پایان نامه ها

منبع پایان نامه درباره نگهداشت وجه نقد، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، حاکمیت شرکتی

دانلود پایان نامه

پایان سال 1390 بود. برای اندازه‌گیری کارایی مدیریت سرمایه در گردش مدت‌زمان وصول حساب‌های دریافتنی، مدت‌زمان نگهداری موجودی کالا، مدت‌زمان پرداخت حساب‌های پرداختنی و چرخه تبدیل وجه نقد به همراه سه معیار دیگر محاسبه و برای اندازه‌گیری حاکمیت شرکتی، از یک شاخص استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از معادلات رگرسیون چند متغیره و نیز داده‌های ترکیبی استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار معکوس بین حاکمیت شرکتی و مدت‌زمان وصول حساب‌های دریافتنی و مدت‌زمان پرداخت حساب‌های پرداختنی است. همچنین نتایج پژوهش نشان‌دهنده رابطه معنادار مستقیم حاکمیت شرکتی با مدت‌زمان نگهداری موجودی کالا و نسبت جاری می‌باشد. از طرفی یافته‌های پژوهش نشان داد که حاکمیت شرکتی بر چرخه تبدیل وجه نقد، سطح نگهداشت وجه نقد و کارایی تبدیل وجه نقد تأثیری ندارد.
صمدی لردگانی و ایمنی (1392) در تحقیقی به ارزیابی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. برای آزمون ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و میزان نگهداشت وجه نقد از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. در انجام این تحقیق از 16 متغیر استفاده شد. همچنین سه فرضیه برای پژوهش تدوین گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 45 شرکت در یک بازه زمانی 6 ساله (1384 لغایت 1389) بود (به بیانی تعداد مشاهدات 270 عدد گردید). یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که بین روزهای تبدیل موجودی کالا (DSI) و روزهای (دوره) وصول حساب‌های دریافتنی (DOS) با میزان نگهداشت وجه نقد رابطه معناداری وجود ندارد اما بین روزهای تعویق حساب‌های پرداختنی (DPO) با میزان نگهداشت وجه نقد رابطه معنادار وجود دارد و این رابطه به‌صورت معنادار خطی (مستقیم و ضعیف) وجود دارد. البته متغیرهای دیگر پژوهش نیز موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد، فرصت‌های رشد آتی، گردش وجه نقد، نسبت حساب‌های دریافتنی و نسبت حساب‌های پرداختنی به‌کل دارایی‌ها با میزان نگهداشت وجه نقد رابطه مستقیم اما ضعیف را دارد، این در حالی است که سررسید بدهی رابطه‌ای معکوس با آن (میزان نگهداشت وجه نقد) دارد. همچنین بین متغیرهای اندازه شرکت، احتمال آشفتگی مالی، اهرم مالی، بدهی به بانک‌ها، دارایی‌های نقدی، نسبت موجودی کالا، چرخه تبدیل وجه نقد هیچ رابطه‌ای با میزان نگهداشت وجه نقد وجود نداشت.
فخاری و روحی (1392) در تحقیقی به بررسی تأثیر وجه نقد نگهداری شده و مدیریت سرمایه در گردش بر مازاد بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. برای این منظور، تعداد 84 شرکت طی دوره زمانی 1386 تا 1390 از طریق تحلیل داده‌های ترکیبی به روش تابلویی موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین وجه نقد نگهداری شده و سرمایه در گردش با مازاد بازده سهام، با در نظر گرفتن اثرات متقابل وجه نقد و سرمایه در گردش سال جاری با سال قبل و همچنین، اثرات اهرم بر آن‌ها، رابطه معناداری وجود دارد. این یافته‌ها، بیانگر اهمیت تأثیر تصمیمات کوتاه‌مدت بر مازاد بازده سهام می‌باشد و بیان می‌کند که به دلیل محدودیت منابع مالی، نگهداشت وجه نقد و سرمایه در گردش با مازاد بازده سهام رابطه مستقیم دارند.
رضایی و گرکز (1392) در تحقیقی به بررسی اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. برای این منظور، داده‌های تابلویی 151 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در یک دوره هفت‌ساله (1384-1390) موردبررسی قرار گرفت. با استفاده از آزمون لیمر و هاسمن مدل مناسب (با اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) تعیین‌شده و از رگرسیون برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین تغییرات سرمایه در گردش شرکت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
