No category

پایان نامه ارشد رایگان درباره استان فارس، شایستگی ها، جامعه آماری

دانلود پایان نامه

ن فرضیه مربوط به رابطه ی ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی و راهبرد های مدیریت تعارض (راه حل گرایی،عدم مقابله،کنترل)
یافته های تحقیق نشان داد، بین روان رنجور خویی و راهبرد عدم مقابله مدیران هیات های ورزشی استان فارس رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. در نتیجه فرض 2-1 پژوهش تایید می گردد. نتیجه بدست آمده با نتایج تحقیق اوساچ وآندوسکی(2006) و آنتونیونی(2000) و حیدری نژاد(1389) همخوانی دارد. ولی با نتایج تحقیق پارک و آنتونیونی(2007) و ما(2005) همخوانی ندارد. که احتمال دارد این ناهمخوانی به ویژگی های متفاوت جامعه آماری مورد پژوهش و تفاوت در نگرش، شایستگی های فردی و میزان قدرت و اختیار آن ها باشد. افرادی که داری ویژگی های شخصیتی روان رجور خویی خوبی هستند، مدیرانی که از لحاظ شخصیتی تامین طلب، منزوی، بی هدف، دلسرد و دچار یاس و ناامیدی اند، هنگامی که اختلاف بروز می کند، طرف هیچ کس را نمیگیرند و به ندرت مخالفت می کند و در صدد مقابله با کسانی که ابزار مخالفت می کنند بر نمی آیند و بی طرفی خود را حفظ می کنند(ایزدی،1379). بنابرابن می توان نتیجه گرفت افرادی که دارای ویژگی های روان رنجور خویی بالا هستند استفاده از راهبرد عدم مقابله را ترجیح داده و کمتر به ابراز نظر و همکاری با دیگران می پردازند و کمتر تمایل دارند که خود را با تعارضات مواجه کنند.
یافته های تحقیق نشان داد، بین روان رنجور خویی و راهبرد مدیران هیات های ورزشی استان فارس رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. در نتیجه فرض 2-2 پژوهش تایید گردیدکه با نتایج بدست آمده از تحقیق کلانتری (1386) و آنتونیونی(2000) و حیدری نژاد(1389) همخوانی دارد ولی با نتایج تحقیق پارک و آنتونیونی(2007)، اوساچ و آندوسکی(2006) و ما(2005) هم خوانی ندارد. درخصوص این ناهمخوانی ها می توان اشاره کرد که تحقیق آنتونیونی و کلانتری در سازمان بر روی مدیران انجام شده است ولی تحقیقات دیگر بر روی دانشجویان انجام شده است و به علت اینکه بسیاری از دانشجویان در مقام اجرایی نیستند و قطعا سبک و شیوه آنان با افرادی که مسولیت اجرایی دارند و مدیر هستند متفاوت است. به خصوص مدیران هیات های ورزشی که با گروه افراد خاصی از افراد جامعه سر و کار دارند. که احتمال دارد این ناهمخوانی به دلیل ویژگی های متفاوت نمونه و جامعه آماری و عوامل دیگر تاثیر گذار در انتخاب راهبرد های مدیریت تعارض همچون، تفاوت در نگرش، شایستگی های فردی و میزان قدرت و اختیار آنان باشد.
یافته های تحقیق نشان داد، بین روان رنجور خویی و راهبرد راه حل گرایی مدیران هیات های ورزشی استان فارس رابطه منفی معنی دار وجود دارد. در نتیجه فرضیه 2-3 پژوهش تایید گردید،که با نتایج بدست آمده از تحقیق پارک و آنتونیونی(2007)، اوساچ و آندوسکی( 2006) و ما (2005)و حیدری نژاد(1389) همخوانی دارد .ولی با نتایج بدست آمده از تحقیق آنتونیونی(2000) و کلانتری(1385) همخوانی ندارد. افرادی که در شاخص روان رنجوری بالا هستند، دارای ثبات عاطفی پایینی هستند. این افراد به طور آشفته ای با موقعیت های بغرنج مواجه می شوند. (کاستا و مک کری،1992). بنابراین می توان نتیجه گرفت، این افراد بیشتر آز انکه در موقعیت تعارض به رقابت بپردازند، به کنارگیری و اجتناب از تعارض می پردازند و کمتر خود را با آن مواجهه می کنند و تمایل کمتری به تشریک مساعی برای حل پدیده تعارض نشان می دهند.
3) تبیین فرضیه مربوط به رابطه ی ویژگی شخصیتی برونگرایی و راهبرد های مدیریت تعارض (راه حل گرایی،عدم مقابله،کنترل)
