پایان نامه مدیریت

پایان نامه ارشد : مدیریت عملکرد

دانلود پایان نامه

که همه عناصر لازم برای تمیز و شناسایی سیستم ها را معرفی می کند.(رضائیان علی،1385،ص27).
24-1-2 نظریه سیستمی
مبتنی بر این تفکر است . که باید سازمان را به منزله یک کل نظام یافته در نظر گرفت.بر مبنای این نظریه، از تحلیل داده ها برای حل مسائل و اتخاذ تصمیم استفاده می شود.(کونترو و دیگران، 1998،ص 59)
25-1-2مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی
اتومایسیون اداری برای جریان اطلاعات داخل سازمان مناسب تر است تا بین سازمان و محیط؛زیرا خیلی از کاربردهای اتومایسیون اداری به فرستنده و دریافت کننده برای استفاده از وسایل سازگار و یا پروتکل های ارتباطات نیاز دارد. البته باید مد نظر داشت که اتومایسیون اداری تمام ارتباطات را فراهم نمی سازد. مدیران هنوز ازتلفن، جلسات حضوری و خواندن گزارشهای اداری استفاده می کنند اتومایسیون اداری راهی برای تکمیل و ایجاد ارتباطات خاص است، ولی هنوز مدیران به استفاده از گزارش های غیررسمی ادامه می دهند.
اتومایسیوناداری عمدتاً یک سیستم رسمی با رویه تعریف شده است که باید در ارتباطات با دیگر سیستم های رسمی مورد استفاده قرار گیرد کاربرد اتومایسیون اداری بسیار ساده است.بنابراین احتمال استفاده مدیران از آن بیشتر است یک مدیر بایستی هم رایانه و هم دانشMISرا به منظور ارزیابی عملکرد کارکنان دارا باشد. ولی استفاده از اتومایسیون اداری احتیاج به چنین ابزار پیچیده توسط مدیر را ندارد به همین دلیل اتومایسیون اداری از جذابیت خاصی برخوردار است.
از لحاظ حل مساله و فضای حل مساله نیز می توان کاربردهای انواع سیستم های را با هم مورد مقایسه قرار داد. کاربرد اتومایسیون های اداری با شخص مدیران؛ انطباق یافته و بهترین شکل برای مسائل کمتر ساختار یافته که ارتباطات غیررسمی فراوان است وفق می یابد. با وجود آن که سیستم اتومایسیون اداری اطلاعات حل مساله را در اختیار قرار می دهد. تصمیم در مورد نحوه به کار گیری آن به مدیران محول می باشد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  پایان نامه مدیریت درباره :آموزش از راه دور

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-2-2مقدمه
موفقیت و پویایی سازمانی تابعی است از عواملی چون منابع انسانی، ساختار سازمانی، مدیریت و رضایت مشتری(دفت،102،1374 )
با وقوع انقلاب صنعتی (حدودسال1780م)و اختراع ماشین بخار، دگرگونی قابل توجهی در وضع اقتصادی بشر پدید آمد.اهمیت این اختراع جانشین کردن بازوی مکانیکی و ماشین با بازوی انسانی بودکه موجبات کارآئی و بهروری در تولیدرا فراهم می ساخت.در این میان ثمرات توزیعی آن بیشتر سهم صاحبان بازوی مکانیکی و ماشینی می شدتا صاحبان بازوی انسانی، از آن جائی که دستاوردهای اولیه انقلاب صنعتی حاکی از بی توجهی به وضعیت مردم بود، این بی توجهی فضای کار و تولید را هر روز نابسامان تر می ساخت.
نتیجه چنین فضایی، تعارض، درگیری، اعتصاب و از بین بردن ماشین آلات، عدم احساس تعلق خاطر کارگران به محیط تولید و کارخانه، کاهش تولید و افزایش ضایعات و موارد دیگربود.
مدیران مترصد آنند که بهروری را افزایش دهند، یعنی کمیت و کیفیت کار انجام شده را در مقایسه با منابع مصرف شده، بالا ببرند.(رضائیان، 1387،ص33-32).
به طور کلی در این پژوهش رابطه به کارگیری فن آوری های جدید(به طور خاص اتوماسیون اداری)بابهبودعملکردکارکنان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام مورد بررسی قرارگرفته است.که در فصل دوم که مربوط به ادبیات و پیشینه تحقیق می باشد. سه بخش اتوماسیون اداری،بهبود عملکرد وپیشینه تحقیق به طور کاملاً مجزا باز و مونشکافی شده است. در این بخش ضمن تعریف عملکرد به شاخص های بهبود عملکرد، بهره وری، کارآئی، اثربخشی و….اشاره گردیده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته مدیریت درباره :مییر

