No category

پایان نامه ارشد رایگان درباره ویژگی های شخصیت، ویژگی های شخصیتی، استان فارس

دانلود پایان نامه

ر ملاک
ضریب همبستگی
(r)
سطح معنی داری
(p)
تعداد
(n)
وجدانی بودن
عدم مقابله
35/0-
001/0
74
کنترل
08/0
51/0
راه حل گرایی
31/0
001/0
همان طور که در جدول 9-4 ملاحضه می شود ، برای آزمون فرضیه 5 از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد، بین ویژگی های شخصیتی وجدانی بودن و راهبرد عدم مقابله مدیران رابطه منفی معنی دار وجود دارد(r=0/001,p=-0/35). به عبارت دیگر مدیرانی که ویژگی های وجدانی بودن بالایی دارند کمتر از راهبرد عدم مقابله، به عنوان استراتژی مدیریت تعارض استفاده می کنند. با توجه به این که سطوح معنی داری بدست آمده کمتر از 05/0است در نتیجه فرضیه های شماره 5-1 تایید می‌گردد. همچنین بین ویژگی های شخصیتی وجدانی بودن و راهبرد کنترل مدیران رابطه معنی داری وجود ندارد(r=0/51,p=0/08). با توجه به این که سطوح معنی داری بدست آمده بیشتر از 05/0است در نتیجه فرضیه های شماره 5-2 تایید نمی گردد. بین ویژگی های شخصیتی وجدانی بودن و راهبرد راه حل گرایی مدیران رابطه معنی دار وجود دارد.(r=0/001, p=0/31). با توجه به سطح معنا داری بدست آمده از 05/0 کمتر است ، در نتیجه فرضیه 5-3 تایید می گردد.
6- بین ویژگی های شخصیتی و راهبرد عدم مقابله مدیران هیات های ورزشی استان فارس رابطه چندگانه وجود دارد.
جدول 10-4: مدل رگرسیون چند متغیره
خطای استاندارد
افزوده شدهR2
R2
R
F
معناداری F
نام متغیر
گام
6.87607
0.077
0.084
0.290
11.693
000.
وجدانی بودن
گام اول
همان طور که در جدول10-4 نشان داده شده است،طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش مرحله‌ای ، از میان متغییر های شخصیتی فراخ ذهنی، برونگرایی، روان رنجور خویی، خوشایندی و وجدانی بودن به عنوان متغییر های پیش بین راهبرد عدم مقابله است و سایر متغییر ها نقشی معنی داری در پیش بینی آن ایفا نمی کنند.(R2=0/084). در سطح معنا داری P0/001 معنی دار است.
جدول 11-4: متغیرهای وارد شده به مدل “راهبرد عدم مقابله”
سطح معناداری
T
Beta
B
نام متغیر
متغیر
0.001
3.483
0.212
0.483
شخصیت وجدانی
X1
000.
7.173
16.226
مقدار ثابت
مقدار Beta که در جدول 11-4 بدست آمده است نشان می دهد که متغیر وارد شده در گام نخست (شخصیت و جدانی) با متغیر وابسته همبستگی مستقیم و مثبت دارد.
7-بین ویژگی های شخصیتی و راهبرد کنترل مدیران هیات های ورزشی رابطه چند گانه وجود دارد.
جدول 12-4: مدل رگرسیون چند متغیره
خطای استاندارد
افزوده شدهR2
R2
R
F
معناداری F
نام متغیر
گام
7.02458
0.037
0.041
0.201
10.782
0.001
خوشایندی
گام اول
همان طور که در جدول12-4 نشان داده شده است، طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش مرحله ای ، از میان متغییر های شخصیتی فراخ ذهنی، برونگرایی، روان رنجور خویی، خوشایندی و وجدانی بودن به عنوان متغییر های پیش بین راهبرد کنترل ، تنها ویژگی شخصیتی خوشایندی(توافق) پیش‌بینی‌کننده استفاده از کنترل است و سایر متغییر ها نقشی معنی‌داری در پیش‌بینی آن ایفا نمی‌کنند. (R2=0/041). در سطح معنا داری P0/001 معنی دار است.
جدول 13-4: متغیرهای وارد شده به مدل “راهبرد کنترل”
سطح معناداری
T
Beta
B
نام متغیر
متغیر
0.001
3.284
0.201
0.464
خوشایندی
X1
000.
4.173
12.226
مقدار ثابت
مقدار Beta که در جدول 13-4 بدست آمده است نشان می دهد که متغیر وارد شده در گام نخست (خوشایندی) با متغیر وابسته همبستگی مستقیم و مثبت دارد.
8- بین ویژگی های شخصیتی و راهبرد راه حل گرایی مدیران هیات های ورزشی استان فارس رابطه چند گانه وجود دارد.
جدول 14-4: مدل رگرسیون چند متغیره
خطای استاندارد
افزوده شدهR2
R2
R
F
معناداری F
نام متغیر
گام
2.34352
0.202
0.213
0.462
