پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه ارشد رایگان روانشناسی : برنامه های تلویزیونی

دانلود پایان نامه

به اهمیت عوامل خارج از کنترل فرد بر رفتارهایش اشاره دارد. اهمیت این عوامل بر اساس باورهای فردی نسبت به تمایلات خود و عوامل موثر خارجی شکل میگیرد. با توجه به سه سازه این نظریه مشاهده میشود که مفهوم مرکزی در این نظریه باورها می باشد. زیرا هسته ی اصلی هر سه مفهوم فوق مفهوم باور است. رفتار خوردن مانند بسیاری از رفتارهای بهداشتی تحت تاثیر عواملی شکل میگیرد که خارج از کنترل فرد است. خودتاثیری، یکی از مفاهیم باندورا در نظریه رفتار برنامه ریزی شده است. این مفهوم به توانایی ادراک شده فرد برای انجام یک رفتار خاص اشاره دارد.خود تاثیری در مطالعات بهداشتی به عنوان متغیری مستقل که در تعیین رفتار خوردن نقش مهمی به عهده دارد در نظر گرفته شده است. البته بعضی از محققان به این نتیجه رسیدهاند که بایستی بین عامل خود تاثیری و کنترل رفتاری ادراک شده جدایی و تمایز قایل شد. به عنوان مثال تحقیقات کونرو آرمیتاژنشان داده است که با ورود عامل خودتاثیری به مدل رفتار برنامه ریزیشده این عامل اهمیتی بسیار بیشتر از سایر عوامل در تبیین رفتار خوردن پیدا میکند. سازهی ارزشهای انتظاری در زمینه رفتار خوردن به این واقعیت اشاره دارد که ازفرد چه انتظاریمیرود که پیامدهایی از مصرف غذا یا ماده ی غذایی خاص را مدنظر داشته باشد؟ مثلا خوشمزه بودن ،لذت بخش بودن، احساس خوب به فرد دادن، گران بودن یا سالم و مفید بودن. باورهایی است که درمورد برخی غذاها وجود دارد با خوردن آن غذا به این نتیجه خاص(مثلا:لذت یافتن و…) دست پیدا کند. به عبارت دیگر این دسته از باورها،نگرش و رفتار مصرف فرد را متاثر میکند.

بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده، باورهای افراد در خصوص مطلوبیت یک ماده ی غذایی خاص و باورشان در خصوص میزان کنترل عوامل خارجی در انتخاب و مصرف یک مادهی غذایی خاص از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس به نظر میرسد بالا بردن دانش و آگاهی افراد درمورد مفید و غیرمفیدبودن یک مادهی غذایی یا یک سبک تغذیه خاص به تنهایی نمیتواند الگوی تغذیه موجود در جامعه را بهبود ببخشد و در این مسیر حتما باید باورهای افراد را هم مورد توجه قرار داد. لذا به نظر میرسد علی رغم تلاش متخصصان و رسانه های مختلف برای آگاهی دادن از مضرات مصرف فست فودها همچنان مصرف آن در جامعهرو به افزایش است. به نظر میرسد برخی باورها خانواده ها را به مصرف فست فود سوق می دهد.
احساس راحتی کردن،خوش طعم بودن،عدم صرف زمان برای تهیه مقدمات آن، صرفه جویی در وقت، احساس سیری و رضایت سریع،تنوع بسیار زیاد، ارزانی نسبی قیمت،پذیرش بالا از سوی کودکان،اتمسفر و جو اجتماعی محل مصرف غذا،پذیرش این غذاها توسط دوستان و اعضای خانواده.
1-عواملی نظیر راحتی کردن،خوش طعم بودن،احساس سیری و رضایت از فست فودها به بعد نگرشی مربوط میشود و نشان دهندهی برداشت فرد نسبت به مطلوبیت طعم و عملکرد این غذاها در مقایسه با سایر غذاها می باشد.
2- عدم صرف زمان برای تهیه ی مقدمات آن،صرفه جویی در وقت، تنوع بسیار زیاد، ارزانی نسبی قیمت و اتمسفر و جو اجتماعی محل صرف غذا از جمله عواملی هستند که نشان دهندهی کنترل رفتاری ادراک شده است. این عوامل نشان میدهند که عوامل محیطی خارج از کنترل فرد مثل قیمت یا تنوع غذایی موردنظر تا چه حد میتواند مصرف این کالای خاص در مقایسه با کالاهای مشابه را بهتر و سهلتر نمایش دهد.
3- پذیرش این نوع غذاها از سوی اعضای خانواده خصوصا کودکان و دوستان نشان دهندهی بعد ارزشهای ذهنی است. گروههایی نظیر خانواده و دوستان میتوانند به گونه ای خود را تحت تاثیر قرار دهند تا فرد الگوی مصرف غذاییِ خود را مطابق با فشارهای ارزشی و هنجاری دیگران مهم یا اعضای گروه خانواده و دوستان تغییر دهند(گروسی،1389: 6-5).
2-2-9-نظریه ی جورج ریتزر:
ریتزر در قالب مک دونالیزه شده و متأثر از وبر تحلیلی از نوگرایی و عقلانیت صوری، مثالی از غذاهای فست فود ارائه داده و معتقد است که در قضیه مک دونالیزهشدن، تنها بر عقلانیت صوری و این واقعیت تأکید میشود که رستورانهای ارائه غذای سریع، انگاره معاصری از عقلانیت صوری نشان میدهند و می توان چنین استدلال کرد که الگوی نظام عقلانیت صوری در روزگار وبر، دیوانسالاری بود. حالآنکه امروزه رستورانهای غذای سریع انگاره حتی بهتری از این عقلانیت را باز مینمایند. دیوانسالاری هنوز در کار است، اما این نوع رستورانها این گونه عقلانیت را بهتر نشان میدهند، این واقعیت بر این قضیه دلالت میکند که امروزه نه تنها عقلانیتصوری در کار است، بلکه جهان نوین که این نوع عقلانیت عنصر اصلیآن است نیز هنوز وجود دارد. عقلانیت صوری چهار بعد دارد که عبارتاند از کارایی، پیش بینی پذیری، تأکید برکمیت به جای کیفیت و جایگزینی تکنولوژیهای غیرانسانی به جای تکنولوژیهای انسانی. همین نوع عقلانیت است که نامعقولی عقلانیت را به ارمغان میآورد. کارایی به معنای جستجوی بهترین وسایل دستیابی به هدفها است. در رستورانغذای سریع، ارائه غذا از پنجرهی اتومبیل، مثال خوب تشدید کارایی در دستیابی به غذا میباشد.پیش بینی پذیری به معنای جهان بدون غیر مترقبههاست؛ رستوران بیگ مک در لوس آنجلس تفاوتی با همین رستوران در نیویورک ندارد. به همین سان، آن چیزی که ما فردا یا سال دیگر مصرف خواهیم کرد، درست مانند همان چیزی خواهد بود که امروز مصرف میکنیم. نظامهای عقلانی گرایش به تأکید برکمیت و معمولاً کمیتهای بزرگ دارند تا کیفیت. رستوران بیگ مک نمونه خوبی از این تأکید بر کمیت به جای کیفیت را نشان میدهد. رستورانهای غذای سریع به جای استفاده از ظرفیتهای انسانی سرآشپزها، از تکنولوژیهای غیرانسانی و آشپزهای غیر ماهر استفاده میکنند. اگر عقلانیت صوری را با نوگرایی معادل بدانیم، پس توفیق و گسترش رستورانهای غذای سریع و نیز درجهی الگو قرارگرفتن آن از سوی بیشتر بخشهای دیگر جامعه، دلالت بر این دارد که ما هنوز در یک جامعه نوین به سر میبریم. در تحکیم این استدلال، باید گفت که رستوران غذای سریع به شیوه های گوناگون خصلت فردی داردزیرا از اصول و تکنولوژیهای خط تولید بسیار استفاده میکند. به همین سان، این نوع رستوران مبتنی بر اصول صنعتی هستند، که خود با این نظر تعارض دارند که ما وارد یک جامعهی ما بعد نوین شده ایم. هر چند که ممکن است دگرگونیهای دیگری در اقتصاد رخ داده باشند که اندیشهی جامعه ما بعد صنعتی را تأکید میکنند، اما رستوران غذای سریع و بسیاری از عناصر دیگر اقتصادی که با الگوی این نوع رستوران ها کار میکنند، چنین اندیشهای را مورد تأکید قرار نمی دهند(ریتزر؛735:1388-740).
