پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه رشته روانشناسی در مورد : سبک های یادگیری

دانلود پایان نامه

دبیرستان بوده اند که رشته تحصیلی آنها «عمومی» فرض شده است. تعداد 115 نفر یا 5/36 درصد آزمودنی ها در رشته ریاضی-فیزیک و تعداد 45 نفر در رشته علوم تجربی مشغول به تحصیل بوده اند که 3/14 درصد ازکل نمونه را به خود اختصاص داده اند. و سرانجام تعداد 60 نفر در رشته علوم انسانی مشغول به تحصیل بوده اند که 19 درصد نمونه را شامل می شود. نمودار 4-2 توزیع فراوانی نمونه را به تفکیک رشته تحصیلی نشان می دهد.
نمودار 4-2 پراکندگی نمونه بر حسب رشته تحصیلی

ج) پایه تحصیلی: جدول شماره 4-3 توزیع فراوانی نمونه تحقیق را به تفکیک پایه تحصیلی آزمودنی ها نشان می دهد.
جدول 4-3 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک پایه تحصیلی
پایه تحصیلی
فراوانی
درصد
اول متوسطه
95
2/30
دوم متوسطه
83
3/26
سوم متوسطه
137
5/43
جمع
315
100
بر اساس جدول شماره 4-3 ، تعداد 95 نفر یا 2/30 درصد از آزمودنی ها در پایه اول متوسطه، تعداد 83 نفر یعنی 3/26 درصد، در پایه دوم متوسطه و سرانجام تعداد 137 نفر، معادل 5/43 درصد در پایه سوم متوسطه مشغول به تحصیل هستند. نمودار 4-3 نشان دهنده توزیع فراوانی نمونه به تفکیک پایه تحصیلی است.
نمودار 4-3 پراکندگی نمونه برحسب پایه تحصیلی

4-2-2 یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
4-2-2-1 یافته های توصیفی مربوط به سبک های یادگیری
الف) توزیع فراوانی سبک های یادگیری به تفکیک جنسیت
جدول 4-4، فراوانی و درصد هر کدام از سبک های یادگیری، در آزمودنی ها را به تفکیک دختر و پسر نشان می دهد.
جدول 4-4 توزیع فراوانی سبک های یادگیری به تفکیک جنسیت
سبک یادگیری
جنسیت
همگرا
جذب کننده
انطباق یابنده
واگرا
جمع
دختر
78
27
23
22
150
درصد
52
18
3/15
7/14
100
پسر
82
39
24
20
165
درصد
7/49
24
3/14
12
100
جمع کل
9/50
21
8/14
3/13
100
بر اساس جدول 4-4، تعداد 78 نفر یا 52 درصد از جمعیت دختران دارای سبک یادگیری همگرا هستند. تعداد 27 نفر از دانش آموزان دختر، دارای سبک یادگیری جذب کننده می باشند که معادل 18 درصد از جمعیت دختران است. همچنین تعداد 23 نفر یا 3/15 درصد از دختران دارای سبک یادگیری انطباق یابنده و تعداد 22 نفر یا 7/14 درصد آنها دارای سبک یادگیری واگرا می باشند.
با بررسی آزمودنی های پسر در جدول 4-4، مشخص می شود که 82 نفر یعنی 7/49 درصد از آنها، دارای سبک یادگیری همگرا، تعداد 39 نفر یا 24 درصد دارای سبک یادگیری جذب کننده، تعداد 24 نفر، معادل 3/14 درصد دارای سبک یادگیری انطباق یابنده و سرانجام تعداد 20 نفر یا 12 درصد از آزمودنی های پسر دارای سبک یادگیری واگرا می باشند. با بررسی کلی آزمودنی های پسر و دختر، مشاهده می شود که بیشترین فراوانی سبک های یادگیری در هر دو جنسیت، مربوط به سبک یادگیری همگرا و کمترین فراوانی مربوط به سبک یادگیری واگرا می باشد. نمودار 4-4، فراوانی هر کدام از سبک های یادگیری در آزمودنی ها را به تفکیک جنسیت نشان می دهد.
نمودار 4-4 توزیع فراوانی سبک های یادگیری به تفکیک جنسیت

