پایان نامه مدیریت

دانلود پایان نامه رشته مدیریت در مورد فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

1-7-1-4 متغیر سهولت درک شده 14
1-7-1-5 متغیر سودمندی درک شده 15
1-7-2 متغیرهای وابسته 16
1-7-2-1 متغیر نگرش 16
1-7-2-2 نیت استفاده 17
1-8 قلمرو تحقیق 18
1-8-1 قلمرو موضوعی 18
1-8-2 قلمرو مکانی 18
1-8-3 قلمرو زمانی 18
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه 20
بخش اول : مبانی گردشگری الکترونیکی 22
2-2 مبانی گردشگری الکترونیکی 23
2-2-1 تعریف گردشگری 23
2-2-2 تاریخچه گردشگری 25

 
 
2-2-3 طبقه بندی انواع گردشگر 27
2-2-4 وضعیت صنعت گردشگری ایران 31
2-2-5 گردشگری الکترونیک 33
2-2-6 فروشگاه اینترنتی 38
2-2-6-1 مزایای خرید اینترنتی برای خریداران 39
2-2-6-2 مزایای کسب و کار اینترنتی برای فروشندگان 40
2-2-6-3 ویژگی سایت های رزرو اینترنتی 41
2-2-6-4 اصول اولیه طراحی سایت های رزرو اینترنتی 43
2-2-6-5 نماد اعتماد الکترونیک 44
2-2-6-6 پروتکل  SSL 46
2-2-7 رزرو اینترنتی هتل 47
2-2-7-1 مزایای رزرو اینترنتی هتل 47
2-2-7-2 سایت های رزرو اینترنتی هتل 48
بخش دوم : تعاریف متغیرها 50
2-3 تعاریف متغیرها 51
2-3-1 متغیر های مستقل 52
2-3-1-1 متغیر اعتبار 52
2-3-1-2 متغیر اعتماد 55
2-3-1-3 متغیر سازگاری 59
2-3-1-3 -1 نظریه اشاعه نوآوری 60
2-3-1-3 -2 نظریه تجزیه رفتار برنامه ریزی شده 62
2-3-1-4 متغیر های سهولت درک شده و سودمندی درک شده 64
2-3-1-4-1 مدل های پذیرش فناوری 66
2-3-1-4-2 تئوری عمل مستدل (کنش عقلایی)- TTA 67
2-3-1-4-3 تئوری رفتار برنامه ریزی شده – TPB 69
2-3-1-4-4 مدل پذیرش فناوری ( اولیه )- TAM 70
2-3-1-4-5 مدل پذیرش فناوری ( اولیه )- TAM 2 72
2-3-2 متغیر های وابسته 77
2-3-2-1 نگرش 77
2-3-2-1-1 چگونگی تاثیر نگرش بر رفتار 79
2-3-2-1-2 نگرش به خرید آنلاین 80
2-3-2-2 نیت انجام کار 80
2-3-2-2-1 نظریه عمل منطقی 81
بخش سوم : پیشینه تحقیق 83
2-4 پیشینه تحقیق 84
2-4 -1 پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور 84
2-4-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 88
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 93
3-2 روش تحقیق 93
3-3 جامعه و نمونه آماری 94
3-4 ابزار جمع آوری داده ها 95
3-5 پرسشنامه 96
3-6 روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها 96
3-6-1 روایی 97
3-6-2 پایایی 97
3-6-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 98
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 100
4-2 توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 100
4-2-1 توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 101
4-2-2 توصیف سن پاسخ دهندگان 102
4-2-3 توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان 103
4-2-4 توصیف شغل پاسخ دهندگان 104
4-2-5 توصیف میزان تسلط به کامپیوتر پاسخ دهندگان 105
4-2-6 توصیف میزان دسترسی به اینترنت پاسخ دهندگان 106
4-3 توصیف متغیر های تحقیق 107
4-3-1 توصیف متغیر اعتبار 107
4-3-2 توصیف متغیر اعتماد 108
4-3-3 توصیف متغیر سازگاری 109
4-3-4 توصیف متغیر سهولت درک شده 110


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوعمدیریت جانشین پروری

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-3-5 توصیف متغیر سودمندی درک شده 111
4-3-6 توصیف متغیر نگرش 112
4-3-7 توصیف متغیر نیت استفاده 113
4-4 بررسی مدل تحقیق 114
4-4-1 بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد 114
4-4-2 بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری 115
4-4-3 بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق 115
4-5 آزمون فرضیه ها 117
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 122
5-2 نتایج آمار توصیفی 122
5-2-1 توصیف پاسخ دهندگان 122
5-2-2 توصیف متغیر اعتبار 123
5-2-3 توصیف متغیر اعتماد 123
5-2-4 توصیف متغیر سازگاری 123
5-2-5 توصیف متغیر سهولت درک شده 123
5-2-6 توصیف متغیر سودمندی درک شده 124

