پایان نامه مدیریت

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع وزارت جهاد کشاورزی-خرید پایان نامه کامل

دانلود پایان نامه

1-5-2-محدوده موضوعی 9
1-5-3-محدوده زمانی 9
1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات نظری و عملیاتی 9
1-6-1- آموزش 9
1-6-2- آموزش بلند مدت 10
1-6-3- ارزشیابی 10
1-6-4- مدیران 10
1-6-5- ارزشیابی 10
1-6- اختصارات 10
فصل دوم 11
مبانی نظری و پیشینه تحقیق 11
2- مقدمه 12

 
 
2-1-تعاریف آموزش 13
2-2- آموزش و نقش آن در توسعه سازمانی : 14
2-3- آموزش کارکنان 15
2-4- مدلها و فرایندهای آموزش 17
2-4-1- مدلهای ساده وخطی 17
2-4-2- مدل T. D. L. B 18
2-4-3- مدل پارکر 19
2-4-4- مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان 20
4-5- مدل رویکرد سیستمی‌به آموزش 21
2-5- نیاز سنجی آموزشی 23
2-6- تعیین اهداف آموزشی 24
2-7- محتوای برنامه آموزش کارکنان 25
2-8- اصول سازماندهی محتوای آموزشی 26
2-9- روش های آموزش کارکنان 26
2-10- اجرای برنامه های آموزش کارکنان 27


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-11- شرایط امکانات اجرایی دوره 27
2-12-مفهوم و تعریف ارزشیابی 28
2-13- اهمیت ارزشیابی 31
2-14-اهداف ارزشیابی 32
2-15-ارزشیابی آموزشی 33
2-16-نتایج برنامه ریزی آموزشی : 36
2-17- شرایط موردنیاز آموزش کارکنان 37
2-18-مراحل ارزشیابی 40
2-19- عناصر ارزشیابی 43
2-20- ویژگیهای ارزشیابی 44
2-21- الگوهای ارزشیابی 45
2-22- ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی 49
2-23- پیشینه تحقیق 53
2-24- نتیجه گیری 59
2-25- چار چوب نظری تحقیق: 59
فصل سوم 61
روش شناسی 61
3- مقدمه 62
3-1- نوع و روش تحقیق 62
3-3-جامعه آماری و حجم نمونه 63
3-5- روش جمع آوری اطلاعات 64
3-6- ابزار تحقیق 64
3-8- پایائی یا اعتماد 65
3-9- روش تجزیه و تحلیل 66
فصل چهارم 67
یافته های تحقیق 67
4- مقدمه 68
4-1-جنس 68
4-2- سن 68
4-3- میزان تحصیلات 69
4-4 – رشته تحصیلی 70
4-5- سابقه کار 72
4-6- تعداد کارکنان آموزش دیده تحت سرپرستی 73
4-7- شاخص‌های مؤثر در گزینش کارکنان جهت گذراندن آموزشهای بلندمدت 73
4-8-تاثیر برنامه های آموزشی بر اعمال و رفتار اداری کارکنان 75
4-9- تاثیر برنامه های آموزشی بر نگرش کارکنان 76
4-10-سطح نگرش پاسخگویان 77
4-11- برنامه ریزی آموزش بلندمدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی 78
4-12- اهداف آموزش های بلندمدت 80
4-13- میزان دستیابی به اهداف آموزش های بلند مدت 83
4-14- تاثیر پایاننامههای تحصیلی در آموزشهای بلندمدت کارکنان 83
4-15- مسائل و مشکلات آموزشهای بلندمدت در وزارت جهاد کشاورزی 85
4-16- راهکارهای توسعه کارآمدی برنامههای آموزش بلندمدت 86
4-17-ارزیابی میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی بلندمدت کارکنان 88
4-18- شرایط حضور در دوره های آموزشی 88
4-19-ضریب همبستگی 89
4-20-آزمون های مقایسه میانگین 92
4-21- تحلیل عاملی اعمال و رفتار اداری کارکنان 98
4-22- تحلیل عاملی برنامه ریزی دوره های آموزشی بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی 104
4-23- تحلیل عاملی اهداف دوره های آموزش بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی 109
4-25-رگرسیون چندگانه 115
4-25-1- رگرسیون چندگانه متغیرهای تبیین کننده دیدگاه مدیران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی 115
فصل پنجم 121
خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد ها 121
5- خلاصه 122
5-1-نتایج 123
5-2-بحث و نتیجه گیری 126
منابع مورد استفاده 133
پیوست ها 139
فهرست جداول
جدول 3-1- جامعه آماری به تفکیک حوزه های تحقیق 63
جدول3-2- ضریب الفای کرونباخ محور های پرسشنامه 66
جدول (4-1) . توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب سن 69
جدول (4-2). توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب میزان تحصیلات 70
جدول (4-3). توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب رشته تحصیلی 70
جدول (4-4). توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب سابقه کار 72
جدول (4-5). توزیع فراوانی تعداد کارکنان آموزش دیده تحت سرپرستی 73
جدول (4-6). شاخصهای مؤثر در گزینش کارکنان جهت گذراندن آموزشهای بلندمدت 74
جدول (4-7). تاثیر برنامه های آموزشی بر اعمال و رفتار اداری کارکنان 75
جدول (4-8). تاثیر برنامه های آموزشی بر نگرش کارکنان 77
جدول (4-9). توزیع فراوانی سطح نگرش افراد مورد مطالعه به آموزش های بلندمدت 78
جدول (4-10). رتبه بندی شاخص های برنامه ریزی با بهره گرفتن از ضریب تغییرات (C.V) 79
جدول (4-12). توزیع فراوانی اهداف آموزش های بلند مدت کارکنان 83
جدول (4-13). تاثیر اجرای پایاننامههای تحصیلی در آموزشهای بلندمدت کارکنان 84
جدول (4-14). مسائل و مشکلات آموزشهای بلندمدت با بهره گرفتن از شاخص ضریب تغییرات (C.V) 85
جدول (4-15). راهکارهای توسعه کارآمدی برنامههای آموزش بلندمدت 87
جدول (4-16). توزیع فراوانی میزان اثربخشی دوره های آموزشی بلندمدت ویژه کارکنان 88
جدول (4-17). توزیع فراوانی شرایط حضور در دوره های آموزشی 89
جدول (4-18) . رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه با اثربخشی برنامه آموزش بلند مدت کارکنان 90
جدول 4-20- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین دیدگاه مدیران با گروه سنی مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی 92
جدول 4-21- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین دیدگاه گروه های مدیران با سابقه کارهای مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی 94
جدول 4-22- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین دیدگاه گروه های مدیران با رشته های تحصیلی مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی 95
جدول 4-23- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین گروهای مدیران با میزان تحصیلات مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی 96
جدول 4-24- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین دیدگاه گروه های مدیران با تعداد کارکنان آموزش دیده مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی 97
جدول 4-25. مقدار kmo و آزمون بارتلت به اعمال و رفتار اداری کارکنان 99

