پایان نامه مدیریت

پایان نامه با موضوع قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه

صورت مستقیم و غیر مستقیم عملکرد شرکت را افزایش میدهد. به علاوه، اثرات واسطهای جزئی و کامل در میان SCI و عملکرد شرکت شناسایی گردیده است.
617 شرکت چینی
تأثیر یکپارچهسازی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت: از منظر قابلیت سازمانی
هئو (2012)
اثر معنادار یکپارچهسازی تدارکات بر عملکرد عملیاتی و روابط بلندمدت تأمینکننده اثرات مستقیم و غیرمستقیم معناداری بر عملکرد دارد
232 شرکت استرالیایی
یکپارچهسازی زنجیره تأمین و عملکرد: اثرات بلند مدت روابط، به اشتراکگذاری و فناوری اطلاعات و یکپارچهسازی تدارکات
پراژوگو و اولهاقر (2012)
صرف نظر از سطح پیچیدگی تأمین، آنها هیچ گونه تأثیری بر هزینه ندارند. در حالی که ارتباطات غیر ساختاری به بهبود عملکرد خدمات کمک میکنند، ارتباطات ساختارمند منجر به افزایش هزینه ها میگردند
یکپارچهسازی زنجیره تأمین و عملکرد: اثر تعدیلگری پیچیدگی تأمین
یکپارچهسازی زنجیره تأمین و عملکرد: اثر تعدیلگری پیچیدگی تأمین
جیمنز و همکاران (2011)
جهتگیری بازار اثر معناداری بر عملکرد شرکت ندارد. تعامل و تأثیر متقابل میان جهتگیری بازار و تأثیر زیر مجموعه بازاریابی، مثبت و معنادار است
600 سازمان بزرگ و متوسط از انواع مختلف
اثرات جهتگیری کارآفرینی، جهتگیری بازار و تأثیر زیر مجموعه بازاریابی بر عملکرد شرکت
مِرلو و آی (2009)
استراتژی SCI رابطه میان تنوع و عملکرد را تعدیل میکند و استفاده هماهنگ از استراتژیهای SCI و تنوع اثر معناداری بر عملکرد شرکت دارد.
شرکتهای ژاپنی و کرهای
تأثیر یکپارچهسازی زنجیره تأمین بر رابطه میان تنوع و عملکرد: شواهدی از شرکتهای ژاپنی و کرهای

 
 
ناراسیم هام و کیم (2002)
در هر دو رویکرد اقتضایی و وضعیتی SCI با هر دو عملکرد عملیاتی و کسب و کار رابطه دارد. یکپارچهسازی مشتری و تأمینکننده رابطه میان یکپارچهسازی داخلی و عملکرد عملیاتی را تعدیل خواهد کرد.
1356 نمونه از شرکتهای تولیدی در چین
اثر یکپارچهسازی زنجیره تأمین بر عملکرد: رویکرد اقتضایی و وضعیتی
فلاین و همکاران (2009)
(منبع: مطالعه حاضر)
جدول 3-2: خلاصه مطالعات داخلی
نتیجه گیری
جامعه آماری
عنوان پژوهش
محققان-سال
بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد زنجیره تأمین رابطه مستقیم، معنادار و قابل توجهی وجود دارد.
زنجیره تأمین شرکت ساپکو

