پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه ارشد رایگان روانشناسی : حمایت اجتماعی-فروش و دانلود فایل

دانلود پایان نامه

در فضای اجتماعی بالاتری قرار می گیرد و این خود رفتار و سبک زندگی افراد را تحت تاثیر قرار میدهد. به نظر بوردیو انتخاب تحت تاثیر سرمایه ی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افراد قرار میگیرد. از نظر بوردیو ساخت طبقاتی افراد و تمایز اجتماعی آنها از نحوه ی ترکیب سرمایه های آن ناشی میشود بطوری که منش و عملکرد افراد تحت تاثیر انتخاب و انتخاب هم تحت تاثیر سرمایه ی آنها می باشد و نوع انتخاب باعث تمایز افراد از هم میشود.از بین انواع سرمایه ی بوردیو چنین استنباط می شود که سرمایهی اقتصادی که شاخص آن درآمد و دارایی افراد میباشد نقش کلیدی در انتخابهای غذایی افراد می تواند داشته باشد. سرمایهی فرهنگی نیز با شاخص مدرک تحصیلی و انواع مهارتها به نظر میرسد میتواند تاثیر به سزایی بر روی انتخابهای غذایی افراد داشته باشد. همچنین طبق تئوری بوردیو سرمایهی اجتماعی فرد نیز بر الگوهای غذایی او تاثیر بسزایی می گذارد.که بدن تربیت متغیرهای سرمایه اقتصادی و فرهنگی از تئوری بوردیو استخراج و آزمون گذاشته شده است. البته بوردیو نقش حمایت اجتماعی به عنوان یک بعد از سرمایه اجتماعی را در انتخاب الگوهای غذایی و سبک زندگی پافشاری میکند.
دیماتو نیز حمایت اجتماعی را عبارت از کمک یا حمایت از جانب افرادی نظیر دوستان،خانواده،همسایه ها،همکاران و غیره میداند که به صورت کمکهای مادی و یا شامل یادآوریهای مبنی بر این که شخص یک موجود باارزش و محترم است میباشد.
گیدنز هم بر این اعتقاد است که بدن فقط وسیلهای برای کنش و واکنش نیست بلکه بدن آدمی دستگاهی طبیعی است که صاحبش به دقت باید از آن مراقبت کند. یکی از اشکال نگهداری و مراقبت ، رژیم های غذایی است . اینکه رژیم غذایی بزرگسالان تا چه حد استاندارد شده به ماهیت هر فرهنگ معین بستگی دارد. رژیم ها برای منضبط ساختن خویشتن است و فقط به تنظیم آداب و رسوم محدود نمیشوند، آنها عادتهای شخصیاند که به اقتضای مقررات اجتماعی شکل گرفتهاند ولی تمایلات شخصی و آمادگیهای ذاتی نیز در این شکلگیری بیتاثیر نبوده است. آداب و رسوم غذا خوردن در نفس خود نمایشگاهی از عادتهای آیینی است ولی در شکل و شمایل بدنی نیز تاثیر میگذارند. رژیمهای مخصوص بدن سازی که مستقیما بر اساس الگوهای ملهم از هراسناکی جسم معین میگردند، مهم ترین وسایلی هستند که به کمک آنها بازتابهای زندگی اجتماعی مدرن بر کانون و آفرینش بدن متمرکز شده اند(کسل،146:1383) .
بیکر معتقد است علاوه بر زمان و سرمایه مشارکت زنان در بازار کار در انتخاب غذاهای خانگی و آماده تاثیر گذار است. هاوس و بیوتل نیز معتقدند که وجود فشارهای هم زمان از سوی دو نقش کاری- خانوادگی وقوع تعارض کار- خانواده را تشدید میکند. چون بروز تعارض کار-خانواده غالبا نتیجه ی حضور فشار متضاد از سوی قلمروهای کاری وخانوادگی است لذا می بایست اثرات فشارهای کاری وخانوادگی بر تعارض کار-خانواده به طور مشترک بررسی میشوند. اگر به موازات وجود و افزایش فشار ناشی ازانتظارات نقش ،فرد احساس تعهد بیشتری نسبت به فعالیتهای خانوادگی مینماید و فشارهای متضاد و تعارض کار- خانواده به طور برابر شدت می یابد(رستگارخالد،107:1385). ممکن است انتظارات یک نقش دیگر را اجرا نکنند در این تحقیق با توجه به تئوری فوق متغیر تعارض کار-خانواده استخراج شده و فرض بر این شده است که زنان شاغل بدین خاطر از الگوهای غذایی ناسالم تری برخوردار هستند.
جورج گربنر میگوید تلویزیون تاثیرات درازمدت دارد، اثرات تدریجی و غیرمستقیم اما متراکم و بااهمیت و تماشای زیاد تلویزیون به عنوان کاشت نگرشهایی دیده میشود که بیشتر با جهانی که برنامه های تلویزیونی را به تصویر میکشند همانند است تا جهان واقعیت. تحلیل کاشت بر همگن سازی گسترده و فراگیر تلویزیون تاکید میکنند. گربنر در این باره میگوید فرهنگ فرآیند نمادینی است که الگوهای مفهومی پایدار برای جامعه پذیری افراد کشت میکنند و سهم مستقل تلویزیون برای چنین الگوهایی بیشتر در جهت همگن سازی در درون گروه های اجتماعی متنوع و متفاوت و فرسودن دیگر تمایزهای اجتماعی سنتی است (عقیلی و همکاران،42:1390). با توجه به نظریه، نقش تبلیغات تلویزیونی در الگوهای غذایی خانواده ها مدنظر قرار گرفته است.
کاکرهام حتی معتقد است که تفاوتهای سنی روش های سالم زیستن را تحت تاثیر قرار میدهد که هر چه افراد مسنتر میشوند توجه آنها به سلامتی زیادتر میشود و درمورد تغذیه، استراحت و آرامش خود دقت بیشتری میکنند. بر این اساس متغیر سن از این تئوری بدست میآید.
2-2-14-جدول متغیرهای تحقیق:
نظریه پرداز
نظریه