مطلب مشابه :  منبع مقاله درمورد تحلیل واریانس

ب) توزیع فراوانی سبک های یادگیری به تفکیک رشته
جدول 4-5 ، فراوانی و درصد هر کدام از سبک های یادگیری را به تفکیک رشته تحصیلی نشان می دهد.
جدول 4-5 توزیع فراوانی سبک های یادگیری به تفکیک رشته تحصیلی
سبک یادگیری
رشته
همگرا
جذب کننده
انطباق یابنده
واگرا
جمع
عمومی
درصد
38
40
24
3/25
19
20
14
7/14
95
100
ریاضی-فیزیک
درصد
64
7/55
25
7/21
14
2/12
12
4/10
115
100
علوم تجربی
درصد
27
60
5
1/11
6
3/13
7
6/15
45
100
علوم انسانی
درصد
31
7/51
12
20
8
3/13
9
15
60
100
جمع
درصد
160
8/50
66
21
47
9/14
42
3/13
315
100

بر اساس اطلاعات جدول شماره 4-5 متوجه می شویم که بیشترین فراوانی آزمودنی ها در همه رشته‌های تحصیلی، دارای سبک یادگیری همگرا هستند. همچنین کمترین فراوانی در همه رشته های تحصیلی مربوط به سبک یادگیری واگرا است.
به این ترتیب، از کل 315 نفرآزمودنی مورد بررسی در این تحقیق، تعداد 160 نفر دارای سبک یادگیری همگرا هستند که 7/50 درصد از کل نمونه تحقیق را شامل می شود. تعداد 66 نفر، سبک یادگیری جذب کننده دارند که معادل 21 درصد کل نمونه است.
تعداد 47 نفر از آزمودنی ها دارای سبک یادگیری انطباق یابنده هستند که این تعداد شامل 9/14 درصد از نمونه است، و سرانجام تنها تعداد 42 نفر از کل آزمودنی های تحقیق، دارای سبک یادگیری واگرا هستند، که این تعداد فقط 4/13 درصد از کل نمونه تحقیق را پوشش می دهد. نمودار 4-5، فراوانی هر کدام از سبک های یادگیری را به تفکیک رشته تحصیلی نشان می دهد.
نمودار 4-5 نشان دهنده درصد سبک های یادگیری در رشته های مختلف تحصیلی است.
نمودار 4-5 توزیع فراوانی سبک های یادگیری به تفکیک رشته تحصیلی

مطلب مشابه :  پایان نامه :ارتباطات سازمانی-خرید و دانلود فایل

ج) توزیع فراوانی سبک های یادگیری به تفکیک پایه تحصیلی
جدول 4-6 ، فراوانی و درصد هر یک از سبک های یادگیری را به تفکیک پایه تحصیلی نشان می دهد.
جدول 4-6 توزیع فراوانی سبک های یادگیری به تفکیک پایه تحصیلی
سبک یادگیری
رشته
همگرا
جذب کننده
انطباق یابنده
واگرا
جمع
اول متوسطه
درصد
38
40
24
3/25
19
20
14
7/14
95
100
دوم متوسطه
درصد
52
7/62
12
5/14
10
12
9
8/10
83
100
سوم متوسطه
درصد
70
1/51
30
9/21
18
1/13
19
9/13
137
100
جمع
درصد
160
8/50
66
21
47
9/14
42
3/13
315
100
با دقت در یافته های جدول شماره 4-6، مشاهده می شود که در هر سه پایه تحصیلی، بیشترین فراوانی سبک‌های یادگیری مربوط به سبک یادگیری همگرا است و اختلاف فراوانی مربوط به این سبک با سبک‌های یادگیری دیگر نسبتا زیاد است. در پایه های اول و دوم متوسطه، کمترین فراوانی مربوط به سبک یادگیری واگرا است، ولی در پایه سوم متوسطه، کمترین فراوانی به سبک یادگیری انطباق یابنده اختصاص دارد. نمودار 4-6، فراوانی هر یک از سبک های یادگیری را به تفکیک پایه تحصیلی نشان می دهد.
نمودار 4-6 توزیع فراوانی سبک های یادگیری به تفکیک پایه تحصیلی

