پایان نامه مدیریت

پایان نامه با موضوع مدیریت عملکرد

دانلود پایان نامه

ر سطح سازمان
مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری

سازمان
سلسله مراتبی
شبکه های افقی
تجزیه و تحلیل سازمانی
منابع انسانی
انفرادی و بدون شراکت
تیمی، شراکتی و بااتحاد
توانمندسازی نیروی انسانی
منابع مالی
بیثبات، غیراستاندارد، عدم یکپارچگی با عملیات دیگر
کیفیت بالا، دسترسی کامل، عملیات/اطلاعات/سیستمهای استاندارد، یکپارچه با عملیات

 
 
مهندسی مجدد فرایند مالی، سیستمها، استانداردسازی اطلاعات
اطلاعات
غیراستاندارد، دور از دسترس، عدم به روزآوری، ناامن
شراکتی، استاندارد، در دسترس، دقیق، دورهای دقیق
استانداردهای اطلاعات و مدیریت اطلاعات
سیستمهای اطلاعاتی
مجزا از هم(خود ایستا)
رایج، باز، یکپارچه
معماری و استانداردها
اموال فیزیکی
انعطافپذیر
انعطافپذیر، سودآور، درست به موقع (JIT)
اصول زیرساختار
(منبع، غضنفری و فتحاله، 1389، ص 133)
همان طور که در جدول (2-1) مشخص است، بسیاری از سازمانها در حال حاضر غیریکپارچه میباشند. در این حالت واحدهای مختلف سازمان هماهنگی لازم را جهت نیل به اهداف سازمان ندارد و انعطافپذیری سازمان جهت رویارویی با تحولات جدید و همراهی با شرایط نوین کسب و کار پایین میباشد. اما در سازمانهای یکپارچه، بخشهای مختلف هماهنگ با یکدیگر فعالیت میکنند. از آنجا که مقوله یکپارچگی، کل سازمان را در بر میگیرد، بنابراین اجزا مختلف نیز، باید در سازمان یکپارچه و هماهنگ گردند (غضنفری و فتحاله، 1389، ص 132).
2-6- درجات مختلف یکپارچهسازی
به طور کلی میتوان چهار درجه مختلف را برای یکپارچهسازی در نظر گرفت. هر درجه، ابعاد، پیچیدگیها تعاریف و وجوه خاص خود را داشته و میتواند برای هر یک از شرایط و حالات خاص سازمان در نظر گرفته شود. درک اینکه سازمان در چه درجهای از یکپارچگی قرار دارد و یا این که چه درجهای از یکپارچگی برای آن مناسب است، بسیار مهم میباشد. چهار درجه یکپارچهسازی عبارتند از:
الف) یکپارچگی ارتباطی
این درجه ابتداییترین درجه یکپارچگی بوده و اساس و زیربنای دیگر درجات یکپارچگی است. اساس این وضعیت ایجاد ارتباط بین تجهیزات و تکنولوژیهای مختلف برای کار با یکدیگر است. این مرحله شامل اشتراک تجهیزات فنی، برقراری امکان انتقال اطلاعات و ایجاد مسیرهای ارتباطی بین اجزای مختلف است.
ب) یکپارچگی عملیاتی
این وضعت به قابلیت کار کردن دو یا چند سیستم، برنامه و یا تکنولوژی با یکدیگر اطلاق میشود، به نحوی که از قابلیتهای هر دو تکنولوژی و سیستم استفاده شود. بسیاری از عرضهکنندگان راهحلها و تولیدکنندگان سیستمها، محصولاتشان را برای استفاده در این وضعیت ارائه میکنند، به طوری که سیستمهای آنها با پایگاه های داده و سیستمهای دیگر مرتبط میگردند.
ج) یکپارچگی مفهومی
در زمینه یکپارچهسازی، بسیاری از تلاشها به سمت پیادهسازی سیستمهای مدیریت پایگاه داده معطوف شدهاند، در این وضعیت اجزاء داده، اصطلاحات و تعاریف و مفاهیم داده ها به خوبی مشخص و بهینه میشوند. در اینجا تأکید بر کاهش خطاهای انسانی حین ایجاد، ثبت و بازیابی داده ها از طریق ایجاد استانداردها و فرمتهای مشخص داده ها است. برای نیل به یکپارچگی معنایی، تنها پیادهسازی سیستمهای مدیریت پایگاه داده کافی نیست، بلکه باید داده ها، مشخصات و استانداردهای آنها به روشنی برای کاربر تعریف شده و مشخص باشد.
د) یکپارچهسازی همگرا
