پایان نامه های روانشناسی

منبع مقاله درمورد تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه

هفتگانه آموزش و پرورش شهر مشهد که مسئولیت تدریس این کتاب را بر عهده دارند که طبق آمار آموزش و پرورش مشهد آمار یاد شده 488 نفر و به شرح جدول 3-1 می باشد.

جدول 3-1 جامعه آماری پژوهش
پاسخ گو
جنس
تعداد دبیران زن
تعداد دبیران مرد
جمع
ناحیه 1
50
30
80
ناحیه2
41
27
68
ناحیه3
24
13
37
ناحیه4
23
20
43
ناحیه 5
45
31
76
ناحیه 6
91
24
115
ناحیه 7
42
27
69
جمع
316
172
488
3-2-2 نمونه آماری
در این پژوهش دو نمونه آماری نیز مطرح است.
1- برای جامعه اول (کتاب ریاضی هفتم دوره اول متوسطه) کل کتاب مورد نظر بود و نمونه بر اساس روش ویلیام رومی تعیین شد.
2- برای جامعه دوم (دبیران پایه هفتم دوره متوسطه اول) نمونه با توجه به محدود بودن جامعه آماری و در دسترس نبودن واریانس صفت مورد مطالعه، بعد از اجرای مقدماتی و تعیین واریانس با کمک فرمول کوکران محاسبه و 170 نفر برآورد گردید. در این فرمول n برآورد نمونه، ‌ سطح خطا که برابر 5 درصد در نظر گرفته شد، z مقدار احتمال نرمال استاندارد که با توجه به سطح اطمینان 95 درصد برابر با 96/1، پیش برآورد انحراف معیار اجرای اولیه با 30 نفر پاسخگو و برابر667/0 و دقت احتمالی مطلوب و برابر 08/0 بوده است. نمونه منتخب از بین دبیران و به شرح جدول 3-2 انتخاب شدند.
جدول 3-2 نمونه آماری پژوهش
پاسخ گو
جنس
تعداد دبیران زن
تعداد دبیران مرد
جمع
ناحیه 4
17
15
32
ناحیه6
68
18
86
ناحیه7
32
20
52
جمع
117
53
170
3 -2-3 روش های نمونه گیری
در مورد جامعه اول مطابق الگوی ویلیام رومی صورت گرفت که در جای خود توضیح داده می شود اما در مورد جامعه دوم (دبیران پایه هفتم دوره اول متوسطه) با توجه به این که پژوهش حاضر به دنبال بررسی نظرات دبیران در مورد جنبه های مختلف کتاب بوده، و همچنین وجود ناهمگنی در بین نواحی یاد شده، از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد. لذا، دبیران منتخب از نواحی سه گانه به صورت تصادفی انتخاب شدند. قابل ذکر است که پرسش نامه‌ها توسط دبیران مربوطه به صورت تصادفی پاسخ داده شد. انتخاب دبیران هر ناحیه از روی لیست اسامی و به صورت قرعه کشی صورت پذیرفت.
3-3- ابزار گردآوری اطلاعات، بیان ویژگی‌ها، روایی و پایایی آن
برای اجرای هر نوع پژوهش، باید با بهره گرفتن از ابزار، داده‌هایی جمع آوری کرد و با بهره گرفتن از آن ها سوال های تحقیق را مورد بررسی قرار داد. برای جمع آوری داده‌ها، ابزارهای متعددی وجوددارد. به عقیده‌ی بست ترجمه شریفی و طالقانی (1390)، هر یک از این ابزارها برای نوع معینی از داده‌ها مناسب است و نوعی از اطلاعات را به صورت معینی ارائه می‌دهد تا به گونه مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اطلاعات مورد نیاز برای بررسی سوال های پژوهش، در این پژوهش از دو ابزار 1- فرم تحلیل محتوای ویلیام رومی و 2- پرسش نامه ی محقق ساخته برای گرد آوری اطلاعات استفاده شد.
ابزار اول: فرم تحلیل محتوای ویلیام رومی
این ابزار برای پاسخ گویی به سوال های اول، دوم و سوم پژوهش در نظر گرفته شد. هدف اساسی این فرم، تجزیه و تحلیل کمی کتاب های علمی برای تعیین میزان ارائه فعال محتوای کتاب درسی می باشد. در طی این تحلیل مطالب متن، پرسش ها و تکالیف، تصاویر و نمودارها در هر قسمت با توجه به مقوله های پیشنهادی ویلیام رومی به فعال و غیر فعال طبقه بندی می شوند، آن گاه نتایج به دست آمده از فرمول ها با معیار ویلیام رومی (4/0 – 5/1) مقایسه می شوند تا در مورد مطلوب بودن کتاب اظهار نظر شود.
