پایان نامه مدیریت

پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

شرکت (عملکرد تأمینکننده محور، مشتریمحور و مالی) از منظر قابلیت سازمانی پرداخته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق از بررسی 617 شرکت چینی بدست آمده و از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده گردیده است.
(منبع: هئو، 2012)
شکل 7-2 مدل مفهومی
شکل 7-2 مدل مفهومی

(منبع: هئو، 2012)
یافتهها نشان میدهند که یکپارچهسازی داخلی، یکپارچهسازی خارجی را بهبود میبخشد و این که یکپارچهسازی داخلی و خارجی به صورت مستقیم و غیر مستقیم عملکرد شرکت را افزایش میدهد. به علاوه، اثرات واسطهای جزئی و کامل در میان SCI و عملکرد شرکت شناسایی گردیده است.
پراژوگو و اولهاقر (2012)، در مقاله خود بنام «یکپارچهسازی زنجیره تأمین و عملکرد: اثرات بلند مدت روابط، به اشتراکگذاری و فناوری اطلاعات و یکپارچهسازی تدارکات» به بررسی یکپارچهسازیهای مربوط به هر دو جریان اطلاعاتی و مواد بین شرکای زنجیره تأمین و اثرات آنان بر عملکرد عملیاتی اقدام کردهاند. به طور خاص، آنان به بررسی نقش رابطه بلندمدت تأمینکننده به عنوان محرک یکپارچهسازی با بهره گرفتن از داده های به دست آمده از 232 شرکت استرالیایی پرداختهاند.
(منبع: پراژوگو و اولهاقر، 2012)
(منبع: پراژوگو و اولهاقر، 2012)
شکل 8-2 مدل مفهومی

