پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه رشته روانشناسی در مورد : سبک های یادگیری

دانلود پایان نامه

به تعداد 270 نفرلازم بود، که برای اطمینان و به منظور جلوگیری از افت تعداد نمونه ها، 350 نسخه از پرسشنامه های مورد نظر در مدارس و کلاس‌های منتخب توزیع گردید و پس از حذف پرسشنامه‌های ناقص، نمونه نهایی شامل 315 نفر بود که از این تعداد، 165 نفر پسر و 150 نفر دختر بوده‌اند.

3-5 ابزار گردآوری داده ها
ابزار های مورد استفاده در تحقیق حاضر عبارت است از :
آزمون ویژگی های شخصیتی نئو 2- آزمون سبک های یادگیری کلب
3-5-1 آزمون ویژگی های شخصیتی :
در این تحقیق، جهت تعیین ویژگی شخصیتی آزمودنی ها از آزمون پنج عاملی شخصیت که شامل پنج عامل روان رنجور خویی، برونگرایی، گشودگی به تجربه، موافق بودن و با وجدان بودن است، استفاده شده است.
این پرسشنامه یکی از آزمون های شخصیت است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده و از جدیدترین ابزارها در زمینه شخصیت می باشد. این آزمون توسط کاستا و مک کرا در سال 1985 تحت عنوان پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی ارائه شده است. فرم بلند این پرسشنامه در 240 عبارت، به منظور اندازه گیری پنج عامل یا حیطه اصلی شخصیت طراحی شده است. این پرسشنامه یک مدل مفهومی فراهم می‌سازد که تحقیقات مبتنی بر تحلیل عوامل دهه های قبلی درباره ساخت شخصیت را یکپارچه می سازد. عوامل مطرح شده در این آزمون، توسط ترکیب منطقی و بررسی های تحلیل عاملی فراهم شده و موضوع تحقیقات گوناگون بر روی نمونه های بالینی و بزرگسالان سالم بوده است. از این رو، سودمندی آن هم در کاربرد های بالینی و هم در مطالعات پژوهشی ارزیابی شده است(گروسی،1380).
آزمون نئو، دارای یک فرم کوتاه 60 سؤالی است که به اختصار Neo-ffi نامیده می شود. این فرم کوتاه در شرایطی که وقت کوتاه بوده و قصد محقق نیز دستیابی به ترکیب کلی شخصیت باشد، مناسب است. در این پرسشنامه، هر کدام از عوامل پنج گانه شخصیت با 12 سوال سنجیده می شود و آزمودنی به هر سؤال در یک مقیاس پنج درجه ای به صورت کاملا مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کاملا موافقم پاسخ می‌دهد. در تحقیق حاضر از این فرم کوتاه استفاده شده است.

عوامل پنج گانه شخصیت
پنج ویژگی بزرگ شخصیتی که بوسیله پرسشنامه نئو سنجیده می شوند، عبارتند از (کاستا و مک‌کری،1992) :
1- روان رنجور خویی: روان رنجور خویی رگه ای از شخصیت است که ثبات عاطفی بالا و اضطرب پایین در یک سوی پیوستار و در سوی دیگر آن، بی ثباتی عاطفی و اضطراب بالا قرار دارد. افرادی که نمره آنها در روان رنجور خویی پایین است با برخورداری از ثبات عاطفی، معمولا آرام، معتدل و راحت هستند و قادرند با موقعیت های استرس زا، بدون آشفتگی یا اضطراب مقابله کنند. داشتن احساسات منفی همچون ترس، غم، برانگیختگی، خشم، احساس گناه، احساس کلافگی دائمی و فراگیر مبنای این شاخص را تشکیل می دهد.
این عامل با سؤالات شماره 1،6،11،16،21،26،31،36،41،46،51،56 سنجیده می شود.
2- برون گرایی: این ویژگی شخصیتی یکی از ابعاد تمایلات بین فردی است. افرادی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرند اجتماعی، قاطع، فعال، حراف، اهل گفتگو و دوستدار دیگران هستند. به شرکت در اجتماعات و مهمانی ها علاقه داشته و هیجان و تحرک را دوست دارند. بازاریاب های موفق نمونه ای از این افراد هستند. در مقابل افرادی که نمره پایینی دارند درون گرا به حساب می آیند و افرادی محافظه کار، تکرو و کنجکاو هستند. ترجیح می دهند تنها باشند و این نشانه اضطراب اجتماعی در آنها نیست.
این عامل با سؤالات شماره 2،7،12،17،22،27،32،37،42،47،52،57 سنجیده می شود.
3- گشودگی به تجربه: عناصر گشودگی به تجربه شامل تصور فعال، احساس زیبا پسندی، توجه به احساسات درونی، تنوع طلبی، کنجکاوی ذهنی و استقلال در قضاوت است. افرادی که نمره بالایی در این شاخص دارند انسانهایی هستند که در باروری تجربه های درونی و دنیای پیرامون کنجکاو بوده و زندگی سرشار از تجربه دارند. این افراد طالب لذت بردن از نظریه های جدید و ارزشهای  غیرمتعارف هستند و در مقایسه با افراد بسته احساسات مثبت و منفی فراوانی دارند. این افراد معمولا افراد خلاقی هستند و تفکر واگرا دارند. اما افراد بسته در رفتار متعارف و در ظاهر ملاحظه کار هستند و پاسخ های هیجانی آنها نسبتا آرام و نهفته است.
این عامل با سؤالات شماره 3،8،13،18،23،28،33،38،43،48،53،58 سنجیده می شود.
4- موافق بودن: این شاخص بر گرایشهای ارتباط بین فردی تاکید دارد. فرد موافق نوع دوست است و با دیگران احساس همدردی می کند و مشتاق به کمک به آنان است و اعتقاد دارد که دیگران نیز با او همین رابطه را دارند. در مقابل، فرد غیر موافق، خودمحور و به قصد و نیت دیگران مظنون و بیشتر اهل رقابت است تا همکاری. افراد موافق از افراد غیر موافق محبوب تر هستند. سؤالات مربوط به این عامل شماره های 4،9،14،19،24،29،34،39،44،49،54،59 است.
5- با وجدان بودن: دو ویژگی عمده توانایی کنترل تکانه ها و تمایلات و به کارگیری طرح و برنامه در رفتار، برای رسیدن به اهداف مورد بررسی در این شاخص قرار می گیرد. فرد دارای نمره بالا در این شاخص دارای هدف ها و  خواسته های قوی و از پیش تعیین شده است. این افراد دقیق، قابل اعتماد و وقت شناس هستند. افراد دارای نمره پایین دقت کافی برای انجام امور ندارند و در جهت رسیدن به اهداف چندان مصر و پیگیر نیستند. نیاز به لذت طلبی و علاقمندی به امور جنسی در افراد با نمره پایین بیشتر از افرادی است که نمره‌های بالا کسب می کنند. این عامل با سؤالات شماره 5،10،15،20،25،30،35،40،45،50،55،60 سنجیده می شود.
روایی و پایایی
فرم بلند این پرسشنامه در کشورهای مختلف جهان از جمله در ایران اعتباریابی شده و در پژوهش های زیادی در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است که این امر نشانه پایایی خوب آن می باشد. در ایران فرم بلند این پرسشنامه توسط مهریار و طباطبایی(1380) اعتبار یابی شده است. در مورد فرم کوتاه آن نیز نتایج مطالعات انجام شده توسط کاستا و مک کرا (1992) نشان داد که همبستگی 5 زیر مقیاس فرم کوتاه با فرم بلند از 77/0 تا 92/0 می باشد. همچنین همسانی درونی زیر مقیاس های آن در دامنه 68/0 تا 86/0 برآورد شد.
گروسی فرشی(1380) برای بدست آوردن ضریب پایایی با بهره گرفتن از روش بازآزمایی، فرم کوتاه نئو را به فاصله سه ماه بر روی 208 نفر دانشجو اجرا نمود که ضرایب 86/0، 73/0، 56/0، 68/0 و 87/0 به ترتیب برای عوامل روان رنجور خویی، برون گرایی، گشودگی به تجربه، موافق بودن و با وجدان بودن بدست آمد.
کاستا و مک کرا (1992) به منظور محاسبه روایی آزمون خود، همبستگی بین گزارش های شخصی و ارزیابی همسالان را در یک نمونه 250 نفری بررسی نموده و همبستگی 30/0 تا 65/0 را بدست آوردند.
روشن(1385) در پژوهشی که به منظور بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت انجام داد، برای عوامل پنج گانه روان رنجور خویی، برون گرایی، گشودگی به تجربه، موافق بودن و با وجدان بودن، به ترتیب آلفای کرونباخ 83/0، 58/0، 35/0، 55/0 و 81/0 محاسبه نموده است.
در این تحقیق، ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مورد نظر ، به میزان 65/0 محاسبه گردید.
3-5-2 آزمون سبک های یادگیری:
در این تحقیق برای تعیین سبک های یادگیری دانش آموزان از پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (1985) استفاده شده است. در این پرسشنامه شیوه های یادگیری افراد تعیین می شود. این آزمون از چهار بخش تشکیل شده و هر بخش نوعی از توانایی را می سنجد. دارای 12 سؤال و هر سؤال شامل چهار جمله است و آزمودنی باید در مدت 15 دقیقه به آن پاسخ دهد. آزمودنی با خواندن هر سؤال باید به جمله‌ای که با نحوه یادگیری او بیشترین مطابقت را دارد نمره 4 داده و به همین ترتیب نمره بخش های چهارگانه هر سؤال را با اعداد 1 تا 4 مشخص نماید.
جمله های چهارگانه هر سؤال به ترتیب مفاهیم تجربه عینی، مشاهده تاملی، مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال را می سنجند.
براساس چهار قسمت پرسشنامه، برای هر فراگیر، 4 نمره بدست می آید این نمره ها نشان دهنده چهار شیوه یادگیری است، که سبک یادگیری و تفکر فرد را مشخص می کند و هیچ یک بر دیگری ارجحیت ندارد. از تفریق دو به دوی این نمره ها، یعنی تفریق مفهوم سازی انتزاعی از تجربه عینی(AC – CE)، و آزمایشگری فعال از مشاهده تأملی(AE – RO) دو نمره بدست می آید که نمره اول بر روی محور عمودی و نمره دوم بر روی محور افقی مختصات زیر قرار می گیرد. این دو محور مختصات، چهار ربع یک مربع را تشکیل می دهند که هر ربع، یک نوع سبک یادگیری را نشان می دهد که سبک های واگرا، همگرا، جذب کننده و انطباق یابنده نامیده می شوند.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره پیشرفت تحصیلی

