پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه روانشناسی با موضوع : تحلیل عاملی اکتشافی

دانلود پایان نامه

با خستگی و فرسودگی ورزشی نشان دادهاند؛ با این حال، پژوهشهای چندی نیز حاکی از عدم رابطه بین کمالگرایی با فرسودگی و خستگی بوده و نیز پژوهشهای متعدد، نوع ورزش (فردی- تیمی؛ هوازی- غیرهوازی) و نیز جنسیت را به عنوان متغیری تعدیلکننده در نظر گرفتهاند که تأثیر کمالگرایی و بیشتمرینی بر خستگی و فرسودگی را تحتالشعاع خود قرار میدهد. با این حال، بسیاری از پژوهشها به اشتباه، ارزیابی متغیر بیشتمرینی را با “پا”یکسان دانستهاند. علاوه بر این، تا کنون پژوهشی که این روابط و متغیرها را به این شکل مورد بررسی قرار دهد و خستگی و فرسودگی را در زنان و مردان ورزشکار در رشته های مختلف و با در نظرگرفتن ویژگی کمالگرایی و بیشتمرینی آنان بسنجد، صورت نگرفته است. کاستیهای فوق لزوم پژوهشهای بیشتر در این زمینه را برجسته میسازند.

فصل سوم:
گستره روششناختی

مقدمه
در این فصل، روش پژوهشی مورد استفاده در این مطالعه که شامل طرح کلی پژوهش، جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه، روش نمونهگیری، ابزار پژوهش، محیط و روش اجرا، و روش تجزیه و تحلیل داده ها هستند، بیان میشوند.
3-1- طرح کلی پژوهش
در این پژوهش از روش همبستگی استفاده شدهاست که در آن سعی میشود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین شود. همچنین جهت بررسی نقش تعدیلکنندگی بیشتمرینی از روش تحلیل مسیر استفاده شدهاست.
3-2- جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه
3-2-1- جامعه
جامعه مورد پژوهش، کلیه ورزشکاران حرفهای ایران که از زمستان سال 1388 تا بهار سال 1389 در یکی از رشته های ورزشی بدمینتون، بسکتبال، بولینگ، دو و میدانی، اسکیت، فوتبال، قایقرانی، گلف، هاکی، جودو، کبدی، کشتی، راگبی، سهگانه، شنا، تکواندو، تنیس روی میز، تیراندازی، ووشو و والیبال فعالیت داشتند، بودند.
3-2-2- نمونه
با نگاهی به پژوهشهای انجام شده در زمینه موضوع مورد پژوهش، میبینیم که هاج و همکاران (2008) روی 133 نفر، اسریتر و همکاران (2008) روی 51 نفر، لیمیر و همکاران (2007) روی 141 نفر، لاندسدیل، هاج و روز (2009) روی 201 نفر، پیهیل و همکاران (2008) روی 151 نفر، پژوهش کردند. همانطور که مشاهده میشود، میانگین نمونه های این پژوهشها، 135 نفر است.
در این پژوهش، به تبعیت از پژوهش لاندسدیل و همکاران (2009) که پژوهشی جدید با موضوعی مشابه در این زمینه است، از تعداد 200 نفر استفاده شدهاست. همچنین میدانیم که افزایش تعدد نمونه منجر به افزایش تعمیمپذیری پژوهش
میشود. در نتیجه، نمونه پژوهشی شامل 200 نفر از ورزشکاران حرفهای (83 زن، 116 مرد و یک نفر با جنسیت نامشخص) با میانگین سنی 33/21 و انحراف معیار 72/4 بود که از زمستان سال 1388 تا بهار سال 1389 به فعالیت مشغول بودند.
در این پژوهش، به این دلیل که امکان انجام روش دقیقتری وجود نداشته، از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شدهاست.
3-3- ابزار پژوهش
در این پژوهش از 4 پرسشنامه که هریک مربوط به یکی از متغیرهای مورد مطالعه هستند، استفاده شدهاست.
