پایان نامه های روانشناسی

منبع مقاله درمورد به

دانلود پایان نامه

معتقد است اگر مقدار I از 4/0 تا 5/1 باشد کتاب دانش آموزان را به پژوهش دعوت می کند. اما اگر مقدار بین 0 تا 4/0 باشد، میزان دعوت به پژوهش کتاب کم است. مقدار Iبزرگتر از 5/1 باشد، کتاب اطلاعات و دانسته های کافی در اختیار دانش آموزان قرار نداده است (جعفری هرندی، 1387).
در این روش، متن کامل کتاب جدیدالتالیف ریاضی هفتم متوسطه اول چاپ 93 انتخاب گردید. سپس جملات طبق نظر رومی به انواع مختلف و در دو گروه لفظی و درکی تقسیم گردید که خلاصه آن در جدول زیر آمده است.
جدول شماره 4-8 فراوانی انواع جملات کتاب بر اساس روش تجزیه و تحلیل ویلیام رومی
نوع جملات
جملات درکی
جملات لفظی
فراوانی انواع جملات
نام فصل
G
F
e
d
c
B
a
فصل اول
10
9
17
3
4
6
20
فصل دوم
4
3
5


5
5
فصل سوم
2

2
1
3
7
3
فصل چهارم
5
1
1

4
3
5
فصل پنجم
4

1

3
4
3
فصل ششم
4


1
4
6
4
فصل هفتم
2

1


6
4
فصل هشتم
3

3

2
7
3
فصل نهم
8

8

4
8
4
جمع
42
13
38
5
24
52
51
پس از مشخص شدن فراوانی های هر نوع از جملات، فرمول زیر را نوشته و مقدار را محاسبه می نمائیم.
با توجه به عدد به دست آمده برای که برابر44/0 است و نظر ویلیام رومی می توان عنوان کرد که متن کتاب جدید التالیف ریاضی هفتم دانش آموزان را به پژوهش دعوت می نماید. زیرا در فرمول ویلیام رومی آمده بود اگر مقدار بین 4/0 تا 5/1 باشد میزان دعوت به پژوهش یا به تفکر واداشتن کتاب مطلوب است.
4-3-2 سوال دوم پژوهش: آیا سوالات فعالیت ها و کار در کلاس ها وتمرین های کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال 1393 با توجه به الگوی ویلیام رومی تدوین و تنظیم شده است؟
به منظور دستیابی به پاسخ این سوال لازم است ابتدا این الگو توضیح داده شود. در این روش فعالیت ها و کار درکلاس ها وتمرین های کتاب در یکی از مقوله های زیر گنجانیده می شود.
a) سوالاتی که مربوط به دانسته های فراگیران است.
b) سوالاتی که فراگیران را به فعالیت خاصی ویا نتیجه گیری سوق می دهند.
c) سوالاتی که فراگیران را به کاربرد ریاضی در علوم دیگر ویا زندگی روز مره فرامی خواند.
d) سوالاتی که فراگیران رابه تفکر بیشتر ویا خلاقیت فرا می خواند. سپس فراوانی انواع سوالات فعالیت ها و کار درکلاس ها وتمرین های به دست آمده را در فرمول زیر قرار می دهیم:
به نظر رومی؛ اگر مقدار I بین 4/0 تا 5/1 باشد، فعالیت ها و کار درکلاس ها وتمرین های کتاب توانایی فکر کردن دانش آموزان را زیاد می کنند. اما اگر مقدار I از 4/0 کمتر باشد فعالیت ها و کار درکلاس ها وتمرین های کتاب نامربوط بوده و توانایی فکر کردن دانش آموزان را زیاد و یا تقویت نمی کنند (جعفری هرندی، 1387).
در این روش 25% فعالیت ها و کار درکلاس ها وتمرین های کتاب در گروه های مختلف شمارش شدند و در انواع a و b وc و d قرار گرفتند که اطلاعات آن در جدول زیر آمده است.
جدول شماره 4-9 فراوانی انواع فعالیت ها و کار درکلاس ها وتمرین های کتاب در فصل های مختلف
فصل سوال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
جمع
A
5
9
7
8
8
6
7
5
5
60
B

2
4
7
3
2
4
5
5
32
C
3

2

3
4
2
3
3
20
D
1
1
4
4
5
6
6
4
3
34
جمع
9
12
17
19
19
18
19
17
16
141
پس از معلوم شدن فراوانی های انواع فعالیت ها و کار درکلاس ها وتمرین ها مقدار را از فرمول زیر محاسبه می کنیم.
با توجه به عدد به دست آمده برای شاخص که برابر 43/1 است به نظر رومی؛ اگر مقدار I بین 4/0 تا 5/1 باشد، فعالیت ها و کار درکلاس ها وتمرین های کتاب توانایی فکر کردن دانش آموزان را زیاد می کنند در نتیجه فعالیت ها و کار درکلاس ها وتمرین های کتاب ریاضی هفتم متوسطه اول توانایی فکر کردن دانش آموزان را زیاد می کنند
4-3-3 سوال سوم پژوهش: آیا تصاویر کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم متوسطه اول سال 1393 با توجه به الگوی ویلیام رومی تدوین و تنظیم شده است؟
به منظور دستیابی به پاسخ این سوال لازم است ابتدا این الگو توضیح داده شود. در این روش تصاویر و شکل های کتاب باید در یکی از مقوله های زیر گنجانیده شود.
a) تصاویری که برای بیان و تشریح موضوع خاصی در کتاب آمده است.
b) تصاویری که فراگیران را به فعالیت خاصی ویا نتیجه گیری دعوت می کند.
c) تصاویری که دانسته های فراگیران را می سنجد ویا به حل سوالات کمک می کند.
d) تصاویر و شکل هایی که در هیچ یک از مقوله های فوق نمی گنجد.
سپس فراوانی انواع تصاویر و شکل ها را به دست آورده و در فرمول زیر قرار می دهیم:
به نظر رومی؛ اگر مقدار I بین 4/0 تا 5/1 باشد، تصاویر و شکل های کتاب توانایی فکر کردن فراگیران را زیاد می کنند. اما اگر مقدار I از 4/0 کمتر باشد تصاویر و شکل های کتاب نامربوط بوده و توانایی فکر کردن فراگیران را زیاد و یا تقویت نمی کنند (جعفری هرندی، 1387).
در این روش نیز مانند روش قبل عمل می شود ولی به جای فعالیت ها و کاردرکلاس ها وتمرین ها ، تصاویر و شکل های کتاب مد نظر می باشند. تصاویر و شکل هاو جدول های کتاب شمرده و در انواع a و b وc و d قرار گرفت که اطلاعات آن در جدول زیر آمده است.
جدول شماره 4-10 فراوانی انواع تصاویر و شکل های کتاب در فصل های مختلف
فصل تصویر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
جمع
A
1
2
1
3
2
1
2
1
2
15
B
1

