پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، مدل پیشنهادی، مدل رگرسیون، رگرسیون خطی

دانلود پایان نامه

سرپرستان شرکتهای پخش دارویی استان کرمانشاه به آن پرداخته شده است. مقیاس اندازهگیری پرسشنامه را مقیاس یک تا بیست تشکیل میدهد.

جدول3-1) تشریح پرسشنامه
بازاریابی داخلی
چشم انداز
1-2

بهبود وتوسعه
3-7

پاداش
8-13
رضایت مندی مشتریان
لذت و خوشی
14-18

نیاز
19-21
تعهد سازمانی
وفاداری
22-25

تعیین هویت
26- 28
رضایت شغلی

29-31

3-4 روایی و پایایی پرسشنامه
3-4-1 روایی
روایی این پژوهش توسط اساتید و سرپرستان بازاریابی تائید گردید.

3-4-2 پایایی
در تحقیق حاضر از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. در این پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ کلی برابر با 887/0 است. جدول (3-6) آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرها به صورت جداگانه نشان داده شده است.

جدول3-2) آلفای کرونباخ پرسشنامه
متغیر
آلفای کرونباخ
بازاریابی درونی
82/0
مشتریگرایی
79/0
تعهد سازمانی
91/0
رضایت شغلی
93/0
کل پرسشنامه
86/0

3-5 جامعه آماری
در این پژوهش جامعه آماری مورد نظر، بازاریابان و سرپرستان شرکتهای پخش دارویی استان کرمانشاه را در بر میگیرد.

3-6 روش نمونهگیری
نمونه گیری تصادفی ساده
در این روش ابتدا با استفاده از یک نمونه مقدماتی میانگین و واریانس را محاسبه میکنیم.
سپس با استفاده از فرمول کوکران به محاسبه حجم نمونه میپردازیم.

در این فرمول
اشتباه مجاز = d
میانگین نمونه =
وارایانس نمونه =
مقدار توزیع نرمال با سطح اطمینان =
حجم جامعه = N
حجم نمونه = n
ابتدا با استفاده از روش کوکران حجم نمونه را براورد میکنیم. برای این منظور نمونه ای مقدماتی به حجم 30 انتخاب میکنیم:
میانگین نمونه 30 تایی برابر با 045/15 و وارایانس این نمونه برابر با 340/2 است.
همچنین 280N= و 1/0d= و است. بنابراین حجم نمونهای که باید انتخاب شود برابر است با:

3-7 روش تجزیه و تحلیل دادهها
استفاده از روشهای آماری در مدیریت مستلزم رعایت به تحقیق علمی است. مطالعه مراحل تحقیق، نه تنها نحوه جمعآوری اطلاعات مورد نظر را در پژهشهای علمی ممکن میسازد، بلکه موجب میشود رویه منظم براساس یک برنامه صحیح و با توجه به اصول و موازین علمی و حدود و قلمرو تحقیق بکار برده شود. روش تحقیق علمی شامل اندازهگیری، ارزیابی و مقایسه عوامل، براساس اصول و موازین قبول شده از طرف دانشمندان برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق و تشخیص و قضاوت است. محقق بایستی تحقیقات آماری را از پایه شروع کند یعنی با استفاده از تحقیق علمی به طرح پروژه بپردازد. سپس در اجرای پروژه مدرک تحقیق اقدام به تشریح هدفها و جمعآوری نموده و با استفاده از رویههای منظم، اطلاعات وحقایق گردآوری شده را جهت تعیین مشخصات مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد(ستادی ، کیبادی، 1364).
بنابراین با استفاده از آمار توصیفی به بررسی ویژگی جامعه آماری و سپس به آزمون فرضیات و ترسیم دیاگرام تحلیل مسیر پرداختهایم. به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته و بررسی فرضیههای تحقیق، با استفاده از نرم افزار spss از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شدهاست. همچنین به منظور روابط علت و معلولی بین متغیرها و مولفههای مورد بررسی با استفاده از نرمافزار آموس معادلات ساختاری روابط بین متغیرها مدلسازی گردید.

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژگان کلیدیهوش سازمانی، جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل آماری

3-7-1 مدل معادلات ساختاری107
برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورت منسجم کوششهای زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است یکی از روشهای نویدبخش در این زمینه مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری یا تحلیل چند متغیری یا متغیرهای مکنون است. بدون توجه به نام یا مفهوم بیشمار آن، این واژه به یک سری مدلهای عمومی اشاره میکند که شامل تحلیل عاملی تائیدی108، مدلهای ساختاری همزمان کلاسیک109، تجزیه و تحلیل مسیر110، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس111 و سایر روشهای آماری است(هیل112، 1995، 1). جرقه ورود به بحث معادلات ساختاری با موضوع شاخصهای چندگانه شروع شد.

