پایان نامه های روانشناسی

منبع مقاله درمورد عملکرد آموزشی

دانلود پایان نامه

1375). در هنگام استفاده از این چک لیست بومی سازی نباید فراموش گردد.

جدول 2-2 چک لیست ملاک های ارزیابی برای انتخاب کتاب درسی مناسب
سئوالات چک لیست
بخش اول: فایق آمدن بر مفاهیم یا لغات مشکل
1-استفاده از قلم ایتالیک یا ضخیم 2- فهرست بندی و تعریف مفاهیم جدید 3- دارا بودن واژه نامه 4- داشتن واژه نامه همگام و مداوم در حاشیه 5- اجتناب از نوشتن پانویس
بخش دوم: استفاده از کمک های آموزشی
6- داشتن مرور یا خلاصه در ابتدای فصل ها 7- داشتن مرور یا خلاصه در پایان فصل ها 8- استفاده از پیش سازمان دهنده در ابتدای فصل ها 9- فراهم نمودن چارچوب مناسب پیش سازمان دهنده ها 10- در دسترس بودن هدف های رفتاری 11- قرار داشتن سئوالات اضافی در متن 12- توجه مناسب سئوال های اضافی به اطلاعاتی بعدی 13- نشان دادن اهمیت مواد آموزشی از طریق استفاده از راهبردهای کمک آموزشی
بخش سوم: سازمان دهی چاپی
14- داشتن شیوه چاپ مشابه عناوین اصلی و فرعی 15- نوشتن عناوین اصلی با حروف بزرگ 16- سئوالی نوشتن عناوین فرعی 17- ارائه راهنمایی های ساده و روشن برای مطالعه بهتر فصل ها 18- قطعه قطعه و مجزا شدن متن
بخش چهارم: ارائه مواد تصویری و میزان تناسب آن ها
مربوط بودن مواد تصویری 20- کمک تصاویر به تشریح متن 21- فراهم کردن اطلاعات برای فهم از تصاویر 22- روشن بودن عناوین مواد تصویری 23- نزدیک بودن مواد تصویری به متن 24-روشن بودن ارجاع تصویر به متن 25- استفاده از مواد متنوع مثل نمودارها 26- ارائه آموزش های روشن برای استفاده از مواد تصویری
بخش پنجم: تمهیداتی برای خود ارزیابی
27-وجود سئوالات در پایان فصل ها 28- وجود سئوالات در سطح مناسب 29- در دسترس بودن پاسخ سئوالات برای استفاده خواننده 30- وجود اطلاعاتی که پاسخ ها را در متن نشان دهد مثلا پاراگراف سوم صفحه 8
بخش ششم: پیگیری
31-ارائه نکات اضافی و پیشنهادهایی برای مطالعات بیشتر در پایان فصل ها 32- شرح دادن ارتباط منابع با متن 33- مناسب بودن مواد آموزشی ارائه شده برای مطالعات بعدی به فراگیران مبتدی
بخش هفتم: روشن بودن منظور مولف
34- پیشنهاد چگونگی خواندن متن 35- ارائه آموزش های متفاوت به فراگیران مبتدی و پیشرفته 36- پیوستگی نظرات مولف با یکدیگر 37- داشتن منطق و ثبات در طراحی فصل ها و صفحات 38- پیدا کردن آسان مطالب خواندنی توسط اکثر خوانندگان