جدول (4-26). عوامل استخرج شده با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها 99
جدول (4-27). تعیین عوامل مربوط به اعمال و رفتار اداری کارکنان 101
جدول 4-28. مقدار kmo و آزمون بارتلت به برنامه ریزی دوره های آموزشی بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی 104
جدول (4-29). عوامل استخراج شده با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها 105
جدول (4-30). تعیین عوامل مربوط به برنامه ریزی دوره های آموزش بلندمدت کارکنان 105
جدول 4-31. مقدار kmo و آزمون بارتلت به اهداف آموزشهای بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی 109
جدول (4-32). عوامل استخراج شده با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها 110
جدول (4-33). تعیین عوامل مربوط اهداف آموزش بلندمدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی 110
جدول (4-31) ضرایب تعیین متغیرهای مستقل بر دیدگاه مدیران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی 118
جدول (4-32) رگرسیون گام به گام به منظور تبیین تأثیر متغیر های مستقل بر دیدگاه مدیران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی 119

فهرست اشکال و نمودارها

شکل 2-1- مدل پیشنهادی تحقیق 60
شکل 4-1. مدل تجربی پژوهش پیرامون اعمال و رفتار اداری کارکنان 103
شکل4-2 : مدل تجربی نظام برنامه ریزی آموزش های بلند مدت کارکنان 108
شکل 4-3- مدل تجربی اهداف آموزش های بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی 114
شکل 4-1- سهم هریک از متغیر ها بر حسب ضریبBeta 120

