پایان نامه حقوق

منبع پایان نامه درمورد حقوق بشر

دانلود پایان نامه

پذیرش واقع شد. نظر به اینکه، شناسایی مسئولیت بین المللی فردی در حوزه کیفری از زمان تاسیس دادگاه نورمبرگ در عرصه بینالمللی رسماً تایید گردید و با تاسیس دادگاه های ویژه رشد یافت، تا جایی که امروزه شاهد وجود دیوان بینالمللی کیفری با صلاحیت دائمی و جهانی هستیم که دایره شمول تعهدات مورد رسیدگی در این محکمه نسبت به اسلاف خویش گستردگی قابل ملاحظه ای یافته است.
البته لازم به ذکر است که هر چند حقوق بینالملل هنوز در خصوص قواعد و سازکارهای بین المللی حاکم بر «مسئولیت مدنی» افراد در قبال نقض تکالیف بینالمللی شان، رشد نایافته باقی مانده است، لکن در نظریه های حقوقی هیچ دلیلی وجود ندارد که از چنین توسعهای در آینده ممانعت به عمل آید. از این رو در این رساله صرفاً به «مسئولیت کیفری» افراد در حقوق بینالملل پرداختیم. در این خصوص نیز لازم به ذکر است که هر چند امروزه افراد به هنگام تعدی از مهم ترین تکالیف بین المللی خویش، مسئولیتهایی را مستقیماً در سایه حقوق بین الملل و بدون واسطه دولت ها به دوش می کشند، لکن در عرصه بین المللی برای بسیاری از تکالیف و تعهدات ایشان ، نه تنها قواعد و مکانیسم هایی جهت رسیدگی قضائی تعبیه نشده است. بلکه در موارد متعددی مجرمان بینالمللی حتی در خصوص جرایمی که تمهیدات نظارتی در حقوق بینالملل در خصوص آنها در نظر گرفته شده است، پاسخی از جامعه بین المللی دریافت ننموده اند. البته مشکلاتی که در اجرای تکالیف بین المللی افراد وجود دارد، منجر به انکار شناسایی تکالیف و تعهدات بین المللی برای افراد نخواهد شد. چرا که وجود قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی هرچند ناقص و بدوی به مراتب از فقدان آن بهتر خواهد بود، خصوصاً در حال حاضر که پیشرفتهای علمی در زمینه تجهیزات نظامی و سلاحهای کشتار جمعی همراه با افول معیارهای اخلاقی، موجودیت بشر را نشانه رفته است، نبودِ چنین سازکارهایی وقوع فجایعی بس گرانبارتر را به همراه خواهد داشت. از این رو شناسایی تکالیف بین المللی افراد، میتواند تضمینی جهت حقوق شناسایی شده بشر در عرصه بین المللی محسوب گردد .
از جمله دیگر آثار حق شناسایی شخصیت حقوقی، ممنوعیت اعمالی است که مستقیماً شخصیت حقوقی فرد را نقض می نمایند. از این رو در رساله حاضر به عنوان نمونه ارتباط عمده ترین این اعمال و جرایم، با نقض حق بر شناسایی شخصیت حقوقی، مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت به طور خلاصه به شرح نتایج حاصل از این بحث میپردازیم :
الف- مهمترین مسئله ای که شخصیت حقوقی افراد را نفی می نماید، «برده داری» است و همانطور که در بحث تدوین ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر گردید، یکی از اهداف تدوین این حق نیز مبارزه با اشکال مدرن برده داری می باشد. بدین توضیح که در طول تاریخ برده داری با فراز و نشیب هایی همراه بوده است ، روزگاری این عمل کاملاً طبیعی و قانونی بود و زمانی در پس سال ها مبارزه، جامعه بین المللی لغو کامل برده داری را مورد پذیرش قرار داد. لکن این معضل، به عنوان یک رابطه اجتماعی و اقتصادی هرگز در طول تاریخ متوقف نشده است و صرفاً شکل و تعریف آن دچار تحول گشته است. به طوری که امروزه برده داری در قالب قاچاق انسان و کار اجباری، نمود و بروز یافته است.
قاچاق انسان هر نوع سوء استفاده از افراد انسانی را شامل می شود که فرد را از حیطه حمایت و شناسایی قانون خارج نماید و با تخریب شخصیت حقوقی او، فرد را مجبور به تن فروشی یا بهره کشی جنسی و کار اجباری کند و گاه اعضای وی را به فروش رساند. در این چارچوب انسان ها همچون کالایی محسوب می شوند، که فاقد موضوعیت حقوقی بوده و به عبارتی بردگانی بیش نیستند. در حال حاضر این جرم بینالمللی به تجارتی سودآور تبدیل شده به طوری که حتی از تجارت سلاح و مواد مخدر نیز پیشی گرفته است. بدین سان امروزه در عمل، استثمار و بهره کشی از انسان ها در قالب قاچاق انسان، موضوع و دامنه جغرافیایی گستردهتری یافته است.
