پایان نامه مدیریت

منبع پایان نامه ارشد با موضوع مارکف سوئیچینگ

دانلود پایان نامه

سازمان بورس اوراق بهادار به دست آمده است.
4-2-تفسیر اطلاعات آماری
در این تحقیق جهت رابطه پویا بین حجم معاملات و نرخ بازده سهام مورد بررسی قرار میگیرد. در ابتدا نگاهی به آماره های توصیفی متغیر های مدا می اندازیم.
در جدول1 آمارهای توصیفی برای هر حجم معاملات و نرخ بازده سهام از داده های آنها آورده شده که به تفسیر این ضرایب پرداخته و در نهایت به نرمال بودن یا نبودن این صنایعپی می بریم.
جدول 1: ضرایب آمرهای توصیفی
متغیر
میانگین
میانه
ماکزیمم
مینیمم
انحراف از معیار
کشیدگی
چولگی
آماره جارگ برا
tepix
0.001340

-0.012597

4.917522

-5.669622

0.868434

-0.079197

-0.079197
2239.365

(.000)
volum
449.8012

255.0000

23119.00

8.000000

917.6838

306.3043

14.35889
5077931.

(.000)
ماخذ:محاسبات تحقیق
نتایج جدول فوق نشان می دهد در بین متغیر ها بیشترین میانگین متعلق به حجم معاملات است.مقدار آماره به دست آمده برای چولگی نشان می دهد متغیر نرخ بازده چولگی به سمت چپ دارد و متغیر حجم معاملات چولکی به سمت راست دارد. و همچنین آماره جارگ-برا فرضیه نرمال بودن توزیع داده های حجم معاملات و نرخ بازده سهام را رد می کند.
4-3- آزمون ریشه واحد
قبل از بررسی رابطه بین حجم معاملات و بازده سهام در وضعیت رژیم های مختلف لازم است تا از ایستایی و نا ایستایی متغیر (حجم معاملات وبازده نقدی) اطمینان پیدا کنیم. آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته از متداول ترین آزمون های است که امروزه برای تشخیص مورد استفاده قرار می گیرد.در این جا از آزمون دیکی- فولر برای متغیر منتخب انجام شده و نتایج در جدول(4-1)آورده شده است.
جدول(4-1): مقادیر آماره دیکی فولر و مقایسه آن با مقادیر بحرانی (آزمون ریشه واحد”ایستایی متغیرها”)
مقدار بحرانی مک کینون
آماره دیکی فولر ADF محاسبه شده
متغیر
سطح اطمینان10%
سطح اطمینان5%
سطح اطمینان1%
2.567-
2.862-
3.432-
17.58-
(000/0)
tepix
2.567-
2.862-
3.432-
-32.26
volum
ماخذ: محاسبات تحقیق
نتیجه جدول بالا ضرایب آزمون ریشه واحد حجم معاملات و نرخ بازده سهام را برای متغیر منتخب نشان می دهد.با توجه به اینکه قدر مطلق مقادیر ADF محاسباتی بزرگتر از مقادیربحرانی در سطح 1% ، 5% ، 10% است،
لذا نرخ بازده و حجم معاملات برای متغیر مورد بررسی فاقد ریشه واحد و در نتیجه ایستا یا I(0) می باشند.
4-4-انتخاب وقفه بهینه مدل(دو رژیمه)
پس از اطمینان از ایستایی داده ها (متغیر های تحقیق) اکنون برای بررسی نرخ بازده سهام و حجم معاملات در ایران ، رفتار سری زمانی داده ها را با بهره گرفتن از رهیافت مدل چرخش رژیم مارکف-سوئیچینگ مورد بررسی قرار داده و برای این منظور از مدل اتورگرسیو MSARDL دو وضعیتی را در وقفه های مختلف (زیرا داده های تحقیق حاضر سالیانه است از 1 تا 4 وقفه استفاده شده است) برآورد کرده و با بهره گرفتن از معیار آکائیک وقفه بهینه انتخاب شده است. نتایج در جدول 2-4 آمده است
جدول 4-2 وقفه بهینه ی مدل
معیار آکائیک
تعداد رژیم‌ها
مدل MS-ARDL
1.71
2
(1،3)
1.23
2
(2،2)
1.85
2
(1،2)
1.71
2
(1،1)
1.25
2
(1،2)
1.52
2
(3،3)
99.
2

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوعمدیریت عملکرد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

