پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه روانشناسی با موضوع : همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه

79 5 1 199

همانطور که جدول 4-3 نشان میدهد، سی و هفت نفر از افراد مورد بررسی در این پژوهش دارای تحصیلات سیکل، هفتاد و هشت نفر دارای مدرک دیپلم، هفتاد و نه نفر دارای تحصیلات کارشناسی و پنج نفر نیز دارای درجه کارشناسی ارشد بودند. جدول 4-3 تحصیلات آزمودنیها را به تفکیک جنسیت نشان میدهد.

4-1-4- سابقه ورزشی
جدول 4-4- سابقه فعالیت ورزشی آزمودنیهای پژوهش به تفکیک جنسیت
جنسیت میانگین انحراف معیار نما
زن 26/6 17/3 3
مرد 04/9 28/4 8

همانطور که در جدول 4-4 مشاهده میشود، میانگین سالهای فعالیت زنان ورزشکار 26/6 سال و میانگین سالهای فعالیت مردان ورزشکار در این پژوهش04/9 سال بود.

4-1-5- رشته ورزشی
جدول 4-5- فراوانی رشته های ورزشی به تفکیک جنسیت
رشته تخصصی زن مرد کل درصد
بدمینتون 9 – 9 4.5
بسکتبال – 1 1 0.5
بولینگ 1 7 8 4
دو و میدانی – 1 1 0.5
والیبال 12 – 12 6
اسکیت 11 – 11 5.5
قایقرانی 9 1 10 5
گلف 1 3 4 2
هاکی – 18 18 9
جودو – 13 13 6.5
کبدی 12 – 12 6
کشتی – 3 3 1.5
راگبی – 17 17 8.5
سه گانه 1 8 9 4.5
شنا – 13 13 6.5
تکواندو 4 2 6 3
تنیس روی میز 6 4 10 5
ووشو 2 4 6 3
تیراندازی 10 8 18 9
فوتبال 6 13 19 9.5
کل 83 116 199 100

جدول 4-5 فراوانی رشته های ورزشی ورزشکاران شرکتکننده در این پژوهش را به همراه درصد آنها، به تفکیک جنسیت نشان میدهد.

4-1-6- مقام ورزشی
جدول4-6- مقام ورزشی ورزشکاران شرکت کننده در پژوهش
مقام ورزشی فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی معتبر درصد فراوانی تجمعی
مقام ورزشی قهرمان جهان 12 26.5 26.5 26.5
قهرمان آسیا 53 6 6 32.5
قهرمان کشور 60 30 30 62.5
قهرمان لیگ 17 8.5 8.5 71
قهرمان استان 9 4.5 4.5 75.5
تیم ملی 49 24.5 24.5 100
مجموع 200 100 100

جدول 4-6 فراوانی مقامهای ورزشی ورزشکاران شرکتکننده در این پژوهش را نشان میدهد.

4-1-7- مقام ورزشی به تفکیک جنسیت
4- 7- مقام ورزشی آزمودنیهای پژوهش به تفکیک جنسیت
مقام ورزشی
جنسیت قهرمان آسیا قهرمان جهان قهرمان کشور قهرمان لیگ قهرمان استان تیم ملی کل
زن 21 5 20 5 7 25 83
مرد 32 7 40 12 2 23 116
کل 53 12 60 17 9 48 199

جدول 4-7 فراوانی مقامهای ورزشی ورزشکاران شرکتکننده در این پژوهش را به تفکیک جنسیت نشان میدهد. با توجه به اینکه یک نفر از شرکتکنندگان جنسیت خود را مشخص نکردهاست تعداد کل پاسخدهندگان به تفکیک جنسیت کمتر از تعداد کل پاسخدهندگانی است که مقام ورزشی خود را ذکر کردهاند.
4-1-1- متغیرهای پژوهش
4-8- شاخصهای آماری نمرات آزمودنیها در متغیرهای پژوهش
شاخص آماری کمال گرایی مثبت کمال گرایی منفی فرسودگی ورزشی خستگی ورزشی بیش تمرینی
بالاترین نمره 25 25 67 64 70
پایین ترین نمره 13 5 15 14 15
نما 25 13 28 27 25
میانه 23 15 29 30 34
میانگین 22.44 14.95 31.06 31.84 35.33
بدون پاسخ 0 0 0 0 0
فراوانی پاسخ دهندگان 200 200 200 200 200

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره پیشرفت تحصیلی

جدول 4-8 شاخصهای آماری نمرات آزمودنیها در متغیرهای پژوهش (کمالگرایی مثبت، کمالگرایی منفی، فرسودگی ورزشی، خستگی ورزشی و بیشتمرینی) را نشان میدهد.