واعظ و همکاران (1393) در تحقیقی به بررسی تأثیر برخی از مؤلفه‌های حاکمیتی نظیر تمرکز مالکیت (درصد سهام پنج سهامدار بزرگ) و ساختار هیئت‌مدیره (اندازه و استقلال هیئت‌مدیره) بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش پرداختند. علاوه بر این، به‌منظور سنجش هرچه بهتر مدیریت سرمایه در گردش و کارایی آن، از چهار معیار دوره‌ وصول مطالبات، دوره‌ تبدیل موجودی، دوره پرداخت بدهی و چرخه‌ تبدیل وجه نقد استفاده شد. بدین منظور، فرضیه‌های پژوهش در قالب سه فرضیه اصلی و دوازده فرضیه‌ فرعی بر اساس اطلاعات 113 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ‌زمانی 1385 تا 1391 و با استفاده از الگوی داده‌های تابلویی بررسی و آزمون شدند. نتایج بیانگر آن بود که سطح تمرکز مالکیت ارتباط منفی و معناداری با دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد دارد، اما ارتباط معناداری با دوره وصول مطالبات و دوره‌ پرداخت بدهی ندارد؛ به عبارتی، افزایش درصد سهام نگهداری شده توسط پنج سهامدار بزرگ به علت بالا بردن سطح نظارت سهامداران از طریق کاهش در طول دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد، می‌تواند به افزایش کارایی مدیریت سرمایه در گردش منجر شود. این در حالی است که ساختار هیئت‌مدیره به‌جز با دوره وصول مطالبات، ارتباط معناداری با سایر معیارهای مدیریت سرمایه در گردش ندارد. بنابراین، در کل می‌توان گفت که به علت عدم رابطه معنادار ساختار هیئت‌مدیره با چرخه تبدیل وجه نقد به‌
عنوان اثر مشترک و توأم سه شاخص دیگر، ساختار هیئت‌مدیره تأثیر معناداری بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش ندارد که این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده ضعف و عدم کارایی هیئت‌مدیره در کنترل و نظارت بر سیاست‌های سرمایه در گردش شرکت‌های ایرانی باشد.
انواری رستمی و همکاران (1393) در تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت سرمایه در گردش، ازجمله نسبت بدهی، نسبت بازده دارایی، جریان نقدی عملیاتی و سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. برای اندازه‌گیری مدیریت سرمایه در گردش، از چرخه تبدیل وجه نقد استفاده شد. بدین منظور 600 سال ـ شرکت به‌عنوان نمونه آماری پژوهش در نظر گرفته و با استفاده از رگرسیون چند متغیره و روش داده‌های پنلی، آزمون شدند. نتایج آزمون بیانگر آن بود که میان متغیرهای نسبت بدهی، نسبت بازده دارایی و سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت، با مدیریت سرمایه در گردش رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و میان متغیر جریان نقدی عملیاتی با مدیریت سرمایه در گردش رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. این پژوهش نشان داد که شرکت‌های با عمر بیشتر و جریان نقدی بهتر، چرخه تبدیل وجه نقد طولانی‌تری نسبت به سایر شرکت‌ها دارند. همچنین، شرکت‌های با نسبت بازدهی دارایی، نسبت بدهی، فرصت رشد و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت بالاتر، دارای خط‌مشی جامع و بهتری در مدیریت سرمایه در گردش هستند.
دستگیر و هنرمند (1393) در تحقیقی به تحلیل تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش در بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین منظور متغیرهای درصد مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت سهامداران نهادی، تعداد اعضاء هیئت‌مدیره، استقلال اعضاء هیئت‌مدیره و تفکیک وظایف مدیرعامل و رئیس (نائب رئیس) هیئت‌مدیره به‌عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و متغیرهای مدت‌زمان وصول مطالبات، مدت‌زمان نگهداری موجودی کالا، مدت‌زمان پرداخت بدهی‌ها و چرخه نقدینگی شرکت به‌عنوان معیارهای کارایی مدیریت سرمایه در گردش در نظر گرفته شد. داده‌های موردنیاز به‌صورت سالانه طی دوره زمانی 1385-1390 گردآوری شدند. بر اساس پیش‌فرض‌های اقتصادسنجی، روش رگرسیونی مبتنی بر داده‌های تابلویی – اثرات ثابت برای تمامی فرضیه‌های پژوهش انتخاب و بر اساس آن تجزیه‌وتحلیل داده‌ها انجام گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، سازوکارهای حاکمیت شرکتی تا حدودی در بهبود کارایی مدیریت سرمایه در گردش اثرگذار است.
خرم نژاد (1393) در تحقیق خود تأثیر عوامل مختلف محیطی و درونی شرکت بر روی دو جزء سرمایه در گردش شامل وجه نقد خالص و سرمایه در گردش موردنیاز را موردمطالعه قرار داده است. این تحقیق به دنبال این موضوع بود که نمی‌توان گفت سیاست‌های یک شرکت در کل جسورانه است یا محافظه‌کارانه بلکه دیدگاه شرکت نسبت به مسائل مالی و عملیاتی می‌تواند متفاوت باشد. با توجه به نتایج تحقیق می‌توان تااندازه‌ای تفکیک سیاست‌ها را مشاهده کرد. سیاست‌های مالی شرکت‌های دارویی در کل جسورانه بود و سیاست‌های عملیاتی آن‌ها محافظه‌کارانه. با توجه به نتایج این تحقیق مانده نقد خالص که نشان‌دهنده سیاست‌های مالی شرکت‌ها است در کمترین حد خود بوده ونیز سرمایه در گردش موردنیاز که نشان‌دهنده سیاست‌های عملیاتی آن‌ها است در بیشترین حد خود قرار دارد.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درموردنرخ بهره، بورس اوراق بهادار، ادبیات تحقیق، بورس اوراق بهادار تهران