روش ویلیام رومی به دو شیوه قابل اجرا است.
سرشماری: در این شیوه، همه کتاب صفحه به صفحه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
نمونه گیری: در این شیوه در هر مرحله ده صفحه یا بیشتر از کتاب به طور تصادفی انتخاب می شود.در این تحقیق برای سوال اول از شیوه سرشماری وبرای سوال دوم و سوم از شیوه نمونه گیری استفاده می شود.
جهت برآورد و تامین پایایی فرم تحلیل محتوا ویلیام رومی از تکنیک اجرای مجدد استفاده شد. بدین منظور نمونه ای از کتاب به فاصله یک ماه دوباره تحلیل شد و سپس با اندازه گیری ضریب توافق، پایایی ابزار تأیید گردید. در اینجا ضریب توافق85/0 بدست آمد که عدد مناسبی است.
در ضمن با توجه به این که این فرم به دفعات خیلی زیاد مورد استفاده متخصصان قرار گرفته، لذا از روایی کافی برخوردار می باشد. اما برای اطمینان بیشتر از روایی (اعتبار) این فرم توسط استاد محترم راهنما و چند دبیر با تجربه نیز مجددا تایید گردید.
ابزار دوم: پرسشنامه محقق ساخته
در این پژوهش به منظور بررسی نظرات دبیران در مورد محتوای کتاب از پرسش نامه ی محقق ساخته استفاده شد. این ابزار برای پاسخ گویی به سوال های چهارم تا نهم پژوهش در نظر گرفته شد. این پرسش نامه در زمینه دعوت به پژوهش دانش آموزان، ارائه مواد تصویری و میزان تناسب آن ها، تمهیداتی برای خود ارزیابی، میزان توجه به نیازهای روزمره دانش آموزان، تناسب با توان ذهنی و فکری دانش آموزان، اطلاعات قبلی ریاضی دانش آموزان پرسش های مطرح گردید. این پرسش نامه با تغییرات لازم در پرسش نامه ی روا و پایای جعفری (1375) تدوین گردید. پرسش نامه فوق روایی آن تایید شده و پایایی آن نیز بالای 9/0 گزارش شده است. این پرسش نامه که نمونه آن در بخش پیوست ها آمده است، شامل پنج (5) پرسش از مشخصات فردی وسی ودو (32) پرسش (گویه) مربوط به سوال های چهارم تا نهم پژوهش است. تناظر سوال های تحقیق با گویه های آن در جدول 3-3 گزارش شده است.
جدول 3-3 تناظر 32 گویه‌ای پرسش نامه ی کتاب ریاضی پایه هفتم دوره متوسطه اول
سوال
شماره گویه های پرسش نامه
تعداد گویه ها
سوال چهارم (میزان دعوت به پژوهش)
1 تا 5
5 عدد
سوال پنجم (ارائه مواد تصویری و میزان تناسب آن ها)
6 تا 11
6 عدد
سوال ششم (تمهیداتی برای خود ارزیابی)
12 تا 17
6 عدد
سوال هفتم (توجه به نیازهای دانش آموزان)
18 تا22
5 عدد
سوال هشتم (تناسب با توان ذهنی و فکری دانش آموزان)
23 تا 27
5 عدد
سوال نهم (اطلاعات قبلی ریاضی دانش آموزان)
28 تا 32
5 عدد
در این پرسش نامه، از طیف پنج (5) درجهای لیکرت استفاده شد. از آزمودنیها خواسته شد تا نظر خود را راجع به هر کدام از گویه ها بر مبنای طیف پنج درجهای لیکرت 1 (خیلی کم) تا 5 (خیلی زیاد) مشخص نمایند. برای هر یک از گزینه ها ضرایبی به شرح مندرج در جدول شماره 3-4 در نظر گرفته شد.
جدول شماره 3-4 طیف لیکرت، پرسشنامه ی کتاب ریاضی پایه هفتم دوره متوسطه اول
گزینه انتخابی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
امتیاز
5
4
3
2
1
برای تامین روایی صوری و محتوایی این پرسش نامه، پس از طراحی پرسش نامه اولیه، این پرسش نامه تحویل استاد محترم راهنما قرار گرفت تا نظر خود را بیان نماید. به دنبال آن نظراستاد محترم راهنما و نیز چند نفر متخصص در پرسشنامه‌ی اولیه اعمال گردید. سپس، مجدداً روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ی نهایی از طریق دریافت نظر و پیشنهاد استاد محترم راهنما و چند نفر از دبیران با تجربه مورد اصلاح و تأیید نهایی قرار گرفت.