4-2- آزمون فرضیات تحقیق
4-2-1- آزمون فرضیات اصلی تحقیق:
فرضیه اول : فرضیه اول- بین کمالگرایی مثبت و خستگی ورزشی، در ورزشکاران حرفهای، رابطه منفی وجود دارد.
جدول 4-9- محاسبه همبستگی پیرسون بین کمال گرایی مثبت و خستگی ورزشی
کمال گرایی مثبت خستگی ورزشی
کمال گرایی مثبت مقدارضریب همبستگی 1 -0.275
سطح معنی داری(یک سویه) – 0.000
تعداد 200 200

به منظور آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. همانطور که در جدول فوق ملاحظه میشود، مقدار ضریب همبستگی بدست آمده 0.275- است. لذا بین کمالگرایی مثبت و خستگی ورزشی همبستگی منفی معنادار وجود دارد
( p< 0/001 و05/0= α).
فرضیه دوم- بین کمالگرایی منفی و خستگی ورزشی، در ورزشکاران حرفهای، رابطه مثبت وجود دارد.
جدول 4-10- محاسبه همبستگی پیرسون بین کمال گرایی منفی و خستگی ورزشی
کمال گرایی منفی خستگی ورزشی
کمال گرایی منفی مقدار ضریب همبستگی 1 0.269
سطح معنی داری(یک سویه) – 0.000
تعداد 200 200

جدول 4-10 مربوط به ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده برای این فرضیه است. همانطور که در جدول فوق ملاحظه میشود، مقدار ضریب همبستگی بدست آمده در سطح 05/0= α و 001/0

فرضیه سوم- بین کمالگرایی مثبت و فرسودگی ورزشی، در ورزشکاران حرفهای، رابطه منفی وجود دارد.
جدول 4-11- محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین کمالگرایی مثبت و فرسودگی ورزشی
کمال گرایی مثبت فرسودگی ورزشی
کمال گرایی مثبت مقدار ضریب همبستگی 1 -0.283
سطح معنی داری(یک سویه) – 0.000
تعداد 200 200

جدول 4-11 مربوط به ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده برای این فرضیه است. همانطور که در جدول فوق ملاحظه میشود، مقدار ضریب همبستگی بدست آمده 0.283- است. لذا همبستگی منفی وجود دارد و از طرف دیگرسطح معنیداری رابطه بین کمالگرایی مثبت و فرسودگی ورزشی از مقدار 0.001 کمتر بوده و لذا فرض صفر در سطح 05/0= α رد شده و فرض مقابل مورد قبول واقع میشود؛ که نشاندهنده وجود رابطه بین آنها است. بدین ترتیب میتوان گفت: بین کمالگرایی مثبت و فرسودگی ورزشی، در ورزشکاران حرفهای، رابطه منفی وجود دارد.
فرضیه چهارم- بین کمالگرایی منفی و فرسودگی ورزشی، در ورزشکاران حرفهای، رابطه مثبت وجود دارد.
جدول 4-12- محاسبه همبستگی پیرسون بین کمالگرایی منفی و فرسودگی ورزشی
کمال گرایی منفی فرسودگی ورزشی
کمال گرایی منفی مقدار ضریب همبستگی 1 0.371
سطح معنی داری(یک سویه) – 0.000
تعداد 200 200

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره ارزشیابی آموزشی

همانطور که جدول 4-12 نشان میدهد، محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده برای این فرضیه بیانگر این بود که بین کمالگرایی منفی و فرسودگی ورزشی رابطه مثبت معنادار371/0 وجود داشت (001/0>p و 005= α).
فرضیه پنجم- بین بیشتمرینی ادراکشده و خستگی ورزشی، در ورزشکاران حرفهای، رابطه مثبت وجود دارد.
جدول 4-13- محاسبه همبستگی پیرسون بین بیشتمرینی ادراک شده و خستگی ورزشی
بیش تمرینی خستگی ورزشی
بیش تمرینی مقدار ضریب همبستگی 1 0.817
سطح معنی داری(یک سویه) – 0.000
تعداد 200 200