متغیر
فرضیه
کاکرهام
طبقات بالا و متوسط به بالا به تازه های سلامتی دسترسی دارند و موفق به دست یافتن برنامههای تازهی سلامتی هستند.
طبقهی اجتماعی
بین طبقهی اجتماعی و الگوهای غذایی رابطه وجود دارد.
پییر بوردیو
کاربرد ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی موجب تفاوت در نحوه زندگی و بروز سلیقههای گوناگون گردیده است و تبع آن تفاوت در کسب موقعیتهای برتر اجتماعی و استفاده از امکانات را موجب میشود.
سرمایهی فرهنگی
بین سرمایهی فرهنگیو الگوهای غذایی رابطه وجود دارد.
پییر بوردیو
سرمایه اجتماعی بر روی انتخاب غذایی تاثیر میگذارد حمایت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سرمایهی اجتماعی نیز میتواند بر روی عادتهای غذایی تاثیر گذار باشد.
حمایت اجتماعی
بین حمایت اجتماعی و الگوهای غذایی رابطه وجود دارد.
پییر بوردیو
سرمایه اقتصادی که شاخص آن،درآمد و دارایی افراد میباشد نقش کلیدی در دانش غذایی افراد میتواند داشته باشد.
سرمایه اقتصادی
بین سرمایه اقتصادی و الگوی غذایی رابطه وجود دارد.
بیکر-هاوس و بیوتل
طبق نظر بیکر اشتغال زنان بر رویالگوی غذایی موثر است. هاوس و بیوتل نیز بر این باورند وجود فشارهای هم زمان از سوی دو نقش کاری-خانوادگی وقوع تعارض کار-خانواده را تشدید میکند.
تعارضکار-خانواده
بین تعارض کار- خانواده و الگوهای غذایی رابطه وجود دارد.
جورج گربنر
فرهنگ فرآیند نمادینی است که الگوهای مفهومی پایدار برای جامعه پذیری افراد کشت میکنند و سهم مستقل تلویزیون برای چنین الگوهایی بیشتر در جهت همگن سازی در درون گروه های اجتماعی متنوع ومتفاوت و فرسودن دیگر تمایزهای اجتماعی سنتی است.
تبلیغات تلویزیونی
بین تبلیغات تلویزیون و الگوهای غذایی رابطه وجود دارد.
بیکر
ابعاد خانواده یا خانواده تک نفره و چندنفره در انتخاب غذاهای خانگی و آماده تاثیر گذار است.
ابعاد خانواده
بین ابعاد خانواده و الگوهای غذایی رابطه وجود دارد.
2-2-15-مدل تحلیلی تحقیق:
سرمایهی فرهنگی