پایایی پرسش نامه به کمک آلفای کرونباخ، پس از اجرای اولیه 846/0 و پس از اجرای نهایی 933/0 محاسبه شد که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار است. قابل ذکر است که پایایی سوال های مختلف پژوهش در جدول 3-5 آمده است که باز نشان دهنده پایایی مناسب ابزار در تمام سوال های پژوهش می باشد.
جدول 3-5 ضریب آلفای کرونباخ سوال های مختلف پژوهش
سوال های پژوهش
تعداد گویه
ضریب آلفای کرونباخ
سوال چهارم (میزان دعوت به پژوهش)
5 عدد
833/0
سوال پنجم (ارائه مواد تصویری و میزان تناسب آن ها)
6 عدد
835/0
سوال ششم (تمهیداتی برای خود ارزیابی)
6 عدد
775/0
سوال هفتم (توجه به نیازهای دانش آموزان)
5 عدد
856/0
سوال هشتم (تناسب با توان ذهنی و فکری دانش آموزان)
5 عدد
696/0
سوال نهم (اطلاعات قبلی علوم تجربی دانش آموزان)
5 عدد
858/0
3-4 روش تحلیل داده ها
با عنایت به روش انجام پژوهش در بخش تحلیل محتوای ویلیام رومی (سوال های اول تا سوم) و بررسی جامع کتاب جدیدالتألیف ریاضی پایه هفتم دوره متوسطه اول، تحلیل آماری داده های پژوهش در سطح توصیفی انجام شده و در این ارتباط از شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی چون؛ فراوانی، درصد، میانگین، رتبه بندی و جداول توصیفی استفاده شد. در بخش پیمایشی (سوال های چهارم تا دهم) از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود. در تحلیل توصیفی داده های حاصل از پرسش نامه، پس از ارائه فراوانی پاسخ های حاصله با بهره گیری از ارزش های عددی اعطاء شده به فراوانی ها، میانگین پاسخ های حاصل محاسبه و از آماره های توصیفی متناسب همچون نسبت، درصد، طبقه بندی، ارائه جدول و نمودار برای توصیف مقدماتی نتایج استفاده شد. اما در تحلیل استنباطی پژوهش، ابتدا نرمال بودن توزیع نمرات از طریق آزمون کولموگوروف- اسمیرنوفبررسی شد و با توجه به توزیع نرمال نمرات از آزمون های آماری پارامتریک مناسب همچون “تی تک نمونه ای” و “تی مستقل” برای متغیرهای دو سطحی و آزمون تحلیل واریانس (F) برای متغیرهای چند سطحی و آزمون تعقیبی توکی و شفه LSD استفاده گردید. در ضمن عملیات آماری در محیط نرم افزارهای 20-SPSS و EXCEL انجام می شود.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
4- 1توصیف و تحلیل داده ها به تفکیک سوال های پژوهش:
در این فصل داده های جمع آوری شده با توجه به سوال های پژوهش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند، اما قبل از شروع به بررسی سوال های پژوهش، وضعیت جمعیت شناختی پاسخگویان مورد بررسی قرار گرفته و توصیف می شود. در این بخش در واقع داده های جمع آوری شده مربوط به شش (6) پرسش ابتدای پرسش نامه مورد بررسی قرار می گیرد. سپس نتایج مربوط به هر یک از سوال های پژوهش و برخی دیگر از نتایج فرعی آن همراه با یکسری جدول و نمودار که خلاصه ای از نتایج را در اختیار خواننده گزارش قرار می دهد آورده می شود. در ضمن پرسش نامه شامل 32 گویه بسته پاسخ و 6 پرسش جمعیت شناختی است که توسط دبیران ریاضی شهر مشهد پاسخ داده شده است.
4-2 بررسی وضعیت جمعیت شناختی پاسخگویان
در این قسمت داده های مربوط به 170 نفر از پاسخگویان مورد بررسی قرار می گیرد.
4-2-1 جنس
جدول 4-1 توزیع پاسخگویان بر حسب جنس
جنس
فراوانی
درصد
زن
117
8/68
مرد
53
2/31
جمع
170
100
نتایج جدول نشان می دهد 8/68 درصد از پاسخگویان زن و 2/31 درصد مرد می باشند.
نمودار 4-1 توزیع پاسخگویان بر حسب جنس
4-2-2 مدرک تحصیلی
جدول 4-2 توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
فراوانی
درصد
فوق دیپلم
29
1/17
لیسانس
122
8/71
فوق لیسانس
19
2/11
جمع
170
100
جدول فوق تعداد و درصد پاسخگویان را بر حسب مدرک تحصیلی آن ها نشان می دهد.
نمودار 4-2 توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی
4-2-3 رشته تحصیلی
جدول 4-3 توزیع پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی
رشته تحصیلی
فراوانی
درصد
ریاضی
144
7/84
سایر رشته ها
26
3/15
جمع
170
100
جدول فوق تعداد و درصد پاسخگویان را بر حسب رشته تحصیلی آن ها نشان می دهد.