همچنین در ارتباط با نگاه اسلامی به برده داری که نقطه مقابل حق برشخصیت حقوقی است، با عنایت به استنادات و استدلالاتی که بیان شد، این نتیجه حاصل گردید که همانطور که اسلام در ابتدا علیرغم اعتقاد راسخ به «اصل برابری و خلقت آزاد تمامی انسان ها»، به دلیل بر هم تنیدگی بردگی با ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قرن هفتم میلادی، بردگی را امضاء نمود و در عین حال از طریق فرهنگ سازی و ارائه احکامی در صدد محدودیت و محو تدریجی آن بر آمد؛ امروزه نیز که ممنوعیت بردگی جایگاه ویژه ای در قواعد و مقررات بینالمللی یافته است، اندیشه اسلامی خلاف این اصول که با چارچوب های اساسی دین هماهنگی دارد، حکم به بردگی انسان ها نمی نماید. زیرا خداوند انسان ها را آزاد و برابر آفریده و هدف از خلقت ایشان را بندگی خویش، که در نفی بردگی و بندگی غیر خدا معنا می شود، قرار داده است.
ب- نمونه دیگری که به طور مستقیم حق افراد به بهره مندی از شخصیت حقوقی را نادیده می گیرد، نوع جدیدی از نقض حقوق بشر است که با عنوان «ناپدیدسازی اجباری» در اسناد و رویه های بینالمللی شناسایی شده است. در ناپدید سازی اجباری مجرمین پس از ربودن قربانی، تمامی ارتباطات قابل تصور مابین فردی که ناپدید شده و جامعه ای که به آن تعلق دارد را قطع می نمایند. همچنین هرگونه امکان ردیابی و یا دستیابی به اطلاعاتی را، در مورد زنده بودن یا مرگ فرد مورد نظر از بین میبرند. ناپدیدسازی اجباری اقدامی منحصر به فرد و تلفیقی است که به عنوان نقض بسیار جدی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. از این منظر، ناپدیدسازی اجباری یکی از جدیترین اشکال قراردادن فرد در خارج از حمایت قانون است و حق بر شخصیت حقوقی افراد را نقض می نماید. مروری بر آنچه گذشت نشان می دهد، رویه های قضایی و شبه قضایی بین المللی نیز با این سخن هماهنگ میباشند.
در خصوص ارزیابی نگاه دینی مبتنی بر حقوق اسلامی، از حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی و گزاره های موجود در آن، علاوه بر مباحثی که در خلال بحث به تناوب بیان گردید، لازم به ذکر است که تعالیم اسلامی-شیعی برخواسته از نص قرآن و احادیث معتبر شیعی، در خصوص بسیاری از حقوق اساسی بشر و قواعد و هنجارهایی که امروزه از حقوق بشر بین الملل برخاسته است، صاحب ادعا و پیشرو بوده است. لکن به جهات مختلفی همچون اینکه، در برخی موارد تفکرات دینی رایج در طول زمان، با تمایلات شخصی، عرف ها و سنت های قدیمی اختلاط یافته اند و در مواردی نیز مسائل و احکامی وجود دارد که بنا بر مقتضیات زمان های دور مقرر شده بودند، که امروزه با مقتضیات جاری منسوخ شده یا غیر قابل اجرا گشته اند، باعث شده که نگاه های منتقدان، این مسایل را به عنوان نقاط ضعف و ظلم دین، تبلیغ نمایند. از این رو ابتدا لازم است تکلیف این قواعد، با توجه به منابع اصلی و تحریف نشده دین، روشن گردد، تا چهره واقعی اسلام که منطبق بر واقیعات خلقت و شرایط وجودی انسان ها است و به اعتقاد نگارنده غیر از اصول ثابت و نامتغییری که دارد، در بسیاری از وجوه اجتماعی، مکتبی پویا و منعطف است، نمایان گردد. بر این اساس در نوشتار حاضر، در خصوص جایگاه حق شناسایی شخصیت حقوقی در اندیشه اسلامی دریافتیم که، تعریف اسلامی این حق در کلیات با آنچه در خصوص برخورداری همه افراد از حق شناسایی شخصیت حقوقی، مدنظر جامعه بین المللی است، هماهنگ می باشد. لکن در عین حال به لحاظ تفاوت در مبنا و غایت در مباحث اسلامی- شیعی و حقوق بین الملل، در عمل در برخی موارد، همانطور که به تفصیل بیان گردید، تفاوت هایی ما بین این دو دیدگاه مشاهده می گردد.
در پایان لازم به یادآوری است که اگر چه افراد بشری به دلایلی چون جنسیت، زبان ها و رنگهای مختلف از یکدیگر متمایز می شوند، حق بر شخصیت حقوقی، تمامی آنها را در مقابل قانون به عنوان یک شخص مورد شناسایی قرار می دهد. و در نتیجه ایشان را صاحب حقوق و تکالیف انسانی مینماید. حق مزبور علیرغم جایگاه ویژه و بخصوصی که در میان قواعد حقوق بشری دارد، در عمل به طور کامل اجرایی نشده است. چرا که واقعیات موجود در عرصه بین المللی، چون زندان گوانتانامو، قاچاق گسترده انسان ها به ویژه زنان و کودکان، کشتار سیستماتیک و وحشیانه غیر نظامیان و بی گناهان و سربریدن انسان ها به سان حیوانات، و… همه و همه نشان از این دارد که، «حق بر شناسایی شخصیت حقوقی» آنچنان که در اسناد بینالمللی و در میان قواعد حقوق بین الملل جایگاه ممتاز و قابل توجهی یافته است، در عملکرهای بینالمللی مورد توجه واقع نشده است. البته اگر چه آثاری که در عرصه بین المللی از خود بر جای گذاشته است، موجب رضایتمندی نمی باشد، لکن با عنایت به مسیر رو به رشدی که داشته است، امید داریم بتدریج در آینده بتواند عملکرد بین المللی را بر خود منطبق سازد.