تحقیقات خارجی
ﺷﻴﻦ و ﺳﻮﻳﻨﻴﻦ (1998)23 در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد کارایی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش را موردبررسی ﻗﺮاردادﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﺪاد 58985 ﺷﺮﻛﺖ را طی سال‌های 1975 ﺗﺎ 1994 موردبررسی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺎﻟﺺ دوره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎری به‌عنوان ﻣﻌﻴﺎر ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش در ﻧﻈﺮ گرفته‌شده ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ﺳﻮدآوری شرکت‌ها راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس معناداری وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان می‌توانند ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ نقد و اﺟﺰای آن ﺷﺎﻣﻞ دوره وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، دوره وارﻳﺰ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران و دوره ﮔﺮدش موجودی‌ها، در ﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﺳﻮدآوری ﺷﺮﻛﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ.
آﻧﺎﻧﺪ و ﭘﺮاﻛﺎش ﮔﻮﭘﺘﺎ24 (2002): در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش شرکت‌ها را ﺑﻴﻦ سال‌های 1991 ﺗﺎ 2001 موردبررسی قراردادند. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﺪاد 427 ﺷﺮﻛﺖ به‌عنوان ﻧﻤﻮﻧﻪ انتخاب‌شده ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ عملکرد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش شرکت‌ها از ﻣﻌﻴﺎر کارایی ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی انتخاب‌شده ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻔﻴﺪ می‌باشند، ﺑﻪ تجزیه‌وتحلیل رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده شرکت‌ها ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ می‌کنند.
ﻭﺍﻧﮓ25 (2002): ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ شرکت‌های ﺗﺎﻳﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﮊﺍﭘﻨﻲ ﺭﺍ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩ ۱۹۸۵-۱۹۹۶ موردبررسی ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﭼﺮﺧﺔ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ کوتاه‌تر ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ می‌باشد.
یافته‌های ﺑﻮﺕ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ26 ﻣﺒﻴﻦ ﺍﻳﻦ مسئله ﺍﺳﺖ ﻛﻪ سازمان‌ها ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻﻱ ﺑﺎﻻ ب
ه‌احتمال‌زیاد ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺪﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ یافته‌های ﺷﻴﻦ ﻭ ﺳﻮﺋﻨﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻨﻔﻲ ﻗﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺧﺔ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ شرکت‌های ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ، ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺍﺳﺖ.
هلمز و کسر27 (2003) به بررسی عوامل مؤثر (ساختار دارایی، سودآوری، اندازه، نرخ‌های رشد، ریسک) بر ساختار سرمایه 1555 شرکت کوچک و متوسط در استرالیا پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنی‌دار بین ساختار دارایی‌ها، سودآوری و نرخ‌های رشد با ساختار سرمایه بود. در این پژوهش شرکت‌های کوچک و متوسط به شرکت‌هایی اطلاق می‌گردد که کمتر از 200 نفر را استخدام کرده‌اند.
ﺩﻟﻒ28 (2003): ﺩﺭ مطالعه‌ای ﻛﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ شرکت‌های ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻠﮋﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺯﻣﺎﻧﻲ ۱۹۹۲-۱۹۹۶ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ شرکت‌های ﺑﻠﮋﻳﻜﻲ می‌توانند سودآوری‌شان ﺭﺍ به‌وسیلۀ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ نگه‌داری ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ حساب‌های ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﻭ درنتیجه ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺧﺔ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺧﻮﺩ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ
ﻛﻴﺴﻮن ﭘﺎداﭼﻲ29 (2004) در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ شرکت‌های ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻛﻮﭼﻚ در ﭘﻨﺞ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﺋﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، مبلمان اﺛﺎﺛﻴﻪ، ﭘﻮﺷﺎک، ﻣﺤﺼﻮﻻت پیش‌ساخته و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎﻏﺬی ﺑﻴﻦ سال‌های 1998 ﺗﺎ 2003 موردبررسی ﻗﺮار داد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 58 ﺷﺮﻛﺖ به‌عنوان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ بود که سرمایه‌گذاری بیش‌ازاندازه در موجودی‌ها و حساب‌های درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها را ﻛﺎﻫﺶ می‌دهد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ، ﺳﻮدآوری و کارایی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﻨﺞ ﺻﻨﻌﺖ ذکرشده، درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر و

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درموردکیفیت حسابرسی، هزینه سرمایه، بورس اوراق بهادار، صورت های مالی

پاسخی بگذارید