4-2-2-2 یافته های توصیفی مربوط به ویژگی های شخصیتی
الف) میانگین ویژگی های شخصیتی به تفکیک جنسیت
جدول 4-7، میانگین و انحراف معیار هر کدام از ویژگی های بزرگ شخصیتی را به تفکیک جنسیت نشان می‌دهد.
جدول 4-7 میانگین ویژگی های شخصیتی به تفکیک جنسیت
ویژگی شخصیتی
جنسیت
روان رنجور خویی
برون گرایی
گشودگی به تجربه
موافق بودن
با وجدان بودن
دختر
میانگین
36/24
4/19
79/18
84/17
78/15
انحراف معیار
6301/7
2199/5
6143/5
1612/6
3034/7
پسر
میانگین
6/25
89/18
40/20
1/19
56/16
انحراف معیار
1821/7
9164/4
1144/5
7062/5
8220/6
جمع
میانگین
25
13/19
63/19
50/18
19/16
انحراف معیار
4129/7
0615/5
4101/5
9517/5
0549/7
با توجه به داده های جدول 4-7 ، میانگین و انحراف معیار بین ویژگی های شخصیتی و عامل جنسیت به این ترتیب بدست آمده است :
میانگین روان رنجور خویی در بین دختران، 36/24 با انحراف معیار 63/7 و در بین پسران با میانگین 6/25 و انحراف معیار 18/7 می باشد. این یافته بیانگر این است که نمره پسران در روان رنجور خویی یک درجه بالاتر از دختران است.
در ویژگی شخصیتی برون گرایی، میانگین دختران 4/19 با انحراف معیار 21/5 و میانگین پسران 89/18 با انحراف معیار 91/4 می باشد. بنابراین میانگین برون گرایی در دختران بالاتر از پسران است.
میانگین ویژگی شخصیتی گشودگی به تجربه در بین دختران 79/18 با انحراف معیار 61/5 و در میان پسران 4/20 با انحراف معیار 11/5 می باشد. بنابراین میانگین گشودگی در پسران حدودا دو درجه بالاتر است.
میانگین ویژگی شخصیتی موافق بودن در دختران 84/17 با انحراف معیار 16/6 و در پسران 1/19 با انحراف معیار 7/5 است که نشان می دهد ویژگی شخصیتی موافق بودن در پسرها میانگین بالاتری دارد.
در ویژگی شخصیتی با وجدان بودن، میانگین دخترها 78/15 با انحراف معیار 3/7 و در پسرها میانگین 56/16 با انحراف معیار 82/6 بدست آمده است. بنابراین میانگین با وجدان بودن در پسران بالاتر است.
ب) میانگین ویژگی های شخصیتی به تفکیک رشته تحصیلی
جدول 4-8 ، میانگین و انحراف معیار ویژگی های شخصیتی را به تفکیک رشته تحصیلی نشان می دهد.
جدول 4-8 میانگین ویژگی های شخصیتی به تفکیک رشته تحصیلی
ویژگی شخصیتی
رشته تحصیلی
روان رنجور خویی
برون گرایی
گشودگی به تجربه
موافق بودن
با وجدان بودن
عمومی
میانگین
64/24
33/19
33/19
4/18
77/14
انحراف معیار
3613/7
3188/5
8611/5
1978/6
8254/7
ریاضی-فیزیک
میانگین
33/25
68/19
22/19
96/18
34/16
انحراف معیار
4042/7
9228/4
5060/5
8157/5
2548/6
علوم تجربی
میانگین
08/26
57/18
46/20
86/16
28/17
انحراف معیار
1626/8
0384/5
9064/4
7981/5
9825/6
علوم انسانی
میانگین
15/24
16/18
28/20
01/19
3/17
انحراف معیار
9595/6
8648/4
8049/4
8439/5
0669/7
جمع
میانگین
25
13/19
63/19
5/18
19/16
انحراف معیار
4129/7
0615/5

مطلب مشابه :  پایان نامه :ارتباطات سازمانی

پاسخی بگذارید