5-2-7 توصیف متغیر نگرش 124
5-2-8 توصیف متغیر نیت استفاده 124
5-3 آزمون فرضیه های تحقیق 125
5-4 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 127
5-5 پیشنهادات تحقیق 128
5-6 پیشنهادات آتی 130
5-7 محدودیت های تحقیق 131
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی : 133
منابع غیر فارسی : 138
پیوست
پیوست 1 : خروجی های نرم افزار 146
پیوست 2 : آلفای کرونباخ تحقیق 149
پیوست 3 : پرسشنامه 153
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-1. تعاریف مختلف گردشگری …………………………………………………………………………… 24
جدول2-2. مرور ادبیات روابط موجود در حلقه های علت و معلولی ………………………………………73
جدول3-1. هتل های 4 و 5 ستاره استان گیلان …………………………………………………………………….95
جدول 3-2 . جدول پایایی متغیرها ……………………………………………………………………………………. 98
جدول4-1 . توصیف جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………..101
جدول4-2 . توصیف سن پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………..102
جدول4-3 . توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان ………………………………………………………………. 103
جدول4-4 . توصیف شغل پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………..104
جدول4-5 . توصیف میزان تسلط به کامپیوتر پاسخ دهندگان ……………………………………………… 105
جدول4-6 . توصیف میزان دسترسی به اینترنت پاسخ دهندگان ………………………………………….. 106
جدول4-7 . توصیف متغیر اعتبار …………………………………………………………………………………… 107
جدول4-8 . توصیف متغیر اعتماد …………………………………………………………………………………… 108
جدول4-9 . توصیف متغیر سازگاری ………………………………………………………………………………. 109
جدول4-10. توصیف متغیر سهولت درک شده …………………………………………………………………. 110
جدول4-11. توصیف متغیر سودمندی درک شده ……………………………………………………………… 111
جدول4-12 . توصیف متغیر نگرش ………………………………………………………………………………. 112
جدول4-13 . توصیف متغیر نیت استفاده …………………………………………………………………………. 113
جدول 4-14. شاخص های معنی داری و برازش مدل ……………………………………………………… 116
جدول4-15 . تاثیر متغیرهای مستقل تحقیق بر نیت استفاده…………………………………………………. 120
فهرست نمودارها/ اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1 . مدل نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………10
شکل 2-1 . علامت نماد اعتماد الکترونیکی ………………………………………………………………………… 45
شکل 2-2 مدل نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………… 51
شکل 2-3 . مدل اشاعه نوآوری ………………………………………………………………………………………… 62
شکل 2- 4 . مدل تجزیه رفتار برنامه ریزی شده …………………………………………………………………. 63
شکل 2-5 . عوامل زیربنایی در مدل پذیرش فناوری توسط کاربر …………………………………………. 66
شکل 2-6 . مدل تئوری عمل مستدل ………………………………………………………………………………… 67
شکل2-7 . مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده ………………………………………………………………….. 69
شکل 2-8 . مدل پذیرش فناوری ……………………………………………………………………………………. 71
شکل 2- 9 . مدل تم 2 ………………………………………………………………………………………………… 72
شکل 2-10. الگوی 3 مولفه ای نگرش………………………………………………………………………………. 78
نمودار4-1. نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………101
نمودار4-2 . نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان ………………………………………………………………….102
نمودار4-3 . نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان ………………………………………………………. 103
نمودار4-4 . نمودار میله ای شغل پاسخ دهندگان ……………………………………………………………….104
نمودار4-5 . نمودار میله ای میزان تسلط به کامپیوتر پاسخ دهندگان …………………………………….. 105
نمودار4-6. نمودار میله ای میزان دسترسی به اینترنت پاسخ دهندگان ……………………………………106
نمودار4-7 . هیستوگرام متغیر اعتبار ………………………………………………………………………………..107
نمودار4-8 . هیستوگرام متغیر اعتماد ……………………………………………………………………………….108
نمودار4-9 . هیستوگرام متغیر سازگاری ………………………………………………………………………….. 109
نمودار4-10. هیستوگرام متغیر سهولت درک شده …………………………………………………………… 110
نمودار4-11 . هیستوگرام متغیر سودمندی درک شده ………………………………………………………… 111
نمودار4-12 . هیستوگرام متغیر نگرش ……………………………………………………………………………. 112
نمودار4-13 . هیستوگرام متغیر نیت استفاده …………………………………………………………………….. 113
نمودار 4-14. آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد) ………………………………………………………….. 114
نمودار 4-15 . آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) ………………………………………………. 115
چکیده
امروزه فناوری اطلاعات بر تمامی حوزه های مختلف زندگی و محیط کسب و کار تاثیر گذار بوده و موجب تحول ، تس
ریع و تسهیل امور شده است . این تاثیر بر صنعت گردشگری بعنوان یکی از اشتغالزاترین صنایع دنیا نیز کاملا مشخص است . یکی از ساده ترین راه هایی که می توان توسط آن میزان گردشگران داخلی وخارجی را افزایش داد شناسایی و معرفی نمودن مناطق گردشگری ، امکانات منطقه ، هتل های موجود و …توسط سایت های مرجع رزرواسیون هتل و یا مستقیما ازطریق سایت خود هتل ها می باشد . رزرو اینترنتی دارای مزایای بسیار زیادی از جمله صرفه جویی در زمان ، کاهش هزینه ، نبود وابستگی به مکان و زمان ، واکنش سریع به شکایت مشتریان و ارائه خدمات بدیع برای مشتریان است . از این رو به بررسی نقش عوامل مهم اعتبار ، اعتماد ، سازگاری و سهولت و سودمندی درک شده برای مشتریان در تغییر نگرش مشتریان به رزرو اینترنتی هتل و در نهایت قصد و نیت آنها به انجام این امر می پردازیم . جامعه آماری این تحقیق مشتریان تمامی هتل های 4 و 5 ستاره موجود در سطح استان گیلان می باشد . روش نمونه گیری از نوع غیر احتمالی در دسترس با جامعه نامحدود می باشد که با بهره گرفتن از قراردادن نمونه گیری اولیه ( 30 نفر) در فرمول جامعه نامحدود ، عدد 321 نفر بدست می آید . اعتبار مدل نیز از طریق مدل یابی معادلات ساختاری ، مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس نتایج تحلیل مسیر ارتباط متغیرهای این تحقیق تأیید شده است . نتایج تحلیل آماری این تحقیق با بهره گرفتن از مدلیابی معادلات ساختاری نشان میدهد که نگرش و سودمندی درک شده عوامل اصلی مؤثر بر قصد نسبت به رزرو اینترنتی هتل است و متغیرهای اضافه شده اعتماد، اعتبار و سازگاری از طریق نگرش بر نیت استفاده از رزرو اینترنتی هتل تاثیرگذار هستند.
کلمات کلیدی : فناوری اطلاعات ، گردشگری الکترونیک ، اعتبار ، اعتماد ، سازگاری
فصل اول
کلیات تحقیق