مطلب مشابه :  فایل رایگان پایان نامه حقوق : امر به معروف و نهی از منکر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست منابع
1-منابع فارسی
الف – کتب

ا. شبث ، ویلیام ، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی، مترجم:سید باقر میر عباسی و حمید الهوئی نظری، انتشارات جنگل، تهران، 1384.
ارسطو، سیاست، ترجمه: حمید عنایت، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی،1354.
اشتری، بهناز ، قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، نشر میزان، 1390 .
آشتیانی ، محمد رضا ، محمدجعفر امامی ، ترجمه‏گویا و شرح ‏فشرده‏اى‏ بر نهج ‏البلاغه ، زیرنظرِ ناصرمکارم شیرازی ، جلد سوم، انتشارات مطبوعاتی هدف، قم، 1375.
آشتیانی ، محمد رضا ، محمدجعفر امامی ، ترجمه‏گویا و شرح‏ فشرده‏اى ‏بر نهج ‏البلاغه ، زیرنظرِ ناصرمکارم شیرازی، جلددوم ، مدرسه الإمام علی بن أبی‏طالب (ع) ، قم ، 1379، چاپ دوازدهم.
امامی، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد چهارم، انتشارات اسلامیه، تهران ، 1356، چاپ ششم.
بسته نگار، محمد، حقوق بشر از منظر اندیشمندان،( محقق داماد، سید مصطفی، حقوق بشر در غرب و اسلام)، شرکت سهامی انتشار، 1380، چاپ اول.
پاینده، ابو القاسم‏ ، نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلى الله علیه و آله)، دنیاى دانش‏، تهران، بی تا.
تاموشات ، کریستیان ، حقوق بشر، ترجمه: دکترحسین شریفی طراز کوهی ، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 1386.
تسون، فرناندو، فلسفه حقوق بینالملل، ترجمه محسن محبی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، تهران،1388.
جاوید، محمد جواد، نظریه نسبیت در حقوق شهروندی، تهران ، مرکز مطالعات حقوق بشر ، 1387، چاپ اول .
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات تهران ، ابن سینا، ۱۳۴۶.
جعفری تبریزی ، محمد تقی ، تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، تهران ، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، 1370، چاپ اول .
جوادی آملی، عبدالله ، کرامت در قرآن، تهران ، مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1369 ، چاپ سوم.
راستین ، منصور ، از بردگی تا آزادی، تهران، کتابخانه ابن سینا، 1345 .
راسخ، محمد ، حق و مصلحت ، مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش، تهران ، طرح نو،1381 .
زمانی ، سید قاسم ، امیر ساعد وکیل ، پوریا عسگری ، نهادها و سازکارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر ، تهران، شهر دانش، 1386.
شیایزری ، کریانگ ساک کیتی ، حقوق بین المللی کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1383.
صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران ، انتشارات بهنامی، 1390.
ضیایی بیگدلی ، محمد رضا ، اسلام و حقوق بین الملل، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1391، چاپ دهم.
ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران ، کتابخانه گنج دانش ،1390، چاپ چهل و یکم .
طالقانی، محمود، پرتوى ‏از نهج‏البلاغه ، تهران ، سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1374 ، چاپ دوم .
عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران ، انتشارات امیرکبیر، ، 1369، چاپ سوم، ذیل واژه حق.
عمید زنجانی، عباسعلی، یادنامه‏ دومین‏ کنگره ‏نهج ‏البلاغه، تهران ، بنیاد نهج البلاغه، 1361.
قاری سید فاطمی ،سید محمد ، حقوق بشر در جهان معاصر ، دفتر یکم: در آمدی بر مباحث نظری: مفاهیم ، مبانی ، قلمرو و منابع، تهران، موسسه مطالعات وپژوهشهای حقوقی شهر دانش ، 1388 ، چاپ دوم.
قربان نیا، ناصر، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، 1390، تهران.
قرشى بنایى ، على اکبر ، قاموس قرآن، جلد پنجم، تهران‏، دار الکتب الاسلامیه، 1412 ق .
قرشى بنایى، على اکبر ، قاموس قرآن، جلد ششم، دار الکتب الاسلامیه، 1412 ق.
کاسسه، آنتونیو، حقوق بین الملل، مترجم: دکتر حسین شریفی طراز کوهی، تهران، نشر میزان، 1391، چاپ سوم.
کک دین، نگوین ، پاتریک دییه، آلن پله ، حقوق بین الملل عمومی، جلد اول، ترجمه: حسن حبیبی، تهران ،انتشارات اطلاعات، 1382
محقق داماد، سید مصطفی، دین، فلسفه، قانون ، حقوق بشر در اسلام و غرب، تهران، انتشارات شهاب ثاقب، 1378 .
مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا ، 1381، ﭼﺎپ ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ.
مکارم شیرازى ، ناصر ، پیام ‏امام ‏شرح ‏تازه‏ و جامعى‏ بر نهج‏ البلاغه، جلد دوم ، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1379 ، چاپ اول.
مکارم شیرازى، ناصر ، پیام ‏امام ‏شرح ‏تازه‏ و جامعى‏ بر نهج‏ البلاغه، جلد سوم ، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1380 ، چاپ اول.
ممتاز، جمشید، امیر حسین رنجبریان، حقوق بین الملل بشر دوستانه ، تهران، نشر میزان ، 1386، چاپ دوم.
مهرپور ، حسین ، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، تهران ، ۱۳۷۷.
موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت: از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران، نشر کارنامه، 1381.
میر محمد صادقی، حسین ، حقوق جزای بین الملل، تهران، نشر میزان، 1377.
میر عباسی، سید باقر ، رزی میر عباسی، نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر ، تهران، انتشارات جنگل ، 1388، چاپ دوم .
میر محمد صادقی، حسین ، دادگاه کیفری بین المللی، تهران، نشر دادگستر ،1383.
والاس، ربکا، حقوق بین الملل، ترجمه و تحقیق: سید قاسم زمانی و مهناز بهرام لو، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، 1390، چاپ سوم.
وکیل، امیر ساعد ، همکاران، مروری بر مکاتب فلسفی حقوق بین الملل، تهران، نشر میزان، 1389.