این درجه از یکپارچگی پیچیدهترین و برترین درجه یکپارچگی است. برای نیل به یکپارچگی در این مرحله باید در سه وضعیت قبلی به یکپارچگی دست یافته باشیم. در این درجه، مفهوم یکپارچگی فراتر از یکپارچه کردن تکنولوژیها، برنامهها و استاندارد کردن داده ها است. یکپارچگی همگرا شامل یکپارچهسازی تکنولوژی با فرآیندهای کسب و کار، دانش و عملکردهای افراد است. یکپارچهسازی همگرا، سازمان را به سمت طراحی و ایجاد ساختار و فرایندهای مختلف و پویا سوق میدهد (همان، ص 133-135).
2-7- انواع یکپارچهسازی
الف) یکپارچهسازی افقی درون سازمانی
در این حالت سیستمهای مختلف که در بخشهای عملیاتی شرکت وجود دارند، با یکدیگر یکپارچه میشوند. نمونهای از این یکپارچگی را میتوان در زنجیره ارزش یک کارخانه مشاهده نمود. برای افزایش ارزش ایجاد شده، میتوان سیستمهای سفارش، خرید، تولید، حمل و نقل و توزیع را با یکدیگر یکپارچه نمود.
ب) یکپارچگی عمودی درون سازمانی
در حالت عمودی، سطوح مختلف یک سازمان یکپارچه میشوند. به عنوان مثال، فرایند تولید در پایینترین سطح خود توسط سیستمهای کنترل عددی، در سطوح میانی توسط سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید و در سطح بالاتر توسط سیستمهای مدیریتی و برنامه ریزی، کنترل میشوند. بدین ترتیب اطلاعات مربوط به سیاستها و برنامههای تولید از بالا به پایین و اطلاعات محصولات تولید شده از پایین به بالا، در سطوح سازمانی منتقل میشوند. در حالت یکپارچهسازی عمودی، سیستمهای تولیدی در سطوح گوناگون با یکدیگر یکپارچه میشوند.
ج) یکپارچهسازی بین سازمانی
تمایل به افزایش تراکنشها و تجارت الکترونیکی بین شرکتها، طرحهای سنتی ارتباطات بین سازمانی را متحول کرده است. سازمانها به منظور افزایش قدرت رقابتی و انعطافپذیری بیشتر در مقابل تغییرات مداوم بازار، ابزارهای هماهنگی و تعاملی مؤثری را بین خود گسترش دادهاند. این نوع یکپارچگی بین تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مشتریان ایجاد میگردد (همان، ص 136).
2-8- مدیریت جریان مواد در SCM
اهمیت مدیریت مؤثر جریان مواد در طول زنجیره تأمین (شکل)، در سالهای اخیر به وسیله مجریان صنایع و دانشگاهیان درک شده است. هزینه های مرتبط با مواد، اهمیت ویژهای برای این مجریان داشته است. متخصصان صنایع تخمین میزنند که هزینه های جریان مواد در زنجیره تأمین، سهم بزرگی از هزینه های عملیاتی را در بسیاری از سازمانها به خود اختصاص مید
هد، به طوریکه در برخی صنایع این هزینه تا 75 درصد کل بودجه عملیاتی را شامل میشود. یکی از اهداف مهم مدیریت زنجیره تأمین، بهبود موقعیت جریان مواد در طول زنجیره تأمین از دید مصرفکننده نهایی، توأم با کاهش همزمان هزینه های زنجیره تأمین است.
ایجاد زنجیره های تأمین یکپارچهای که مواد مورد نیاز مشتریان نهایی و سازمانهای عضو زنجیره تأمین را به مقدار مورد نیاز، در شکل و طرح مطلوب، با مستندسازی مناسب، در مکان و در زمان مطلوب و با کمترین هزینه ممکن تدارک ببیند، در بطن فعالیتهای مدیریت زنجیره تأمین قرار دارد. زمانی که سازمانها به ایجاد و مدیریت چنین زنجیره تأمین یکپارچهای اقدام میکنند، عوامل کلیدی زیر را باید مدنظر قرار دهند:
شناخت زنجیره های تأمین موجود
مهندسی مجدد لجستیک زنجیره تأمین
تشخیص اهمیت زمان
ایجاد یک سیستم اندازهگیری عملکرد برای زنجیره تأمین
شکل 2-2 مدل زنجیره تأمین یکپارچه
شکل 2-2 مدل زنجیره تأمین یکپارچه