یافته های تحقیق نشان داد که بین برونگرایی و راهبرد های عدم مقابله مدیران هیات های ورزشی فارس رابطه وجود ندارد.که این فرضیه در تحقیق حاضر تایید نمی گردد. هم چنین فرضیه 3-2 مبتنی بر وجود رابطه بین برونگرایی و کنترل تائید نمی گردد. به عبارت دیگر بین برونگرایی و راهبرد کنترل مدیران هیات های ورزشی استان فارس رابطه وجود ندارد.که با نتایج کلانتری(1386)، فورد وود و بل(2008)، پارک و آنتونیونی(2007)، اوساچ وآندوسکی(2006)، ما(2005)، آنتونیونی(2000) همخوانی ندارد. علت این ناهمخواهی این یافته با نتایج تحقیقات قبلی به عوامل مختلفی چون نگرش، سبک مدیریت و رهبری، شایستگی فردی و میزان قدرت و اقتدار یک فرد یا گروه در سازمان مربوط است. نگرش تاثیر شگرفی در تکوین رفتارهای انسانی دارد و چگونگی نگرش افراد به تعارض تا حد زیادی به چگونگی رفتار آنها را هنگام بروز تعارض تعیین می کند. هم چنین با توجه به اینکه مدیریت تعارض جزء لازم و مکمل سبک کلی مدیریت محسوب می شود، تحت تاثیر سبک رهبری قرار می گیرد. لذا وجود نگرش های مختلف به تعارض ،سبک های رهبری متفاوت مدیران و قدرت و اقتدار و اختیاری که در سازمان دارند بر انتخاب راهبرد مدیریت تعارض آن ها تاثیر می گذارند. هم چنین همان طور که ایزدی(1379) بیان می کند راهبرد کنترل با شیوه رقابتی یکسان است و مبین بکارگیری شیوه های استبدادی، آمرانه وتحکم آمیز است. بنابراین جای تعجب نیست که بین برونگرایی و راهبرد کنترل رابطه معنی دار ی مشاهده نشده است.
یافته های تحقیق نشان داد که بین برونگرایی و راه حل گرایی مدیران هیات های ورزشی استان فارس رابطه وجود دارد بنابراین فرضیه 3-3 در این پژوهش تایید گردید. نتیجه بدست آمده با نتایج تحقیق کلانتری(1386)، فورد وود بل (2008)، پارک و آنتونیونی(2007) ، اوساچ آندوسکی(2006)، ما(2005)، آنتونیونی(2000) همخوانی دارد. به عبارت دیگر افرادی که برونگرا هستند بیشتر از راهبرد راه حل گرایی برای برخورد با تعارض استفاده می کنند. افراد برونگرا افراد اجتماعی ، مردم دوست، قاطع، فعال و پرحرف هستند. هیجان و تحریک را دوست دارند و ذاتا بشاش هستند. آنان امیدوار ،پر انرژی و خوش بین هستند(کاستا و مک کری،1992). افرادی که از لحاظ شخصیتی دارای اعتماد به نفش، استقلال رای خودشناخته،منطقی، دارای گوش شنوا و پذیرش انتقادات واقع بینانه،خلاق و رفتار های بالغانه هستند و برای خود و دیگران احترام قائلند، به هنگام بروز تعارض سعی می کنند دلیل اصلی آن را تشخیص داده و از طریق تحلیل و بررسی آن، علل اصلی آن را بر طرف نمایند، در این خصوص به مواجه مستقیم با تعارض و حل آن از طریق تشریک مساعی و مذاکره مبادرت می ورزند. هم چنین کسانی که از نظر اعتماد دیگران نمره بالا می گیرند. معمولا به انسجام گروهی کمک می کنند، تعامل اجتماعی را بسط و گسترش می‌دهند، و از رقابت و هم چشمی پرهیز می کنند(ایزدی،1379).
بنابراین می توان نتیجه گرفت افرادی که ویژگی برونگرایی بالایی دارند، در مواجهه با تعارض بیشتر به تشریک مساعی پرداخته و راهبرد راه حل گرایی را بر راهبرد دیگر رویارویی با تعارض ترجیح می دهند. این افراد بیشتر از آنکه به رقابت بپردازند به انسجام گروهی کمک می کنند.
4) تبیین فرضیه مربوط به رابطه ویژگی شخصیتی خوشایندی(توافق) و راهبرد های مدیریت تعارض (راه حل گرایی، عدم مقابله،کنترل)
یافته های تحقیق نشان دادکه بین خوشایندی (توافق) و راهبرد عدم مقابله مدیران هیات های ورزشی استان فارس رابطه منفی معنی دار و جود دارد. در پژوهش حاضر فرضیه 4-1 تایید می شود. این یافته با نتایج تحقیق فورد وود و بل(2008)، پارک و آنتونیونی(2007)، اوساچ و آندوسکی(2006)، ما (2005)، آنتونیونی(2000) همخوانی ندارد. به عبارت دیگر در تحقیق حاضر رابطه به صورت منفی ولی در تحقیقات حاضر به صورت مثبت به دست آمده است. این نا همخوانی می تواند به این علت باشد که خوشایندی یک سازه مطلوب و عدم مقابله یک سازه نامطلوب است. و همچنین سوالات مربوط به راهبرد عدم مقابله به علت داشتن بار منفی باعث شده آزمودنی ها خود را در ویژگی خوشایندی بالا و سازه عدم مقابله پایین ارزیابی کرده باشند. علت دیگر آن به تفاوت نگرش و عملکرد آزمودنی ها بر می گردد.
