مقالات و پایان نامه ها

هویت سازمانی به عنوان یک ابزار استراتژیک

دانلود پایان نامه

هویت سازمانی:

هنوز اجماع اندکی در خصوص معنا و تعریف هویت سازمانی وجود دارد . فرض اساسی این است که هر موجودیتی دارای یک هدف است که آن موجودیت را تعریف نموده و واقعیت آن را نمایان می سازد ، بنابراین هویت سازمانی می تواند بعنوان عنصری که مختصات اصلی یک سازمان را بازگو می نماید ، تعریف شود . هویت سازمانی شامل آن دسته از ویژگیهایی است که اعضای سازمان به عنوان ویژگی اصلی سازمان احساس می کنند ، ویژگیهایی که سازمان را بطور منحصر به فرد توصیف می نمایند و در طول زمان از اثبات نسبی برخوردارند (آوانزی[1]،2015). به عبارتی وقتی به گذشته ، حال وآینده سازمان می نگریم ، آن دسته از ویژگیهای سازمان که محوری ترین ، پایدارترین و متمایز ترین ویژگیها به شمار می آیند ، هویت سازمان را تشکیل می دهند. هویت سازمانی عبارت از تلاش برای پاسخ دادن به این پرسش است که ما بعنوان سازمان که هستیم ؟. همچنین از هویت سازمانی به عنوان مفهومی که در درک مشترک اعضای سازمان از خصوصیات محوری و نسبتاً پایدار سازمان مستقر بوده و نوعی تفکر بین الاذهانی را میان کارکنان شکل می دهد ، یاد شده است. در مورد این که هویت سازمانی چیست و چرا حائز اهمیت است تاکنون مطالعات متعددی انجام شده اما در خصوص فرآیند ظهور این پدیده تطور آن در طول زمان اطلاعات زیادی وجود ندارد. هویت یابی از طریق فرایند جامعه پذیری اتفاق افتاده و در تئوری هویت اجتماعی[2] ریشه دارد که ضمن آن ، فرد از ارزشها، هنجارها و انتظارات سازمان مطلع شده و به درونی سازی آن ها می پردازد (کوپر،2010). از طریق هویت یابی ، کارکنان ویژگیهای مهم سازمان را بعنوان ویژگیهای خود ، جذب می نمایند . هویت یابی را می توان بعنوان سازه ای در نظر گرفت که بصورت یک پل ذهنی میان فرد و سازمان ، بویژه در هنگامه تغییر عمل می کند. هویت یابی به تحلیل افراد از ادراک از خود ، ارتباط با دنیا پیرامون و ارتباط با سازمان متبوعشان کمک می کند . به اعتقاد محققان فرایند هویت یابی ارتباط میان هویتها در سطوح مختلف را فراهم ساخته و یک هویت سازمانی خوب تعریف شده ، کاملاً متمایز، فراگیر و پذیرفته شده ، می تواند نقطه ی ثقلی برای اعضای سازمان فراهم نماید که دریک بستر استخدامی غیر مطمئن به تعیین هویت خود بپردازند. هویت سازمانی چارچوبی ثابت ، پایدار و ایستا نیست بلکه الگویی از باورها ، ارزشها و احساسات است که در تعامل ویژه ای میان افراد و محیط پیرامونی شان در بستر فرهنگ سازمانی شکل می گیرد  (کورلی،2004). لذا عواملی چون جنسیت، ملیت و نژاد از این منظر چندگانگی هویت سازمانی را به همراه خواهند داشت که می تواند بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد. گرچه تا کنون در خصوص بالا بودن هویت سازمانی در میان ملیتها، جنسیتها و یا نژادهای گوناگون به طور قطعی سخن به میان نیامده است ، اما پژوهشگران پیشنهاد می نمایند در سازمانهایی که از چنگانگی نیروی کار بهره می برند ، تفاوت هویت سازمانی این گروهها به طور جداگانه مورد سنجش و مطالعه قرار گیرد(دمیر،2015)

مطلب مشابه :  آموزش زیست کنکور

 

2-10هویت سازمانی به عنوان یک ابزار استراتژیک

هویت سازمانی به وسیله این حقیقت که می تواند به عنوان یک ابزار استراتژیک در روند پیاده سازی هدفها و ایده آل سازمان به کار رودکمک موثری بر سازمان دارد هویت سازمانی وقتی به شکل یک روح حاکم بر جریان کار تبدیل شود هر شخص جدید که وارد شرکت بشود هم تاثیر می پذیرد و خود را در سیستم قرار می دهد. داشتن یک هویت سازمانی باعث می شود که فرد مصالح سازمان و شرکت خود را بیشتر از منافع شخصی و یا زودگذر خود بداند و از جان برای آن کار مایه بگذارد، که موفقیت سازمان را موفقیت خود می داند، به محل کار خود نه به عنوان صرفا یک محل کار نگاه کند و به آن تعصب و عشق داشته باشد(هو،2015).

