No category

پایان نامه ارشد رایگان درباره پرخاشگری، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شخصیت

دانلود پایان نامه

اموری که ارتباط خاصی با وظایف سازمان دارد.
معلومات شخصی: یعنی داشتن اطلاعات خاص در مورد وظایف شغلی و کار مورد تصدی که ممکن است فنی، مالی یا اداری باشد.
تجربه: یعنی دارا بودن معلوماتی که ضمن انجام کار عاید انسان میشود (ایران نژاد و ساسان کهر، 1371).
رضائیان (1378)، عمده خصوصیات ویژه رهبران را شامل هوش، بیان رسا، رشد اجتماعی و انگیزش درونی میداند.
2-18. شخصیت و کار
بدیهی است افراد دارای شخصیتهای متفاوت اند. مشاغل هم از همین ویژگیها برخوردارند. بر اساس این شیوه استدلال، تلاشهای زیادی انجام گرفته است تا افراد در مشاغل مناسب گمارده شوند (رابینز، 1998، به نقل از پارسائیان و اعرابی، 1387).
بیشترین کاربرد تئوری شخصیت در محیطهای کاری از طریق شناسایی و مطالعه صفاتی بوده که با محیط کار ارتباط مستقیم داشته اند. سه صفت مهم که به طور وسیع مورد مطالعه قرار گرفته اند عبارتند از: مکان کنترل، اقتدارخواهی، خودتنظیمی (مورهد و گریفیین119، 1989، ترجمه: الوانی و معمار زاده، 1380).
مکان کنترل120 عبارت است از باور فرد نسبت اینکه رفتار او تا چه اندازه اثر مستقیم بر پیامد های همان رفتار دارد. این ویژگی شخصیتی به الگوهای رفتاری متفاوتی منجر میشود. افرادی که به باور خود، وقایع و پیامدهای مؤثر بر زندگی را در کنترل دارند، درونکنترل نامیده میشوند و کانون کنترل درونی دارند. در مقابل، افراد برون کنترل بر این عقیدهاند که رفتار و عملکرد آنها نتیجه شرایطی است که خارج از کنترل آنهاست. درون کنترلها در سازمان مسئولیت کارشان را خود به عهده میگیرند و به محیط و دیگران نسبت نمیدهند. برون کنترلها معتقدند که زندگی کاریشان در کنترل مدیران بالاتر است (قلی پور، 1386).
تحقیقات نشان داده است که افراد با کانون کنترل درونی و بیرونی نسبت به عوامل سازمانی، خصوصا˝ با توجه به مشارکت در تصمیمگیری واکنشهای متفاوتی نشان میدهند (رابینز، 1997). مدیر تربیت بدنی یک دانشگاه، رئیس اداره تفریحات سالم یک شهر یا نمایندگیهای ورزشی اگر منبع کنترل درونی داشته باشند بهتر عمل خواهند کرد. از سوی دیگر افراد با کانون کنترل بیرونی در موقعیتهایی که پایبندی زیادی به قوانین و مقررات و نظارت افراد مافوق را میطلبد به خوبی عمل میکنند (رابینز، 1997). بلیط فروشان یک رویداد بزرگ ورزشی نیاز دارند از یک روش مشخصی در توزیع بلیطها تبعیت کنند، بنابراین افراد با منبع کنترل بیرونی احتمالا˝ در این موقعیت اجرای بهتری خواهند داشت و با این شغل سازگاری بیشتری دارند (طالب پور، 1387).
پذیرش آمریت121 عبارت است از باور فرد به اینکه باید تا اندازهای تفاوتهای قدرت و مقام در یک سیستم اجتماعی مانند سازمان وجود داشته باشد.
متابعت122 عبارت از درجه تبعیت شخص از رفتار دیگران است. شخصی که متابعت بالایی دارد تمایل دارد رفتارش شبیه رفتار دیگران و تقلیدی از حرکات آنان باشد. شخصی که متابعت پائینی دارد، چندان توجهی به رفتار دیگران ندارد. چنین شخصی وظایف خودش را بدون توجه به روش کار دیگران انجام میدهد (مورهد و گریفیین123، 1989 ترجمه: الوانی و معمار زاده، 1380).
پیشینه تحقیقات
2-19. تحقیقات انجام شده در داخل کشور
مهکویی و همکاران(1393) در پژوهشی با عنوان رابطه میان ویژگیهای شخصیتی و مدیریت تعارض دبیران تربیت بدنی ناحیه3 شیراز نتایج یافته ها نشان می دهد همبستگی ساده میان ویژگی های فراخ ذهنی، خوشایندی و وجدانی بودن با راهبرد راه حل گرایی ، رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد . و میان ویژگی های خوشایندی و وجدانی بودن با راهبرد عدم مقابله رابطه منفی معنی داری مشاهده گردید . همچنین میان ویژگی برون گرایی با هیچ یک از سه راهبرد مدیریت حل تعارض ، رابطه معنی داری مشاهده نشود.