مطلب مشابه :  دانلود فایل پایان نامهآزمون همبستگی اسپیرمن

مشتریان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تأمین کنندگان رده اول
تأمین کنندگان رده دوم
تأمین کنندگان رده دوم
تأمین کنندگان رده دوم
تأمین کنندگان رده اول
فروشندگان خرد
مراکز توزیع
مونتاژ/تولید
تأمین کنندگان رده اول
جریان محصول و مواد
جریانهای اطلاعاتی و مالی
مشتریان
تأمین کنندگان رده اول
تأمین کنندگان رده دوم
تأمین کنندگان رده دوم
تأمین کنندگان رده دوم
تأمین کنندگان رده اول
فروشندگان خرد
مراکز توزیع
مونتاژ/تولید
تأمین کنندگان رده اول
جریان محصول و مواد
جریانهای اطلاعاتی و مالی

(منبع، غضنفری و فتحاله، 1389، ص 257)
(منبع، غضنفری و فتحاله، 1389، ص 257)

2-9- یکپارچهسازی زنجیره تأمین
محققان به این مهم پیبردهاند که SCI نوآوری بسیار مهمی در مدیریت زنجیره تأمین به وجود آورده و رمز جدیدی از فرصتها در افزایش عملکرد شرکت به شمار میرود (داسیلوا و آرکادِر، 2007). مطالعات پیشین به SCI به عنوان سازهای از ابعاد مختلف نگریستهاند و بر اهمیت شناسایی ابعاد SCI به هنگام ارزیابی اثرات آن بر عملکرد شرکت، تأکید کردهاند (فلاین و همکاران، 2010). برای مثال لائو و همکاران (2010) استدلال کردهاند که SCI «مستلزم تحلیل تجربی جزئی شده» است چون دربردارندهی فرآیندهای سازمانی چندگانه است که عرضهکنندگان، واحدهای عملکردی داخلی و مشتریان را ادغام و یکپارچه میکند.
برای مثال کولپ و همکاران (2004)، ادعا کردهاند که فرآیند همکاری، به عنوان اشتراکگذاری اطلاعات، بعد اصلی SCI است. به طور مشابه، شاین و رابینسون (2005) به اشتراکگذاری اطلاعات و هماهنگی در تصمیمگیری را به عنوان دو بعد اصلی یکپارچهسازی زنجیره تأمین در سطح عملیاتی تعریف کردهاند. پیرو این محققان، SCI سازهای متشکل از به اشتراکگذاری اطلاعات و هماهنگی عملیاتی است. به اشتراکگذاری اطلاعات منعکس کننده میزان شفافیت اطلاعات و دسترسی مستقیم و به هنگام به اطلاعات است. در مقابل، هماهنگی عملیاتی حوزهای است که شرکتها به تبادل تصمیمات صحیح، دانش و منابع در طول زنجیره تأمین به منظور ساده کردن فعالیتهای مربوط به زنجیره تأمین میپردازند. هماهنگی عملیاتی منعکس کننده محدودهای است که یک شرکت با شرکای کانال جهت برآورده ساختن تقاضاهای مشتری و جستجوی فرصتهای جدید برای اجرای خودکار وظایف، همکاری میکند و هماهنگ است (ساندرز، 2007). به عبارت دیگر به اشتراکگذاری اطلاعات دربرگیرندهی به اشتراکگذاری اطلاعات حیاتی و اختصاصی در میان شراکای زنجیره تأمین است، در حالی که هماهنگی عملیاتی دربرگیرندهی چگونگی بهرهگیری مشترک شرکتها از دانش حاصل از به اشتراک گذاری اطلاعات و تغییر فرآیندهای کسب و کار به صورتی که نیاز دارند، است.