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ارائه الگویی جهت شناخت تأثیر عوامل چابک بر عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودرویی ایران
رادفر و همکاران (1391)
شناسایی و مدیریت ریسک زنجیره تأمین الکترونیکی تأثیر بسزایی بر بهبود عملکرد سازمان دارد.
شرکتهای فعال در حوزه مخابرات و الکترونیک
ارائه مدل عوامل ایجاد ریسک در زنجیره تأمین الکترونیکی، و تأثیر این ریسک بر عملکرد مالی و غیرمالی سازمان
رجب زاده و همکاران (1389)
تسهیم اطلاعات با استراتژیهای رقابتی زنجیره تأمین رابطه مستقیم و معناداری داشته و استراتژیهای رقابتی زنجیره تأمین نیز رابطه مستقیم و معناداری بر عملکرد زنجیره تأمین دارند.
شرکتهای تولیدی در ایران
بررسی رابطه تسهیم اطلاعات با استراتژیهای رقابتی زنجیره تأمین و عملکرد
رحمان سرشت و افسر (1387)
در این تحقیق در سطح استراتژیک از تحلیل سلسه مراتبی با رویکرد فازی، در سطح تاکتیکی از برنامه ریزی چند هدفه فازی و در سطح عملیاتی از برنامه ریزی خطی استفاده شده است.
مجتمع صنایع لاستیک سازی یزد
طراحی ساختار سه سطحی شامل سطوح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی زنجیره عرضه مجتمع صنایع لاستیک سازی یزد
میر غفوری (1382)
(منبع: مطالعه حاضر)
2-16- جمعبندی فصل دوم
در این فصل اقدام به تبین مبانی نظری و تجربی مرتبط با متغیرهای مورد نظر در این تحقیق گردید. در بخش مبانی تجربی، از نقاط قوت تحقیقات خارجی و داخلی مطرح در این پژوهش، جمعآوری اطلاعات موضوعی و مقیاسهای اندازهگیری آن‌ها است که بسترهای مناسب و مفیدی جهت اجرای بهتر تحقیق را آشکار میسازند، هر چند تعداد محدودی از پیشینههای مطرح‌شده مستقیماً با موضوع مورد مطالعهی این پژوهش ارتباط دارند و هر کدام از موضوعات مطرح‌شده فقط به بررسی یک یا دو متغیر مرتبط با این تحقیق، پرداختهاند. هر چند به صورت کلی پیشینههای مطرح‌شده، هم از نظر موضوعی و هم از نظر محتوایی زمینه ها و زاویه‌های دید مناسب را به منظور اجرای بهتر تحقیق فراهم ساختهاند.
فصل 3
روش تحقیق
فصل 3
روش تحقیق

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد با موضوعمارکف سوئیچینگ

3-1- مقدمه
روش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (عزتی، 1376، ص 20).
پژوهشگر به منظور تبین روش تحقیق، در بخشی از پژوهش به توضیح روش آن میپردازد. در این فصل در مورد روش تحقیق، منابع جمعآوری اطلاعات و چگونگی و نحوه گردآوری اطلاعات صحبت میکنیم. سپس فرآیند تحقیق مورد بررسی و موشکافی قرار میگیرد. پس از آن با جامعه آماری تحقیق آشنا میشویم. نحوه نمونهگیری و تعیین اندازه آن از بخشهای دیگر این فصل است. ابزار جمعآوری اطلاعات در تحقیق پرسشنامه میباشد که در پایان به چگونگی طراحی آن پرداخته خواهد شد.
3-2- روش تحقیق
از نظر دانشمندان علوم اجتماعی یا پژوهشگری که در علوم کاربردی کار میکنند، تحقیق عبارت از فرآیندی که پژوهشگر میکوشد بدان وسیله پیچیدگیهای روابط متقابل بین افراد را بهتر درک کند. پژوهشگر با بهره گرفتن از روش های منظم (سیستماتیک) درباره کنشها و واکنشها، اطلاعاتی را جمعآوری میکند، درباره معنی و مفهوم آنها میاندیشد، به نتیجهه ای میرسد، آنها را ارزیابی میکند و سرانجام این نتایج یا دستاوردها را ارائه میدهد (اعرابی، 1382، ص 49).
به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را میتوان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد: الف) هدف تحقیق، ب) نحوه گردآوری داده ها. بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. هدف تحقیق همبستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض میشود بین آنها رابطه وجود دارد. این روش علیالخصوص در شرایطی مفید است که هدف آن کشف رابطه متغیرهایی باشد که در مورد آنها تحقیقاتی انجام نشده است (دلاور، 1382). تحقیقات همبستگی بر حسب هدف به چهار دسته تقسیم میشود (سرمد و همکاران، 1380):
تحلیل رابطه همزمانی متغیرها
تحلیل رگرسیون
تحلیلهای عاملی
مدل معادلات ساختاری
تحقیق حاضر از آنجایی که هدفش تعیین رابطه و اثرات میان یکپارچگی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار بر عملکرد شرکت است، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است.
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق متشکل از شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز است. بر اساس آمار ارائه شده از طرف مسئولان مربوط تعداد کل شرکتهای این شهرک 877 مورد است که از این تعداد 568 مورد به بهرهبرداری رسیده است.
3-4- نمونهگیری و حجم نمونه
گروه نمونه، مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی اعضاء که از جامعه آماری انتخاب شدهاند. در واقع گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. نمونهگیری فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است. به طوری که مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگیهای آزمودنیهای گروه نمونه، قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگیها را به اعضاء جامعه آماری تعمیم دهیم (سکاران، 1381).
با توجه به محدود بودن جامعه، تعداد نمونه با استفاده فرمول کوکران 182 شرکت خواهد بود. این تعداد نمونه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین شرکتهای مربوط به جامعه آماری انتخاب شده است.
n : تعداد نمونه
N : جمعیت جامعه = 568

