پایان نامه مدیریت

پایان نامه رشته مدیریت : تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه

شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است.اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد و شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است.اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. روش تحقیق همبستگی خود زیر مجموعه تحقیق توصیفی به شمار می رود و براساس هدف به سه دسته تقسیم می شوند (سرمد و همکاران ،1391،ص81):
الف ) مطالعه همبستگی دو متغیری
ب) تحلیل رگرسیون
ج )تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها در قالب مدل تحقیق با بهره گرفتن از آزمون رگرسیون بررسی و جامعه آماری تحقیق مدیران شعب بانک های استان گیلان می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات ، مطابق اهداف ارائه شده ، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد. سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی ، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن‌ها را ایجاد نموده و در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیه این تجزیه و تحلیل ها به وسیله نرم افزار SPSS18 انجام گردیده است.
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا واحدهائی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (مقیمی ، 1380، ص 294) . نمونه بخشی از جامعه می باشد که معرف آن است . به عبـارت دیگـر نمونه عبارتست از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیـان کننده ویـژگی های اصلی جامعه آماری باشد (آذر و مومنی ، 1377،ص 182) و نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد ، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه (دلاور ، 1376،ص120). جامعه آماری تحقیـق حـاضر شعب بانک های سامان ، سپه و تجارت دراستان گیلان جهت بررسی عملکرد مدیران آن ها می باشد .
3-4 روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه
برای انتخاب نمونه های آماری جهت استفاده از روش های تحلیلی آمار استنباطی ، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می شود یعنی هیچ گونه گزینش ذهنی از قبل وجود ندارد و با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه با بهره گرفتن از فرمول نمونه گیری جامعه محدود حجم نمونه براورد گردید ( آذر و مومنی ، 1384، ص72):
=
در فرمول فوق ، نمونه گیری در سطح اطمینان 95 درصد و با لحاظ نمودن 5 درصد خطا انجام شده است . به دلیل اینکه تعداد قابل قبولی از پرسشنامه ها تکمیل شده به دست بیاید 179پرسشنامه بین مدیران شعب بانک های سامان، سپه و تجارت استان گیلان توزیع گردید که با توجه به برگشت 160 پرسشنامه نرخ بازگشت89 درصد می باشد. از آن جا که انحراف معیار جامعه قاعدتاً برای تخمین میانگین جامعه نامعلوم است واریانس یک نمونه هادی در این فرمول به جای جایگزین شد .
جدول 3-1 جدول پرسشنامه توزیع شده بین شعب بانک ها
نام بانک
شعبه
تعداد پرسشنامه
نام بانک
شعبه
تعداد پرسشنامه
سامان
رشت
5
سپه
مرکزی رشت
10
تجارت
مرکزی رشت
10
بیستون
10
سعدی رشت
10
بلوار امام خمینی
10
پورسینا
10
تختی
10


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  مقاله رایگان دربارهعملکرد بازرگانی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