19.513
0.000
برونگرایی
گام اول
2.2299
0.278
0.298
0.545
15.038
0.000
خوشایندی
گام دوم
همان طور که در جدول14-4 نشان داده شده است، طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش مرحله ای ، از میان متغییر های شخصیتی فراخ ذهنی، برونگرایی، روان رنجور خویی، خوشایندی و وجدانی بودن به عنوان متغییر های پیش بین راهبرد راه حل گرایی ، ویژگی‌های شخصیتی خوشایندی(توافق) و برونگرایی پیش بینی کننده استفاده از راهبرد راه حل گرایی است و سایر متغییر ها نقشی معنی داری در پیش بینی آن ایفا نمی کنند.
جدول 15-4: متغیرهای وارد شده به مدل “راهبرد راه حل گرایی”
سطح معناداری
T
Beta
B
نام متغیر
متغیر
0.000
4.417
0.462
0.896
برونگرایی
X1
0.000
2.920
0.299
0.260
خوشایندی
X2
0.000
1.0128
2.131
مقدار ثابت
مقدار Beta که در جدول 15-4 آمده است نشان می دهد که متغیر وارد شده در گام نخست (برونگرایی) با متغیر وابسته همبستگی مستقیم و مثبت داشته، هم بستگی متغیر گام دوم (خوشایندی) با متغیر وابسته همبستگی مستقیم و مثبت دارد.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1. مقدمه:
در این فصل ابتدا خلاصه ای از پژوهش ارائه گردیده و یافته های پژوهش حاضر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. همان طور که قبلا ذکر شده، هدف پژوهش حاضر بین ویژگی های شخصیتی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران هیات های ورزشی استان فارس بود. بنابراین پس از ذکر خلاصه ای از پژوهش و نتایج به دست آمده فرضیه های پژوهش که در بخش یافته های پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند، نتیجه گیری و تبیین خواهند شد. در ادامه محدودیت های پژوهش بیان خواهد شد. در پایان برای مدیران و مسئولین و هم چنین پیشنهاداتی برای پژوهش های بعدی ارائه می گردد.
5-2. خلاصه تحقیق
موضوع مدیریت یکی از مباحث مهم وتاثیر گذار در سازمانها محسوب می گردد. مدیریت می تواند با شیوه های مدیریتی خود موجب رشد و توسعه و یا سقوط سازمان گردد. هیات های ورزشی در مراکز استان ها نیز به عنوان یکی از مراکز مهم ورزشی کشور نیازمند مدیرانی با ویژگی های مثبت شخصیتی و هم چنین هوش و ذکاوت بالایی بوده تا در زمان های بحرانی و بروز تعارضات در درون سازمان بتواند به طور صحیح با آن برخورد نمایند. شخصیت افراد تا حد زیادی شیوه حل تعارض آنان را تعیین می کند. بنابراین برخورداری از ویژگی های مناسب شخصیتی برای مدیران باعث خواهد شد، آنان در مواجهه با تضاد ها، از شیوه های کارآمد و سازنده ای برای کنترل و هدایت آن سود برده و کارآیی سازمان تحت سرپرستی خود را بالا ببرند. بنابراین هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و راهبرد مدیریت تعارض در مدیران هیات های ورزشی استان فارس می باشد. برای دستیابی به این هدف فرضیاتی تدوین و مورد آزمون قرار گرفت. در این راستا راهبرد های مدیریت تعارض(راه حل گرایی، عدم مقابله و کنترل و همچنین ویژگی های شخصیتی (برونگرایی، روان رنجوری، باز بودن، خوشایندی و وجدانی بودن) مدیران هیات های ورزشی استان فارس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جامعه مورد نظر این تحقیق شامل رؤسا و نایب رئیس های هیات های ورزشی استان فارس بوده که کل جامعه مذکور به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده ها ، شامل پرسش نامه محقق ساخته ویژگی های فردی، پرسش نامه استاندارد ویژگی های شخصیتی نئو، ساخته شده توسط کاستا و مک کری(1992) و پرسش نامه استاندارد مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون(1991)بود. در نهایت نتایج همبستگی ساده نشان داد، که بین ویژگی های شخصیتی روان رنجور خویی با راهبرد عدم مقابله و کنترل رابطه مثبت و معنی دار و با راهبرد راه حل گرایی رابطه منفی معنی دار وجود