پایان نامه مدیریت

پایان نامه با واژه های کلیدی رویکرد سیستمی

دانلود پایان نامه

……………………………………………….. 51
2-14 مدل کوه یخ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 52
2-15 روش BSC ………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
2-16 روش تاگوچی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
2-17 روش ایشی کاوا ………………………………………………………………………………………………………………………… 55
2-18 مدل مدیریت کیفیت جامع پیشرفته ……………………………………………………………………………………………… 56
فصل سوم : روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 63

3-3 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 64

3-4 نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 64

3-5 روش آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

3-6 اعتبار پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………. 65

3-7 مشخصات پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………… 66

3-8 فرآیند پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… 66

فصل چهارم : توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………….. 69
4-1 ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………….. 70
4-1-1 بررسی سؤال اول ………………………………………………………………………………………………………………………. 70
4-1-2 بررسی سؤال دوم ………………………………………………………………………………………………………………………. 71
4-1-3 بررسی سؤال سوم ………………………………………………………………………………………………………………………. 73
4-1-4 بررسی سؤال چهارم …………………………………………………………………………………………………………………….. 74
4-1-5 بررسی سؤال پنجم ……………………………………………………………………………………………………………………….. 76
4-1-6 بررسی سؤال ششم ……………………………………………………………………………………………………………………… 77
4-1-7 بررسی سؤال هفتم ……………………………………………………………………………………………………………………… 79
4-1-8 بررسی سؤال هشتم ……………………………………………………………………………………………………………………… 80
4-1-9 بررسی سؤال نهم ………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
4-1-10 بررسی سؤال دهم………………………………………………………………………………………………………………………… 83
4-1-11 بررسی سؤال یازدهم …………………………………………………………………………………………………………………… 85
4-1-12 بررسی سؤال دوازدهم …………………………………………………………………………………………………………………. 86
4-1-13 بررسی سؤال سیزدهم ………………………………………………………………………………………………………………….. 87
4-1-14 بررسی سؤال چهاردهم ………………………………………………………………………………………………………………… 89
4-1-15 بررسی سؤال پانزدهم ……………………………………………………………………………………………………………………. 91
4-1-16 بررسی سؤال شانزدهم ………………………………………………………………………………………………………………….. 92
4-1-17 بررسی سؤال هفدهم …………………………………………………………………………………………………………………….. 94
4-1-18 بررسی سؤال هجدهم ………………………………………………………………………………………………………………….. 95
4-1-19 بررسی سؤال نوزدهم …………………………………………………………………………………………………………………… 97
4-1-20 بررسی سؤال بیستم ………………………………………………………………………………………………………………….. 99
4-1-21 بررسی سؤال بیست و یکم ………………………………………………………………………………………………………… 100
4-1-22 بررسی سؤال بیست و دوم ……………………………………………………………………………………………………….. 102
4-1-23 بررسی سؤال بیست و سوم ……………………………………………………………………………………………………….. 103
4-1-24 بررسی سؤال بیست و چهارم …………………………………………………………………………………………………….. 104
4-1-25 بررسی سؤال بیست و پنجم ………………………………………………………………………………………………………. 106
4-1-26 بررسی سؤال بیست و ششم ………………………………………………………………………………………………………. 107
4-1-27 بررسی سؤال بیست هفتم …………………………………………………………………………………………………………. 109
4-1-28 بررسی سؤال بیست و هشتم ……………………………………………………………………………………………………… 110
4-1-29 بررسی سؤال بیست و نهم ………………………………………………………………………………………..
……………… 112
4-1-30 بررسی سؤال سی ام …………………………………………………………………………………………………………………… 113
4-2 آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………………………………… 115

 
 
4-2-1 بررسی فرضیه اول ……………………………………………………………………………………… ………………………………. 116
4-2-2 بررسی فرضیه دوم …………………………………………………………………………. . …………………………………………. 118
4-2-3 بررسی فرضیه سوم ……………………………………………………………………………. ……………………………………….. 120
4-2-4 بررسی فرضیه چهارم …………………………………………………… ……………………………………………………………… 122
4-2-5 بررسی فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………………. ……………………………. 124
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………… 127
5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 128
5-2 فرآیند پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… 128
5-3 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 129
5-4 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………… 131
5-5 پیشنهاد برای محققین آینده ……………………………………………………………………………………………………. 134
منابع و ماخذ داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 135
منابع و ماخذ خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 139
پیوست …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 142

فهرست اشکال
شکل 1-1 رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته ………………………………………………………………………………….. 8
شکل 2-1 مکانیزم QFD ……………………………………………………………………………………………………………….. 16
شکل2-2 مراحل QFD ………………………………………………………………………………………………………………….. 17
شکل 2-3 مدل کانو ………………………………………………………………………………………………………………………… 19
شکل 2-4 مدل تعامل بخشهای مختلف سازمان تولیدی ………………………………………………………………………. 32
شکل 2-5 نمودار چارچوب ساده شده مدل دمینگ …………………………………………………………………………….. 43
شکل 2-6 مدل مالکوم بالدریج با رویکرد سیستمی …………………………………………………………………………….. 45

فهرست جداول
جدول 4-1 فراوانی تاثیر ماشین آلات و تجهیزات در توسعه برنامه های بهبود کیفیت ……………………………………….. 70
فراوانی تاثیر برنامه ریزی تکنولوژی در برنامه کسب و کار …………………………………………………………….. 72 جدول 4-2
جدول 4-3 فراوانی تاثیر برنامه کسب و کار در توسعه برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………… 73
جدول 4-4 نقش سیستمهای کنترل کیفیت در بهره وری ………………………………………………………………………………… 75
جدول 4-5 فراوانی تاثیر تبلیغات ایزو در عدم اعتماد به این برنامه ها ……………………………………………………………… 76
جدول 4-6 فراوانی رقابت میان کارخانه ها …………………………………………………………………………………………………. 78
جدول 4-7 فراوانی علاقمندی مدیران در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………………. 79
جدول 4-8 فراوانی همکاری متقابل مدیران برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت ……………………………………………. 81


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه دربارهمدیریت موجودی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 4-9 فراوانی تاثیر برنامه های بهبود کیفیت در بهبود کیفیت محصولات ……………………………………………….. 82
جدول 4-10 فراوانی تاثیر وجود سود های کاذب زمین در انگیزه مدیران ……………………………………………………….. 84
جدول 4-11 فراوانی تاثیر فرهنگ کیفیت در استقرار سیستمهای بهبود کیفیت …………………………………………………. 85
جدول 4-12 فراوانی آگاهی مدیران با برنامه های بهبود کیفیت ……………………………………………………………………. 87
جدول 4-13 فراوانی بکارگیری متخصصان بهبود کیفیت ……………………………………………………………………………… 88
جدول 4-14 فراوانی استفاده از برنامه ریزی کیفیت

90

پاسخی بگذارید