مقیاس کمالگرایی رقابتی: این آزمون یک مقیاس 10 سوالی است که به وسیله بشارت (1388) برای سنجش ابعاد مثبت و منفی کمالگرایی رقابتی، در نمونه های جامعه ایرانی، ساخته و هنجاریابی شدهاست. سؤالهای آزمون دو بعد کمالگرایی رقابتی شامل تلاش برای کاملبودن و واکنش منفی به ناکاملبودن را، در مقیاس 5 درجهای لیکرت، از نمره یک (خیلی کم) تا نمره پنج (خیلی زیاد) میسنجند. حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در هر یک از زیرمقیاس‏ها به ترتیب 5 و 25 خواهدبود. ویژگیهای روانسنجی مقیاس کمالگرایی رقابتی در چندین پژوهش بررسی و تأیید شدهاست (بشارت، 1388). بر حسب یافتههای مقدماتی، آلفای کرونباخ پرسشهای هر یک از زیر مقیاسها در مورد یک نمونه 133 نفری از ورزشکاران سطوح و رشته های مختلف ورزشی به ترتیب 93/0 و 90/0 محاسبه شد که نشانه همسانی درونی خوب مقیاس است. ضرایب همبستگی بین نمره های 54 نفر از نمونه مذکور در دو نوبت با فاصله دو تا چهار هفته به ترتیب برای تلاش برای کاملبودن 83/0=r، و برای واکنش منفی به ناکامل بودن 78/0=r به دست آمد، که در سطح001/0 P معنادار بودند. این ضرایب نشانه پایایی بازآزمایی رضایت بخش مقیاس کمالگرایی رقابتی هستند. روایی محتوایی مقیاس کمالگرایی رقابتی بر اساس داوری ده نفر از متخصصان روانشناسی و تربیت بدنی بررسی و ضرایب توافق کندال برای هر یک از زیرمقیاسهای پرسشنامه به ترتیب 81/0 و 85/0 محاسبه شد. روایی همگرا و تشخیصی (افتراقی) مقیاس کمالگرایی رقابتی از طریق اجرای همزمان مقیاس کمالگرایی مثبت و منفی ، مقیاس موفقیت ورزشی و مقیاس سلامت روانی در مورد آزمودنیها محاسبه شد و مورد تأیید قرارگرفت (بشارت، 1388).
پرسشنامه فرسودگی ورزشکار: پرسشنامه فرسودگی ورزشکار (ریدک و اسمیت، 2001) یک ابزار 15 سؤالی است و سه بعد فرسودگی عاطفی/جسمی، احساس بیکفایتی (ورزشی) و ناارزندهسازی (ورزش) را در مقیاس 5 درجهای لیکرت از نمره یک (خیلی کم/تقریباً هرگز) تا نمره پنج (خیلی زیاد/تقریباً همیشه) میسنجد. حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در هر یک از زیرمقیاس‏ها به ترتیب 5 و 25 خواهدبود. ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشهای هر یک از زیر مقیاسها به ترتیب 89/0، 84/0 و 89/0 گزارش شدهاست (ریدک و اسمیت، 2001). پایایی بازآزمایی پرسشنامه فرسودگی ورزشکار، در یک دوره 7 تا 9 روزه، برای فرسودگی عاطفی/جسمی 92/0=r، برای احساس بیکفایتی 86/0=r و برای ناارزندهسازی 92/0=r محاسبه شدهاست (ریدک و اسمیت، 2001). روایی سازه پرسشنامه فرسودگی ورزشکار از طریق همبستگی زیرمقیاسهای آن با ابزارهای اندازهگیری استرس، اضطراب، مقابله، انگیزش، حمایت اجتماعی و خرسندی بررسی و تأیید شدهاست (ریدک و اسمیت، 2001). نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز با تعیین سه عامل فرسودگی عاطفی/جسمی، احساس بیکفایتی و ناارزندهسازی، ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی ورزشکار را مورد تأیید قرارداد (ریدک و اسمیت، 2001).
ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه فرسودگی ورزشکار نیز در چندین پژوهش بررسی و تأیید شدهاست (بشارت، 1388). بر حسب یافتههای مقدماتی، آلفای کرونباخ پرسشهای هر یک از زیر مقیاسها در مورد یک نمونه 229 نفری از ورزشکاران سطوح و رشته های مختلف ورزشی برای فرسودگی عاطفی/جسمی 90/0، برای احساس بیکفایتی 83/0 و برای ناارزندهسازی 87/0 محاسبه شد. این ضرایب که در سطح001/0 P معنادار بودند، همسانی درونی نسخه فارسی پرسشنامه فرسودگی ورزشکار را تأیید میکنند. ضرایب همبستگی بین نمره های 83 نفر از نمونه مذکور در دو نوبت با فاصله یک تا ده هفته برای فرسودگی عاطفی/جسمی 86/0=r، برای احساس بیکفایتی 71/0=r و برای ناارزندهسازی 75/0=r به دست آمد. این ضرایب که در سطح001/0 P معنادار بودند، پایایی بازآزمایی نسخه فارسی پرسشنامه فرسودگی ورزشکار را تأیید میکنند.
روایی سازه، همگرا و تشخیصی (افتراقی) نسخه فارسی پرسشنامه فرسودگی ورزشکار از طریق اجرای همزمان مقیاس سبک‏های مقابله با استرس ورزشی ، نیمرخ حالتهای خلقی ، فهرست عواطف مثبت و منفی ، مقیاس اضطراب بک و مقیاس کمالگرایی رقابتی در مورد آزمودنیها محاسبه شد و مورد تأیید قرارگرفت. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نیز سه عامل را برای نسخه فارسی پرسشنامه فرسودگی ورزشکار تأیید کرد (بشارت، 1388).
مقیاس خستگی ورزشی: مقیاس خستگی ورزشی یک ابزار 14 سؤالی است که به وسیله بشارت (1387) برای سنجش نشانه های خستگی ورزشی در نمونههایی از ورزشکاران سطوح و رشته های مختلف ورزشی ساخته و هنجاریابی شدهاست. سؤالهای مقیاس دو بعد نشانه های جسمی و نشانه های روانی خستگی ورزشی را در مقیاس 5 درجهای لیکرت از نمره یک (خیلی کم) تا نمره پنج (خیلی زیاد) میسنجد. حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در هر یک از زیرمقیاس‏ها به ترتیب 7 و 35 خواهد بود. ویژگیهای روانسنجی مقیاس خستگی ورزشی در چندین پژوهش بررسی و تأیید شدهاست (بشارت، 1387). بر حسب یافتههای مقدماتی، آلفای کرونباخ پرسشهای هر یک از زیر مقیاسها در مورد یک نمونه 247 نفری از ورزشکاران سطوح و رشته های مختلف ورزشی برای نشانه های جسمی 91/0 و برای نشانه های روانی 89/0 محاسبه شد. این ضرایب که در سطح 001/0 P معنادار بودند، همسانی درونی مقیاس خستگی ورزشی را تأیید میکنند. ضرایب همبستگی بین نمره های 92 نفر از نمونه مذکور در دو نوبت با فاصله دو تا شش هفته برای نشانه های جسمی 79/0=r و برای نشانه های روائی 73/0=r به دست آمد. این ضرایب که در سطح001/0 P معنادار بودند، پایایی بازآزمایی مقیاس خستگی ورزشی را تأیید میکنند.
روایی محتوایی مقیاس خستگی ورزشی بر اساس داوری دوازده نفر از متخصصان روانشناسی، تربیتبدنی و پزشکی بررسی و ضرایب توافق کندال برای هر یک از زیرمقیاسهای پرسشنامه به ترتیب 85/0, و 81/0 محاسبه شد. روایی همگرا و تشخیصی (افتراقی) مقیاس خستگی ورزشی از طریق اجرای همزمان نیمرخ حالتهای خلقی، مقیاس افسردگی بک، مقیاس کمالگرایی رقابتی و مقیاس سلامت روانی در مورد آزمودنیها محاسبه شد و مورد تأیید قرارگرفت. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نیز دو عامل نشانه های جسمی و نشانه های روانی را برای مقیاس خستگی ورزشی تأیید کردند (بشارت، 1387).