2-1-12-3 الگو یا تکنیک میزان دعوت به پژوهش ویلیام رومی
یکی از ملاک های موجود در ارزیابی کتاب های درسی میزان به تفکر واداشتن یا دعوت به پژوهش است. از این ملاک به عنوان شاخص یادگیری نیز یاد شده است. در این روش، جملات کتاب به دو دسته جملات فکری (درکی) و جملات لفظی (حفظی) تقسیم شده و طی مراحل زیر ضریب دعوت به پژوهش کتاب مشخص می شود.
1) انتخاب نمونه: حدود 10 درصد از کتاب و یا حداقل 20 صفحه کتاب از قسمت های مختلف را با توجه به این مطلب که صفحات باید از متن کتاب باشد، انتخاب می شود. اگر صفحات انتخابی حاوی سئوالات، فعالیت ها، تصاویر یا نمودارها بود با جایگزین نمودن صفحه بعد یا قبل، متن کتاب را انتخاب می کنیم.
2) انتخاب جمله: 20 جمله پشت سر هم از هر صفحه انتخاب شده جدا می کنیم. اگر در پایان یک صفحه 20 جمله کامل نشد، شمارش در صفحه بعد ادامه می یابد تا 20 جمله جدا گردد.
3) بررسی نوع جمله ها: جملات به دو دسته لفظی و درکی تقسیم می شوند. جملات لفظی شامل چهار گروه است:
الف) جملاتی که دانسته ها را بدون تفسیر بیان می کنند.
ب) جملات سئوالی که بلافاصله جواب دارند.
ج) جملاتی که به صورت نتیجه گیری بیان شده است.
د)جملات تعریفی.
جملات درکی نیز شامل چهار گروه است:
ه) جملاتی که به نحوی از فراگیر می خواهد تا تعبیر و تفسیری انجام دهد.
د) سئوالاتی که بلافاصله جواب به همراه ندارند.
ز) جملاتی که از فراگیر می خواهد فعالیتی را انجام دهد.
ح) پرسش و تمرین هایی که پاسخ به آن نیاز به آزمایش و تحقیق دارد. همچنین جملاتی که اندیکس متن کتاب است و در هیچ کدام از موارد قبلی بیان نشده، در این نوع قرار می گیرد.
4) تعیین فراوانی جملات: پس از تعیین نوع جملات هر صفحه، فراوانی آن ها را در جدولی به شکل زیر می نویسیم.
جدول شماره: 2-3 فراوانی انواع جملات لفظی و درکی
شماره صفحه
ضریب
ح
ز
و
ه
د
ج
ب

 

