No category

پایان نامه رایگان با موضوع حل اختلاف، حقوق مالی، بازنشستگی

دانلود پایان نامه

رسیدگی
و صدور گواهی حصر وراثت هستند و ارزش مدارک ارائه شده به نظر دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود».7
1- 3- 3- 2- مرجع صالح صدور گواهی انحصار وراثت برای تبعه خارجی
«به موجب نظریـه شماره 6044/7 مـورخ 3/12/1362 صـدور گواهـی انحصار وراثت برای اتبـاع خارجه با
رعایت قوانین دولت متبوع آنها توسط دادگـاه محل اقامت متوّفی در ایران با توجه بـه ماده 2 قانون تصدیـق
انحصار وراثت و ماده 967 قانون مدنـی بلااشکال است».8که در حـال حاضر به موجب بند3 مـاده 11 قانون
شورای حـل اختلاف این وظیفه برعهده شورای حل اختلاف است..
1- 4- مدارک لازم جهت تقاضای تصدیق انحصار وراثت
متقاضی گواهی انحصار وراثت باید هنگام تقاضا از شورای حل اختلاف مدارک زیر را تنظیم و به دفتر شورا
تسلیم نماید:
1- درخواست‌نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوّفـی و ورثـه وی و اقامتگاه
آنها و نسبت بین متوّفی و وراث. ( شکل شماره 1 الی 9)
2- تکمیل فرم استشهادیه این فـرم با توجه به اینکه وارثان از طبقـه اول، دوم یا سوم باشنـد متفاوت
است که در یکی از دفاتـر اسنـاد رسمی توسط 3 نفر شاهد، اسامی وارثان تعیین و تصدیق می‌شود. (شکـل
شماره 10 الی 12)
3- ارائه اصل گواهی فوت و یک برگ کپی از آن. (شکل شماره 13)
گواهی فـوت براساس مندرجات سنـد فـوت تنظیم می‌گردد و قابل ارائه به مراجـع قانـونی و اداری
می‌باشد و پس از وفات جایگزین شناسنامه متوّفی می‌باشد. براساس ماده 22 قانون ثبت احوال کشور «وفات
هر کس اعم از ایرانی یا خارجـی باید به یکـی از ادارات ثبت احوال سراسر کشـور اعلام شود و نیز وفـات
ایرانیان در خارج از کشور به مأموران کنسولی محـل اقامت یا به یکـی از ادارات سازمان ثبت احـوال کشور
اعلام می‌شود» اصلح است که واقعه وفات در ظرف مهلت مقرر (10 روز) به اداره ثبت احوال اعلام گردد.
برای اخذ گواهی فوت هر یک از اشخاص ذیل صالحند و می‌توانند اقدام کنند:
1- نزدیکترین خویشاوند متوّفـی یا هر شخصی که در موقع وفـات حاضر بوده است با ارائـه مدرک
شناسائی.
2- مأموران انتظامی متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است.
3- متصدیان گورستان ها.
4- مقامات قضایی و نظامی
5- گروه های امدادی
مدارک مورد نیاز جهت ثبت وفات عبارتند از:
الف- شناسنامه متوّفی و کارت شناسایی ملی (در صورت صدور کارت)
ب‌- گواهی پزشک یا بیمارستان یا مسئولین گورستان یا معـرفی و حضور دو نفر گواه با ارائـه مدرک
شناسایی در اداره ثبت احوال مورد مراجعه.
ج‌- فیش واریزی مطابق نرخ مصوب.9
4- ارائه اصل شناسنامه متوّفی به همراه کپی از تمام صفحات آن.
5- ارائه اصل شناسنامه همه وراث متوّفی به همراه کپی از صفحه اول و دوم.
بند الف- دسترسی نداشتن به شناسنامه وراث- آنچـه در این مورد باید ذکـر کرد این است که بـر
اساس «نظریـه شماره 9168/7 مـورخ 2/9/1380 چنانچه متقاضی گواهـی حصر وراثت قادر به تهیه اسناد سجلی سایر وراث نباشد می‌تواند از دادگـاه درخواست گواهـی به منظور مراجعه به اداره ثبـت احوال و اخذ اسناد مورد نیـاز را بنمـاید در این صورت دادگـاه مکلـف به اعطاء گواهـی و اداره ثبـت احـوال مکلـف به دادن رونوشت اسناد سجلـی خواهد بود».10 که پس از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف این وظیفه استعلام از اداره ثبت برعهده شورا خواهد بود.
بندب- فقدان شناسنامه- براساس «نظریه شماره 981/7 مورخ 26/2/1377 ملاحظه بـرگ شناسنـامه
ورثه از لحاظ تعیین مشخصات وراث است و اگر دادگـاه به نحو دیگری هم این امر را احراز نماید می‌تواند
بر اساس آن اقـدام نماید، بنابـراین ملاحظه شناسنامه وراث موضوعیّت ندارد».11به عنوان مثال می‌تـوان گفت
گواهی ولادت صادره از بیمارستان به تنهایـی جهت صدور گواهی حصروراثت کافی نیست و برای صـدور
گواهی انحصاروراثت ارائه اسناد سجلی وراث حین‌الفوت مـورث لازم به نظر می‌رسد اما در ما نحـن فیه و
عدم امکان تسلیم سند مبحوث عنه احراز موضوع با شورای حل اختلاف صالحه می‌باشد.12
6- ارائه اصل شناسنامه همسر متوّفی به همراه کپی از صفحه اول و دوم.
7- ارائه اصل عقـدنامه همسر متوّفـی به همراه کپـی از صفحه اول و دوم، چنانچه طلاق گرفته باشد
گواهی طلاق و چنانچه فوت شده باشد گواهی فوت ارائه شود.
8- چنانچه پدر و مادر متوّفی در قید حیات باشند کپی و اصل شناسنامه آنها ارائه شود.
9- چنانـچه متوّفـی، پدر ومادرشـان قبلاً فوت نموده است گواهـی فوت یا گواهی حصر وراثت آنها
ارائه شود.
10- چنانچه متوّفی فرزندی داشته باشد که قبلاً فوت نموده، می‌بایست گواهی فوت فرزند ارائه شود.
11- چنـانـچه متوّفـی از اقلیـت های مذهبـی باشد، نظریـه مراجـع دینـی خود راجع به تقسیم ارث
می‌بایست ارائه نمایند.
12- گواهـی مالیات بـر ارث: (شکـل شماره 15)
هرگاه در نتیجه فـوت شخصی اعـم از فـوت واقعی یا فرضی،  اموالی از متوّفـی باقـی بماند مشمول
مالیـات بر ارث خواهـد بود و وراث برای استفاده از حقـوق مالی و امـوال باقیمانده از متوّفـی نظیر حقوق
بازنشستگی و دیـه و همچنین انجام هـرگونه نقـل و انتقال یا ثبت اموال حقـوقی و برداشت از حساب های
بانکی متوّفـی ملزم به ارائه گواهی حصـر وراثت و گواهی‌نامه واریز مالیات بـر ارث می باشند. در بند های
ذیل به بررسی نکاتی پیرامون گواهی‌نامه مذکور می‌پردازیم.
بند الف- تعریف مالیات بر ارث
«مالیاتی است که بـه موجب قانـون مالیات بـر ارث و طبق تعرفـه مندرج در همان قانـون از ماتـرک
گرفتـه می‌شود».13
بند ب- حوزه مالیاتی صالح
حـوزه مالیاتی صلاحیت‌دار در مـورد ارث، حـوزه ای است کـه آخـرین اقـامتگاه قانـونی متوّفـی در
محدوده آن واقع بوده است و اگر متوّفـی در ایران مقیم نبوده حـوزه مربوط در تهران خواهد بود (مـاده 27
ق. م. م).
بند ج- اشخاص مشمول مالیات
وراث از نظر قانون مالیات های مستقیم به سه طبقه تقسیم می‌شوند:
وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.
وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
وراث طبقـه سوم که عبارتـند از: عمـو، عمـه، دایـی، خالـه و اولاد آنها. (ماده 18 ق. م. م.)
بند د- اموال مشمول مالیات
اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از: کلیه ماترک واقـع در ایران یا خارج از ایران اعـم از منقول و
غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفـن و دفن در حـدود عرف و عادت و
واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوّفی، که به شرح زیر مشمول مالیات است:
اگر متوّفی یا وارث یا هر دو، ایرانی مقیم ایران باشند کل اموال مشمول مالیات بر ارث متوّفی واقع در
ایران و یا خارج از ایران (پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت اموال واقع در خارج از ایـران به دولت محلی
پرداخت شده است) نسبت به سهم‌الارث هر یک از ورثه طبق نرخ های مقرر در ماده 20 قانون مالیات های
مستقیم، مشمول مالیات بر ارث می‌باشد.
اگر متوّفـی و وارث هر دو، ایرانی مقیم خارج از ایـران باشند، سهم‌الارث هر یک از وراث از اموال و
حقوق مالی متوّفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 ق. م. م. و نسبت به آن کـه در خارج
از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محـل وقوع مال پرداخت شده است
به نرخ بیست و پنج درصد مشمول مالیات بر ارث می‌باشد.
در مـورد اتباع خارجی و سایـر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالـی متوّفی که در ایران
موجود است کلاً مشمول مالیات بر نرخ مذکور در ماده 20 ق. م. م. برای وراث طبقه دوم می‌گردد.14
بند ه- اموالی که مشمول مالیات بر ارث نمی‌گردد
به موجب بند (1) ماده 24 ق. م. م. وجـوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خـدمت و مـزایای پایـان
خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های
اجتماعی و نیز وجـوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمـه گزار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمـر، خسارت
فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یا بطور مستمر به ورثه متوّفی پرداخت می‌گردد.
به موجب بنـد (3) ماده 24 ق. م. م. اموالی کـه برای سازمان ها و مؤسسه های مذکور در ماده 2 این
قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان ها و مؤسسه های مذکور.
به موجب بنـد (4) ماده 24 ق. م. م. هشتاد درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوّفی نزد بانک های
ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی مجاز، همچنین پنجاه درصد ارزش
سهام متوّفـی در شرکت هایی که سهم آنها طبق قانـون مربوط در بـورس پذیرفته شده باشد و چهـل درصد
ارزش سهام یا سهـم‌الشرکه متوّفـی در سایـر شرکت ها و نیز چهـل درصد ارزش خالص دارایی متوّفـی در
واحد های تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.
به موجب ماده 21 ق. م. م. اموالی که جزء ماترک متوّفـی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و
غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجـع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به
موجب گواهی سازمان ذیربط بلا‌عوض در اختیار وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، شهرداری ها، نهاد های
انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد، از شمول مالیات بـر
ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضـی داده شود ارزش آن عوض یا امـوال سلب مالکیت
شده هـر کدام کمتر است جـزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هـر حال چنانچه مالیاتی اضافه
پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حکـم این ماده در مـواردی که وراث تمام یا قسمتی از امـوال را کـه
جزء ماترک باشد بطور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده 2 این قانون واگذار کنند جاری است.
به مـوجب ماده 25 ق. م. م. وراث طبقـه اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمـول
مالیات بر ارث نمی‌باشند.
بند و- مدارک مورد نیاز
1- رونوشت یا تصویر گواهـی شده کلیه اوراقـی کـه مثبت حـق مالکیت متوّفـی نسبت بـه امـوال و
حقوق مالی بشود.
ملک: سند مالکیت، گواهی پایان کار ساختمان یا قبض پرداخت عوارض نوسازی.
اتومبیل: سند مالکیت.
محل کسب: سند مالکیت یا سند اجاره و پروانه کسب.
سهام شرکت: برگه سهام و مدارک متعلق به شرکت.
در مورد وجوه نقد یا سپرده: دفتر بانکی و یا برگ سپرده و سایر مدارک بر حسب مورد.
2- رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوّفی.
3- درصورتـی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیـم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهـی شده
وکالت‌نامه یا قیم‌نامه.
4- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت‌نامه متوّفی اگر وصیت‌نامه موجود باشد
5- گواهی فوت.
6- تصویر شناسنامه کلیه وراث و متوّفی.
تبصره- تسلیم اظهارنامـه (شکـل شماره 14) با مشخصات مذکـور از طرف یکـی از وراث، سالـب
تکلیف سایـر ورثـه می‌گردد. (ماده 26 ق. م. م.)
بند ز- نرخ مالیات بر ارث به موجب ماده 20 قانون مالیات های مستقیم
نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زیر است:
شرح
طبقه اول
طبقه دوم
طبقه سوم
تا 000/000/50 ریال
5%
15%
35%
تا 000/000/200نسبت به مازاد 000/000/50 ریال
15%
25%
45%
تا 000/000/500 نسبت به مازاد 000/000/200 ریال
25%
35%
55%
نسبت به مازاد 000/000/500 ریال
35%
45%
65%
از سهم‌الارث هـر یک از وراث طبقـه اول مبلـغ سـی میلیون ریال به عنـوان معافیت کسر و مازاد بـه
نرخ مذکور مشمول مالیات می‌باشد. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از 20 سال سن
داشته یا محجور یا

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایفعل مجهول، نزول قرآن

پاسخی بگذارید