مطلب مشابه :  دانلود فایل پایان نامه حقوق هزینه های اجتماعی

ب- مقالات فارسی
آقایی جنت مکان، حسین، «تشکیل دادگاه ویژه لبنان؛ نگاهی متفاوت در حقوق کیفری بین المللی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 39 ، شماره 2، تابستان 1388.
احمدی نژاد، مریم، «تعهدات در قبال جامعه بین‌المللی و جایگاه آن در حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و ششم،‌ شماره 4، زمستان 1391.
احمدی نژاد، مریم، «موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپائی حقوق بشر» ، پژوهش حقوق کیفری ، سال اول ، شماره 1 ، 1391 .
جاوید ، محمد جواد، «حقوق بشر در عصر پسامدرن انتقاد از شاهکاری فلسفی در فهم حقوق ذهنی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 37، شماره 3، پاییز 1386.

حبیب زاده ، محمد جعفر، محمد باقر مقدسی ، عباس جعفری دولت آبادی ، «قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران»، پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 13 ، شماره 4، زمستان 1388.
حبیبى مجنده ، محمد ، مرضیه دیرباز ، «دیوان کیفرى بین المللى و حقوق بزه دیده در مراحل محاکمه و تجدیدنظر» ، فصلنامه تعالی حقوق، سال چهارم، دوره جدید، شماره 2، بهار 1392.
دلخوش ، علیرضا ، «جنبه های گوناگون مسئولیت در حقوق بین الملل کیفری» ، مجله حقوقی بینالمللی، سال بیست و هشتم، شماره 4، بهار و تابستان 1390.
دیرباز ، عسکر، رحیم دهقان سیمکانی، «عقلانیت و انسان اخلاقی در اندیشه کانت و ملّاصدرا»، معرفت اخلاقی، سال دوم، شماره سوم، تابستان 1390.

رنجبریان ، امیرحسین، مهدیه ملک الکتاب خیابانی ، «دادگاه ویژه سیرالئون: فرایند تشکیل، صلاحیت و مقابله با بی کیفرمانی »، مجله حقوقی بین المللی، سال بیست و هفتم، شماره

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درباره منزلت اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید