No category

پایان نامه رایگان با موضوع امور حسبی، تجدیدنظرخواهی، حل اختلاف

دانلود پایان نامه

مالیات موثر باشد پرونده جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی
هیأت اقدام خواهد شد.
13- «چنانچه گواهی مالیـات بر ارث متوّفـی بیشتر از مبلغ 30 میلیون ریال باشد متقاضی می بایست
مبلغ ……. ریال بابت نشر آگهـی به شماره حساب ……. بانـک ملی ایـران شعبه ……. دادگستری کد …… به
نام آقای ……. با ذکر شماره و کلاسه پرونده واریز و ارائه نماید».19
بر اسـاس «نظریه شماره 4662/7 مورخ 25/6/1377 تکمیل پرونـده به عهده خواهان یا وکیـل ایشان
اسـت برای صـدور گـواهـی حصـر وراثـت مشخصـات دقیـق وراث ضروری است مـدارک مربوط به این مشخصات باید توسط دادخـواست‌دهنده به دادگاه ارائـه شود و اگر این مدارک نزد یکـی از وزارتخانه ها یا
مؤسسات دولتی و عمـومـی و غیره باشد خواهـان باید با اخذ گواهـی از دادگاه مدارک مذکور را تهیه و در
اختیار دادگاه قرار دهد در غیر اینصورت پرونده تا تکمیل آن در دفتر دادگاه باقی می‌ماند».20
1- 5- هزینه دادرسی
برای دانستن هزینـه دادرسـی تقاضای تصدیـق انحصار وراثـت باید ابتدا روشـن شود که تقاضـای تصدیـق
انحصار وراثت جزو کدام دسته از دعاوی است؟ برای روشن شدن این موضوع ابتدا به تعریف دعوا و سپس اینکه جزو کدام دسته از دعاوی مالی یا غیر مالی است می‌پردازیم.
1- 5- 1- تعریف دعوا
اقامه دعوا آغاز اشتغال دادگاه به رسیدگی است. به عبارت دیگر با دعوا و اقامه آن، که بایـد مطابق تشریفات
قانونی باشد، دادگاه اشتغال می‌یابد.این که دعوا به چه مفهومی اطلاق می‌شود در این قسمت به طور خلاصه
به آن پرداخته می‌شود.
در قانون تعریفی از دعـوا دیده نمی‌شود و همین امر باعث طرح تعاریف متعددی از دعوا شده است.
دعـوا در لغت به معنای ادعا کردن، خواستن، ادعا، نزاع و دادخواهی آمده است.21معنای اصطلاحی دعـوا از
معنای لغوی آن دور نمانده است و تعاریفی که از دعوی صورت گرفته است بر این امر دلالت دارد.
«منازعه در حق معین را دعوا گویند و مجموع ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه دعوا به معنای اعم نام
دارد».22 تعریف دیگری که از دعوی ارائه شده چنین است:
«مفهوم اخص دعوا: در این مفهوم، دعوا توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به
مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعـا و ترتب آثار قانـونی مربوط است. برای
طرف مقابل دعوا توانایی مقابله با این ادعاست.
مفهـوم اعم دعوا: در این مفهوم، دعوا در بعضی مقررات به مفهوم منازعه و اختلافی آمده است که در
مرجع قضاوتی مطرح گردیده و تحت رسیدگی بوده یا می‌باشد.
دعـوا در بعضی موارد به معنی ادعـا به کار می‌رود که البته منظور ادعـایی است که در مرجع قضاوتی
مطرح نگردیده یا ادعایی است که در خلال رسیدگی به دعوا به عنوان امری تبعی مطرح می‌گردد».23
1- 5- 2- ضرورت تشخیص دعوای مالی از دعوای غیرمالی
تمیز و تفکیک بین دعاوی مالـی و غیرمالـی از جهت هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظـرخواهی امـری مؤثر
است. «هزینه دادرسی در دعاوی مالی شناور است یعنی به هر میزان که خواسته یا بهای آن افزایش یابد هزینه دادرسـی نیز افزایش می‌یابد در حالی که در دعـاوی غیرمالـی مبنـای محاسـبه ثابت و در نتیجه میزان
هزینه دادرسی نیز ثابت است».24
«قانـونگذار در سه مورد خواهـان را از تقویـم خواسته معـاف نموده است. یکی از این موارد دعـوای
غیرمالی است. به عبارت دیگر اگر خواهـان دعوای غیرمالی اقامـه کند، از تقویم این دعوا معاف خواهد بود.
علت نیز آن است که دعـوای غیرمالـی اساساً تقویم بردار نیست. سـؤالی که مطرح می‌‌گردد آن است که اگر
دعوا غیرمالـی باشد با توجه به عدم ضرورت تقویم خواسته و ضرورت مشخص شدن میزان هزینه دادرسی
در این دعـوا و امکان یا عدم امکان تجدیدنظرخواهی از حکم، این دو اثر چگونه از این دعوا بدست خواهد