دارد. هم چنین بین ویژگی های شخصیتی برونگرایی، خوشایندی و وجدانی بودن با راهبرد راه حل گرایی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بین ویژگی های شخصیتی خوشایندی با راهبرد عدم مقابله و کنترل رابطه منفی معنا دار و بین وجدانی بودن و راهبرد عدم مقابله رابطه مثبت معنی دار مشاهده شد. در بقیه موارد رابطه ای مشاهده نشد. نتیجه رگرسیون چند گانه نشان داد ویژگی های پنج گانه شخصیتی، راهبرد عدم مقابله را با R 2 =0/084 و در سطح معنی داری P=0/001تبیین می کند. هم چنین ویژگی های پنج گانه شخصیتی، راهبرد راه حل گرایی را با R 2 =0/462 و در سطح معنی داری P=0/000 تبیین می کند.
5-3. بحث و نتیجه گیری
در این قسمت نتایج مربوط به آزمون فرضیه ها که در فصل 4 ذکر شد، تبیین و تفسیر خواهند شد. ابتدا فرضیه های مربوط به رابطه ساده بین هر یک از ویژگی های شخصیتی با راهبرد های مدیریت تعارض و سپس فرضیه های مربوط به رابطه ی چندگانه ویژگی های شخصیتی با راهبرد مدیریت تعارض مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1) تبیین فرضیه مربوط به رابطه ویژگی شخصیتی فراخ ذهنی و راهبرد های مدیریت تعارض (راه حل گرایی، عدم مقابله،کنترل)
یافته های تحقیق نشان داد، بین ویژگی های فراخ ذهنی و راهبرد عدم مقابله مدیران هیات های ورزشی استان فارس رابطه معنا دار وجود ندارد. در نتیجه فرضیه شماره 1-1 این پژوهش تائید نشد. این با نتایج پارک و آنتونیونی(2007)، اوساچ و آندوسکی (2006) و ما(2005) همخوانی دارد و با نتایج تحقیق آنتونیونی(2000) همخوانی ندارد.
یافته های تحقیق نشان داد، بین ویژگی های فراخ ذهنی و راهبرد کنترل هیات های ورزشی استان فارس رابطه معنا دار وجود ندارد. در نتیجه فرضیه شماره 2-2 پژوهش تایید نشد. این نتیجه با نتایج پارک و آنتونی(2007) اوساچ و آندوسکی (2006)، ما(2005) و آنتونیونی(2000) و حیدری نژاد(1389) همخوانی دارد.
یافته های تحقیق نشان داد بین فراخ ذهنی و راهبرد راه حل گرایی مدیران هیات های ورزشی استان فارس رابطه معنا وجود ندارد. در نتیجه فرض 3-3 پژوهش تایید نشد. این نتایج با نتایج تحقیقی پارک و آنتونی (2007) اوساچ و آندوسکی(2006)، ما(2005) و حیدری نژاد(1389) همخوانی دارد ولی با نتیجه تحقیق آنتونیونی(2000) همخوانی ندارد. که احتمال دارد این تفاوت به دلیل ویژگی های متفاوت نمونه آماری دو پژوهش باشد.
دلیل اینکه ویژگی های شخصیتی فراخ ذهنی با هیچ یک از سبک های حل تعارض مرتبط نبود، می تواند این باشد که افراد فراخ ذهن توانایی بالایی در قضاوت و سازش در موقعیت تعارض دارند و این انعطاف پذیری باعث می شود که به سرعت در مورد روش هایشان قضاوت کنند و راهبرد برتریشان را بر طبق موقعیت های گوناگون انتخاب کنند. بنابراین فراخ ذهنی با هیچ یک از سبک های مدیریت تعارض مرتبط نیست.
با توجه به نتایج بدست آمده از این سه فرضیه مشخص شد که بین ویژگی های شخصیتی فراخ ذهنی و سه راهبرد مدیریت تعارض رابطه ای وجود ندارد. پروین(1994) بیان می کند که ویژگی های شخصیتی فراخ ذهنی کم ثبات ترین فاکتور در 5 فاکتور نئو می باشد. همچنین نتایج تحقیق روشن و همکاران (1385) در برسی جنبه های روان سنجی پرسش نامه 5 عاملی نئو نشان داد عامل فراخ ذهنی در نمونه ایرانی نیز فاقد ثبات درونی قابل قبول است(o=0/35). بنابراین، با توجه به نکات ذکر شده احتمال دارد که یکی از دلایل معنی دار بودن رابطه ویژگی های فراخ ذهنی و سه سبک راهبرد مدیریت تعارض فقدان ثبات درونی این ویژگی، در جامعه ایرانی است. به علاوه با توجه به تعریف مفهومی فراخ ذهنی که در فصل اول ارائه شده است. به نظر می رسد که این ویژگی در جامعه ما چندان مورد توجه و استقبال نیست.
2) تبیین

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایاینکه، تنظیم، املاء

دیدگاهتان را بنویسید