خدابخشی (1391) در تحقیقات خود تحت عنوان بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با تعارض کار – خانواده در معلمان منطقه 5 تهران نشان دادند بین ابعاد شخصیتی برون گرایی، خوشایندی، وظیفه شناسی و گشودگی، با تعارض کا ر – خانواده رابطه منفی و معنی دار وجود دارد از طرفی، بین روان رنجور خویی و تعارض کار -خانواده، رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج آزمون t ،تفاوت معنی داری را در میزان ویژگی های شخصیت و تعارض کار – خانواده معلمان زن و مرد نشان نداد .یافته های پژوهش نشان داد بین ابعاد شخصیتی و تعارض کار– خانواده رابطه وجود دارد . همچنین، نتایج پژوهش نشان داد رابطه معناداری بین ویژگیهای شخصیت و تعارض کار– خانواده در معلمان زن و مرد وجود ندارد.
سید حسین سلیمی و همکاران (1390) در مقاله خود تحت عنوان (( ویژگی های شخصیتی ،سبک های مدیریتی و مدیریت تعارض در یک واحد نظامی)) به این نتیجه رسید که سبک آمرانه خیرخواهانه-مشورتی بیشترین سبک رهبری مورد استفاده در بین مدیران ارشد واحدهای نظامی مورد مطالعه و ویژگی شخصیت توافق پذیر بیشترین ویژگی شخصیتی مدیران ارشد واحد میباشد. سبک حل تعارض راه حل جو و سبک اعمال کنترل با ویژگی شخصیتی برون گرایی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بین ویژگی شخصیت روان آزرده گرایی با نمره مدیریت رابطه منفی و معنی دار وجود دارد
حیدری نژاد و همکاران (1389) در مفاله خود تحت عنوان ((ارتباط میان ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران تربیت بدنی استان خوزستان)) نشان داد که میان ویژگی روان رنجور خویی با راهبردهای عدم مقابله و کنترل رابطه مثبت و معنادار و با راهبرد راه حل گرایی رابطه منفی معنا دار وجود دارد؛ همچنین میان ویژگی های برون گرایی، خویشاوندی، وجدانی بودن با راهبرد راه حل گرایی ، رابطه مثبت معنا دار نشان داد؛ ومیان ویژگی فراخ ذهنی با هیچ یک از سه راهبرد مدیریت تعارض رابطه معنا داری وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد وجدانی بودن، بهترین پیش بینی کننده برای راهبرد عدم مقابله است؛ همچنین برون گرایی و خویشاوندی ، بهترین پیش بینی کننده ها برای راهبرد راه حل گرایی بودند.
یخوابی (1389) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان( بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مساله با پرخاشگری در دانش آموزان دختر و پسر مقطع سوم دبیرستان های شهر تهران) به این نتایج دست یافت که میان ویژگی های شخصیتی ، برون گرایی به جز با پرخاشگری جسمانی با انواع پرخاشگری رابطه منفی معنی دار ، توافق پذیری و با وجدان بودن با انواع پرخاشگری رابطه منفی معنا دار و انعطاف پذیری فقط با خصومت ، رابطه منفی معنا دار دارد و روان رنجور خویی با انواع پرخاشگری رابطه مثبت معنا دار دارد. از میان سبک های حل مساله ، درماندگی و مهارگری با همه انواع پرخاشگری رابطه مثبت معنا دار و سبک خلاقانه و اعتماد با انواع پرخاشگری رابطه منفی معنادار دارد و سبک گرایش فقط با خصومت و نمره کل رابطه منفی معنا دار دارد و سبک اجتناب با هیچ یک از انواع پرخاشگری رابطه معنا دار ندارد.
حسینی نسب (1388) در مقاله خود تحت عنوان ((رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های حل تعارض بین فردی با سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)) به این نتیجه رسید که بین ویژگی های شخصیتی (توافق پذیری، برونگرایی، دلپذیر بودن، انعطاف پذیری) و سازگاری زناشویی همبستگی مثبت معنی دار، و بین ویژگی روان رنجورخویی و سازگاری زناشویی همبستگی منفی معنی داری بدست آمد. از این میان (باوجدان بودن، توافق پذیری، روان رنجوری) توان پیش بینی سازگاری زناشویی را داشتند. سبک همراهانه و سبک مصالحه گرانه همبستگی مثبت معنی داری با سازگاری زناشویی داشتند و دو سبک همراهانه و حاضر خدمتی توان پیش بینی سازگاری زناشویی را داشتند. تحلیل رگرسیون گام به گام با ورود ویژگی های شخصیتی و سبک های حل تعارض نشان داد با وجدان بودن، توافق پذیری، روان رنجورخویی و سبک همراهانه توان پیش بینی سازگاری زناشویی را به صورت معنی داری دارند. بین زن و مرد از نظر میزان سازگاری زناشویی تفاوت آماری معنی داری بدست نیامد. در مداخلات روان شناختی و آموزش مهارت های زندگی، توجه به ویژگی های شخصیت در کنار شیوه های حل تعارض بین فردی اهمیت دارد.