شکل 8-2 مدل مفهومی
یافتهها بیانگر اثر معنادار یکپارچهسازی تدارکات بر عملکرد عملیاتی دارد. قابلیتهای فناوری اطلاعات و بهاشتراکگذاری اطلاعات هر دو اثرات معناداری بر یکپارچهسازی تدارکات دارد. علاوه بر این، روابط بلندمدت تأمینکننده اثرات مستقیم و غیرمستقیم معناداری بر عملکرد دارد که اثر غیر مستقیم از طریق اثر بر یکپارچهسازی اطلاعات و یکپارچهسازی تدارکات ایجاد میگردد.
جیمنز و همکاران (2011)، در مقالهای با عنوان «یکپارچهسازی زنجیره تأمین و عملکرد: اثر تعدیلگری پیچیدگی تأمین» به بررسی اثربخشی یکپارچهسازی زنجیره تأمین در بسترهای مختلف پرداختهاند. به طور خاص، هدف آنان در این پژوهش نشان دادن این بوده است که یکپارچهسازی زنجیره تأمین تنها در روابط خریدار- تأمینکننده، که با پیچیدگی تأمین بالا مشخص شده است، مؤثر است. داده های تحقیق از میان بررسی تعداد 145 تولیدکننده محصولات مختلف هلندی و اسپانیایی (80 تولیدکننده هلندی و 65 اسپانیایی) به دست آمده است.
نتایج نشان داده است که هنگامی که پیچیدگی تأمین بالا است، تعداد بیشتری از ابعاد یکپارچهسازی زنجیره تأمین با بهبود عملکرد مرتبط میگردند. به طور کلی در مورد فعالیتهای زنجیره تأمین، نتایج نشان میدهد که:
صرف نظر از سطح پیچیدگی تأمین، آنها هیچ گونه تأثیری بر هزینه ندارند.
برخی از فعالیتها چندین معیار از عملکرد خدمات را در یک محیط با پیچیدگی تأمین بالا، بهبود میبخشد، در حالی که تنها یک فعالیت (یکپارچهسازی بستهبندی) فقط دو معیار از عملکرد خدمات را در یک محیط با پیچیدگی تأمین پایین بهبود میبخشد.
در خصوص الگوهای زنجیره تأمین نتایج حاکی از آن بوده است که آنها تنها در محیطهایی با پیچیدگی تأمین بالا، عملکرد را تحت تأثیر قرار میدهند. نکته جالب توجه این است که در حالی که ارتباطات غیر ساختاری به بهبود عملکرد خدمات کمک میکنند، ارتباطات ساختارمند منجر به افزایش هزینه ها میگردند (در نهایت، راجع به نگرشهای زنجیره تأمین، نتایج حکایت از آن دارد که رفتار همکارانه تنها در سطح بالایی از یک محیط دارای پیچیدگی تأمین، چندین متغیر از عملکرد خدمات و هزینه را بهبود میبخشد.
شکل 9-2 مدل مفهومی
شکل 9-2 مدل مفهومی
مِرلو و آی (2009)، طی انجام تحقیقی با عنوان «اثرات جهتگیری کارآفرینی، جهتگیری بازار و تأثیر زیر مجموعه بازاریابی بر عملکرد شرکت» به بررسی چگونگی این که جهتگیری کارآفرینی سازمان، اثر متقابل میان جهتگیری بازار و تأثیر زیرمجموعه بازاریابی بر عملکرد شرکت را تعدیل میکند، پرداختهاند. داده های مورد نیاز این تحقیق از بررسی بر روی 600 سازمان بزرگ و متوسط از انواع مختلفی از صنایع نظیر صنایع مواد غذایی، شیمیایی، محصولات فلزی، ماشینآلات صنعتی و تجهیزات کامپیوتری و الکترونیکی، صنایع چاپ و نشر، تولیدات پلاستیکی و دیگر صنایع به دست آمده و با روش تحلیل عامل تأییدی، مورد تحلیل قرار گرفتهاند.
(منبع: مرلو و آی، 2009)
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بدین صورت بودهاند که: جهتگیری بازار اثر معناداری بر عملکرد شرکت ندارد. تعامل و تأثیر متقابل میان جهتگیری بازار و تأثیر زیر مجموعه بازاریابی، مثبت و معنادار است. و در نهایت اثر متقایل منفی سه طرفهای تأثیر زیر مجموعه بازاریابی بر رابطه جهتگیری بازار- عملکرد در سطوح بالای جهتگیری کارآفرینی (در مقابل سطوح پایین) مشاهده گردیده است.
فلاین و همکاران (2009)، در پژوهشی با عنوان «اثر یکپارچهسازی زنجیره تأمین بر عملکرد: رویکرد اقتضایی و وضعیتی» به بررسی رابطه میان سه بعد از SCI، عملکرد کسب و کار و عملیاتی با بهرهگیری از دو رویکرد اقتضایی و وضعیتی پرداختهاند. داده های تحقیق از تعداد 1356 نمونه از شرکتهای تولیدی در چین جمعآوری گردیده است. در کاربرد رویکرد اقتضایی، رگرسیون سلسلهمراتبی به منظور تعیین تأثیر ابعاد فردی SCI (یکپارچهسازی مشتری، تأمینکننده و داخلی) و تأثیرات متقابل آنها بر عملکرد مورد استفاده قرار گرفته است. در رویکرد وضعیتی، تحلیل خوشهای به منظور توسعه شرکای SCI، که براساس قدرت