No category

پایان نامه ارشد رایگان درباره ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شخصیت، روان رنجوری

دانلود پایان نامه

رای و با اراده و منطقی هستند و به مرحله خودیابی و تحقق ذات رسیده اند، با مواجهه مستقیم با تعارض و حل مساله در موقعیت های تعارض واکنش نشان می دهند. بنابراین ، این گونه افراد کمتر منزوی هستند و بیشتر به سبک راه حل گرایی روی می آورند.
6) تبیین فرضیه مربوط به رابطه ی چندگانه ویژگی های شخصیتی و راهبرد عدم مقابله مدیران هیات های ورزشی استان فارس
طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش مرحله ای ، از میان متغییرهای ویژگی های شخصیتی به عنوان متغییرهای پیش بین راهبرد عدم مقابله ، فقط ویژگی وجدانی بودن پیش بینی کننده استفاده از راهبرد عدم مقابله است. سایر متغییرها نقشی در پیش بینی آن ایفا نمی کنند. نتایج تحقیق وود و بل(2008)، به نقش پیش بینی کنندگی خوشایندی و برونگرایی، تحقیق ما (2005) نقش پیش بینی کننده برونگرایی و تحقیق اوساچ وآندوسکی (2006) به نقش پیش بینی کنندگی خوشایندی ، فراخ ذهنی و روان رنجوری اشاره دارد.
7) تبیین فرضیه مربوط به رابطه چندگانه ویژگی های شخصیتی و راهبرد کنترل مدیران هیات های ورزشی استان فارس
طبق نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون با روش مرحله ای از میان متغییر های ویژگی های شخصیتی به عنوان متغییر های پیش بین راهبرد کنترل ، فقط ویژگی های خوشایندی(توافق) پیش بینی کننده استفاده از راهبرد کنترل است و سایر متغییرها نقشی در پیش بینی آن ایفا نمیکنند. نتایج تحقیق وود و بل(2008) به نقش پیش بینی کنندگی و خوشایندی و برونگرایی، تحقیق ما(2005)به نقش پیش بینی کنندگی برونگرایی و خوشایندی و تحقیق اوساچ و آندوسکی(2006)به نقش پیش بینی کنندگی خوشایندی و برونگرایی اشاره دارد.
8) تبیین فرضیه مربوط به رابطه چندگانه ویژگی های شخصیتی و راهبرد حل گرایی مدیران هیات های ورزشی استان فارس
طبق نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون با روش مرحله ای از میان متغییر های ویژگی های شخصیتی به عنوان متغییر های پیش بین راهبر راه حل گرایی، دو ویژگی شخصیتی برونگرایی و خوشایندی (توافق) پیش بینی کننده استفاده از راهبرد راه حل گرایی است و سایر متغییر ها نقشی در پیش بینی آن ایفا نمی کنند. نتایج تحقیق وود و بل (2008) به نقش پیش بینی کنندگی خوشایندی ، تحقیق ما (2005) به نقش پیش بینی کنندگی برونگرایی وروان رنجوری و تحقیق اوساچ و آندوسکی (2006) به نقش پیش بینی کنندگی خوشایندی و برونگرایی ، فراخ ذهنی و روان رنجوری اشاره دارد.
5-4. پیشنهاد های کاربردی تحقیق
1- با توجه به یافته های این تحقیق مبتنی بر وجود ارتباط معنی دار بین برخی از ویژگی های شخصیتی و راهبرد های سازنده مدیریت تعارض، لزوم توجه بیشتر به ویژگی های شخصیتی مدیران از سوی سازمان های ورزشی کشور بسیار مهم به نظر می رسد و توصیه می شود که در انتخاب مدیران، ویژگی های شخصیتی نیز به عنوان معیاری مناسب در کنار سایر معیارها قرار گیرد.
2- پیشنهاد می شود در بکارگیری مدیران و حتی کارکنان در پست های مدیریت ورزشی، قبل از بکارگیری آنان، با استفاده از پرسش نامه های معتبر، ویژگی های شخصیتی آنان را بررسی نموده و در صورت متناسب بودن پست مورد نظر با ویژگی شخصیتی فرد نسبت به استخدام وی اقدام گردد.
3- با توجه به این که سبک مدیریت تعارض در هدایت و کنترل سازمان نقش مهمی دارد، پیشنهاد می شود با برگزاری کلاس های اموزشی سبک های مدیریت تعارض ، به مدیران آموزش لازم داده شود، تا از طرفی با نگهداری تعارض در سطح مناسب و استفاده از تعارضات سازنده باعث پویایی سازمان شده و از رکود آن جلوگیری شود و از طرف دیگر تعارضات را به گونه ای کنترل کنند که از بحران در سازمان جلوگیری شود.
با توجه به این که، راهبردی که غالب تئوری پردازان مدیریت نسبت به مطلوبیت و اثر بخش بودن آن اتفاق نظر دارند راهبرد راه حل گرایی است و با توجه به نتایج به دست آمده مبنی بر اینکه این راهبرد با ویژگی شخصیتی برونگرایی، وجدانی بودن، و خوشایندی رابطه معنی دار مثبت دارد و با ویژگی شخصیت روان رنجور خویی رابطه عکس دارد، لذا پیشنهاد می شود از مدیرانی که از لحاظ ویژگی شخصیتی برونگرایی، وجدانی بودن و خوشایندی بالاتر هستند در سازمان به عنوان مدیر استفاده شود و کمتر از مدیرانی با ویژگی های شخصیتی روان رنجور خویی استفاده گردد.
5-5. پیشنهادات به پژوهشگران آینده
1- پیشنهاد میشود این تحقیق در هیات های ورزشی سایر استان انجام شود و نتایج با هم مقاسیه گردد
2- پیشنهاد می شود تحقیقات مشابهی در ادارات تربیت بدنی سایر ارگانها اعم از آموزش و پرورش، وزارت علوم و ارگان های نظامی صورت پذیرد.
3- پیشنهاد می شود تحقیقاتی در زمینه انطباق پست و مسولیت سازمانی و ورزشی با ویژگی های شخصیتی مدیران و کارکنان درادارات و فدراسیون های ورزشی صورت پذیرد.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعاتباع خارجی

دیدگاهتان را بنویسید