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان روانشناسی : حمایت اجتماعی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف
جمع
5) محاسبه ضریب (ضریب رومی): اگر مجموع جملات درکی را بر مجموع جملات لفظی تقسیم کنیم ضریب رومی بدست می آید (جعفری، 1387).
6) تفسیر ضریب: رومی معتقد است اگر مقدار ضریب بین صفر تا 4/0 باشد، میزان دعوت به پژوهش کتاب کم است. اگر مقدار ضریب بین 4/0 تا 5/1 باشد، میزان دعوت به کتاب مناسب است و اگر مقدار ضریب بیشتر از 5/1 باشد، کتاب اطلاعات و دانسته های کافی در اختیار دانش آموزان قرار نداده است (رومی، 1968).
2-1-12-4 روش بررسی شکل ها، تصویرها و نمودارهای کتاب
به منظور بررسی شکل ها، تصویرها و نمودارهای کتاب مراحل زیر انجام می شود:
1) انتخاب 20 شکل، تصویر و یا نمودارکتاب (حدود 10 درصد) از قسمت های مختلف کتاب به صورت تصادفی.
2) تجزیه و تحلیل و گروه بندی شکل ها، تصویرها و نمودارهای کتاب به صورت: الف) شکل ها، تصویرها و نمودارهایی که به منظور توضیح مطلب بکارگرفته می شوند. ب) شکل ها، تصویرها و نمودارهایی که از دانش آموزان می خواهد تا خود تعبیر و تفسیری انجام دهند. ج) شکل ها، تصویرها و نمودارهایی که در دو گروه ” الف” و “ب” قرار نمی گیرند.
3) محاسبه ضریب تصمیم گیری: با تقسیم عدد گروه “ب” بر عدد گروه “الف” به دست می آید. اگر این ضریب حدود 4/0 تا 1 باشد، این کتاب توانایی فکر کردن را در فراگیران افزایش می دهد، اما اگر این عدد از 4/0 کمتر باشد، شکل ها، تصویرها و نمودارهای کتاب نامربوط است و توانایی فکر کردن را در فراگیران افزایش نمی دهد (یارمحمدیان، 1390).
2-1-12-5 روش بررسی سئوال ها و تمرین های کتاب
چنانچه سئوال ها و تمرین های کتاب از آخر بخش ها و یا فصل های کتاب باشد، برای بررسی همانند روش قبل عمل می شود با این تفاوت که، سئوال یا تمرین های آخر بخش های کتاب انتخاب شده و بقیه مراحل درست مانند روش قبلی صورت می گیرد (جعفری، 1375). اگر سئوال یا تمرین از متن باشد، بررسی با توجه به دو نکته انجام می شود :1) موقعیت سئوال: فراوانی سئوال ها در کجای پاراگراف است. یعنی چند درصد در اول، وسط و آخر پاراگراف واقع شده است. پژوهش ها نشان داده اند که اگر بیشتر فراوانی سئوال های متن کتاب در آخر پاراگراف باشند یادگیری موثرتری ایجاد می شود و اولویت به ترتیب با آخر، وسط و اول پاراگراف است. 2) از لحاظ تداوم سئوال های متن کتاب: یعنی این که فاصله بین دو سئوال در یک متن و اینکه چند جمله بین دو سئوال قرار گرفته، اهمیت دارد. لذا باید مشخص شود که بین دو سئوال متوالی چند جمله وجود دارد. پژوهش ها نشان داده اند وقتی فاصله بین سئوال ها 5 ، 10 و 15 جمله باشد، یادگیری موثرتر است و اولویت با 5 ، 10 و 15 جمله است (جعفری، 1387 و یارمحمدیان، 1390).
2-1-12-6 مدل طراحی و طبقه بندی هدف های آموزشی مریل
این مدل شامل سه مرحله است که البته مریل آن ها را به این صورت تفکیک ننموده است.
مرحله1) ابتدا هدف های هر یک از درس ها از طریق عناوین و موضوع های آن ها تعیین می گردد و سپس با مطالعه دقیق متن ها و تمرین ها، سطوح عملکردی و انواع موضوعات آن ها مشخص و در جدولی به شکل زیر آورده می شود.
جدول شماره 2-4 انواع سطوح عملکردی براساس موضوع
شماره صفحه
ضریب
ح
ز
و
ه
د
ج
ب
الف
جمع
از نظر مریل در سطح عملکردی یادآوری شاگرد اطلاعات به ذهن سپرده شده را از حافظه خارج می کند، در سطح کاربرد اطلاعات آموخته شده را در موقعیت های جدید بکار می بندد و در سطح کشف و ابداع بر اساس اطلاعات آموخته شده، تجربه ها، مشاهدات و تمرین های خود به جمع بندی مطالب پرداخته، به موضوعی جدید یا جمع بندی جدید دست می یابد. همچنین هر متن آموزشی شامل 4 عنصر است.
1- حقایق (شاگرد سعی می کند آن ها را به یاد آورد مانند اسامی خاص. در ضمن تنها سطح عملکرد مورد انتظار یادآوری است).
2- مفاهیم (مجموعه پدیده ها، اشیاء و حوادثی که دارای خصوصیات ویژه و نام مشترکند).
3- روش کار (مجموعه نظام یافته اعمال و فعالیت هایی که برای رسیدن به یک هدف یا حل یک مساله یا تولید یک محصول صورت می گیرد مثل روش محاسبه حجم استوانه. در ضمن تمام مهارت های یدی و حیطه روانی- حرکتی در روش کار قرار می گیرد).
4- اصول و قوانین (روابط علت و معلولی بین پدیده ها و شرایطی که برای تفسیر و تبیین حوادث به کار می رود مثل فرمول های فیزیک) می باشد.
مرحله2) در این مرحله نوع ارائه اولیه مطابق با سطح عملکردی مورد انتظار در روش مریل و مقایسه آن با موجودی کتاب تعیین می شود. «تعمیم ها» که با حرف «ت» نمایش داده می شوند، شامل تعریف مفاهیم، شرح کلی مراحل انجام کار و شرح کلی یک اصل یا قانون هستند.
«نمونه، مورد یا مثال» که با حرف «م» نمایش داده می شود و برای توضیح بهتر مفاهیم، روش ها و قوانین آورده می شود.
تعمیم ها و نمونه ها به دو صورت «بیانی با حرف ب» و «سئوالی با حرف س» ارائه می شوند. پس در این مرحله با معلوم شدن تعمیم ها و نمونه ها و نوع ارائه آن ها که به صورت بیانی یا سئوالی است، آن ها را در مقابل هر کدام از سطوح عملکردی شان قرار می دهیم (فرمول مریل). سپس درس ها از نظر شیوه ارائه مطالب بررسی و با مقایسه فرمول مریل و نتایج بدست آمده، جدولی مشابه جدول زیر تکمیل می گردد.
جدول شماره 2-5 نتایج تجزیه و تحلیل مریل بر اساس سطوح عملکردی و ارائه اولیه، تمرین و ارزیابی
سطوح عملکردی
شماره درس
ارائه
تمرین
ارزیابی
فرمول مریل
نتایج
تفاوت
فرمول مریل
نتایج
تفاوت
فرمول مریل
نتایج
تفاوت
کشف
ندارد
س م های جدید
س ت جدید
س م های جدید
س ت جدید
کاربرد
ب ت
س م های جدید
س های جدید
یادآوری
ب ت ها
ب م ها
س ت ها
س م ها
س ت ها
س م ها