و تعادل SCI آنالیز شدهاند، استفاده گردیده است. یافتهها نشاندهنده آن بودهاند که در هر دو رویکرد اقتضایی و وضعیتی SCI با هر دو عملکرد عملیاتی و کسب و کار رابطه دارد. علاوه بر این، یکپارچهسازی مشتری و داخلی نسبت به یکپارچهسازی تأمینکننده رابطه قویتری با بهبود عملکرد دارند. فرضیه های ادعایی در این پژوهش بدین صورت بودهاند: 1-1 یکپارچهسازی داخلی رابطه مثبتی با عملکرد عملیاتی تولیدکننده در بطن زنجیره تأمین دارد، 2-1 یکپارچهسازی داخلی رابطه مثبتی با عملکرد کسب و کار تولیدکننده در بطن زنجیره تأمین دارد، 1-2 یکپارچهسازی مشتری و تأمینکننده، مفروض به رابطه میان یکپارچهسازی داخلی و عملکرد عملیاتی، رابطه مثبتی با عملکرد عملیاتی تولیدکننده در بطن زنجیره تأمین دارد، 2-2 یکپارچهسازی مشتری و تأمینکننده، مفروض به رابطه میان یکپارچهسازی داخلی و عملکرد کسب و کار، رابطه مثبتی با عملکرد کسب و کار تولیدکننده در بطن زنجیره تأمین دارد، 1-3 یکپارچهسازی مشتری و تأمینکننده رابطه میان یکپارچهسازی داخلی و عملکرد عملیاتی را تعدیل خواهد کرد، 2-3 یکپارچهسازی مشتری و تأمینکننده رابطه میان یکپارچهسازی داخلی و عملکرد کسب و کار را تعدیل خواهد کرد، 4- طبقهبندی جدید تولیدکنندگان میتواند براساس شرکاهای یکپارچهسازی تأمینکننده، داخلی و مشتری، توسعه داده شود، 1-5 الگوهای S
CI با عملکرد عملیاتی تولیدکننده در بطن زنجیره تأمین رابطه دارد، 2-5 الگوهای SCI با عملکرد کسب و کار تولیدکننده در بطن زنجیره تأمین رابطه دارد. با توجه به نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون و تحلیل خوشهای بیشتر فرضیه ها به غیر از 2-2 و 2-3، مورد تأیید قرار گرفته است.
قوناسِکاران و نِقای (2004)، در پژوهشی با نام «سیستمهای اطلاعاتی در یکپارچهسازی و مدیریت زنجیره تأمین» بیان داشتهاند که در قرن بیست و یک، مدیریت زنجیره تأمین استراتژی عملیاتی جهانی برای رقابت سازمانی به حساب میآید. شرکتها در تلاش هستند تا روش های را برای بهبود قابلیت انعطافپذیری و پاسخگویی و در نتیجه داشتن قدرت رقابت بیابند که این کار را از طریق تغییر در استراتژیهای عملیاتی، متدها و فناوریهای خودشان که شامل پیادهسازی پاردایم مدیریت زنجیره تأمین و فناوری اطلاعات میگردد، انجام میدهند. آنها در این تحقیق، پیشینه و ادبیات موجود در خصوص فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین با بکارگیری شاخصهای مناسب، طبقهبندی کرده و سپس با مرور آن به ارائه چارچوبی برای مطالعه فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین پرداختهاند.
H3
H2
H1
تنوع محصول
تنوع محصول/ تنوع داخلی
IMD
عملکرد شرکت
یکپارچهسازی داخلی در طول زنجیره تآمین
یکپارچهسازی خارجی با عرضهکنندگان و مشتریان
H3
H2
H1
یکپارچهسازی داخلی در طول زنجیره تآمین
یکپارچهسازی خارجی با عرضهکنندگان و مشتریان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه دربارهارزیابی عملکرد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شکل 10-2 مدل مفهومی
شکل 10-2 مدل مفهومی
ناراسیمهام و کیم (2002)، در مطالعهای با عنوان «تأثیر یکپارچهسازی زنجیره تأمین بر رابطه میان تنوع و عملکرد: شواهدی از شرکتهای ژاپنی و کرهای» بیان داشتهاند که استراتژیهای زنجیره تأمین و فعالیتهای مرتبط نتنها به ماهیت کسب و کار، محیط رقابتی و سطح فنآوری محصول بستگی دارند، بلکه به خصوصیات و مشخصههای محصول و بازار نیز وابسته است. در نتیجه استراتژیهای یکپارچهسازی زنجیره تأمین (SCI) بایستی در پرتو استراتژیهای بازار و محصول شرکت، مورد ارزیابی قرار گیرند. آنان در این مطالعه به بررسی اثر SCI بر رابطه میان تنوع و گوناگونی و عملکرد رقابتی شرکت پرداختهاند. نتایج حکایت از آن داشته است که استراتژی SCI رابطه میان تنوع و عملکرد را تعدیل میکند. علاوه بر این، چنین استنباط شده است که استفاده هماهنگ از استراتژیهای SCI و تنوع اثر معناداری بر عملکرد شرکت دارد.
(منبع: ناراسیمهام و کیم، 2002)
(منبع: ناراسیمهام و کیم، 2002)