در ادبیات موجود محققان نشان دادهاند که این دو بعد SCI میتوانند به عنوان پیشبینی کننده مهم عملکرد شرکت مادر باشند. برای مثال شواهد تجربی نشان میدهد که به اشتراکگذاری اطلاعات در زنجیره تأمین به شرکتها در بهرهمندی از مزیتهای رقابتی به طرق مختلف نظیر افزایش حساسیت نسبت به روندهای بازار و تقاضاهای مشتری، کاهش چرخه زمانی کلی و هزینه موجودیها و دستیابی به ایدههای نوآورانه برای محصولات/ خدمات، کمک میکند (کولپ و همکاران، 2004؛ لائو و همکاران، 2010). علاوه براین ساندرز (2008) بیان کرده است که هماهنگی عملیاتی منجر به عملکرد باصرفه، سریع، مطمئن و دارای خطای کم زنجیره تأمین میگردد که شرکتها را در واکنش و پاسخگویی سریع و دقیق به نااطمیناییهای بازار، یاری میرساند.
مطالعاتی که به بررسی چگونگی اثرات SCI بر عملکرد شرکت پرداختهاند، بیشتر در بستر اقتصادهای دارای بازارهای پیشرفته و کامل صورت گرفتهاند؛ بنابراین نتایج و دانش حاصل از کارهای قبلی ممکن است به صورت مستقیم در بستر اقتصادهای در حال توسعه بخاطر تفاوتهای میان بازارهای پیشرفته و اقتصادهای در حال توسعه، کاربردی نباشد (کای و همکاران، 2010). به همین خاطر، درک و شناخت تأثیرات SCI در اقتصادهای در حال توسعه به طور کلی و ایران به طور خاص، محدود است. به علاوه یافتههای تحقیق تجربی دربارهی ارتباط بین SCI و عملکرد شرکت، ترکیب شده هستند، که این امر نیز جای بحث دارد. برای مثال برخی از مطالعات رابطه معنادار و مثبت و برخی دیگر رابطه بیمعنایی میان این دو نشان دادهاند. این ناسازگاری ایجاب میکند تا به شناسایی اثرات عوامل ضمنی بپردازیم. به طور خاص، در اینجا ممکن است که تعدیلگرها و میانجیهایی باشند که بر چگونگی تأثیرات SCI بر عملکرد شرکت، تأثیر میگذارند. به طور خلاصه، با توجه به اینکه مدیریت زنجیره تأمین برای موفقیت شرکتهای ایرانی لازم و ضروری است، چگونگی اثرات SCI بر عملکرد شرکت در ایران نیاز به بررسی دقیق و موشکافانه دارد. علاوه بر این، به منظور شناسایی مکانیسمها و ساز و کارهای اثرگذار SCI، عوامل ضمنی نظیر جهتگیری بازار، به عنوان تعدیلگر و میانجی رابطه SCI- عملکرد، بایستی مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
2-10- مدیریت عملکرد
مدیریت عملکرد، فرایندی استراتژیک و یکپارچه است که با بهبود عملکرد افرادی که در سازمانها کار میکنند و با توسعه قابلیتهای فردی و گروهی، موفقیت پایدار سازمانها را فراهم مینماید. مدیریت عملکرد از آن نظر که با مسائل گستردهتر کسب و کار و جهتگیری کلی آن برای رسیدن به اهداف بلندمدت مرتبط است، در صورتی که سازمان بخواهد در محیط خود به طور مؤثری عمل نماید امری استراتژیک به حساب میآید.
مدیریت عملکرد از دو دید یکپارچگی
ایجاد میکند: نخست یکپارچگی عمودی: مرتبط کردن یا همسوسازی اهداف فردی، گروهی و سازمانی با شایستگیهای اساسی و دوم یکپارچگی افقی: مرتبط کردن ویژگیهای مختلف مدیریت منابع انسانی، بهویژه توسعه سازمانی، توسعه منابع انسانی و پاداش برای دستیابی به رویکردی منسجم در مدیریت و توسعه کارکنان.
همانگونه که کریس بونز توضیح داده است، در یونایتد دیستلز اقدامات مدیریت عملکرد، با در نظر گرفتن الزامات استراتژیک و بینش کسب و کار، شکل گرفته است. اقدامات و روشهایی که با هم در ارتباط میباشند در شکل (3-2) نشان داده شده است.
شکل 3-2 یکپارچگی در شرکت یونایتد دیستلز
شکل 3-2 یکپارچگی در شرکت یونایتد دیستلز