مولایی (1387)، تحقیقی را با عنوان «بررسی رابطه سبک مدیریت تعارض و هوش هیجانی در مدیران اداره کل تربیت بدنی استان خوزستان» انجام داد. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون و پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن بود. نتایج تجزیه و تحلیل آماری دادههای تحقیق نشان داد که بین استراتژی عدم مقابله و استراتژی کنترل و هوش هیجانی رابطه منفی معنیدار وجود دارد و بین استراتژی راه حل گرایی و هوش هیجانی مدیران رابطه مثبت معنیدار وجود دارد. هم چنین براساس تحلیل رگرسیون بین استراتژیهای مدیریت تعارض با هوش هیجانی مدیران رابطه چندگانه وجود دارد.
نکویی مقدم و همکاران (1387)، تحقیقی را با عنوان «رابطه بین ویژگیهای شخصیتی کارکنان و تعارض سازمانی (بین فردی) در سازمانهای دولتی» انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبت معنیداری بین ویژگیهای شخصیتی کانون کنترل و قدرت طلبی کارکنان و تعارض سازمانی (بین فردی) وجود دارد و همچنین بین ویژگیهای شخصیتی عزت نفس و سازگاری با موقعیت کارکنان و تعارض سازمانی (بین فردی) ارتباط منفی معنیداری وجود دارد.
وطن خواه و همکاران (1387)، پژوهشی با عنوان « تعیین همبستگی هوشهیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران بیمارستانهای آموزشی قزوین » انجام دادند. دادهها با استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ و پرسشنامه راهبرد مدیریت تعارض رابینز و پرسشنامه ویژگیهای دموگرافیکی جمعآوری شد. یافتهها نشان داد که از میان راهبردهای مورد مطالعه، راهبرد راه حل گرایی راهبرد غالب مدیران مورد مطالعه است. هم چنین یافتهها نشان داد بین میزان هوش هیجانی مدیران مورد مطالعه با راهبرد عدم مقابله در مدیریت تعارض همبستگی معنیدار معکوس وجود دارد. بین میزان هوش هیجانی مدیران با دو راهبرد راهحل گرایی و کنترل همبستگی از لحاظ آماری مشاهده نشد.
کلانتری (1386)، تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت تعارض با ویژگیهای شخصیتی مدیران دانشگاههای شهر یزد» انجام داد. ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته سبکهای مدیریت تعارض و پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی آیزنک بود. یافتهها نشان داد که ویژگی شخصیتی برونگرایی و روان رنجورخویی با سبک مدیریت تعارض به شیوه اجبار و اعمال قدرت رابطه دارد و در سایر موارد ویژگیهای شخصیتی با سبکهای مدیریت تعارض رابطهای ندارد. بین ویژگیهای شخصیتی بر اساس سابقه مدیریت و مدرک تحصیلی در زمینه ویژگی شخصیتی برونگرایی تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. بین سایر متغیرها و ویژگیهای شخصیتی تفاوت معنیداری مشاهده نشد. بین سبکهای مدیریت تعارض به شیوه مصالحه، سازش، اجتناب و احتراز بر اساس جنسیت تفاوت معنیداری مشاهده شد و در سبک همکاری و تشریک مساعی بر اساس سابقه مدیریتی نیز چنین بود و تفاوت معنیداری را در سبک مدیریت تعارض به شیوه مصالحه و سازش بر اساس مدرک تحصیلی نشان می‌دهد. بین سایر متغیرها و سبکهای مدیریت تعارض تفاوت معنیداری مشاهده نشد.
جهرمی و امیر حسینی (1386)، تحقیقی با عنوان «رابطه ویژگیهای شخصیتی و دموگرافیکی مدیران ورزشی با مهارتهای شغلی آنان » انجام دادند. بدین منظور از پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی آیزنک برای تعیین ویژگی شخصیتی برونگرایی و درونگرایی مدیران و پرسشنامه محقق ساخته برای تعیین مهارتهای سه گانه مدیریتی استفاده کردند. نتایج این تحقیق نشان داد ویژگی شخصیتی درونگرایی مدیران با مهارتهای ادراکی و فنی ارتباط معنیدار دارد. هم چنین بین ویژگی شخصیتی برونگرایی مدیران با مهارتهای انسانی ارتباط

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان دربارهقرن نوزدهم

پاسخی بگذارید