این مطالعه نمونهای 668 نفری از مدیران کرهای و ژاپنی (265 کرهای و 403 ژاپنی) را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحلیل رگرسیون انجام شده بر روی سه مدل مختلف برای آزمون فرضیه های این مطالعه نشان داده است که یکپارچهسازی داخلی در طول زنجیره تأمین و یکپارچهسازی خارجی با عرضهکنندگان و مشتریان به صورت مثبت رابطه های منحنی مانند به ترتیب میان تنوع محصول و عملکرد و میان IMD و عملکرد، را تعدیل میکند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون برای زیر گروه های طبقهبندی شده بر حسب نوع SCI نشان میدهد که سطح افزایش SCI، اثر یکپارچهسازی تنوع محصول و IMD بر عملکرد معنادار است، بنابراین این امر نشانگر آن است که SCI امکان دارد که جانشینی برای نقش یکپارچهسازی بین تنوع محصول و IMD، به عنوان تعدیلگر و واسطه رابطه مثبت میان تنوع و عملکرد، باشد.
2-15-2- مطالعات داخلی
هر چند در ایران نیز مطالعات و تحقیقات متعددی در خصوص زنجیره تأمین و متغیرهای مرتبط صورت گرفته است. اما در مورد یکپارچگی زنجیره تأمین تحقیقات کمی صورت گرفته است.
شکل 11-2 مدل مفهومی چابکی زنجیره تأمین
شکل 11-2 مدل مفهومی چابکی زنجیره تأمین
رادفر و همکاران (1391)، در پژوهشی با عنوان ارائه الگویی جهت شناخت تأثیر عوامل چابک بر عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودرویی ایران، انجام دادهاند. که رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد زنجیره تأمین را مورد بررسی قرار دادهاند. جامعه مورد مطالعه آنها زنجیره تأمین شرکت ساپکو بود و نتایج نشان میدهد که بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد زنجیره تأمین رابطه مستقیم، معنادار و قابل توجهی وجود دارد. مدل مفهومی این پژوهش:
عملکرد تحویل
عملکرد انعطافپذیر
عملکرد کیفیت
عملکرد هزینه
سرعت
انعطاف پذیری
شایستگی
پاسخگویی
عملکرد زنجیره تأمین
چابکی زنجیره تأمین
عملکرد تحویل
عملکرد انعطافپذیر
عملکرد کیفیت
عملکرد هزینه
سرعت
انعطاف پذیری
شایستگی
پاسخگویی
عملکرد زنجیره تأمین
چابکی زنجیره تأمین