تعریف معادلات ساختاری
مدل معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیههایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده113و متغیرهای مکنون114میباشد(هیل، 1995، 1). از طریق این رویکرد میتوانیم قابل بودن مدلهای نظری را در جامعههای خاص با استفاده دادههای همبستگی، غیرآزمایشی، آزمایشی آزمون نمود.
حال به معرفی مدلهای و معیارهای مورد نیاز میپردازیم.

3-7-1-1 رگرسیون خطی
رگرسیون روش آماری است که به بررسی ارتباط دو یا چند متغیر میپردازد که با استفاده از آن میتوان یک متغیر را براساس یک یا چند متغیر دیـگر پیشبـینی نمود. حال در صورتیکه یک متغیر مستقل داشته باشیم با مدل رگرسیون خطی ساده و در صورتیکه بیش از یک متغیر متغیر مستقل داشته باشیم با مدل رگرسیون چندگانه مواجه میشویم.
الف) رگرسیون ساده
فرض کنید X یک متغیر مستقل، Y یک متغیر وابسته و e متغیر خطا باشد. معادله خط رگرسیون به صورت:

است که در آن پارامترنشان دهنده عرض از مبدا خط رگرسیونی و پارامتر نشان دهنده شیب خط است. در مدل رگرسیونی خطی ساده متغیر مستقل تحت کنترل است و تصادفی نیست در صورتی که متغیر وابسته تصادفی است. با استفاده از تحلیل رگرسیون میتوانیم فرض وجود ارتباط بین دو متغیر مستقل و وابسته را آزمون کنی
م. به منظور آزمون کردن فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنیدار نیست ”
در برابر فرض “: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنیدار است”
از جدول تجزیه واریانس استفاده میکنیم که به صورت جدول (3-3) میباشد.

جدول3-4) تجزیه واریانس رگرسیون ساده
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی داری
رگرسیون
SSR
1
MSR=SSR/1
MSR/MSE
P-Value
خطا
SSE
n-2
MSE=SSE/n-2

مجموع
SST
n-1

که در آن
، و است.
تصمیمگیری
اگر فرض را در سطح خطای 05/0 رد میکنیم و در غیر اینصورت را میپذیریم.
ب) رگرسیون چندگانه
مدلهای رگرسیونی که شامل دو یا چند متغیر مستقل باشند به مدلهای رگرسیون چندگانه معروفند. فرض کنید ، k متغیر تصادفی مستقل باشند و یک متغیرتصادفی وابسته باشد. رگرسیون خطی چندگانه میان این متغیرها به صورت زیر تعریف میشود:

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدیامام صادق، ظاهر و باطن، آیات و روایات

که در آن عرض از مبدا و ضرایب رگرسیونی میباشند.
حال به منظور آزمون فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنیدار نیست ”
در برابر فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنیدار است “
از جدول تجزیه واریانس استفاده میکنیم که به صورت جدول (3-4) میباشد.
جدول3-5) تجزیه واریانس رگرسیون چندگانه
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی داری
رگرسیون
SSR
k
MSR=SSR/k
MSR/MSE
P-Value
خطا
SSE
n-k-1
MSE=SSE/n-k-1

مجموع
SST
n-1

تصمیمگیری
اگر فرض را در سطح خطای 05/0 رد میکنیم و در غیر اینصورت را میپذیریم.

3-7-1-2 معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI
NFI: این شاخص به مقایسه مدل مستقل(مدلی که در آن بین متغیرها هیچ رابطهای نیست به این مدل، مدل پایه نیز گفته میشود) با مدلی که توسط ما پیشنهاد داده میشود، میپردازد. این شاخص هرچه به عدد یک نزدیکتر باشد به این معناست که مدل پیشنهادی ما مناسب بوده است و به صورت زیر محاسبه میشود:

بطوریکه، A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند.
RFI: شاخص برازش نسبی است و مناسبت مدل ارائه شده را میسنجد و به صورت زیر محاسبه میشود:

که در فرمول فوق ، A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند. و به ترتیب نشان دهنده درجه آزادی مدل مستقل و درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار RFI به یک نزدیکتر باشد، مدل بهتر است.
IFI: این معیار شاخص برازش نموی است و به صورت زیر محاسبه میشود:

بطوریکه A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی و نشان دهنده درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار IFI به یک نزدیکتر باشد نتیجه میگیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.
CFI: این معیار شاخص برازش مقایسه ای است و به صورت زیر محاسبه می شود:

در این فرمول نیز مقادیر A ، B ، d و همانند قبل تعریف میشوند. هرچه مقدار CFI به یک نزدیکتر باشد نتیجه میگیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.