یافته تحقیق نشان داد بین خوشایندی (توافق) و راهبرد کنترل مدیران هیات های ورزشی استان فارس رابطه منفی معنی دار وجود دارد. در پژوهش حاضر فرضیه 4-2 تایید می شود. این یافته با نتایج تحقیق فورد وود و بل(2008)، پارک وآنتویونی(2007)، اوساچ وآندوسکی(2006)، ما (2005)،آنتونیونی(2000) همخوانی دارد.
افراد موفق در روابط بین فردی به هم حسی، همکاری، اعتماد کردن، و ویژگی حمایت کنندگی تمایل دارند و کمتر خود را در تقابل دیگران می بینند. افراد تقابلی به گستاخی، اهل همکاری نبودن و هم حس نبودن معروفند(کاستا و مک کری،1992). افرادی که ویژگی های توافقی بالایی دارند، به علت اینکه کمتر خود را در تقابل با دیگران می بینند، کمتر هم سبک کنترل استفاده می کنند. سبک کنترل ،شیوه ای استبدادی، آمرانه و تحکیم آمیز جهت کنترل تعارض است. پس بنابراین افراد توافقی کمتر از این سبک استفاده می کنند(ایزدی،1379).
یافته های تحقیق نشان داد که بین خوشایندی (توافق) و راهبرد راه حل گرایی مدیران هیات های ورزشی استان فارس رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. این یافته ها با نتیجه تحقیق فورد وود و بل(2008)، پارک وآنتونیونی(2007)، اوساچ و آندوسکی (2006 ، ما(2005)، آنتونیونی(2000) همخوانی دارد. توافق نیز مانند برونگرایی یک بعد از تمایلات بین فردی است. افرادی که دارای ویژگی های توافقی بالایی هستند، اساسا نوع دوست، دلسوز و مشتاق کمک به دیگرانند(کاستا و مک کری،1992). می توان نتیجه گرفت افرادی که نوع دوست هستند و تمایل به همکاری ، اعتماد و حمایت کردن دارند، بیشتر سبک تشریک مساعی، همکاری یا راه حل گرایی را در برخورد با تعارضات انتخاب می کنند.
5) تبیین فرضیه مربوط به رابطه ی ویژگی شخصیتی وجدانی بودن و راهبرد های مدیریت تعارض(راه حل گرایی،عدم مقابله ،کنترل)
یافته های تحقیق نشان داد که بین وجدانی بودن و راهبرد عدم مقابله مدیران هیات های ورزشی استان فارس رابطه منفی معنی دار وجود دارد. درنتیجه فرضیه 5-1 پژوهش تایید شد. این یافته ها با نتایج آنتونیونی(2000) همخوانی دارد ولی با نتایج تحقیق پارک وآنتونیونی(2007)، اوساچ و آندوسکی(2006)، ما (2005) همخوانی ندارد. در خصوص این ناهمخوانی همان طور که مک کری و کاستا (1992) بیان می کنند، افراد با وجدان تر، هدفمند، با اراده، پر انرژی، و مصصم هستند، این افراد کمتر منزوی هستند و سعی در برخورد با تعارض دارند. افرادی که در ویژگی های وجدانی بودن پایین هستند، احتمال بیشتری داده می شودکه سبک مصالحه، سازش، و مدارا و عدم مقابله برای برخورد با تعارض استفاده کنند. همچنین به علت اینکه مدیران در مقام اجرایی هستند و یک مدیر وظیفه شناس در هنگام بروز تعارض باید به بررسی و حل آن بپردازند، می توان نتیجه گرفت که مدیران با ویژگی وجدانی بودن بالا در موقعیت تعارض کمتر کناره گیری می کنند و در هر صورت باید با پدیده تعارض بر خورد کرده و به حل آن بپردازند.
یافته های تحقیق نشان داد که بین وجدانی بودن و راهبرد کنترل مدیران هیات های ورزشی استان فارس رابطه وجود ندارد. در نتیجه فرضیه 5-2 پژوهش تایید نشد. این یافته ها با نتایج تحقیق پارک و انتونیونی(2007)، اوساچ و آندوسکی(2006)، ما(2005)، آنتونیونی(2000) همخوانی دارد.
یافته های تحقیق نشان داد که بین وجدانی بودن ور اهبرد راه حل گرایی مدیران هیات های ورزشی استان فارس رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در نتیجه فرضیه 5-3 پژوهش تایید شد. این یافته ها با تحقیق انتونیونی(2000) همخوانی دارد ولی با نتایج تحقیق پارک و آنتونیونی (2007)، اوساچ و آندوسکی (2006)،ما (2005) همخوانی ندارد.
افراد با وجدان تر هدفمند، با اراده، پر انرژی و مصصم هستند. این ویژگی از جنبه مثبت با پیشرفت تحصیلی و شغلی همراه است(کاستا و مک کری،1992). افرادی که دارای استقلال

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان دربارهاستان فارس، یژگیهای شخصیتی، ویژگیهای شخصیتی

دیدگاهتان را بنویسید