2-2-2 عملکرد
عملکرد، عبارت است از مجموعه رفتارهایی در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می دهند.(گریفین،1375 ،ص 749).
عملکرد،عبارت است از میزان موفقیت کاری افرادبعد از تلاشی که انجام می دادند.(گرجی، محمدباقر، بهار1389).
بهبودعملکرد، معانی بهبودترقی تدریجی، به بودن، بهتری، عافیت، سلامت و تندرستی است.(معین، محمد، 1386).
مروری بر فرهنگ های، لغات نشان دهنده تنوع معانی واژه عملکرداست.به نظر می رسدمنطقی است که ابتدا لیستی از تمام این معانی ضمنی ارائه شودواز تجمیع آنها بتوان یک تعریف قابل استفاده برای عملکرد ارائه داد:
-عملکرد، قابل اندازه گیری بوسیله عدد یا یک اصلاح است.
-عملکرد، انجام دادن چیزی است با یک قصد ونیت خاص(مثلا ایجاد ارزش)
-توانایی انجام یک نتیجه با قابلیت ایجاد آن را عملکرد گویند.(برای مثال، رضایت مشتری به نظر می رسد معیار قابلیت سازمان برای فروش آینده است).
-عملکرد، نتیجه یک عمل است(ارزش قابل اندازه گیری ایجاد می شود).
-عملکرد، مقایسه نتایج با چند الگو یا مرجع انتخاب شده یا تحمیل شده داخلی یا خارجی است.
-عملکرد، نتایج مقایسه با انتظارات است.
-عملکرد، در روانشناسی آن چیزی است که بروز داده می شود.
-عملکرد، در هنرهای نمایشی، نمایشی است که شامل ایفای نقش یا اعمال ونتایج است.
-عملکرد، یک قضاوت توسط رقبایت (مشکل این جاست که تعریف کنیم چه کسی قاضی است و بدانیم در چه شرایطی قضاوت صورت می گیرد)
بنابراین می توان گفت که عملکردهم به عمل، هم به نتیجه عمل اشاره دارد.به عبارت دیگر، عملکرد به عنوان عمل امروز که مقدمه تولید مقدار مشخصی از ارزش خروجی فرد است، تعریف می شود.
3-2-2 رابطه بین بهبود عملکردبا مدیریت منابع انسانی
نمودارزیررابطه بین چرخه مدیریت عملکرد را با دیگر ابعاد مدیریت، مدیریت منابع انسانی منابع انسانی را نشان می دهد.نمودار مبین این امر است که پس از انتخاب و استخدام مناسب و شایسته محور( که باید پیدا دهدکه بین فرد و شغل مناسب لازم و کافی وجود دارد)مدیریت عملکرد می تواند از طریق ارزیابی رفتارها و عملکردها، پاداش دادن به رفتارها و عملکرد مطلوب و آموزش های لازم اثر گذاری زیادی بر عملکرد کارکنان داشته باشد.مدیریت عملکرد کارکنان از اصلی ترین فرآیندهای مدیریت منابع انسانی است.که با سایر فرآیندهای این حوزه بویژه آموزش، پاداش، ارتقاء، انتصاب و استعداد یابی مرتبط و بر آنها موثر است.

 
 
شکل1-2-2 رابطه بین چرخه مدیریت عملکردبا مدیریت منابع انسانی

این نمودار نشان دهنده ارتباطی است که از یک سو بین فرآیندها (چرخه) مدیریت عملکرد با دو فرآیندمهم دیگر(استخدام و آموزش)و از سوی دیگر بین هر سه فرآیندبا استراتژی سازمان وجود دارد.
شکل2-2-2 رابطه مدیریت عملکرد با (استخدام و آموزش)واز سوی دیگر بین هرسه فرآیند با استراتژی سازمان

4-2-2 نقش مدیریت عملکرد در موقعیت استراتژیک سازمان
اهمیت موضوع مدیریت عملکرد کارکنان و نقش آن در موقعیت استراتژیک سازمان ها به اندازه ای است که بسیاری از شرکت ها و سازمان های موفق ایران وجهان، قابلیت و مهارتی به نام مدیریت عملکرد کارکنان را در خدمت قابلیت های مدیریتی خود گنجانده اند و از همه مدیران و سرپرستان خود انتظار دارندکه عملکرد و (رفتار)کارکنان را با شایستگی و اثربخشی مطلوب مدیریت کنند.
به عنوان نمونه می توان از سازمان ملل متحدنام برد که مدیریت عملکردرا یکی از 6 قابلیت و شایستگی همه مدیران و سرپرستان خود معرفی کرده و طی آن مدیرانش انتظار دارد که:
نقش کارکنان و انتظاراتی که از کارکنان دارد را روشن کند.
کار و مسولیت را به کاردان (مناسب ترین فرد ممکن)ارجاع دهد.
در نقش یک مربی از عملکرد ورفتار مطلوب کارکنان حمایت و آنها را هدایت نمایند.
برعملکرد کارکنان نظارت کنندو به دیگران بازخوردهای سازنده و مفید بدهند.
از ریسک پذیری،ابتکار عمل خلاقیت کارکنان در مسیر تحقق عملکردهای مطلوب حمایت کنند.

90

پاسخی بگذارید