سبک همگرا سبک جذب کننده
سبک انطباق یابنده سبک واگرا
شکل 3-1، محور مختصات سبک های یادگیری کلب(قاسمی،1388،ص 107)

اگر نمره فرد در AC – CE مثبت و در AE – RO نیز مثبت باشد، نمره او در ربع اول قرار گفته و سبک یادگیری او همگرا است.
اگر نمره فرد در AC – CE مثبت ولی در AE – RO منفی باشد، نمره او در ربع دوم قرار گفته و سبک یادگیری او جذب کننده است.
اگر نمره فرد در AC – CE منفی و در AE – RO نیز منفی باشد، نمره او در ربع سوم قرار گفته و سبک یادگیری او واگرا است.
اگر نمره فرد در AC – CE منفی و در AE – RO مثبت باشد، نمره او در ربع چهارم قرار گفته و سبک یادگیری او انطباق یابنده است.
روایی و پایایی
حسینی لرگانی(1377) و میر انصاری (1378)، از طریق تحلیل عوامل داده ها، روایی آزمون را تأیید کرده‌اند. کلب در سال 1985 ضریب پایایی پرسشنامه خود را با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ به این صورت گزارش داده است: آزمایشگری فعال(AE) 78/0، مفهوم سازی انتزاعی(AC)83/0، مشاهده تاملی(RO) 73/0، تجربه عینی(CE) 82/0 . همچنین حسینی لرگانی(1377)، اعتبار این آزمون را با آلفای کرونباخ به شرح زیر بیان کرده است: آزمایشگری فعال(AE) 72/0، مفهوم سازی انتزاعی(AC) 76/0، مشاهده تاملی(RO) 64/0، تجربه عینی(CE)68/0 .
در این تحقیق ضریب پایایی برای سبک های یادگیری چهارگانه کلب، به ترتیب 64/0، 59/0، 63/0 و 58/0 محاسبه گردید.
3-6 مراحل اجرای تحقیق
برای اجرای تحقیق حاضر، پس از کسب معرفی نامه از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران و اخذ مجوز از اداره آموزش و پرورش شهرستان بیجار، پرسشنامه ها به تعداد 350 نسخه تکثیر و آماده سازی گردید. در ادامه با توجه به نمونه گیری انجام شده، به مدارس و کلاس های مورد نظر مراجعه شد. اجرای پرسشنامه ها به صورت گروهی و در کلاس های 15 تا 25 نفری بود. علاوه بر درج راهنمای پاسخگویی در ابتدای هر پرسشنامه، قبل از اجرای پرسشنامه ها نیز نکاتی در رابطه با اهمیت پاسخگویی صادقانه و همچنین نحوه تکمیل پرسشنامه ها، برای هر کلاس بیان گردید.
3-7 روش های تجزیه و تحلیل داده ها
داده ها و یافته های تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزار Spss 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت تحلیل داده های بدست آمده، از شاخص های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری در سطح توصیفی، از جداول های فراوانی و نمودارها و آزمون‌ همبستگی پیرسون استفاده شده است، که در بر گیرنده توزیع فراوانی نمونه ها بر اساس جنسیت، رشته و پایه تحصیلی، و پراکندگی انواع سبک های یادگیری و ویژگی های شخصیتی در میان نمونه ها می‌باشد.
در سطح آمار استنباطی و برای بررسی روابط چندگانه میان متغیر های اصلی تحقیق، در فرضیه های اول تا چهارم از آزمون رگرسیون لوجستیک استفاده گردید.
در ادامه نیز برای تجزیه و تحلیل سؤال های جانبی تحقیق، در سؤال جانبی اول با توجه به این که میانگین دو جامعه مستقل دختران و پسران مورد بررسی است، از آزمون tگروه های مستقل استفاده شده است. در بررسی سؤال های جانبی دوم و چهارم با توجه به این که متغیر های گسسته مورد بررسی هستند، آزمون خی دو بکار گرفته شد. و در نهایت جهت تجزیه و تحلیل سؤال های جانبی سوم و پنجم، از تحلیل واریانس یک طرفه و برای پیگیری روابط بدست آمده، از آزمون پیگیری شفه استفاده شده است.