نمودار 4-3 توزیع پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی
4-2-4 ناحیه محل خدمت
جدول 4-4 توزیع پاسخ گویان بر حسب ناحیه محل خدمت
ناحیه محل خدمت
فراوانی
درصد
ناحیه 4
32
8/18
ناحیه 6
86
6/50
ناحیه 7
52
6/30
جمع
170
100
جدول فوق تعداد و درصد پاسخ گویان را بر حسب ناحیه محل خدمت آن ها را نشان می دهد.
نمودار 4-4 توزیع پاسخ گویان بر حسب ناحیه محل خدمت
4-2-5 سنوات تدریس در مقطع متوسطه اول (راهنمایی)
جدول 4-5 توزیع پاسخ گویان بر حسب سنوات تدریس در مقطع متوسطه اول (راهنمایی)
سنوات تدریس در مقطع متوسطه اول (راهنمایی)
فراوانی
درصد
1 تا 10 سال
36
2/21
11 تا 20 سال
41
1/24
21 تا 30 سال
93
7/54
جمع
170
100
جدول فوق تعداد و درصد پاسخ گویان را بر حسب سنوات تدریس در مقطع متوسطه اول (راهنمایی) آن ها را نشان می دهد.
نمودار 4-5 توزیع پاسخ گویان بر حسب سنوات تدریس در مقطع متوسطه اول (راهنمایی)
4-2-6 آیا دوره بررسی، تحلیل و روش تدریس ریاضی هفتم متوسطه اول را گذرانده اید؟
جدول 4-6 توزیع پاسخگویان بر حسب حضور یا عدم حضور در دوره بررسی، تحلیل و روش تدریس
آیا دوره بررسی، تحلیل و روش تدریس ریاضی هفتم دبیرستان دور اول را گذرانده اید؟
فراوانی
درصد
بله
158
9/92
خیر
12
1/7
جمع
170
100
جدول فوق تعداد و درصد پاسخگویان را بر حسب حضور یا عدم حضور در دوره بررسی، تحلیل و روش تدریس ریاضی هفتم متوسطه اول آن ها نشان می دهد.
نمودار 4-6 توزیع پاسخگویان بر حسب حضور یا عدم حضور در دوره بررسی، تحلیل و روش تدریس
4-3 بررسی سوال های پژوهش:
4-3-1 سوال اول پژوهش:
آیا متن کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم متوسطه اول سال 1393 با توجه به الگوی ویلیام رومی تدوین و تنظیم شده است؟ به منظور دستیابی به پاسخ این سوال لازم است ابتدا این الگو توضیح داده شود. در این روش جملات کتاب به دو دسته کلی، جملات درکی و جملات حفظی تقسیم می شوند که مراحل کار در این روش به صورت زیر است:
الف) انتخاب نمونه: جهت بررسی دقیق تر تمام متن کتاب راانتخاب می نمائیم. (صفحات بایستی از متن کتاب باشد نه از فعالیت هاوکاردرکلاس هاو تمرین ها یا تصاویر یا نمودارها)
ب) بررسی نوع جمله ها: جمله ها به حالت های مختلف از دو نوع درکی و حفظی تقسیم می شوند.
جمله های حفظی: دانستنی هایی که مستقیما در اختیار فراگیران قرار می گیرند.
a) بیان حقایق: جمله هایی که دانسته ها را بدون تفسیر بیان می کند.
b) جمله هایی که در کتاب به صورت نتیجه گیری بیان شده است.
c) جمله های تعریفی
جمله های درکی: دانستنی هایی که فراگیران برای رسیدن به آنها درگیری فعالی دارند.
d) جمله هایی که به نحوی از فراگیر می خواهد تا تعبیر و تفسیری انجام دهد.
e) جمله هایی که فراگیر را به فعالیت دعوت می کند. مثلا در دفتر خود نموداری را رسم کنید.
f) پرسش ها، تمرین ها یا جمله هایی که پاسخ به آنها مستلزم آزمایش و تحقیق است.
g) جمله هایی که در هیچ یک از مقولات فوق نگنجد.
ج) تعیین فراوانی جمله ها: پس از تعیین نوع جمله ها، فراوانی آن ها را در جدول زیر یادداشت می کنیم.
جدول شماره 4-7 جدول فراوانی انواع جمله های درکی و حفظی
شماره فصل
g
f
e
d
c
B
a
فراوانی
جمع
( فتحی واجارگاه، 1388)
سپس آن ها را در فرمول زیر قرار می دهیم:
رومی

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره عملکرد تحصیلی-خرید و دانلود فایل

پاسخی بگذارید