پایان نامه های روانشناسی

منبع مقاله با موضوع قابلیت اطمینان

دانلود پایان نامه

انگیزه دانشجویان شده واز سوی دیگر دانشجویان ضعیف عملکردشان پائین تر از حدی که هست می رسد بنابراین باید به این نکته توجه کرد که هدف از تدریس باید ایجاد درگیری وتعامل عینی وذهنی یادگیرنده با مطالب یادگرفته شده است(بیدگلی،1384).
روش تدریس مهارتی است که هر معلم در هر مقطع تحصیلی باید یاد بگیرد .روش تدریس است که می تواند علم را زنده نگه دارد یا حیات را از آنها بگیرد ،دانشگاهها در قرن 21 ناگزیرند برای هماهنگی با مقتضیات زمان در روش های آموزشی متداول وسنتی تجدید نظر عمیق به عمل آورند .استادان این دانشگاهها ناگزیرند بپذیرند واعتقاد پیدا کنند که روش تدریس یا آموزش هرماده درسی به اندازه خود آن درس اهمیت دارد وحتی گاهی اهمیت روش آموزش بیش از خود درس است .روش های آموزش در دانشگاههای قرن 21 ناگزیرند خود آموزی وخود رهبری دانشجویان را محور خود قرار دهند ،مسئولیت یادگیری را کلا برعهده ایشان واگذار کنند ،یادگیری فعال واکتشاف را هدف خود بدانند ،یادداشت برداری را جایگزین جزوه نویسی کنند ودانشجو را از وضع تماشاگر بودن در آورند (گزارش دانشگاه علامه،1375).
2-24-4تکنولوژی واستفاده از کامپیوتر
پیشرفت های آدمی در علوم مختلف سبب شناسایی نقاط ضعف و کمبود های نظام آموزشی گردیده و راه گشای ایجادتغییرات لازم و سودمند بوده است. یکی از عواملی که برای کاهش مسائل ومشکلات آموزشی در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است، تکنولوژی آموزشی میباشدجامع ترین تعریف از تکنولوژی آموزشی توسط جیمز براون ارائه گردیده و به این شرح است:( تکنولوژی آموزشی عبارتست از روش یا راه منظم و سیستماتیک طراحی، اجرا وارزیابی کل فرآیند تدریس و یادگیری با بهره گرفتن از اهداف خاص، و بهره گیری از یافته های پژوهش در علوم روانشناسی و ارتباط انسانی و به کارگیری منابع انسانی وغیر انسانی به منظور ایجاد یادگیری عمیق تر، مؤثرتر وپایدارتر(ماکولاتی وهمکاران،1392)
بسیاری از اقدامات آموزش مجازی با این فرض تایید شده اند که فناوری اطلاعات وارتباطات قادر است به طور همزمان کیفیت یادگیری را ارتقاء داده وامکان دسترسی به دوره های آموزشی با هزینه پائین را میسر کند امابرنامه ریزی برای اجرای دوره های کیفی وبادوام آموزش مجازی مستلزم شناخت تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات بر بازار آموزش عالی ونیز اقدامات جاری آموزش ویادگیری است تا بدین طریق بتوان پارامترهای حیاتی موفقیت را شناسائی کرد که در یک راهبرد آموزش مجازی باید به آن توجه شود(انگلبرت ،2003 به نقل از احمدی وهمکاران،1392)
2-24-5اساتید
آموزش کلید شکوفا کردن همه توانایی های سرشته ای است که در درون هستی هر فرد نهفته است آموزش نمایش دانش نیست، بلکه فرایندی است که شامل شناسایی سطح یادگیری و تصمیم گیری جهت مداخلات تسریع کننده یادگیری می باشدامروزه مهم ترین عاملی که درتعلیم وتربیت دانشجویان نقش ایفا می کند، اساتید می باشند، زیرا آن هامی توانند با اندیشه هایی که دارند بر روی هزاران نفر اثربگذارند(قربانی وهمکاران،1387)