(2،3)
1.45
2
(1،3)
1.21
2
(2،3)
مأخذ: محاسبات تحقیق
با توجه به جدول (4- 2 ) نشان داده می شود با بهره گرفتن از وقفه های متعدد کمترین معیار آکائیک وقفه (3،2) را به عنوان بهترین وقفه ی بهینه انتخاب می شود.و مدل تحقیق ) MSRDL(2,3 می باشد.
4-5- آزمون خطی یا غیر خطی بودن مدل (LR)
برای اینکه مدل مارکف سوئیچینگ MSARDL یک مدل غیر خطی است باید داده های به کار گرفته شده برای برآورد در این مدل نیز غیر خطی باشند برای این اطمینان حاصل کردن از غیر خطی بودن داده ها از آزمون LR استفاده می شود. در این آزمون فرضیه صفر حاکی از خطی بودن یا مدل با یک رژیم و فرضیه مقابل وجود یک فرایند غیر خطی بودن در داده ها یا وجود حداقل دو رژیم در داده ها را نشان می دهد. و دارای توزیع خی دو است.
جدول 4-3 آزمون غیر خطی
سطح معنی‌داری
آماره
**(000/0)
972.25
LR
** سطح معنی‌داری 5٪
مأخذ: محاسبات تحقیق
نتایج جدول 3 نشان می دهدمقدارآمارهآزمونLR ازمقداربحرانی آن درسطح معناداری 5 درصد بزرگتربوده و بنابراین می توان نتیجه گرفت که به جای مدل های خطی بهتراست که از روش های غیرخطی برای تخمین مدل استفاده شود.
4-6-برآورد مدل بهینه MSARDL(2,3) (دو رژیمه)
نتایج برآورد مدل MSARDL(2,3)در جدول 4-3 داده شده است.
رژیم دوم
رژیم اول
متغیر
-0.0581745 ***
0.01812) )
0.126894**
0.07088) )
عرض از مبدا
-0.427052 ***
(0.03281)
-0.847690 ***
0.07134 ) )
Tepixt-1
-0.0896028
(0.01734)
-0.650976 ***
0.08682) )
Tipext-2
0.00214336***
(6.818e-005 )
0.000351429***
6.818e-005 ) )
Voulm
-0.00129101***
(9.948e-005)
-9.65671e-005***
(3.533e-005)
Voulmt-1
-0.000730561***
(8.784e-005)
-0.000126406***
(3.507e-005 )
Voulmt-2
0.01364***
6.945e-005) )
-0.297007 ***
(0.06864)
Voulmt-3
0.261921
0.777750
انحراف از معیار
مأخذ: محاسبات تحقیق
اعداد داخل پرانتز انحراف از معیار می باشند.
به ترتیب نشان دهنده معنی داری ضرایب در سطوح 10%و5%و1% می باشد.,***,**,
بر اساس نتایج به دست آمده از جدول(4-3) بیشتر ضرایب در رژیم یک و صفر در سطح 5 درصد معنی دار می باشند. مقدارمیانگین نرخ رشد دررژیم یک برابر012=1µ و مقدار میانگین نرخ رشد در رژیم یک برابر
-.05=.2:µ می باشد. پس می توان نتیجه گرفت وضعیت یک(رژیم یک) را وضعیت رونق و وضعیت دو ( رژیم دو) وضعیت رکود می باشد. واریانس وضعیت یک (رژیم یک) برآورد شده .77:0σ و وضعیت دو (رژیم دو).26.1:σ است این نشان دهنده این است که واریانس وضعیت رونق بیشتر از واریانس وضعیت رکود است یعنی وضعیت رکود از نوسان کمتری برخوردار است.
ماتریس احتمال انتقال برآورد شده برای رژیم های رونق و رکود به شرح زیر است.

 
 
جدول 4. ماتریس احتمال انتقال رژیم
رژیم 2
رژیم 1
0.11257
0.50141
رژیم 1
0.88743
0.49859
رژیم 2
منبع: محاسبات تحقیق
ماتریس احتمال انتقال فوق نشان دهنده این است که احتمال اینکه وضعیت پر رونق تمایل ماندن در همین وضعیت یعنی وضعیت را داشته باشد 50%.P00 درصد برآورد شده و احتمال اینکه وضعیت رونق انتقال پیدا کند به سمت وضعیت رکود11%.P01: درصد است و احتمال اینکه وضعیت روکود تمایل به ماندن در وضعیت فعلی خود یعنی همین وضعیت برابر است با 88%. P11:درصد و هچنین تمایل اینکه وضعیت رکود انتقال به سمت وضعیت پر نوسان پیدا کند 49%.P10: درصد است. بنابراین با توجه به ماتریس احتمال انتقال نتیجه می گیریم که وضعیت رکود در رژیم های مختلف بورس ایران از پایداری بیشتری برخوردار است.
= متوسط باقیماندن در وضعیت رونق
= متوسط باقیماندن در وضعیت رکود
با توجه به فرمول بالا می توان متوسط باقی ماندن در وضعیت های مختلف را تخمین زد.متوسط حضور در وضعیترکوداز وضعیت رونق بیشتر به دست آمده است.
نمودار های سری زمانی مدل MSARDL(2,3)
4-7- نمودار های هموار شده رژیم های(صفر و یک)
4-8-تعیین نقاط بازگشتی در رابطه بین حجم معاملات و بازده سهام
مدت زمان احتمالات هموار در رژیم رکود
منطقه
مدت زمان

روزها(t)
منطقه

پاسخی بگذارید