سرمایهی اقتصادی

الگوهایغذایی

حمایت اجتماعی

اثرپذیری ازتبلیغات تلویزیونی تلویزیونی

طبقه ی اجتماعی

متغیرهای زمینه ای

تعارض زمانی
تعارض کار
-خانواده
تعارض رفتاری
تعارض فشاری
اشتغال زنان

2-2-16-فرضیه ها:
1-به نظر میرسد بین سرمایه ی فرهنگی زنان و الگوهای غذایی خانواده رابطه ی معناداری وجود دارد.
2-به نظر میرسد بین سرمایه ی اقتصادی خانواده و الگوهای غذایی خانواده رابطه ی معناداری وجود دارد.
3-به نظر میرسد بین میزان اثرپذیری زنان از تبلیغات تلویزیونی و الگوهای غذایی خانواده رابطه ی معناداری وجود دارد.
4-به نظر میرسد بین حمایت اجتماعی(ابزاری) زنان شاغلو الگوهای غذایی خانواده رابطه ی معناداری وجود دارد.
5-به نظر میرسد بین تعارض کار-خانواده زنان شاغل و الگوهای غذایی خانواده رابطه ی معناداری وجود دارد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره پیشرفت تحصیلی-فروش و دانلود فایل

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6-به نظر میرسد بین تعارض زمانی زنان شاغل و الگوهای غذایی خانواده رابطه ی معناداری وجود دارد.
7-به نظر میرسد بین تعارض فشاری زنان شاغل و الگوهای غذایی خانواده رابطه معناداری وجود دارد
8-به نظر میرسد بین تعارض رفتاری زنان شاغل و الگوهای غذایی خانواده رابطه ی معناداری وجود دارد.
9-به نظر میرسد بین طبقه ی اجتماعی خانواده و الگوهای غذایی خانواده رابطه ی معناداری وجود دارد.
10-به نظر میرسد بین سن زنان و الگوهای غذایی رابطه ی معناداری وجود دارد.
11-به نظر میرسد بین ابعاد خانواده و الگوهای غذایی خانواده رابطه ی معناداری وجود دارد.
12-به نظر میرسد بین نوع شغل زنان و الگوهای غذایی خانواده رابطه ی معناداری وجود دارد.
13-به نظر میرسد بین سطح تحصیلات زنان و الگوهای غذایی خانواده رابطه ی معناداری وجود دارد.
14-به نظر میرسد بین میزان درآمد خانواده زنان خانهدار و الگوهای غذایی خانواده رابطه ی معناداری وجود دارد.
15- به نظر میرسد بین درآمد زنان شاغل و الگوی غذایی رابطه وجود دارد.