چکیده :
هدف کلی این تحقیق ارزشیابی برنامههای آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی است . این تحقیق موضوع اثر بخشی آموزش های ارائه شده برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را مورد بررسی قرار می‌دهد بدین لحاظ این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است. تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش تحقیق از نوع توصیفی- استنباطی است که به صورت پیمایشی انجام گرفته است.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران مراکز تحقیقات، اموزش و ترویج وزارت جهادکشاورزی است از بین تعداد 130 پرسشنامه توزیع شده 97 پرسشنامه بدون نقص و کامل دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . در این تحقیق از دو روش آمار توصیفی و تحلیلی استفاده گردید. در قسمت آمار توصیفی از شاخص های آمار مرکزی نظیر میانگین، میانه، مد، درصد، فراوانی، انحراف معیار، واریانس استفاده گردید. در قسمت استنباطی از آزمون های مقایسه میانگین، تحلیل عاملی و ضرایب همبستگی استفاده گردید . بر اساس یافتههای تحقیق از میان اعمال و رفتارهای اداری کارکنان تحت مدیریت، اعمال و رفتار های: امانت داری در انجام وظایف شغلی، نظم در انجام وظایف شغلیو قبول مسئولیتهای شغلی در اولویتهای می‌باشند .آنالیز داده ها درخصوص عوامل مؤثر در گزینش کارکنان جهت گذراندن آموزشهای بلندمدت با بهره گرفتن از شاخص ضریب تغییرات نشان داد که مهارتهای تخصصی کارکنان، علایق،رضایت شغلی کارکنان بیش از سایر شاخص های گزینش مورد تاکید می‌باشند.تحلیل عاملی متغیر های مربوط به اهداف آموزش بلند مدت کارکنان نشان داد که این متغیر ها در پنج عامل شامل : عامل اول با مقدار ویژه 169/5 تنهایی 675/20 درصد از واریانس کل را تبیین نموده است و عامل های بعدی به ترتیب 879/16، 571/15، 533/12 و 055/8 در صد از واریانس کل را تشکیل می‌دهند . این عامل ها با عناوین: توانمند سازی، رضامندی، پرورش استعداد ها،رفتار مطلوب و کیفیت آموزش با همدیگر714/73 درصد از تغییرات اهداف اموزش های بلند مدت کارکنان را تشکیل و تبیین می‌کنند . برنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ و به‌ صورت‌ نظام‌مند و علمی‌و بر مبنای‌ نیازهای‌ واقعی‌ بخشها، نیروها و شرایط‌ کاری‌ و محیطی‌ آنان‌، فراگیرنمودن‌ و معطوف‌ نکردن آموزشها به‌ سطوح‌ پایین‌ نیروها در سازمان‌ از جمله پیشنهاد های این تحقیق است .