میدان اسدآبادی
10
وادی
8
مرکزی لاهیجان
10
لاهیجان
7
رودبار
10
آستارا
10
آستارا
7
منجیل
8
چابکسر
7
ماسال
8
کلاچای
4
خمام
5
گلسار
10
3-5 روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق به منظور گرد آوری داده های مورد نیاز از روش میدانی استفاده گردیده است، روش های میدانی به روش هائی اطلاق می شوند که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است با مراجعه به افراد، سازمان ها و غیره و نیز برقراری ارتباط مستقیم با آن ها اطلاعات مورد نیاز خود را جمع آوری نماید (حافظ نیا ، سال 1382، ص 179) .یکی ازروش‌های بسیار متداول در گرد آوری اطلاعات میدانی پرسشنامه می‌باشد .پرسشنامه مجموعه ای از سؤال‌ها است که درآن از پاسخ دهنده خواسته می‌شود نظر خود را نسبت به آن ارائه نماید . پرسشنامه ها شامل مجموعه ای از پرسش ها می باشند که بصورت بسته (دارای مقیاس) و با بهره گرفتن از پرسشنامه استاندارد تهیه شده که در پیوست موجود می باشد ، پرسش ها دارای طیف پنج گزینه ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد طبقه بندی شده اند :
جدول 3-2 صفات کمی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه
طیف کمی
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
ارزش عددی
1
2
3
4
5
پرسشنامه تحقیق درخصوص متغیر هوش هیجانی شامل دوبخش سئوالات عمومی و اختصاصی می باشند . بخش اول به جمع آوری اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان می پردازد و بخش دوم پرسشنامه که به متغیرهای تحقیق مربوط می شوند داده های مربوط به عملکرد مالی بانک ها ازطریق مراجعه به شعب بانک های سامان، سپه و تجارت در استان گیلان جمع آوری گردید . برای سنجش هریک از متغیرها سئوالاتی طراحی شده که سهم هر یک از مؤلفه ها و زیر سازه ها در جدول 3-3 به تفکیک طبقه بندی ، بیان شده است .
جدول 3-3 سهم هر یک از مولفه ها و زیر سازه ها
مولفه
زیرسازه
تعداد سوالات زیر سازه
هوش هیجانی
خودآگاهی
10
خود مدیریتی
5
آگاهی اجتماعی
5
مدیریت روابط
4
3-6 روایی و پایائی ابزار اندازه گیری
پیش از اطمینان نهائی به ابزارهای اندازه گیری و به کارگیری آن ها در مرحله اصلی جمع آوری داده ها ، ضرورت دارد که محقق ازطریق فنون تاکتیکی و علمی ، اطمینان لازم را نسبت به روا بودن به کارگیری ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پیدا کند . در واقع روایی و پایائی ویژگی هائی هستند که هر ابزار سنجش از جمله پرسشنامه و نیز مصاحبه باید دارا باشد. بررسی روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری بسیار مهم می‌باشد که در زیر به شرح آن پرداخته می‌شود.
3-6-1 روایی پرسشنامه
مفهوم روایی به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد.بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه‌گیری نمی توان به دقت از داده های حاصل از آن اطمینان داشت‌ در تحقیق حاضر، از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود.اگر سؤال‌های پرسشنامه معرف ویژگی و مهارت ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آن‌ها را داشته، آزمون دارای اعتبار محتوا است. روایی محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی مشخص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود (سرمد،1391،ص170) . کلیه سؤالات مطابق با مقالات علمی معتبر که در قسمت چهارچوب نظری مطرح شده است و همچنین دیدگاه های تخصصی اساتید مرتبط طراحی گردیده است ، لذا اعتبار آن به طریق محتوایی حاصل شده است .
3-6-2 پایایی پرسشنامه

پایایی یا قابلیت اعتماد یکی از وی‍ژگی‌های فنی ابزار اندازه گیری است . این مفهوم با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهدضریب پایایی نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می سنجد.لازم به ذکر است که قابلیت اعتماد در یک آزمون می‌تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد.برای محاسبه پایایی، شیوه‌های مختلفی به کاربرده می‌شود،از آن جمله می‌توان به اجرای دوباره آزمون، روش موازی (همتا)، ،روش تصنیف (دونیمه کردن) ، و ضریب آلفای کرونباخ اشاره کرد. (سکاران ، 1390،ص ص318 – 317). در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه با تأکید بر همسانی درونی سوالات، از روش ضریب آلفای کرونباخ برای مجموع سوالات مرتبط با هر متغیر محاسبه شده است.در SPSS استفاده شده که به وسیله نرم افزارهنگام محاسبه ضریب پایایی با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ، یک نمونه اولیه مشتمل بر30 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با بهره گرفتن از داده‌های به دست آمده،ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است.برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های زیر مجموعه سوال‌های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد.سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد( سرمد و دیگران ، 1392،ص84 ). برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ، پرسشنامه به تعداد 30 نفر از افراد جامعه آماری داده شد و ضریب آلفای کرونباخ با بهره گرفتن از فرمول زیر محاسبه گردید :
/ (n/n-1)*(1 -∑ = α
که در آن :
n = تعداد سئوالات پرسشنامه، = واریانس سئوال و S واریانس کل تست می باشد.
پایائی پرسش های مطرح شده برای اندازه گیری هر متغیر با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ در جدول شماره 3-3 نشان داده شده است :
جدول 3-4 ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
متغیر
ضریب آلفای کرونباخ

 
 
خودآگاهی
0.839

90

پاسخی بگذارید