مقیاس بیشتمرینی ادراکشده: مقیاس بیشتمرینی ادراکشده (POS؛ بشارت، 1389) یک ابزار 15 سؤالی است که برای سنجش نشانه های بیشتمرینی در ورزشکاران سطوح و رشته های مختلف ورزشی ساخته و هنجاریابی شدهاست. سؤالهای مقیاس، بیش تمرینی ورزشکار را در اندازه های پنج درجهای لیکرت از نمره یک (خیلی کم) تا نمره پنج (خیلی زیاد) میسنجد. حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در این مقیاس به ترتیب 15 و 75 خواهد بود و نمره بیشتر نشانه بیشتمرینی ادراکشده بیشتر است. ویژگیهای روانسنجی مقیاس بیشتمرینی ادراکشده در دو مطالعه مقدماتی بررسی و تأیید شدهاست (بشارت، 1389). بر حسب یافتههای مقدماتی، آلفای کرونباخ پرسشها در مورد دو نمونه 214 و 179 نفری از ورزشکاران سطوح و رشته های مختلف ورزشی به ترتیب 91/0 و 87/0 محاسبه شد. این ضرایب که در سطح 001/0 P معنادار بودند، همسانی درونی مقیاس بیش تمرینی ادراکشده را تأیید میکنند. ضرایب همبستگی بین نمره های دو زیرنمونه 68 و 53 نفری از ورزشکاران مذکور در دو نوبت با فاصله دو تا شش هفته به ترتیب 79/0=r و 73/0=r به دست آمد. این ضرایب که در سطح 001/0 P معنادار بودند، پایایی بازآزمایی مقیاس بیشتمرینی ادراکشده را تأیید میکنند.
روایی محتوایی مقیاس بیشتمرینی ادراکشده بر اساس داوری هشت نفر از متخصصان روانشناسی و تربیت بدنی بررسی و با ضریب توافق کندال 80/0 تأیید شد. روایی همگرا و تشخیصی (افتراقی) مقیاس بیشتمرینی ادراکشده از طریق اجرای همزمان مقیاس خستگی ورزشی، فهرست عواطف مثبت و منفی و مقیاس سلامت روانی در مورد آزمودنیهای دو مطالعه مذکور محاسبه شد و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نیز یک عامل کلی بیشتمرینی را برای مقیاس بیش تمرینی ادراکشده تأیید کرد (بشارت، 1389).
3-4- محیط و روش اجرا
پرسشنامههای مورد استفاده، به طریقی تهیه شدهاند که قابل استفاده در همه جا، در هر زمان، و در میان همه رشته های ورزشی هستند، لذا با همکاری سازمان تربیت بدنی و فدراسیونها و باشگاههای ورزشی، پرسشنامهها به ورزشکاران حرفهای در رشته های ورزشی بدمینتون، بسکتبال، بولینگ، دو و میدانی، اسکیت، فوتبال، قایقرانی، گلف، هاکی، جودو، کابدی، کشتی، راگبی، سه گانه، شنا، تکواند، تنیس روی میز، تیراندازی، ووشو و والیبال، پس از دادن توضیحات لازم در مورد نحوه تکمیل، ارائه شدند.
در مورد اجرای دقیق پرسشنامهها، این موارد قابل بیان هستند: ابتدا جلساتی با مجریان طرح گذاشته شد، و روش دقیق ارائه پرسشنامهها، به آنها توضیح داده شد. در انتخاب مجری، از هر فدراسیون، فردی موجه از دیدگاه ورزشکاران، انتخاب شود. هیچ اجباری در پر کردن پرسشنامهها، اعمال نشد، و ورزشکاران، آنها را به دلخواه خود تکمیل نمودند.
3-5- روش های تجزیه و تحلیل آماری داده ها
روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:
الف) روش های آمار توصیفی:
1. جدول توریع فراوانی و ترسیم نمودار
2. شاخصهای مرکزی: نما، میانه، میانگین حسابی و میانگین مرکب
3. شاخصهای پراکندگی: دامنه تغییرات، انحراف چارکی، واریانس، انحراف استاندارد
ب) روش آمار استنباطی:
– الگوی تحلیل مسیر (لیزرل)
– همبستگی پیرسون (SPSS)
3-6- متغیرهای پژوهش
متغیرهای پیشبین: کمالگرایی در دو بعد کمالگرایی مثبت و کمالگرایی منفی، بیشتمرینی
متغیرهای ملاک: خستگی ورزشی، فرسودگی ورزشی
متغیرهای تعدیلکننده: بیشتمرینی، جنسیت (مرد و زن)
3-7- ملاکهای ورود به پژوهش
حرفهای بودن ورزشکار
فعال بودن ورزشکار در زمان اجرای پژوهش
3-8- ملاک خروج از پژوهش
بیماریهای جدی پزشکی و روانپزشکی مستلزم مصرف دارو.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان روانشناسی : جایگاه اجتماعی