آمد؟ در پاسخ باید گفت قانـونگذار خود در این مورد تعیـین تکلیف نموده است. بدین صورت که در مورد
اثر اول یعنی میزان هزینه دادرسی در بند 13 ماده 3 قانون وصول برخـی از درآمـد های دولت و مصرف آن
در موارد معین صریحاً هزینه دادرسـی دعـوای غیرمالـی را پنج هـزار ریال تعیین نموده است»25 که این مبلغ
براساس بخشنـامه شماره 100/1402/9000 اصلاح شد و مبلغ مذکور پنجـاه هزار ریال تعیین شد.26و مجـدد
به استناد ردیف های درآمدی قانون بودجـه 1393 کـل کشور و براسـاس مصـوبه کارگـروه جلسه پانـزدهم
کمیسیـون تلفیـق لایحه بودجه سال 1393 مورخ 24/10/1392 تعرفه های خدمات قضائی برای سال 1393
افزایش یافت و مبلـغ مذکور بسته به نوع دعـوی از 000/200 ریـال تا 000/000/1 ریـال تعیین شـد.27و در
مورد اثر دوم یعنی امکان یا عدم امکان تجدیدنظرخواهی نیز در بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنـی
آراء صـادره در دعـاوی غیرمالی را قابـل تجدیدنظر شناخته است. به همین جهـت است که ضـرورت دارد
معیار و مشخصه‌ای برای تمیز این دعاوی ارائه و بر اساس معیارها مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی احصاء و
مشخص گردند.
1- 5- 3- معیار تشخیص دعوای مالی از غیرمالی
در تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی، در نخستین گام باید حق مالی را از حق غیرمالـی تفکیک نمود؛ «حـق
مالی آن است که اجرای آن مستقیماً برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویـم به پـول باشد، مانند حق
مالکیت نسبت به خانه که مستقیماً برای دارنده‌ی آن ارزش پولی دارد و یا حق طلب …»28 حق مالـی «چیزی
است که به پول تقویم می‌گردد مثل کسی که متعهد است پنج تن آهن ساختمانی به دیگری بدهد…»29
«حق غیرمالـی آن است که اجرای آن، منفعتـی کـه مستقیماً قابـل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید، مانند حق
بنـوت، حق زوجیـت و امثـال آن. بعضی از حقوق غیرمالـی هستند که غیر مستقیم ممکن است ایجاد حقی
نمایند که قابل تقویم به پول باشد ولی این امر آن را حق مالی نمی‌گرداند ، مانند زوجیت که ایجاد حق نفقه
زوجه، توارث برای زوجین می‌نماید که آن قابل تقویم به پول است».30
1- 5- 4- مالی یا غیرمالی بودن تصدیق حصر وراثت
در پایان مناسب است تصریح شود که توجّـه به معیار های ارائـه شده در صورتـی است که «اقدام مورد نظر
«اقامـه‌‌ی دعـوا» شمرده شود، در حقیقت در تمام مواردی که اقدام مورد نظر، صرف درخواست بوده و دعوا
شمرده نشود، باید به ضوابط مربوط به همان درخواست توجّه شود. برای مثال درخواست تأمین دلیل، تأمین
خواسته و… همچنین درخواست گواهی انحصار وراثت و مهروموم ترکه، تصفیه و تقسیم آن و…» بطوری که
در ماده 375 قانون امور حسبی به این امر اشاره شده است.
ماده 375 قانون امور حسبی: «هزینه رسیدگی به امور حسبی، منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد
موقع درخواست پانصد ریال گرفته می‌شود:
1- درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه.
2- درخواست حکم موت فرضی.
3- درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی.
4- درخواست مهروموم.
5- درخواست برداشتن مهروموم.
6- درخواست تحریر ترکه.
7- درخواست تصفیه ترکه.
8- درخواست تقسیم ترکه.
9- درخواست تصدیق انحصار وراثت».
البته با توجه به اینکه برطبق بند 3 مـاده 11 قانون شورای حل اختلاف صدور گواهی حصر وراثت از
وظایف شورای حـل اختـلاف است و با استنـاد به ردیف های درآمدی قانـون بودجـه 1393 کل کشـور و
بر اساس مصوبه کارگروه جلسـه پانزدهم کمیسیـون تلفیق لایحـه بودجه سال 1393 مورخ 24/10/92 تعرفه
خدمات قضائـی افزایش یافت و درآمد خدمات قضائـی شوراهای حـل اختلاف در پرونـده های حقـوقـی 000/150 ریال تعیین شد.31
در مورد دعوای اعتراض به گواهی انحصار وراثت باید گفت که از مصادیق دعاوی غیر مالی است32و