مطلب مشابه :  جستجوی اطلاعات

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
این فصل شامل نتایج تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه ها می باشد. داده ها و یافته‌های تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزار Spss 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت تحلیل داده های بدست آمده، از شاخص های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
در سطح توصیفی، جدول های توزیع فراوانی و درصد های مربوط به جنسیت، رشته و پایه تحصیلی آزمودنی ها نشان داده شده و در موارد لزوم، نمودارهای مربوطه نیز ترسیم شده است. در ادامه بخش توصیفی، یافته های توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق نیز آورده شده اند.
در سطح استنباطی، هر یک از فرضیه های تحقیق، با آزمون مناسب مورد بررسی قرار گرفته و دلایل تأیید یا رد شدن هر یک از فرضیه ها نیز بیان شده است.

4-2 یافته های توصیفی تحقیق
4-2-1 ویژگی های جمعیت شناختی نمونه تحقیقج
الف) جنسیت آزمودنی ها: جدول 4-1 نشان دهنده توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی، برحسب جنسیت آزمودنی ها می باشد.
جدول 4-1 توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
دختر
150
6/47
پسر
165
4/52
جمع
315
100
جدول 4-1 بیانگر این است که از مجموع 315 نفر نمونه بررسی شده در این تحقیق، 150 نفر دختر و 165 نفر پسر می باشند و به عبارت دیگر حدود 48 درصد نمونه را دختران و 52 درصد را پسران به خود اختصاص داده اند، که این ترکیب جنسیتی با توجه به ویژگی های کل جامعه مورد بررسی تنظیم شده است. نمودار 4-1 توزیع فراوانی نمونه را به تفکیک جنسیت آزمودنی ها نشان می دهد.
نمودار 4-1 توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک جنسیت

مطلب مشابه :  وابستگی به مواد

ب) رشته تحصیلی: جدول شماره 4-2 توزیع فراوانی نمونه آماری را به تفکیک رشته تحصیلی نشان می‌دهد. فراوانی رشته ها در نمونه، بر اساس فراوانی رشته های تحصیلی در مدارس تنظیم شده است.
جدول 4-2 توزیع فراوانی نمونه بر حسب رشته تحصیلی
رشته تحصیلی
فراوانی
درصد
عمومی
95
2/30
ریاضی- فیزیک
115
5/36
علوم تجربی
45
3/14
علوم انسانی
60
19
جمع
315
100
بر اساس جدول 4-2، از کل 315 نفر نمونه انتخاب شده، تعداد 95 نفر یا 2/30 درصد از نمونه ها، پایه اول

پاسخی بگذارید