مطلب مشابه :  منابع مقاله درموردمسئولیت اجتماعی

: مقدار اشتباه مجاز = 6%
Z : توزیع نرمال با سطح اطمینان 95% = 96/1
P : برآورد نسبت صفت متغیر= 0.5
با عنایت به اینکه بسیاری از تحقیقات در مدیریت از مقیاس کیفی برخوردارند، استنباط نسبت موفقیت در جامعه آماری یا نسبت صفت متغیر (P) حائز اهمیت است. اگر پژوهشگر نتواند به برآورد بهتری برای P دست یابد، میتواند آن را مساوی 5/0 در نظر گرفته و n را محاسبه کند. در این تحقیق نیز از نسبت موفقیت در جامعه آماری 5/0P= در نظر گرفته شده است. () دقت برآورد است و بین 1/0 تا 01/0 در نظر گرفته میشود. در صورتی که دقت برآورد 1/0 در نظر گرفته شد، حجم نمونه حداکثر میگردد. در این تحقیق مقدار برابر 6/0 در نظر گرفته شده است.
3-5- قلمرو تحقیق
3-5-1- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق حاضر مربوط به شرکتهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی در شهر تبریز است.
3-5-2- قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق حاضر نیمه دوم سال 1392 است.
3-6- روش های جمعآوری اطلاعات
هر پدیدهای از نظر کمی و کیفی ویژگیهایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگیها به ماهیت و نحوه دستیابی به آنها وابسته است. هدف هر تحقیقی اعم از توصیفی و تبیینی، دستیابی به اطلاعات در مورد این تغییرات است. یافتن پاسخ و راهحل برای مسئله انتخاب شده در هر تحقیق، مستلزم دست یافتن به دادههایی است که از طریق آنها بتوان فرضیههایی که به عنوان پاسخهای احتمالی و موقتی برای مسئله تحقیق مطرح شدهاند را آزمون کرد.
در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، با بهره گرفتن از روش میدانی از منابع کتابخانهای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از اینترنت استفاده شده است.
3-7- ابزار گردآوری اطلاعات
به منظور گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق حاضر، از یک پرسشنامه استاندارد که از مقاله پژوهشی لیؤ و همکاران (2012)، اقتباس شده، به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده گردیده است. این پرسشنامه دارای 30 سوال در رابطه با بررسی اثرات میان یکپارچگی زنجیره تأمین و جهتگیری بازار بر عملکرد شرکت است.
جدول 2-3- گویه های تحقیق و تعداد آنها
ردیف
نام متغیر (گویه های تحقیق)
تعداد سؤالات
ترتیب سؤالات
1
یکپارچهسازی زنجیره تأمین
به اشتراکگذاری اطلاعات
5
1 ،2 ،3 ،4 و 5
هماهنگی عملیاتی
5
6 ،7 ،8 ،9 و 10
2
جهتگیری بازار
جهتگیری رقبا
3
11، 12 و 13
مشتریمداری
5
14، 15، 16، 17 و 18
3
هماهنگی درون کارکردی
4
19، 20، 21 و 22
4
عملکرد شرکت
عملکرد عملیاتی
4
23، 24، 25 و 26
عملکرد کسب و کار
4
27، 28، 29 و 30
جمع
30
1 تا 30
(منبع: تحقیق حاضر)
(منبع: تحقیق حاضر)