هزینه دادرسی آن به استناد ردیف های درآمدی قانون بودجـه 1393 کـل کشور و براساس مصـوبه کارگروه جلسه پانـزدهم کمیسیـون تلفیـق لایحه بودجه سال 1393 مورخ 24/10/1392 تعرفه های خدمات قضائـی
برای سال 1393 بسته به نوع دعوی از 000/200 ریـال تا 000/000/1 ریال می‌باشد.33
1- 6- اقدامات مرجع صالح و مندرجات گواهی
1- 6- 1- انتشار آگهی
1- 6- 1- 1- در زمان سابق
دادگاه با مراجعه به پرونده درخواست گواهی انحصار وراثت، مواجه با یکـی از امور ذیل میگردد که در هـر
یک وظائف مخصوصی را قانون به عهده او گذارده است:
اول- در صورتی که درخواست کننده انحصار وراثت دلیلی ابراز نماید که دارائی متوّفی بیش از پنجاه
هزار ریـال (که این مبـلغ براسـاس قسمت آخر ماده 364 که اشاره شده وزارت دادگستـری می‌تواند هر سه
سـال یک بار با تصویب رئیس قوه قضـائیه، با توجه به شـاخص قیمت ها و هزینـه زنـدگی مبلغ مذکور را
افزایش یا کاهش دهد. در روزنامه رسمـی 14681 مصـوب11/5/1374 اصلاح شد و ده میلیون ریـال تعیین
شد) نبوده و به نظر دادگاه این امر ثابت گردد، دادگاه بـدون انتشار آگهی به ادلـه انحصـار وراثـت رسیدگی
نموده و نتیجه رسیدگی خود را از رد یا قبول اعلام می‌دارد. این است که طبق ماده 364 قانون امور حسبی و
شق 3 تبصره الحاقـی به آن: «در صورتی که بهـای ترکه بیش از ده میلیون ریـال (000/000/10) ریال نباشد
انتشـار آگهـی مذکور در مـاده 361 به عمل نخواهد آمـد و دادگـاه به ادله و اسنـاد و اظهـارات گواه هـای
درخواست کننده رسیدگی کرده و درخواست تصدیـق را به حسب اقتضاء دلائل، قبول یا رد می‌نماید» یعنی
هرگاه دادگـاه درخواست را پذیرفت گواهی انحصـار وراثت صادر می‌نماید و چنانچه ادله آن را کافی نیافت
آن را رد می‌کند. به دستور ماده 366 قانون امور حسبی رد درخواست قابل پژوهش و فرجام است.
دوم- «در صورتی که درخواست کننده انحصار وراثت به دادگاه ثابت ننماید که دارائی متوّفی بیش از
ده میلیون ریـال نبوده باید آگهی صادر گردد. لذا به دستور ماده 361 ق. ا. ح. دادگاه شرحی در مجله رسمی
یا یکی از جرائد محـل به خرج مستدعی یا مستدعیان گواهـی انحصـار وراثت، سه دفعـه متوالی ماهـی یک
دفعـه آگهی می‌نماید. شرح مزبـور عبارت است از درخواست متقـاضی با ذکر عـدۀ وراث و نسبت آنها بـه
متوّفـی و تاریخ و محـل فـوت او (ماده 3 قانـون انحصار وراثت و ماده 361 ق. ا. ح). به دستـور ماده 294
ق. ا. ح: «دادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیـه ترکه یا تصدیق حصر وراثت می‌شود قید می‌کند که
هرکس وصیت‌نامه از متوّفی نزد اوست در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس ازگذشتن
این مدت هر وصیت‌نامه جز وصیت‌نامه رسمی و سری ابراز شود، از درجه اعتبار ساقط است». انتشار آگهی
در صورتی به عمل می‌آید که قبلاً به یکـی از جهات، از قبیل معلوم نبودن ورثـه یا برای تصفیه ترکـه آگهی
منتشر نشده باشد و الا به دستور مادۀ 365 ق. ا. ح. که می‌گوید: «در صورتی که به واسطه معلوم نبودن ورثه
یا برای تصفیه ترکه و غیره قبلاً برای معرفی ورثه آگهی شده باشد، صدور تصدیق انحصاروراثت محتاج بـه
آگهی جدید نبوده و در صورت درخواسـت هر یک از ورثه یا اشخاص ذینفع، تصدیق انحصار وراثت صادر
خواهد شد». به دستور مادۀ 362 ق. ا. ح. پس از انقضاء مدت سه ماه از تاریخ نشر اولین آگهی، پرونده برای
رسیدگی به نظر دادگاه می‌رسد. دادگاه به پرونده رسیدگی نموده و نتیجه را اعلام می‌دارد».34
1- 6- 1- 2- در زمان فعلی
با اعلام وصول درخواست گواهی انحصار وراثت، شورا دلایل ابرازی متقاضی را بررسی می‌کند:
1- چنانچه دارایی متوّفی، حسب گواهی مالیـات بر ارث کمتر از سـی میلیون ریـال (که این مبلغ نیز
به موجب دستـورالعمـل وزارت دادگستری راجع به افزایـش بهـای ترکـه مندرج در روزنامه رسمی شمـاره
17090 – 7/8/82 مبلغ 000/000/10 ریال به 000/000/30 ریال افزایش یافته

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان دربارهتعریف مفهومی، پرسش نامه، عامل اجتماعی

پاسخی بگذارید