16-به نظر میرسد بین درآمد مرد(همسران زنان شاغل) و الگوی غذایی رابطه وجود دارد.
فصل سوم
روش تحقیق

3-1-مقدمه
در فصل پیشین به بررسی نظریهها و متغیرهای مرتبط با الگوهای غذایی پرداخته و کارهای انجام شده در این زمینه به طور خلاصه آورده شد و در نهایت مدل و فرضیاتی از آنها اخذ گردید. در این فصل نیاز است برای سنجش ، فرضیه ها را از حالت انتزاعی به صورت عینی در آورده و برای سنجش آنها از روش خاصی استفاده شود. در حقیقت یکی از بخشهای مهم هر پژوهش علمی روش شناختی است. محقق با بیان ابزار و وسیله اندازهگیری تحقیق خود، نیز توضیح تکنیکهای مورد استفاده و سایر زیرمجموعه های این بخش صرف نظر از نوع و جهتگیری یافتهها امکانی را فراهم می سازد تا دیگران فعالیت علمی او را بر اساس معیارهای علمی داوری کنند.در این فصل روش تحقیق و ابزار،روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه و سنجش اعتبار و روایی مورد توجه واقع شده است.
3-2-پارادایم تحقیق
در هر پژوهش محقق باید در نظر داشته باشد که هر سوال،موضوع یا تحقیقی که درصدد بررسی آن است باید از نظر مواضع سه گانه پارادایمی(هستی شناختی،معرفت شناختی و روش شناختی دارای انسجام و همگرایی باشد در غیر این صورت تحقیق یا سوال اساسی آن با اختلال پارادایمی روبه رو شده و معرفت به دست آمده مخدوش و غیرعلمی خواهد بود. همان طور که میدانیم سه پارادایم عمده در علوم اجتماعی وجود دارد که عبارتند از: اثبات گرایی،تفسیری،برساخت گرایی و انتقادی(محمدپور،30:1389). که این پارادایم ها به هویت یابی علم و مسیر علم یا همان روش شناختی علمی پرداخته اند(ایمان،4:1384). با توجه به این که پژوهش حاضر در پارادایم اثبات گرایی قرار میگیرد در ابتدا بهتر است به طور خلاصه به مواضع سه گانه این پارادایم اشاره شود.
هستی شناسی: از این منظر این پارادایم مبتنی بر واقع گرایی است. به عبارتی بر این فرض استوار است که یکسری واقعیتهای قابل کشف و بررسی وجود دارند. این پارادایم که گاه جمع گرایی روش شناختی نیز خوانده میشود معتقد است که کنشهای انسانی تحت تاثیر طیفی از عوامل و عللی هستند که با بررسی آنها می توان درموردشان شناخت حاصل کرد.
از نظر معرفتشناختیپارادایم اثباتی دوگرا و عینی گرا است یعنی فرض می شود که محقق و سوژههای مورد تحقیق دارای موجودیتهایمنفصل و جدا از یکدیگرند.
از نظر روش شناختی این پارادایم را در اصطلاح آزمایش-دستکاری کننده میخوانند.به این صورت که سوالها و فرضیه ها به شکل گزاره هایخبری یا عبارتهای شرطی مطرح شده و برای تایید تحت آزمون تجربی قرار میگیرند. در این پارادایم می توان از دونوع استدلال استقرایی و استدلال قیاسی استفاده نمود. با این حال طرح عمومی تحقیق در این رویکرد بر اصل نظریه آزمایی تکیه دارد که در آن چارچوب نظری از پیش تعیین شده در برابر واقعیت مرتبط مورد آزمون قرار میگیرد.(محمدپور، 1389: 39-31).
3-3- روش تحقیق:
با توجه به مطالب فوق میتوان گفت که روش های عمده تحقیق در پارادایم اثباتی شامل:کمّی-پیمایشی آزمایشی و تحلیلهای آماری هستند. پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد کمّی است و روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایش می باشد.