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته مدیریت با موضوع:0%

سبک (روش)
ارزشهای مشترک
مهارتها
نظامها
ساختار
افراد
سینرژی (همافزایی)

(منبع، آرمسترانگ، ترجمه صفری و وهابیان، 1385، ص 3)
(منبع، آرمسترانگ، ترجمه صفری و وهابیان، 1385، ص 3)

2-11- معنای عملکرد
بدیهی است که مدیریت عملکرد، به عملکرد بر میگردد. ولی واقعا مفهوم این واژه چیست؟ مفهوم این واژه از آنجا حائز اهمیت است، که با تعریف عملکرد میتوان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود. هولتن و بیتز خاطر نشان ساختهاند که «عملکرد یک ساختار چند بعدی است که ارزیابی آن، بسته به انواع عوامل، متفاوت است». آنها همچنین به اهمیت این موضوع که هدف ارزیابی، نتایج عملکرد است یا رفتار اشاره مینمایند. در مورد اینکه «عملکرد چیست» نگرشهای متفاوتی وجود دارد. میتوان عملکرد را فقط سابقه نتایج حاصله تلقی کرد. از نظر فردی، عملکرد، سابقه موفقیتهای یک فرد است. کین معتقد است عملکرد «چیزی است که فرد به جا میگذارد و جدای از هدف است».
برنادین و همکارانش معتقدند که «عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود، چون نتایج قویترین رابطه را با اهداف استراتژیک سازمان، رضایت مشتری و نقشهای اقتصادی، دارد». فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد عملکرد را به صورت زیر تعریف میکند: «انجام، اجرا، تکمیل، انجام کار سفارش یا تعهد شده». این تعریف به خروجی ها یا نتایج (موفقیت) برمیگردد و در عین حال عنوان میکند که عملکرد در مورد انجام کار و نیز نتایج حاصله از آن میباشد. بنابراین، میتوان «عملکرد، را به عنوان رفتار (روشی که سازمانها، گروه ها و افراد، کار را انجام میدهند) تلقی کرد». کمپ بل معتقد است که «عملکرد، رفتار است و باید از نتایج متمایز شود، زیرا عوامل سیستمی میتوانند نتایج را منحرف کنند». در صورتی که عملکرد به گونهای

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهنیازهای آموزشی

پاسخی بگذارید