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهروابط اجتماعی

(منبع: رادفر و همکاران، 1391)
(منبع: رادفر و همکاران، 1391)

رجب زاده و همکاران (1389)، در پژوهشی با هدف ارائه مدل عوامل ایجاد ریسک در زنجیره تأمین الکترونیکی، و تأثیر این ریسک بر عملکرد مالی و غیرمالی سازمان، به شناسایی این عوامل و مؤلفه های آنان پرداخته و با بررسی شاخص های عملکرد مناسب مالی و غیرمالی، تأثیر ریسک زنجیره تأمین الکترونیکی را برعملکرد شرکتهای فعال در حوزه مخابرات و الکترونیک بررسی کردهاند. سنجش همبستگی و مدلسازی ساختاری در این تحقیق پیشنهاد میکند که شناسایی و مدیریت ریسک زنجیره تأمین الکترونیکی تأثیر بسزایی بر بهبود عملکرد سازمان دارد. مدل مفهومی این پژوهش:
فروش به کل دارایی
حقوق سهامداران به بدهی
محیط
به هنگامی
کارایی بودجه
اثربخشی محصولات
کیفیت محصولات
نرخ بازگشت دارایی
حاشیه سود خالص
نرخ بازگشت سرمایه
رابطه و وابستگی
اطلاعات
زیرساختار
تقاضا
تأمین
ریسک زنجیره تأمین
عملکرد سازمان
فروش به کل دارایی
حقوق سهامداران به بدهی
محیط
به هنگامی
کارایی بودجه
اثربخشی محصولات
کیفیت محصولات
نرخ بازگشت دارایی
حاشیه سود خالص

 
 
نرخ بازگشت سرمایه
رابطه و وابستگی
اطلاعات
زیرساختار
تقاضا
تأمین
شکل 12-2 مدل مفهومی ریسک زنجیره تأمین
شکل 12-2 مدل مفهومی ریسک زنجیره تأمین

(منبع: رجب زاده و همکاران، 1389)
(منبع: رجب زاده و همکاران، 1389)

صادقی مقدم و همکاران (1388)، با بکارگیری الگوریتم ژنتیک به برنامه ریزی یکپارچه تأمین، تولید و توزیع زنجیره تأمین اقدام کردهاند.. آنان پس از بررسی مدلهای گوناگون ارائه شده در خصوص جریان مواد در زنجیره تأمین با رویکردی یکپارچه به مدلسازی جریان مواد در طول زنجیره تأمین در بخشهای تأمین، تولید و توزیع در کارخانه کاچیران پرداختهاند.
کریمی دستجردی و همکاران (1388)، طی تحقیقی به توسعه و تبیین یک پیکربندی برای طبقهبندی زنجیره های تأمین با بهره گرفتن از رویکرد منبع محور (رویکرد انتخاب استراتژیک مایلز و اسنو (1978)) و فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین در صنعت خودرو پرداختهاند.
رحمان سرشت و افسر (1387)، در مطالعات خود به این نتیجه رسیدهاند که تسهیم اطلاعات با استراتژیهای رقابتی زنجیره تأمین رابطه مستقیم و معناداری داشته و استراتژیهای رقابتی زنجیره تأمین نیز رابطه مستقیم و معناداری بر عملکرد زنجیره تأمین دارند.
میر غفوری (1382)، یک ساختار سه سطحی شامل سطوح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی را برای زنجیره عرضه مجتمع صنایع لاستیک سازی یزد طراحی نموده است. وی در سطح استراتژیک از تحلیل سلسه مراتبی با رویکرد فازی، در سطح تاکتیکی از برنامه ریزی چند هدفه فازی و در سطح عملیاتی از برنامه ریزی خطی استفاده نموده است.
جدول 2-2: خلاصه مطالعات خارجی
نتیجه گیری
جامعه آماری
عنوان پژوهش
محققان-سال
امکان توضیح واریانس عملکرد توسط متغیرهای مشتری مداری، جهتگیری رقبا و هماهنگی درون کارکردی، اثر مثبت و معنادار مشتریمداری و هماهنگی درون کارکردی بر عملکرد و اثر جهتگیری رقبا معنادار نیست ولی رابطه مثبتی با عملکرد دارد.
مدیران ارشد، میانی و نیز مدیران اجرایی در بخش بازاریابی در شش دفتر مرکزی شرکت تاکافول مالزی
جهتگیری بازار و عملکرد: مطالعه ای در خصوص عملکرد شرکت تاکافول مالزی
داؤد و همکاران (2013)
یکپارچهسازی داخلی، یکپارچهسازی خارجی را بهبود میبخشد و این که یکپارچهسازی داخلی و خارجی به

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد :انتقال اطلاعات

پاسخی بگذارید