از نتایج جدول می توان نتیجه گرفت که آیا کتاب بر اساس الگوی مریل تنظیم شده یا خیر؟ آیا محتوا بیشتر مفاهیم، روش ها و یا قوانین است؟ آیا محتوا بیشتر ارائه نمونه و مثال است؟ و آیا تعمیم ها و مثال ها سئوالی طرح شده اند یا بیانی؟
مرحله 3) در مرحله آخر الگوی مریل، دسته دیگری از انواع ارائه مواد آموزشی، به نام ارائه ثانویه را پیشنهاد می کند. انواع ثانویه ارائه آموزش برای تسهیل یادگیری شاگردان یا جلب توجه و علاقه به کار می رود. وی ارائه ثانویه را شرح و بسط نامیده که خود از 6 نوع تشکیل شده است.
1- شرح و بسط زمینه ای: توضیح سوابق تاریخی موضوع آموزش که با حرف «ز» نشان داده می شود.
2- شرح و بسط پیش نیاز: تمام اطلاعات لازم برای یادگیری موضوع آموزش که با حرف «پ» نشان داده می شود.
3- شرح و بسط حافظه ای (کمک حافظه ای): روشهایی که شاگرد را در یادآوری محتویات آموزش یاری می دهد که با حرف «ح» نشان داده می شود.
4- شرح و بسط کمکی: هرگاه در آموزش از بردار، رنگ، حروف درشت و یا شیوه دیگر برای جلب توجه شاگرد به نکات و جزییات خاص از محتوا استفاده شود، به آن شرح و بسط کمکی گویند که با حرف «ک» نشان داده می شود.
5- شرح و بسط شکل ارائه: هرگاه آموزش با بهره گرفتن از نوشتار، گفتار، تصاویر و نمودارها، فرمول یا هر وسیله دیگر باشد، شرح و بسط شکل ارائه نام دارد که با حرف «ش» نشان داده می شود.
6- شرح و بسط بازخورد: به توضیحات معلم در قبال پاسخ شاگردان به منظور گسترش مفاهیم آموزش، شرح و بسط بازخورد گویند. این نوع از عمده ترین انواع ارائه ثانویه است که با حرف «ا» نشان داده می شود. در ادامه لازم است انواع شرح و بسط ذکر شده را برای سطوح مختلف عملکرد و متناسب با انواع ارائه اولیه در جدولی تنظیم نموده و با جدول انواع ارائه ثانویه و عملکرد مریل مقایسه کنیم.
جدول شماره 2-6 انواع ارائه ثانویه و عملکرد مریل
کشف یا ابداعا
کاربرد
ب ت ک
ب ت پ
ب ت ش
ب م ک
ب م ش