فصل چهارم:
تحلیل دادههای
پژوهش

4-1 مقدمه
انواع روشهای تجزیه وتحلیل دادههای پژوهش، با توجه به نوع تحقیق، مسئله تحقیق، ماهیت فرضیهها، نوع نظریهسازی، ابزار به کار رفته برای جمعآوری اطلاعات و… متفاوت هستند، ولی با این وجود میتوان اذعان نمود که این روشها دارای مراحل مشترکی هستند. از این منظر، تجزیه و تحلیل و گزارش نویسی دادههای پژوهش، فرآیندی چند مرحلهای است، که طی آن دادههایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمعآوری اطلاعات فراهم آمدهاند؛ خلاصه، کدبندی، دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند، تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی میباشد: ابتدا شرح و آماده سازی دادههای لازم برای آزمون فرضیهها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیهها انتظار داشتند (کامپن هود و کیوی، 1387).
بر این اساس در پژوهش حاضر تفسیر و تجزیه وتحلیل دادههای جمعآوری شده از جامعه مورد مطالعه، در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. به طوری که ابتدا دادههای مربوط به هر یک از متغیرها که از پاسخ پرسشنامههای استفاده شده منتج شده است، در قالب مشخصهای عددی آماری توصیف گردیده و شناخت کافی از پراکندگی و ویژگیهای جمعیت شناختی و توصیف پاسخ دهندگان در بخشهای مختلف پژوهش حاصل شده است. در ادامه به بررسی روابط بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است و از طریق الگوهای آماری مناسب، فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهاند. گذر از مراحل بالا مستلزم استفاده از روشهای تحلیل آماری مناسب و اطمینان از دقت و صحت این اسنباطها است، که در طی پژوهش با حساسیت بالایی، رعایت و بازنگری شدهاند.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درموردبازار سهام، سیاست پولی، قیمت سهام، بازده سهام

4-2 بخش اول: آمار توصیفی
در این بخش ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری تشریح می‌گردد.ویژگیهای موردتوجه قرار گرفته شده عبارتند از: وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت، تحصیلات، وضعیت کاری، سابقه کاری، نوع شرکت، متوسط تعداد ارتباط در هر ساعت.

توزیع فراوانی جنسیت
جدول 4
-1) توزیع فراوانی جنسیت
درصد فراوانی
فراوانی
جنسیت
6/23
39
زن
4/76
126
مرد
100
165
کل

شکل 4-1) توزیع فراوانی جنسیت

توزیع فراوانی تحصیلات:

جدول4-2) توزیع فراوانی تحصیلات
درصد فراوانی
فراوانی
تحصیلات
6/3
6
زیر دیپلم
23
38
دیپلم
4/39
65
فوق دیپلم
9/33
56
لیسانس
100
165
کل

جدول 4-2) توزیع فراوانی تحصیلات
توزیع فراوانی وضعیت کاری:
جدول 4-3) توزیع فراوانی وضعیت کاری
درصد فراوانی
فراوانی
وضعیت کاری
6/77
128
تمام وقت
4/22
37
نیمه وقت
100
165
کل

شکل 4-3) توزیع فراوانی وضعیت کاری

توزیع فراوانی سابقه کاری:
جدول4-4) توزیع فراوانی سابقه کاری
درصد فراوانی
فراوانی
سابقه کاری
9/7
13
1 سال
7/29
49
1 تا 3 سال
1/6
10
3 تا 5 سال
5/11
19
5 تا 7 سال
8/44
74
بیشتر از 7 سال
100
165
کل

شکل4-4) توزیع فراوانی سابقه کاری

توزیع فراوانی متوسط تعداد ارتباط در هر ساعت:
جدول 4-6) توزیع فراوانی متوسط تعداد ارتباط در هر ساعت
درصد فراوانی
فراوانی
سابقه کاری
3/7
12
1مشتری
2/58
96
1 تا 5 مشتری
6/23
39
5 تا 10 مشتری
9/10
18
بیشتر از 10

پاسخی بگذارید