2-2-10-اثرپذیری از رسانه ها(تبلیغات تلویزیونی):
عصر کنونی را عصر انقلاب اطلاعات و ارتباطات نامیدهاند. عصری که در واقع میتوان گفت وسایل ارتباط جمعی پیچیده ترین ابزار القای اندیشه ها هستند. در عصر کنونی رسانه ها مانند دریچه ای به جهان خارج در دیدگاه ها،نگرشها و رفتارهای افراد جامعه موثرند. به طوری که تصور بسیاری از ما از جهان خارج و خودمان به واسطهی رسانه ها شکل گرفته است(فروزان و امینی،196:1392).
تلویزیون جامع ترین و جذاب ترین وسیلهی ارتباط جمعی است که نه تنها امکان حضور و پخش آن در همه جا بلکه ماهیت آن نیز اهمیت دارد. قابلیتهای فن آورانهی تلویزیون چنان است که میتواند در مقایسه با سایر رسانه ها مطالبی نزدیکتر به زندگی واقعی ارائه کند. در واقع در نتیجهی همین توان فوق العادهی تلویزیون در به نمایش گذاردن محتوای زندگی گونه است که بیش از سایر رسانه ها نیز مورد استفاده قرار میگیرد(همان:197).امروزه تلویزیون در اکثر نقاط جهان تبدیل به قسمتی از الگوی رفتاری خانواده ها شده و افراد خانواده بخشی از معیارهای صحبت و رفتار فردی و اجتماعی خود را از خلال برنامه های ارائه شده تلویزیونی به دست می آورند. مدت استفاده از گیرنده های تلویزیونی در منازل از 4 ساعت و 30 دقیقه در شبانه روز در سال 1950 به بیش از 7 ساعت در سالهای اخیر شده است. بر اساس آمار بیش از 96.2 درصدمردم ایران در منزل تلویزیون دارند و به طور میانگین روزانه 7.5 ساعت تلویزیون روشن است.
ورود تلویزیون به درون خانواده ها بعد تازهای به خانواده ها بخشیده است. دیگر خانواده ها نه تنها محلی برای استراحت، صرف غذا و … نیست بلکه سازمانی است که میتوان در آن آموخت، جهان را تماشا کرد و خواستههای فرهنگی خود را ارضا نمود. لذا تلویزیون را میتوان از عوامل مهم و اثر گذار بر شیوهی تفکر و کیفیت زندگی افراد شناخت.
از آنجا که تلویزیون پدیدهای خنثی و صرفا کاتالیزور نیست خود عنصر نو پدید میآورد و بر تمامی ارکان جامعه تاثیر میگذارد. این وسیله میتواند تاثیری متقابل بر جامعه داشته و در پیداش عادات تازه،تغییر رفتار و خلقو خوی انسانها نقش مهمی ایفا کند(قلی زاده و همکاران،22:1386).
2-2-10-1-نظریه ی کاشت:
در میان نظراتی که به آثار دراز مدت رسانه ها پرداخته اند حق تقدم با نظریهی کاشت است. نظریه ی کاشت در جریان تحقیق دربارهی شاخصهای فرهنگی و تحلیل محتواهای تلویزیون توسط جورج گربنرو تعداد دیگری از پژوهشگران مدرسه ارتباطات دانشگاه پنسیلوانیا در سال 1969 تولد یافت. در آن زمان سوال این بود که آیا تلویزیون بر عقاید بینندگان دربارهی ماهیت و کیفیت دنیا اثر میگذارد و این تاثیر چگونه است؟ این نظریه یکی از اشکال اثر رسانه ها در سطح شناختی بوده و مربوط به این موضوع است که قرار گرفتن در معرض رسانه ها تا چه حد میتواند به باورها و تلقی عموم از واقعیت خارجی شکل دهد؟ نظریهی کاشت یا اشاعه برای ارائهی الگویی از تحلیل،تبیین شده است تا نشان دهندهی تاثیر بلند مدت رسانههایی باشد که اساسا در سطح برداشت اجتماعی عمل میکنند. این نظریه معتقد است که تلویزیون در بلند مدت موجب تاثیر بر جهان بینی و نظام ارزشی بینندگان پرمصرف خود میشود و به آنها نگرش تلویزیونی واحد درمورد واقعیات میبخشد(روشندل اربطانی و امیری،94:1389).گربنر معتقد است که باید به فهم جنبه های متمایز تاثیرات تلویزیون نائل شد. این جنبه ها شامل قرار گرفتن گسترده،طولانی مدت و مشترک عامههای وسیع و ناهمگنی است که در معرض تولید و توزیع تودهای پیامهای رسانه قرار دارند. فرض اصلی این تئوری این است که بین ساعات تماشای تلویزیون و واقعیت پنداری در برنامه های تلویزیونی ارتباط مستقیم وجود دارد. یعنی بینندگانی که ساعات زیادی به تماشای تلویزیون می نشینند اطلاعات و ایده ها را طبقه بندی کرده و تاثیراین درمعرض رسانه بودن چیزی را تولید میکنند که پرورش(کاشت) نامیده میشود(مهدیزاده،191:1384).