س م ش
س م ا
یاد آوری
معنایی تعمیم
لفظی تعمیم
معنایی مثال
لفظی مثال
ب ت ح
ب ت ح


ب م ک

ب م شس م ش ا
ا
ا
ا


استنباط از این جدول نشان می دهد هر یک از انواع ارائه ثانویه آموزش، محل و موقع خاصی برای استفاده دارند که بر حسب نوع محتوا و نوع عملکرد آموزشی تعیین می گردد. برای مثال آموزش محتوایی با عملکرد یادآوری لفظی تعمیم (ردیف دوم در قسمت یادآوری جدول بالا) دو نوع شرح و بسط لازم دارد، یکی شرح و بسط حافظه ای و دیگری شرح و بسط بازخورد. بدین صورت که در ابتدا بیان تعمیم به صورت حافظه ای آورده می شود و پس از سئوال از مثال شرح و بسط بازخورد صورت می گیرد. به دانش آموز گفته می شود که پاسخ وی صحیح بوده است یا نه و در صورت غلط بودن، پاسخ صحیح به وی گفته می شود. و یا مثلا در سطح عملکرد کاربرد، برای بیان مثال ابتدا باید مثال کمکی بیان شود و سپس شکل ها نشان داده شود. پس لازم است تمام متن مطالعه شود و سپس با توجه به جدول فوق در مورد متن تحلیل شده، استنباط و نتیجه گزارش شود (فردانش، 1388). این روش به دلیل دشواری انجام و تخصصی بودن کمتر مورد استقبال قرار گرفته هرچند یکی از جدیدترین و علمی ترین روش های طراحی آموزشی است.
2-1-13 اهداف کلی برنامه درسی ریاضی در دوره راهنمایی
با توجه به ورود نوجوانان از مرحله تفکر انضمامی به تفکر انتزاعی لازم است: محتوای دروس در این سطح عمیق تر مطرح گردد و با مشغول کردن ذهن دانش آموزان با دروس مختلف و فعالیت های آزمایشگاهی، فرایند ذهنی جدیدی برای آنان پدید آید و با بهره گیری از دروس ریاضیات با مفاهیم اساسی قانون و محیط آشنا شوند تا شرایط لازم برای تربیت عقلانی و رشد شناختی آنان مساعد گردد)صافی، 1386).
یکی از ویژگی های بارز انسان «کنجکاوی» است که از دوران کودکی تا پایان عمر، او را به «دانستن» و کشف حقایق و پرده برداری از مجهولات سوق می دهد. این نیروی درونی، تکاپوی انسان را برای کسب «علم» و گریز از«جهل»افزون می کند. دانش آموزی که به مدرسه وارد می شود، دارای نیروی خدادادی کنجکاوی است، نیرویی که هر لحظه او را به سوی دانشی تازه و پاسخی برای پرسش های بی شمار وی می کشاند. از سوی دیگر، او باید برای زندگی در دنیای فردا- که دنیای علم و فناوری است- آماده شود. به این ترتیب، نظام آموزشی باید به گونه ای برنامه ریزی شود که هم قوه ی جست و جوگری را در دانش آموزان شکوفا کند و دانستن و کشف مجهولات را برای آن ها لذت بخش و نشاط آور سازد و هم آنچه را برای زندگی در دنیای امروز و فردا به آن نیازمندند، به آن ها بیاموزد (دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی،

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره پیشرفت تحصیلی

دیدگاهتان را بنویسید