5
7
1
3
2
3
1
23
C
2
7
3
10

8
2
1
4
37
D

2
2

32
9
جمع
4
11
11
20
6
12
6
5
9
80
پس از معلوم شدن فراوانی های انواع تصویرها مقدار را از فرمول زیر محاسبه می کنیم.
با توجه به عدد به دست آمده برای شاخص که برابر با 02/1 است و این که ، اگر مقدار بین 4/0 تا 5/1 باشد در نتیجه تصاویر و شکل های کتاب توانائی فکر کردن دانش آموزان را زیاد می کند، می توان نتیجه گرفت، تصاویر و شکل های کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم متوسطه اول دانش آموزان را به پژوهش بیشتر دعوت می کند.
4-3-4 سوال چهارم پژوهش: به چه میزان محتوای کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم متوسطه اول سال 1393 به دعوت به پژوهش دانش آموزان توجه نموده است؟
به منظور دستیابی به پاسخ این سوال 5 گویه در پرسش نامه قرار گرفته (گویه های 1 تا 5) که در ادامه ابتدا نتایج توصیفی و سپس نتایج استنباطی بیان می گردد.
نتایج توصیفی: در این قسمت به کمک یک جدول ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های اول تا پنجم بررسی می شود.
جدول 4-11 جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 1 تا 5
لطفا پرسش های زیر را به دقت مطالعه فرموده و با گذاشتن علامت × به تمام آن ها پاسخ دهید.
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
میانگین
1- تا چه میزان کتاب جنبه خود آموزی دارد؟
فراوانی
1
19
85
52
13
34/3
درصد
6/0
2/11
50
6/30
6/7
2- تا چه میزان محتوی کتاب دانش آموزان را به استنتاج (نتیجه گیری) ترغیب می کند؟
فراوانی
2
11
75
67
15
48/3
درصد
2/1
5/6
1/44
4/39
8/8
3- تا چه میزان کتاب دانش آموزان را به درگیر شدن بیشتر با محتوا و مطالب فرا می خواند؟
فراوانی
1
10
51
87
21
69/3
درصد
6/0
9/5
30
2/51
4/12
4- تا چه میزان محتوی کتاب دانش آموزان را به خلاقیت وا می دارد؟
فراوانی
2
20
80
53
15
35/3
درصد
2/1
8/11
1/47
2/31
8/8
5- تا چه میزان محتوی کتاب دانش آموزان را به تفکر وا می دارد؟
فراوانی

12
62
73
23
63/3
درصد

1/7
5/36
9/42
5/13
مجموع (دعوت به پژوهش دانش آموزان)
میانگین
فراوانی
1
14
71
67
17
50/3
درصد
6/0
2/8
8/41
4/39
10
فراوانی و درصد پرسش های این سوال در جدول بالا آمده است. بیشترین میانگین (69/3) مربوط به گویه 3 (تا چه میزان کتاب دانش آموزان را به درگیر شدن بیشتر با محتوا و مطالب فرا می خواند؟) و کمترین میانگین (34/3) مربوط به گویه 1 (تا چه میزان کتاب جنبه خود آموزی دارد؟) می باشد.
8/8 درصد از پاسخگویان معتقدند، محتوای کتاب جدید التألیف ریاضی هفتم متوسطه اول سال 1393، دعوت به پژوهش دانش آموزان را به میزان کم و خیلی کم توجه نموده است.
8/41 درصد از پاسخگویان معتقدند، محتوای کتاب جدید التألیف ریاضی هفتم متوسطه اول سال 1393، دعوت به پژوهش دانش آموزان را تا حدودی توجه نموده است.
4/49 درصد از پاسخگویان معتقدند، محتوای کتاب جدید التألیف ریاضی هفتم متوسطه اول سال 1393، دعوت به پژوهش دانش آموزان را به میزان زیاد و خیلی زیاد توجه نموده است.
میانگین وزنی 50/3 از 5 نشان می دهد، پاسخگویان معتقدند، کتاب، دعوت به پژوهش دانش آموزان را به میزان متوسط توجه نموده است.
نتایج استنباطی: نظر به این که نرمال بودن توزیع نمرات به کمک آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف تایید گردید از آزمون های پارامتریک و در اینجا از آزمون t تک نمونه ای، برای تحلیل استنباطی استفاده نمودیم.
جدول شماره 4-12 نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی
میانگین فرضی
میانگین
انحراف معیار
t
درجه آزادی
سطح معناداری

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته روانشناسی در مورد :سبک های یادگیری

پاسخی بگذارید