اساتید با بهره گرفتن از دانسته های خود وبکارگیری متون و مهارت های تدریس و ایجاد محیط مناسب،موجب یادگیری دانشجو می شوند.مطابق دیدگاه طراحی سیستماتیک آموزش استاد اساسی ترین عامل برای ایجادموفقیت مطلوب در تحقق هدفهای آموزشی است آنهامی توانند با اندیشه هایی که دارند بر روی هزاران نفر اثربگذراند. در عصر جدید با توجه به پیشرفت سریع علوم وتکنولوژی، نه می توان به تمامی دانش دست یافت و نه می توان هر فردی را با هر ویژگی به تدریس وادار نمود خصوصیات یک استاد است که می تواند موجب تسهیل فرآیند آموزش شده وحتی نقص کتب درسی و کمبود امکانات آموزشی را جبران کندیا برعکس، بهترین موقعیت و موضوع تدریس را با عدم توانایی در ایجاد ارتباطی مطلوب به محیط غیر فعال و غیر جذاب تبدیل نمایدیک استاد خوب باید دارای ویژگی های متعدد باشد تا قادر به افزایش اعتبار و شهرت یک مؤسسه آموزشی گردد . گلدوروبرونیگ معتقدند که استاد خوب همیشه برای فراگیران خود الگوی مناسبی برای اجرای نقش هستند. چگونگی همکاری جمعی و سودمند با دیگران را به آنها آموزش می دهند و روش های تدریس خود را با نیازها واستعدادهای آنان هماهنگ می کنند(عابدینی وهمکاران،1389)
2-24-6-مدیریت
شاید اغراق نباشد که بگوئیم بزرگترین سرمایه ،روسای دانشگاهها اعضای هیئت علمی ودانشجویان باشد.درواقع دوسرمایه عمده دانشگاه در فرایند یاددهی-یادگیری این دومنبع مهم وباارزش می باشند به همین دلیل برای مثمر ثمر بودن فعالیت های اساتید که به منزله دو منبع باارزش (علم) محسوب می شوند ونیز باروری وشکوفائی استعدادهای بی پایان دانشجویان نیاز به مدیران ورهبران کارآمد داریم ومی توان گفت که پویائی دانشگاهها بستگی به پویائی مدیران وجامعه دانشگاهی دارد. البته مسئله حفظ روند بهره وری در تحقیق آموزش وایجاد دانش واشاعه آن مسا له ساده ای نیست که بتوان انرا صرفا توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه حل نمود بلکه این عملکرد مدیران ارشد دانشگاهها است که از طریق ایجاد تغییرات سازمانی در حفظ خط مشی های نیروی انسانی نظامهای حقوق ودانشگاه باشند.مدیران ورهبران دانشگاهی از قبیل مدیران وروسای گروه های آموزشی از لحاظ تاثیر در روند بهره وری در جایگاه بسیار حساس ومهمی قرار دارند .این مدیران نه تنها قادرند برای تغییر در سازمان به سیاستهای سازمانی به طور کل اعمال فشار نمایند بلکه بدلیل مسئولیت های که پذیرفته اند می توانند برفرهنگ واحدهای تحت پوشش خود تاثیر گذار باشند (پال رمزدن ،ترجمه نوه ابراهیم وهمکاران،1382)
2-25 بخش دوم مباحث پژوهشی
2-25-1 کیفیت خدمات آموزشی
بیات وعلی زاده(1384)تحقیقی با عنوان کیفیت در سازمانهای خدماتی :مدلی برای اندازه گیری کیفیت خدمات بانکی انجام داده اند محققان در این مقاله کیفیت خدمات سیستم یکپارچه بانک ملی ایران(سیبا)رابااستفاده از مقیاس سروکوال مورد ارزیابی قرار داده اند .فرضیات آنها دال براین بود که انتظار مشتریان درتمامی ابعاد کیفیت خدمات رااز دید مشتریان شناسائی نمایند جامعه آماری محققان در این تحقیق عبارت از تمامی مشتریان خدمات سیبا در شهر تهران بود .که از این میان آنان یک نمونه 682نفری برای جمع آوری اطلاعات انتخاب شد.آنان از مقیاس سروکوال وطیف هفت نقطه ای لیکرت برای اندازه گیری انتظارات وادراک مشتریان استفاده نمودند.نتایج تحقیق انها نشان داد که در تمامی ابعاد انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات بیشتر از ادراک آنان از این ابعاد می باشددر این تحقیق شکاف قابل اطمینان به عنوان بزرگترین شکاف در ارائه خدمات سیبا شناسائی شد وپس از آن به ترتیب شکافهای ملموسات ،همدلی،مسئولیت پذیری وتضمین قرار داشتند.همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که بعد قابلیت اطمینان از نظر مشتریان مهمترین بعد در میان ابعاد کیفیت خدمات می باشد وپس از این بعد به ترتیب ابعاد ملموسات،مسئولیت پذیری ،تضمین وهمدلی قرار داشتند.