مطلب مشابه :  فایل پایان نامهعملکرد صادرات

فصل اول
کلیات تحقیق
1- مقدمه
آموزش به صورت یک امر طبیعی درآمده است. پیشرفت و توسعه سازمانها و مؤسسات در گرو ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی است. برهمین اساس، اکثر سازمانها دوره های آموزش موجود در داخل یا خارج از کشور برای کارکنان خود برگزار می‌کنند و اجرای هر دوره متضمن سرمایهگذاری هنگفت است. لذا آگاهی از میزان اثربخشی دوره های آموزشی و بازدهی حاصل از آنها برای مدیران بسیار بااهمیت است. ارزشیابی یکی از مهمترین مراحل برنامه ریزی آموزشی است که انجام صحیح آن اطلاعات بسیار مفیدی را درباره چگونگی طرح ریزی و اجرای برنامههای آموزشی دراختیار می‌گذارد و مبنای مفیدی جهت ارزیابی عملکرد آموزشی مراکز آموزشی به دست میدهد. اگر اهداف را به صورت وضع مطلوب سازمان در آینده تعریف کنیم، امروزه سازمانها بوسیله آموزش به سرمایهگذاری برروی منابع انسانی خود میپردازند و اصولاً تمامی‌شرکتها، مؤسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی به اهمیت امر آموزش واقفند و هزینه های بسیاری را صرف انجام این کار میکنند. چرا که به یقین دریافتهاند آموزش سبب تقویت فرهنگ سازمانی و حمایت از اهداف آن می‌شود و در عین حال کارایی،نوآوری،کیفیت در عملکرد و بهرهوری کارکنان را در پی دارد(شریعتی راد،1384). نتایج مطالعه حاجی میر رحیمی‌(1379) در خصوص اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان از دیدگاه شرکت کنندگان در دوره های آموزشی، نشان میدهد که “افزایش فنی – حرفهای و به هنگام نگهداشتن دانش و مهارت کارکنان “، “ارتقای دانش، مهارت و بینش شغلی کارکنان”، “تقویت پ
یوند هدفهای شخصی و هدفهای سازمان”؛ “گسترش پیوند کارکنان با ارباب رجوع” از مهمترین هدفهای آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی میباشد. فائو (1988) ارزشیابی را فرایندی عملی تعریف کرده است که به چگونگی ارزیابی هدفها، پیشرفت برنامه، عمل مشارکتکنندگان و تأثیر آن به بهرهبرداران میپردازد. به طورکلی ارزشیابی فرایندی کاربردی بوده که مفهومی‌انعطافپذیر؛ متنوع و بسیار گسترده دارد و برای شناخت گوناگونی و پیچیدگیهای زمینه آن باید در چارچوب موقعیت عمل کرد. بسیاری از مفاهیم ادبیات ارزشیابی بر پایه برنامه ریزی آموزشی و متمرکز بر مفاهیم اثربخشی و کارایی میباشد. بنابراین لازم است با فراهم کردن دیدگاهی از ترکیب اصول و رویکردهای ارزشیابی، زمینه ارزشیابی نتایج برنامهها و پروژه ها را در موقعیتهای ویژه توسعه بخشید (حجازی، 1385) از آنجا که منابع انسانی باارزشترین عامل تولید و مهمترین سرمایه و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیتهای اساسی هر سازمانی به شمار میآید، یکی از مؤثرترین راه های دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی، کارآمدترکردن کارکنان سازمانها است.آنچه که در راستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد این است که بهبود منابع انسانی تنها با آموزشهای فنی و تخصصی حاصل نمیشود، بلکه باید از راه های گوناگون به توسعه آموزش کارکنان پرداخت و این مهم، جزبا اعمال برنامههای راهبردی در قلمرو مدیریت منابع انسانی، امکانپذیر نخواهد بود. انسجام در برنامههای توسعه منابع انسانی مستلزم توسعه برنامههای توانمندسازی کارکنان است که مدیریت منابع انسانی نقش بسزایی در یکپارچه سازی و تلفیق این برنامهها برای ارائه الگوی مناسب توانمندسازی کارکنان ایفاء میکند. با توجه به موارد فوق برای سنجش اثربخشی برنامههای آموزشی میتوان مفاهیمی‌همچون: تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی، تعیین نتایج قابل مشاهده از آموزشهای اجرا شده، تعیین میزان انطباق رفتار کارکنان با انتظارات نقش سازمانی آنها، تعیین میزان درست انجام دادن کار که مورد نظر آموزش بوده، تعیین میزان توانایی ایجاد شده در اثر آموزشها برای دستیابی به اهداف را درنظر گرفت.
از سال 1379 که وزارتخانههای جهادسازندگی و کشاورزی سابق ادغام گردیده اند. سازمان تحقیقات و ترویج و آموزش کشاورزی عهدهدار امر آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی گردید این سازمان به تدوین برنامههای آموزشی در جهت تربیت نیروی متخصص مورد نیاز از طریق مراکز آموزشی و ترویجی پرداخت. بدیهی است که ارزشیابی برنامه های آموزشی، نیازمند بررسی نقاط قوت و ضعف و اصلاح آنها میباشد. بررسی ها نشان میدهد که در حوزه آموزشهای بلندمدت تاکنون تحقیق جامعی صورت نپذیرفته است و برنامه ریزان داده و اطلاعات لازم برای اتخاذ تصمیمات ضروری جهت ارتقای کیفیت این آموزشها در اختیار ندارند. براین اساس، این تحقیق بر آن است که با بررسی آموزشهای بلند مدت، راهکارها و پیشنهادهای کاربردی مناسبی را در پاسخ به سؤالهای تحقیق ارائه نماید. در حال حاضر حدود 3000 نفر از کارمندان این وزارتخانه در مقاطع مختلف در حال تحصیل میباشند، پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی برنامههای آموزشی بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی انجام میگیرد .در این خصوص با بررسی نظرات مدیران در زمینه میزان تأثیرگذاری آموزش بلند مدت کارکنان در مقاطع مختلف تحصیلی فعالیتهای آنها، ایجاد انگیزه و رضایتمندی، تأثیر آموزش در افزایش دانش، مهارت و نگرش آنان میپردازد. فصل حاضر به کلیات پژوهش پرداخته و تصویری کلی و مقدماتی از خصوصیات و کیفیت تحقیق در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. این فصل در برگیرنده: مقدمه، بیان مسئله تحقیق، اهداف تحقیق، محدوده تحقیق، محدودیتهای تحقیق و واژگان تحقیق می‌باشد.
1-1- بیان مسئله
دانش به سرعت و بطور مستمر درحال شکوفا شدن است و سازمانها ناچار هستند خود را با تحولات دانش هماهنگ نمایند. به بیانی، سازمانها متأثر از این تحول و برای افزایش بهره وری فعالیتها، اهداف و

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه دربارهمعادلات ساختاری-خرید پایان نامه کامل
90

پاسخی بگذارید