گربنر بینندگان تلویزیون را بر حسب تعداد ساعتهای تماشای تلویزیون به دو گروه بینندگان پرمصرف که بیش از 4 ساعت تلویزیون می بینند و بینندگان کم مصرف که کمتر از 2 ساعت تلویزیون تماشا میکنندتقسیم بندی کرد(باهنر و جعفری،139:1389). گربنر معتقد است که تماشاگران پرمصرف تلویزیون درباره ی واقعیات زندگی با بینندگان کم مصرف اختلاف نظر دارند. بر اساس این نظریه تلویزیون در دراز مدت بر جهان بینی و نظام ارزشی بینندگان پرمصرف خود تاثیر میگذارد و به آنها نگرش تلویزیونی واحدی درمورد واقعیات می دهد. در واقع گربنر با تفاوت قائل شدن بین مخاطب عادی و پرمصرف تلویزیون عملا دیگر منابع اطلاعات،افکار و آگاهی ها را به انحصار درمیآورد و یک کاسه میکند. اثر این مواجهه با پیامهای مشابه تولید چیزی است که وی آن را کاشت یا آموزش جهان بینی رایج،نقشهایرایج و ارزشهای رایج مینامد(ساروخانی و مهدیزاده،207:1392).
نظریه پردازان کاشت استدلال میکنند که تلویزیون اثرات دراز مدت دارد. اثرات تدریجی و غیر مستقیم اما متراکم و بااهمیت و تماشای زیاد تلویزیون به عنوان کاشت نگرشهایی دیده میشود که بیشتر با جهانی که برنامه های تلویزیونی را به تصویر میکشند همانند است تا جهان واقعی. تحلیل کاشت بر همگن سازی گسترده و فراگیر تلویزیون تاکید میکند. گربنر در این باره میگوید فرهنگ فرآیند نمادینی است که الگوهای مفهومی پایدار برای جامعه پذیری افراد کشت میکند و سهم مستقل تلویزیون برای چنین الگوهایی بیشتر در جهت همگن سازی در درون گروه های اجتماعی متنوع و متفاوت و فرسودن دیگر تمایزهای اجتماعی سنتی است(عقیلی و همکاران،42:1390). نظریهی کاشت به بررسی این نکته میپردازد که تماس فزاینده با تلویزیون بر مفهوم سازی مخاطبان از واقعیت اجتماعی تاثیر میگذارد و این عمل به گونهای اتفاق می افتد که متناوبترین،متداولترین و پایدارترین الگوهای تصویری و ایدئولوژی را که تلویزیون ارائه میکند بازتاب میدهد. بزرگ شدن و زیست در چنین محیط نمادینی که تلویزیون بیشترین روایتها را از آن در بیشتر اوقات برای بیشترین مخاطبان تعریف میکند منجر به شکلگیری تصویر ذهنی غیرواقعیای از جهان میشود(باهنر و جعفری،140:1389).
گربنر در واکنش به انتقادات پل هیرش این نظریه را مورد تجدید قرار داد و عناصری به بدان افزود. در تجدیدنظری که گربنر در این نظریه داد وی دو مفهوم متداول سازی و تشدید را به این نظریه افزود با این مفاهیم این واقعیتها در نظر گرفته میشود که تماشای بیش از حد تلویزیون نتایج متفاوتی برای گروه های مختلف اجتماعی دارد. متداول سازی هنگامی روی میدهد که تماشای بیش از حد تلویزیون منجر به تشدید تقارن دیدگاه ها در گروه ها میشود و هنگامی رخ می دهد که اثر کاشت در گروه خاصی از جمعیت بیشتر شود. با افزودن این دو مفهوم، نظریهی کاشت دیگر مدعی این نیست تلویزیون بر بعضی از گروه های فرعی اثر قوی گذاشته و بر بعضی دیگر تاثیری نخواهد داشت. بر اساس این تجدیدنظر صرف پر مصرف بودن مخاطب موجب تاثیر فراوان تلویزیون بر مخاطب و تغییر باورهای او نخواهد داشت بلکه متغیرهای محیطی نیز در اثرگذاری نقش ایفا میکند. به زعم گربنر و همکاران وی تلویزیون منبع معناداری از ارزشهای عمومی، ایدئولوژیها و هنجارهای اجتماعی است(روشندل اربطانی و امیری،95:1389).
2-2-11-اشتغال زنان و تعارض کار با خانواده:

 

مطلب مشابه :  سبک های مقابله

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در جوامع سنتی و تا پیش از وقوع فرآیند صنعت گسترش و نوسازی سیاسی،اجتماعی و اقتصادی در این جوامع ساختار روابط بین نهادهای اجتماعی اساسا بر پایهی سنتها،تجارب،ممارستها و باورهایی تعیین میشد که از نسلی به نسل بعد منتقل شده است و جز مشترک آن جامعه به حساب می آید.بر این اساس تقسیم کار بین زنان و مردان نیز بر پایه ی سنت و جنسیت صورت میپذیرد. از این رو از مردان انتظار می رود با اشتغال به کار در خارج از خانه اسباب معاش خانوادهی خود را فراهم آورند. در عوض زنان نیز وظیفه دارند با ماندن در خانه به مراقبت از کودکان و ادارهی امور منزل ،پختوپز و تمهید شرایطی امن و راحت برای شوهر و سایر اعضای خانواده بپردازند(رستگار خالد،33:1385 ).با این همه چنین الگویی از تقسیم نقش مانع از آن نمیشود که از نیروی کار

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق انزوای اجتماعی

پاسخی بگذارید