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده تحقیق می‌پردازیم. ابتدا نتایج حاصل از تحلیل توصیفی یافتهها و سپس به منظور آزمون فرضیه ها، نتایج تحلیل استنباطی یافتههای پژوهش ارائه خواهدشد.
برای بررسی آماری، داده‌های به دست آمده از شاخص‌های آمار توصیفی از قبیل فراوانی، میانگین، نمودار و غیره استفاده شدهاست. سپس برای بررسی فرضیه ها و پاسخ به سؤالات پژوهش، از روش استنباطی ضریب همبستگی پیرسون با بهره گرفتن از ویرایش شانزدهم نرم افزار SPSS (و همبستگی تفکیکی/ رگرسیون) و تحلیل مسیر با بهره گرفتن از لیزرل، استفاده شدهاست. برای تحلیل داده‌های این پژوهش، هر یک از فرضیه‌ها و سئوالات را ارائه کرده، سپس شاخص‌های توصیفی و استنباطی مربوط به آن را در زیر عنوان همان سئوال می‌آوریم.

4-1- تحلیل توصیفی داده های پژوهش

4-1-1- جنسیت
جدول4-1- جنسیت
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی
جنسیت مرد 116 58.0 58.3
زن 83 41.5 99.5
بدون پاسخ 1 0.5 100.0
کل 200 100.0

همانطور که جدول 4-1 نشان میدهد، آزمودنیهای این پژوهش شامل 200 نفر بودند که از این تعداد، 116 مرد و 83 نفر زن بودند و یک نفر نیز بخش اطلاعات جمعیتشناختی خود را تکمیل نکردهبود.

4-1-2- سن
جدول 4-2- سن آزمودنیهای پژوهش به تفکیک جنسیت
جنسیت تعداد میانگین سنی انحراف معیار نما
زن 83 08/19 41/3 17
مرد 116 90/22 91/4 22

همانطور که جدول 4-2 نشان میدهد، میانگین سنی زنان 08/19 (SD=41/3) و میانگین سنی مردان 90/22
(SD= 4/91) بود (جدول 4-2).

4-1-3- تحصیلات
4-3- تحصیلات آزمودنیهای پژوهش به تفکیک جنسیت
جنسیت سیکل دیپلم کارشناسی کارشناسی ارشد مشخص نشده کل
زن 22 32 26 2 1 83
مرد 15 46 52 3 – 116
کل 37 78 79 5 1

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته روانشناسی در مورد :روان رنجورخویی

دیدگاهتان را بنویسید