کبریایی ورودباری(1384)شکاف خدمات آموزشی را در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مورد تجزیه وتحلیل قرار دادند .آنان در این تحقیق از مدل سروکوال برای بررسی کیفیت خدمات آموزشی استفاده نمودند.هدف آنان از انجام این تحقیق شناسائی شکافهای موجود در خدمات آموزشی دانشگاه مذکور وشناسائی نقاط ضعف این خدمات بوده است.برای تعیین شکاف کیفیت،یکبار دیدگاه دانشجویان درباره وضع موجود کیفیت خدمات اموزشی ارائه شده (ادراک آنها از کیفیت خدمات)مورد سوال قرار گرفت.بار دیگر دیدگاه دانشجویان درباره وضع مطلوب کیفیت خدمات آموزشی(انتظار آنها از کیفیت خدمات ارائه شده)،مورد سنجش قرار گرفت .باکسر بودن نمرات انتظار دانشجویان از ادراک آنان،شکاف کیفیت بدست آمدکه در صورت منفی بودن نمره حاصل ،شکاف منفی کیفیت ودر صورت مثبت بودن آن ،شکاف مثبت کیفیت وجود خواهد داشت.درصورت یک نمره حاصل برابر صفر می گردید.به معنی عدم وجود شکاف کیفیت در نظر گرفته می شد. نتایج این تحقیق نشان داد که در پنج بعد کیفیت (ملموسات،تضمین،همدلی،مسئولیت پذیری وقابلیت اطمینان)انتظارات دانشجویان بیشتر از از ادراک آنان از عملکرد خدمات در این ابعاد می باشد.کمترین شکاف در بعد قابلیت اطمینان وبیشترین میزان شکاف در بعد مسئولیت پذیری مشاهده شد.از میان مولفه های پرسش نامه ،بیشترین شکاف کیفیت مربوط به مولفه((جذابیت ظاهری تسهیلات فیزیکی نظیر ساختمان،کلاس،صندلی))از بعد امکانات وتجهیزات فیزیکی می شد وکمترین شکاف کیفیت در مولفه((کسب نمره بیشتر درصورت تلاش بیشتر توسط دانشجو))مربوط به بعد قابلیت اطمینان مشاهده شد.از دید محققان وجود شکاف در تمامی ابعاد کیفیت خدمات نشان دهنده وجود فرصتهائی برای بهبود کیفیت خدمات آموزشی در این دانشگاه می باشدکه مدیران ومسئولان دانشگاه باید با توجه به دیدگاه دانشجویان اقدام به بهبود کیفیت خدمات آموزشی نمایند.
زوار وهمکارانش(1386)کیفیت خدمات دانشگاههای پیام نور رادر استانهای آذر بایجان شرقی وغربی مورد بررسی قرار دادند .هدف آنان از انجام این تحقیق شناسائی شکافهای موجود در کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده در دانشگاههای پیام نور استانهای مذکور می باشد .جامعه تحقیق این پژوهش عبارت بود از تمامی دانشجویانی که در مراکز پیام نور این دواستان مشغول به تحصیل بودند .محقق برای انتخاب نمونه تحقیق از روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی منظم استفاده نموده اند.به منظور بررسی اعتبار صوری ومحتوائی پرسش نامه ،پس از تهیه پرسش نامه مذکور در اختیار اساتید وصاحبنظران این زمینه قرار گرفته است ونظرات اصلاحی آنان برای اصلاح پرسش نامه مورد توجه قرار گرفته است پرسش نامه مذکور دارای 22سوال بوده که کیفیت خدمات رادر پنج بعد مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین وکمترین میانگین ادراک دانشجویان به ترتیب به موارد ((نگهداری دقیق سوابق وپر

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره دانش‌آموزان دختر

پاسخی بگذارید