پیمایش عبارت است از جمع آوری اطلاعات دربارهی افرد، گروه ها و اجتماعات از طریق مصاحبهی حضوری و غیر حضوری برای اخذ داده ها بطور مستقیم و تعبیر و تفسیر نتایج حاصله به روش آماری. در روش پیمایش ممکن است برای تعمیم یافتهها به کل جمعیت آماری از نمونهی آماری، اطلاعات جمع آوری شود (طالقانی،118:1380)
3-4- ابزار جمع آوری:
ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق پیمایش چند نوع میباشد:1-پرسش نامه 2- مصاحبه 3- مصاحبه عمیق 4- مشاهده 5- تحلیل محتوا(دواس،16:1382). در این تحقیق جهت گردآوری داده های مورد نیاز از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است، که یکی از روش های متداول جمع آوری اطلاعات در پیمایش است.
ابزار جمع آوری تحقیق حاضر مبتنی بر پرسشنامه می باشد. پرسشنامه نوعی مصاحبه است که در آن لزوما مصاحبه کننده وجود ندارد و محقق اطلاعات مورد نیاز را با نظم و ترتیب خاصی در ورقهای نوشته و آن را در اختیار فرد مورد نظر قرار می دهد (طالب،164:1369). در جهت تدوین و اجرای هر چه بهتر پرسشنامه در مطالعات جامعه شناختی و علوم اجتماعی ابتدا مراحلی طی میشود. یکی از مهمترین مراحل در این قسمت تعریف نظری متغیرها از جمله متغیر وابسته ومتغیرهای مستقل و سپس عملیاتی کردن ومشخص نمودن سطح سنجش این متغیرهاست که در ادامه به این مباحث پرداخته میشود.همچنین به دلیل اهمیت انتخاب نمونهی مناسب و سپس سنجش اعتبار و پایایی ابزار پژوهش در مرحلهی جمع آوری داده ها (رجوع به واقعیت) این مباحث نیز در ادامه مورد توجه واقع می شود.مفاهیم و متغیرهای مورد بررسی موضوع سنجش این مطالعه محسوب میشوند. بر این مبنا یک سری متغیر مورد مطالعه واقع شده اند.این متغیرها در سه قالب مختلف قرار میگیرند: متغیر وابسته، متغیر مستقل و متغیر های زمینه ای. منظور از متغیر وابسته متغیری است که هدف غایی این مطالعه شناخت حدود، تغییرات و عوامل و موانع آن در میان جامعهی آماری است. از این لحاظ متغیر الگوهای غذایی متغیر وابسته محسوب میشود. متغیرهای مستقل به آن دسته از متغیرهایی اطلاق میشود که شناسایی و مطالعهی متغیر وابسته مستلزم شناخت سطوح و حدود آنها و بررسی میزان تاثیرشان بر متغیر وابسته است. همچنین متغیر هایی نظیر سن، سطح تحصیلات، میزان درآمد و … که ویژگیهای مشخصی هستند و سطوح متغیرهای وابسته و مستقل را به صورت دقیق تر شناسایی می کنند، متغیر زمینه ای خوانده می-شود. در این پژوهش از پرسشنامه ای با سوالات بسته و 4 سوال بازجهت گردآوری داده ها استفاده شده است.
سوالات بسته سوالاتی هستند که محقق با بهره گرفتن از مقیاسهای عددی یا اسمی بر اساس پاسخ های فرضی تنظیم میکند و پاسخگو از بین آنها پاسخ مورد نظر خود را انتخاب کرده، علامت میزند (حافظ نیا،181:1382).
خلاصه ی پرسشنامهی مورد استفاده در جدول ذیل آمده است:
سطح سنجش
شماره ی گویه ها
نام متغیر
نوع متغیر
اسمی
گویه 1تا 52
الگوهای غذایی
وابسته
ترتیبی
گویه 53 تا 59
سرمایهی

مطلب مشابه :  پایان نامه روانشناسی با موضوع : سبک فرزندپروری

دیدگاهتان را بنویسید