مطلب مشابه :  منابع مقاله درموردتحلیل پوششی داده ها

1-1 مقدمه
با توجه به امکانات و ویژگی های بسیار غنی کشورمان در زمینه صنعت گردشگری ، به کارگیری روش های نوین جذب و نگهداری مشتریان فعلی و در مرحله بعد گسترش تعداد آنها کاملا ضروری به نظر می رسد. امروزه با بهره گیری از فضای اینترنت و به وجود آمدن گردشگری الکترونیکی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از عناصراساسی گردشگری به شمار می رود و کارآیی این صنعت را افزایش داده است. ( پور فرج و همکاران ؛ 1387 : 47 ) فناوری اطلاعات روش های عمل را در تمامی سازمان ها و به ویژه در صنعت گردشگری متحول ساخته است. براساس تعریف پپارد فناوری اطلاعات عبارت است از مکانیزم های توانمندسازی که باعث تسهیل در پردازش و جریان اطلاعات درون یک سازمان و بین سازمان ها می شوند، این اطلاعات شامل اطلاعاتی می شود که سازمان ها تولید، استفاده و یا ذخیره می کنند. (Peppard ; 1993 :120) این پدیده باعث می شود که سازمان ها بتوانند فعالیت های درونی و میان سازمانی خود را در سطح منطقه ای و یا جهانی با قدرت بیشتری هماهنگ سازند. فناوری اطلاعات و صنعت توریسم را می توان دو عاملی دانست که در تشکیل و ایجاد دهکده ی جهانی بیشترین تأثیر را ایفا کرده اند و شاید از این جهت است که با یکدیگرارتباط جدا نشدنی پیدا کرده اند. بازاریابی،ایجاد کانال های توزیع وهمکاری و هماهنگی های میان سازمانی از بیشترین کاربردهای فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری بوده است. فناوری اطلاعات در سال های اخیر تأثیرات دوسویه ای بر صنعت گردشگری داشته است. از سویی قدرت ارتباطی قوی از طریق اینترنت، امکان هماهنگی، کنترل، عملیات بهتر و اطلاع رسانی مناسب را فراهم ساخته است و باعث ایجادفرصت برای سازمان های متکی به کسب وکار الکترونیکی شده و از طرف دیگر تهدیداتی را همچون ایجاد بازارهای جهانی، امکان ازدست دادن سهم بازار، ورود رقبای جدید، معرفی محصولات جانشین متنوع و مانند آن برای سازمان هایی که در استفاده از این تکنولوژی ها دچار تعلل شده اند، ایجاد کرده است . ( عطافر، خزائی پول وپورمصطفی ؛ 1391) در طول دودهه ی گذشته، استفاده از اینترنت دربخش های خاصی ازصنعت خدمات ،از جمله گردشگری که درآن قدرت سایبر بطور مداوم در حال افزایش محبوبیت است از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است . (Buhalis and Law; 2008 :613) اهمیت اینترنت به منزله یک کانال تجاری برای پیداکردن وارائه ی اطلاعات توریستی در مطالعات قبلی به رسمیت شناخته شده است. (Andreu et al. ; 2010:782) این امر حاکی از این است که مزایای استفاده از اینترنت عملا

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته مدیریت با موضوع:صنعت بانکداری-دانلود کامل
90

پاسخی بگذارید