جدول مربوط به ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده برای این فرضیه در بالا آورده شدهاست. همانطور که در جدول فوق ملاحظه میشود، مقدار ضریب همبستگی بدست آمده 0.817 است. از طرف دیگرسطح معنیداری رابطه بین بیشتمرینی و خستگی ورزشی از مقدار 0.001 کمتر بوده و لذا فرض صفر رد شده و فرض مقابل در سطح 05/0= α مورد قبول واقع میشود. بدین ترتیب میتوان گفت که بین بیشتمرینی و خستگی ورزشی در ورزشکاران حرفهای، رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه ششم- بین بیشتمرینی ادارکشده و فرسودگی ورزشی، در ورزشکاران حرفهای، رابطه مثبت وجود دارد.
جدول 4-14- محاسبه همبستگی پیرسون بین بیش تمرینی ادراک شده و فرسودگی ورزشی
بیش تمرینی فرسودگی ورزشی
بیش تمرینی مقدار ضریب همبستگی 1 0.740
سطح معنی داری(یک سویه) – 0.000
تعداد 200 200

در جدول 4-14 همبستگی پیرسون بین بیشتمرینی ادراکشده و فرسودگی ورزشی نشان دادهشدهاست. همانطور که در جدول مشاهده میشود، مقدار ضریب همبستگی بدست آمده برای این رابطه 74/0 بو د(001/0>p و 05/0= α). بنابراین فرضیه فوق تأیید میشود.

4-3- آزمون سوالات تحقیق
به منظور پاسخگویی به سوالات پژوهش از روش معادلات ساختاری (لیزرل) استفاده شده است که در ادامه توضیح داده می شود.
پرسش اول- آیا بیشتمرینی ادراکشده در رابطه بین کمالگرایی و خستگی ورزشی ورزشکاران حرفهای، نقش تعدیل کننده دارد؟
پرسش دوم- آیا بیشتمرینی ادراکشده در رابطه بین کمالگرایی و فرسودگی ورزشی ورزشکاران حرفهای، نقش تعدیلکننده دارد؟
جهت پاسخگویی به سؤالات یک و دو از تحلیل مسیر به روش بیشینه احتمال (ML) استفاده شد. این تحلیل در نرم افزار لیزرل نسخه 54/8 انجام گرفت. در شکل 4-1 مدل آزمون شده مربوط به کمالگرایی مثبت و در شکل 4-2 مدل آزمونشده کمالگرایی منفی گزارش شدهاست. همچنین در جدول 4-15 شاخصهای برازش مدل مربوط به کمالگرایی مثبت و در جدول 4-16 نیز شاخصهای برازش مدل کمالگرایی منفی گزارش شدهاند. در پژوهش حاضر از شاخصهایی که گیفن ، استراب و بادرو (2000) برای بررسی برازش مدل مطرح نمودهاند، استفاده شدهاست. این شاخصها شامل موارد زیر هستند. شاخص نیکویی برازش (GFI)، شاخص برازش تطبیقی (CFI) که مقادیر بیشتر از 9/0 نشانگر برازش مناسب الگو هستند، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته (AGFI) که مقادیر بیشتر از 8/0 قابل قبول هستند. با توجه به ملاکهای ذکر شده توسط گیفن و همکاران (2000)، نتیجهگیری میشود که دو مدل آزمون شده برازش مناسبی با داده های گردآوری شده دارند. همچنین در جداول 4-17 و 4-18 نیز اثرات مستقیم، غیرمستقیم، کل و میزان واریانس تبیین شده متغیرها گزارش شدهاند.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته روانشناسی در مورد :سبک های یادگیری

شکل 4-1- مدل آزمون شده کمالگرایی مثبت

با توجه به شکل 4-1 اثر مستقیم کمالگرایی مثبت بر بیشتمرینی (24/0-) خستگی ورزشی (08/0-) و فرسودگی ورزشی (11/0-) منفی و در سطح 05/0=α معنیدار است. همچنین اثر مستقیم بیشتمرینی بر خستگی ورزشی (80/0) و فرسودگی ورزشی (71/0) در سطح 01/0=α معنیدار است.
جدول 4-15- شاخصهای برازش مدل کمالگرایی مثبت
GFI CFI AGFI
99/0 99/0 92/0

شکل 4-2- مدل آزمون شده کمالگرایی منفی

با توجه به شکل 4-2 اثر مستقیم کمالگرایی منفی بر بیشتمرینی (28/0) مثبت و در سطح 01/0= α معنیدار بوده و اثر این متغیر بر فرسودگی ورزشی نیز (18/0) در سطح 05/0 = α معنیدار است، اما اثر کمالگرایی منفی بر خستگی ورزشی معنیدار نیست.
جدول 4-16- شاخصهای برازش مدل کمالگرایی منفی
GFI CFI AGFI
99/0 99/0 91/0

جدول 4-17- اثرات مستقیم، غیرمستقیم، کل و میزان واریانس تبیین شده متغیرها (مدل کمالگرایی مثبت)
مسیرها اثر مستقیم اثرغیرمستقیم اثرکل واریانس تبیین شده
به روی خستگی ورزشی از:

67/0

پاسخی بگذارید