 

هویت سازمانی به وسیله اینکه چگونه اعضا نسبت به سازمان فکر و احساس می‌کنند، به وجود می آید. سانتوز تعهد حرفه ای را احساس هویت و وابستگی نسبت به یک شغل و حرفه خاص می داند و بر تمایل و علاقه به کار در یک حرفه به عنوان تعهد حرفه‌ای تأکید می کندهویت شرکت و نشان شرکت هم از اینکه چطور مشتریان، سرمایه گذاران و مردم دیگر در بیرون سازمان از هویت درک می کنند، به وجود می آید. برای بهره برداری از مزایای ساختن یک تصویر درونی و بیرونی مطلوب از سازمان، باید به راههایی که از مسیر آنها به این تصویر نگریسته می شود، پرداختیک سازمان باید هویتش را مطابق با ساختارش در نظر بگیرد. ساختار هویت باید شفاف، قابل فهم و بیان کننده استراتژی سازمان باشد(ووس،2006).

مطلب مشابه :  پودر و قرص اسپیرولینا

 

در بحث هویت سازمانی این مطلب مطرح میشود که هرچه این دیدگاه در دید افراد شرکت قویتر باشد آنها بیشتر از خود  برای رسیدن شرکت به اهدافش که همانا همان استراتژیک سازمان میباشد مایه میگذارند  این روحیه جمعی استکه  میتواند در دراز مدت اهداف بلند مدت سازمان را متعالی و به مقصد برساند اما یک سازمان با هویت ضعیف بعلت اینکه پرسنل دید منفی به سازمان دارند هرگز راضی نحواهند بود که بیشتر از حد معمول برای سازمان وقت صرف کند در این طور موارد استراتژیهای شرکت بلعت عدم وجود منزلت شغلی و احترام اجتماعی  موجب ترک خدمت یا کم کاری یا …  شود   میتواند استراتژی را  دستخوش  تغییرات منفی کند(ون[3]،2012)

تئوری پردازان سازمانی، هویت سازمانی را به عنوان تجربه‌ها، احساسات و ایده هایی که کارمندان از سازمان دارند، معرفی می کنند در حالی که مفاهیمی نظیر هویت شرکت و نشان شرکت، اعتبار و تصویر درونی و بیرونی آن را در نظر نمی‌گیرند. هویت سازمان می‌تواند از راه ساختار سازمان، محصولات و خدمات آن، شیوه ای که آن سازمان محیط خود را شکل می‌دهد و شیوه ارتباطات و رفتار آن، درک و تجربه شود. این عوامل بر روی چگونگی نگرش افراد نسبت به سازمان تاثیر می‌گذارند(لیپونن[4]،2004) .بیان فلسفه استراتژیک سازمانی، برای ایجاد ارتباط داخلی با کارمندان و ارتباط خارجی مؤثراست.میزان شناسایی بین مشتری و تولید کننده، میزان موفقیت هویت سازمانی رانشان می دهد. «زمانی که یک نفر، یک محصول با نام تجاری مشخصی را  به هر دلیل خریداری کند، طبق یک قاعده اساسی،از نظر تبلیغات،مشتری وفادار به نام تجاری محسوب می شود، هرچند با اشباع بازار، حق انتخاب مشتری زیاد شده و قدرت استراتزیک  سازمانی خاص در مقابل نام های تجاری دیگر کاهش می یابد(ویگ نولس[5]،2006)

مطلب مشابه :  عملکرد مغز در تصمیم گیری در سرمایه گذاری مالی

 

استراتژیک  سازمانی عاملی اساسی در جذب و نگهداری مشتری، افزایش میزان فروش و بهبود وضعیت اقتصادی محسوب می شود  و  نقش آن در زمانی که تعداد رقبای تجاری ارائه دهنده محصول یا خدمات افزایش می یابد، آشکارتر می شود. در طراحی و رواج هویت سازمانی، توجه به مسائل تبلیغاتی و بازاریابی و زیر شاخه های آنها ضروری بوده و نتیجه مطلوب آن است که وفاداری مشتری به این شاخص  سازمانی افزایش یابد. ضمناباید بگویم که برند سازمانی اول در کارکنان سازمان نهادینه شده سپس به خارج از سازمان منتقل میشود به نظر من تاثیر برند سازمان تا وقتی که در داخل سازمان پذیرفته نشود به محض ورود به خارج سازمان با شکست روبرو میشود

 

[1] Avanzi

10-Social Identity Theory

[3] Van

[4] Lipponen

[5] Vignoles