل در ابتدا به بررسی ادبیات نظری پژوهش پرداخته شده است. بنابراین مطالعات کتابخانه ای در زمینه تعاریف،مدل ها،نظریه ها و عوامل مؤثر بر متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار داده شدند. در بخش دوم پژوهش های صورت گرفته در حوزه تحقیق در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار داده شد. در ادامه به ارائه مدل مفهومی پژوهش پرداخته شد،که روابط بین متغیرهای پژوهش بیان شده است.

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

 
 

3-1) مقدمه
هدف تمامی علوم شناخت و درک دنیای پیرامون است. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات اجتماعی، روش های علمی تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری از روش های علمی استفاده شود. از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد وانتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرای تحقیق بستگی دارد وهدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است (آذر و مؤمنی، 1384: 12). بدون روش شناسی علمی، نتایج بررسی و تحلیل های مربوطه معتبر و قابل تعمیم نخواهد بود. روش تحقیق یکی از فصول مهم هر تحقیق علمی است. جان دیویی پژوهش را عبارت از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت میداند. بنابراین پژوهش فرایندی است که از طریق آن میتوان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است (خاکی،1384: 17).
از این رو در این فصل با هدف آشنایی خواننده از نحوه انجام تحقیق سعی می کنیم با توجه به اهداف تحقیق به توضیح روش تحقیق، جامعه آماری، شیوه نمونه گیری و حجم نمونه، ابزار و روش های جمعآوری اطلاعات، بررسی روایی وپایایی پرسشنامه و چگونگی تحلیل آماری بپردازیم.
3-2) نوع و روش تحقیق
به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک الف) هدف تحقیق و ب) نحوه گردآوری داده ها تقسیم کرد(سرمد و دیگران، 1388: 78) .
این پژوهش از نظر هدف کاربردی است چرا که هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در زمینهای خاص است یا به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شوند.کاربرد این تحقیق به طور خاص برای مدیران شرکتهای وارد کننده آسانسورهای برند درشهرهای تهران،مشهد،کیش و قشم می باشد و به طور عام برای مدیران شرکت های وارده کننده دیگر در سایر شهرها می باشد.

از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات این پژوهش از نوع توصیفی است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند تنها برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد و از آن جایی که هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر کشور سازنده تام تجاری بر ارزش ویژه برند می باشد یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است.
3-3) جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشد(سرمد ودیگران ، 1388 : 177). جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیز هایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق در مورد آنها بپردازد (سکاران، 1388 : 294).
جامعه آماری مورد نظر این تحقیق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ نگاه این تحقیق به صنعت آسانسوردر درجه اول شهرهای فعال در صنعت ساخت و ساز بودند و در نگاه محدود تر شهر هایی که ساخت و ساز ساختمانهای لوکس در آنها رونق دارد و در درجه آخر افرادی که در این ساخت و ساز ها تصمیم گیرنده در مورد خرید آسانسور و برند آن هستند لذا در این خصوص ابتدا کلان شهر ها مد نظر قرار گرفتند و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﻬﺮان، ﻣﺸﻬﺪ، اﺻﻔﻬﺎن، ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺷﯿﺮاز، ﮐﺮج، ﻗـﻢ و اﻫـﻮاز را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮐلان شهرﻫﺎی اﯾﺮان انتخاب شدند. اما طی بررسی بیشتر و با توجه به پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای این کلانشهر ها مشخص شد ازﻣﺠﻤﻮع 8 کلان شهر ذکر ﺷﺪه، بیش از همه2 شهر رشد ساخت و ساز بالایی دارند که شامل تهران و مشهد میباشند و در درجات بعدی اصفهان و شیراز هستند وبا توجه به اطلاعات بازاریابی شرکتهای وارد کننده آسانسورهای برند دو شهر دیگر نیز که جز کلانشهر ها نیستند بازار مستعدی برای آسانسورهای وارداتی برند می باشند و این دو شهر کیش و قشم میباشند و با تحقیقات بیشتر مشخص شد که در اصفهان بیشتر ساختمانهای دولتی یا ساختمانهای مرکزی بانکها مصرف کننده آسانسور های وارداتی هستند که تصمیم گیری در مورد خریدهای این ساختمانها اکثرا از دفاتر ساختمان این اداره جات یا بانکها در تهران صورت می گیرد لذا اصفهان از جامعه آماری ما حذف شد و نکته جالب راجع به شیراز نیز این بود که اکثر سازندگان مجتمعهای تجاری و ساختمانهای مصرف کننده آسانسور و پله برقی در این شهر همان سازندگان قشم و کیش بودند لذا با توجه به این مساله شیراز نیز از جامعه آماری ما حذف شد و در نهایت 4 شهر به ترتیب تهران، مشهد، کیش و قشم مد نظر قرار گرفتند و با شناسایی کارفرمایان، مهندسین،مشاورین و سایر افراد تصمیم گیرنده در انتخاب برند آسانسور پروژه های ساختمانی این شهرها جامعه آماری مورد نظر شکل گرفت.
3-4) روش نمونه گیری و حجم نمونه
گروه نمونه زیر مجموعه ای از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد (سکاران، 1388: 295).
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ، کیش و قشم ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﻬﺮﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﻬﺮان، ﻣﺸﻬﺪ، کیش و قشم در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ (جامعه آﻣﺎری ) ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 230 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ آﻣـﺎری از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاﻫﺪ شد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه، ﻣﺠﻤـﻮع ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﻮق ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. که از ﻣﺠﻤﻮع 230 نفر ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ، ﺗﻌﺪاد130 ﻧﻔﺮ در ﺗﻬﺮان، 57 ﻧﻔﺮ در ﻣﺸﻬﺪ، 28 ﻧﻔﺮ در کیش و 15 ﻧﻔـﺮ در قشم ا نتخاب ﺷﺪﻧﺪو در نهایت از 230 پرسشنامه توزیع شده 213 پرسشنامه قابل استفاده واقع شد .
3-5) ابزار و روش های جمع آوری اطلاعات و داده ها
مهم ترین روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:
1- مطالعه کتابخانهای: روش کتابخانهای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد، ولی در بعضی از آنها در از بخشی از فرایند تحقیق از این روش استفاده می شود و در بعضی از آنها موضوع تحقیق از حیث روش ، ماهیتاً کتابخانه ای است (حافظ نیا،1387: 164). در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت) استفاده شده است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهابراز وجود

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- تحقیقات میدانی : در روش میدانی محقق جهت گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود وبا انسانها ، سازمانها و مؤسسات ارتباط برقرار کند. او باید ابزار سنجش یا ظروف اطلاعاتی خود را به بیرون ببرد و با پرسشگری ، مصاحبه و مشاهده وتصویر برداری آنها را تکمیل نماید و سپس برای استخراج، طبقه بندی، تجزیه وتحلیل به محل کار خود بر گردد(حافظ نیا، 1387 : 179).
ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه می باشد که به ترتیب از تحقیقات رنجبران و همکاران(1392)،یو و همکاران(2000) جهت پاسخگویی به فرضیات تحقیق الهام گرفته شده اند. پرسشنامه ها ی نهایی این تحقیق شامل دو دسته سؤالات کلی می باشند:
– سؤالات عمومی : در سؤالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع آوری گردد.
– سؤالات تخصصی: این بخش از پرسشنامه ها شامل 6 سؤال مربوط به کشور سازنده نام تجاری،7سؤال مربوط به قدرت نام تجاری،4 سؤال مربوط به آگاهی از نام تجاری و 18 سؤال مربوط به ارزش ویژه برند می باشد و به صورت بسته – پاسخ با حالت مقیاس پنج درجه ای طیف لیکرت است. این طیف از پنج قسمت مساوی تشکیل شده است و محقق متناسب با موضوع تحقیق تعدادی گویه در اختیار پاسخگو قرار می دهد تا نظر خود را درباره آن مشخص نماید. جدول 3-1 شکل امتیاز دهی به پرسشنامه ها و جدول3-2 ساختار کلی پرسشنامه های نهایی را نشان می دهد.
جدول 3-1) شکل امتیاز دهی به پرسشنامه ها
شکل کلی کاملاً موافق موافق بی نظر مخالف کاملاً مخالف
امتیاز دهی 5 4 3 2 1

مطلب مشابه :  مقاله درموردنیازهای آموزشی

90

پاسخی بگذارید