لازم به ذکر است که در ابتدای پرسشنامه سؤالاتی در جهت شناخت ویژگیهای فردی و سازمانی جامعه آماری مطرح شده است. ضمناً سؤالات پرسشنامه براساس مقیاس ترتیبی و طیف 5 گزینهای لیکرت و موضوع فرضیات تحقیق طراحی شده است. نحوهی امتیازدهی نمرات پرسشنامه براین اساس به شرح زیر است:
جدول 3-3- طیف پنج گزینهای لیکرت
کاملاً مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملاً موافقم
1
2
3
4
5
(منبع: تحقیق حاضر)
3-8- روایی و پایایی ابزار تحقیق
3-8-1- روایی یا اعتبار تحقیق
به طور کلی دو سؤال مهم در بررسی یافتههای یک طرح تحقیق مطرح میشود، اول اینکه نسبت به یافتههای تحقیق یک طرح تا چه اندازه میتوان اطمینان داشت؟ در پاسخ به این سؤال باید اعتبار درونی تحقیق را مورد نظر قرار دهیم. سؤال دوم این است که تا چه اندازه میتوان یافتههای تحقیق را به جوامع دیگر و شرایط گوناگون تعمیم داد؟ این سؤال با اعتبار بیرونی تحقیق سر و کار دارد. روایی و پایایی از ویژگیهایی هستند که برای مفید و مؤثر واقع شدن روش های جمعآوری داده ها شرط اساسی به شمار میروند (بست، 1377).
همان طور که بیان گردید پرسشنامه تحقیق حاضر از مقاله پژوهشی لئو و همکاران (2012)، اقتباس شده و استاندارد میباشد، با این حال جهت اطمینان بیشتر از نظرات برخی از اساتید روش تحقیق دانشگاه تبریز و نیز اساتید راهنما و مشاور بهره گرفتهایم و در نهایت بعد از دخالت دادن نظرات اصلاحی، پرسشنامه نهایی تدوین و در اختیار نمونه انتخابی از جامعه آماری قرار گرفت.
3-8-2- پایایی و اعتماد تحقیق
کسانی که برای تحلیل داده های خود از نرمافزار SPSS استفاده میکنند، میتوانند قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری را با روش آلفای کرونباخ محاسبه نمایند که البته برای محاسبه آن فرمولی نیز وجود دارد. هرچه درصد به دست آمده به 100% نزدیکتر باشد بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است (مقیمی، 1377، به نقل از نظری، 1386). در این پژوهش که از پرسشنامه برای اندازهگیری داده ها استفاده گردیده و برای تحلیل داده ها، نرمافزارهای SPSS و لیزرل به کار گرفته شدهاند، پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامه یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکنند به کار میرود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد (سرمد و همکاران، 1380). ضریب آلفای کرونباخ به طریق زیر محاسبه میشود:
که در آن:
n = تعداد سوالهای تست
Si2 = واریانس سوال i
St2 = واریانس کل تست
در این تحقیق مقدار آلفا با توجه به فرمول بالا و با بهره گرفتن از تحلیل داده های بدست آمده از 163 پرسشنامه توزیع شده، 754/0 درصد به دست آمد که نشان میدهد پرسشنامه استفاده شده پایا است.
جدول 4-3- مقدار ضریب آلفای کرونباخ
ابعاد مدل (متغیرها)
تعداد سؤالات
ضریب آلفای کرونباخ
ضریب کل
به اشتراکگذاری اطلاعات
5
731/0
754/0
هماهنگی عملیاتی
5
712/0
جهتگیری رقبا
3
717/0
مشتری مداری
4
734/0
عملکرد عملیاتی
4
802/0
عملکرد کسب و کار
5
828/0
(منبع: یافتههای تحقیق)
3-9- متغیرهای تحقیق
متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزشهای گوناگون و متفاوت را بپذیرد. این ارزشها میتواند در زمانهای مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا اینکه در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد (سکاران،1381).
متغییر بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارد به چهار دسته تقسیم میشود:
الف) متغیر مستقل
ب) متغیر وابسته
ج) متغیر واسطهای یا تعدیلگر
الف) متغیر مستقل، متغیری محرک یا درونداد است که به وسیله پژوهشگر اندازهگیری، دستکاری، یا انتخاب میشود تا تأثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود. متغیر مستقل، مقدمه و وابسته، نتیجه است.
ب) متغیر وابسته، متغییر پاسخ، برونداد یا ملاک است و. عبارت است از وجهی از رفتار یک ارگانیسم که تحریک شده است. متغیر وابسته مشاهده یا اندازهگیری میشود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوعمدیریت جانشین پروری

پاسخی بگذارید