پایان نامه مدیریت

پایان نامه مدیریت درباره : …………………………………………………………………………….

دانلود پایان نامه

…………………………………………………..55
مقایسه آموزش مجازی با آموزش سنتی…………………………………………………………………………………………55
انواع آموزش مجازی……………………………………………………………………………………………………………….56

………………………………………………………………………………………….56 online آموزش مجازی به صورت …………………………………………………………………………………………57 offline آموزش مجازی به صورت
نقش تعامل در آموزش مجازی…………………………………………………………………………………………………..58
تعریف و ارزش تعامل در آموزش مجازی……………………………………………………………………………………..58
انواع تعامل در آموزش مجازی…………………………………………………………………………………………………..58
بخش سوم:طراحی آموزش مجازی……………………………………………………………………………………………..61
ویژگی های اصلی درسیستم آموزش مجازی………………………………………………………………………………….61
انگیزه یادگیرنده…………………………………………………………………………………………………………………62
رابط یادگیرنده …………………………………………………………………………………………………………………63
ساختار محتوی و ترتیب آن……………………………………………………………………………………………………63
پیمایش……………………………………………………………………………………………………………………………64
تعامل آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………65
اجزای یک سیستم آموزش مجازی…………………………………………………………………………………………….66
بخش چهارم:دانشگاه مجازی……………………………………………………………………………………………………70
تعریف دانشگاه مجازی………………………………………………………………………………………………………….70
اجزای دانشگاه مجازی……………………………………………………………………………………………………………71
اهم ویژگی های دانشگاه مجازی……………………………………………………………………………………………….72
مزیت های دانشگاه مجازی………………………………………………………………………………………………………72
نقاط ضعف دانشگاه مجازی…………………………………………………………………………………………………………73
قلمرو فعالیت های دانشگاه مجازی………………………………………………………………………………………………….74
اهداف آموزش مجازی در دانشگاه ها……………………………………………………………………………………………..75 مهمبانی نظری و پیشینه صفحه
سیر تحول و توسعه آموزش مجازی در دانشگاه های ایران…………………………………………………………………….75
پیشیته تحقیق
تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………..76
تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………….82
فصل سوم:روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………86
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..87
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..87
جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………….88
نمونه تحقیق و شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………..88
ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….90
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………..90
شیوه گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………..90
فصل چهارم:تحلیل یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………….91
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..92
بخش توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………..93
شاخص های آمار توصیفی مربوط به گروه اساتید………………………………………………………………………………..94
شاخص های آمار توصیفی مربوط به گروه دانشجویان………………………………………………………………………….100
بخش استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………103
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….120
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………121
خلاصه یافته های تحقیق و بحث در مورد آن ها…………………………………………………………………………………..122
خلاصه یافته های حاصل از محور اول سوال اول تحقیق و بحث در مورد آن………………………………………………..122
خلاصه یافته های حاصل ازمحور دوم سوال اول تحقیق و بحث در مورد آن ………………………………………………..124
خلاصه یافته های حاصل از سوال دوم تحقیق و بحث در مورد آن…………………………………………………………….126

 
 
خلاصه یافته های حاصل از سوال سوم تحقیق و بحث در مورد آن…………………………………………………………….128
خلاصه یافته های حاصل از سوال چهارم تحقیق و بحث در مورد آن………………………………………………………….130
خلاصه یافته های حاصل از سوال پنجم تحقیق و بحث در مورد آن……………………………………………………………132
نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………134
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….146
پیشنهادات
پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………137
پیشنهادات برای پژوهش های آتی…………………………………………………………………………………………………138
منابع
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………….140
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………146
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………..151
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1:تعداد اعضای جامعه آماری و نمونه در گروه اساتید ……………………………………………………………………. 93
جدول 3-2:تعداد اعضای جامعه آماری و نمونه در گروه دانشجویان ……………………………………………………………… 93
جدول 4-1:تعداد دانشجویان به تفکیک گروه آموزشی ………………………………………………………………………………. 97
جدول 4-2:تعداد اساتید به تفکیک گروه آموزشی ……………………………………………………………………………………. 97
جدول 4-3:شاخص های آماری مربوط به سمت…………………………………………………………………………………………. 98
جدول 4-4:شاخص های آماری مربوط به میزان تحصیلات ………………………………………………………………………….. 98
جدول 4-5:شاخص های آماری مربوط به جنسیت ……………………………………………………………………………………… 99
جدول 4-6:شاخص های آماری مربوط به سابقه تدریس …………………………………………………………………………….. 99
جدول 4-7:شاخص های آماری مربوط به سوال اول …………………………………………………………………………………. 100
جدول 4-8:شاخص های آماری مربوط به سوال دوم ………………………………………………………………………………… 100
جدول 4-9:شاخص های آماری مربوط به سوال سوم ………………………………………………………………………………… 101
جدول 4-10:شاخص های آماری مربوط به سوال چهارم …………………………………………………………………………… 101
جدول 4-11:شاخص های آماری مربوط به سوال پنجم ……………………………………………………………………………. 102
جدول 4-12:شاخص های آماری مربوط به سوال ششم ……………………………………………………………………………. 102
جدول 4-13:شاخص های آماری مربوط به سوال هفتم ……………………………………………………………………………. 103
جدول 4-14:شاخص های آماری مربوط به سوال هشتم …………………………………………………………………………… 103
جدول 4-15:شاخص های آماری مربوط به سوال نهم …………………………………………………………………………….. 104
جدول 4-16:شاخص های آماری مربوط به وضعیت شغلی ……………………………………………………………………….. 104
جدول 4-17:شاخص های آماری مربوط به وضعیت تاهل ……………………………………………………………………….. 105
جدول 4-18:شاخص های آماری مربوط به وضعیت دوره تحصیلی ………………………………………………………….. 105
جدول 4-19:شاخص های آماری مربوط به سوال اول …………………………………………………………………………… 106
جدول 4-20:شاخص های آماری مربوط به سوال دوم ………………………………………………………………………….. 106
جدول 4-21:شاخص های آماری مربوط به سوال سوم ………………………………………………………………………….. 107
جدول 4-22:شاخص های آماری مربوط به سوال 4پرسشنامه اساتید …………………………………………………………… 108
جدول 4-23:شاخص های آماری مربوط به سوال 5 پرسشنامه اساتید …………………………………………………………. 109
جدول 4-24:شاخص های آماری مربوط به سوال 13 پرسشنامه اساتید……………………………………………………… 109
جدول 4-25:شاخص های آماری مربوط به سوال 19.2پرسشنامه اساتید…………………………………………………….. 110
جدول 4-26:شاخص های آماری مربوط به سوال 19.7 پرسشنامه اساتید…………………………………………………… 110


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته مدیریت با موضوع:تحلیل پوششی داده ها

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 4-27:شاخص های آماری مربوط به سوال 7 پرسشنامه دانشجویان…………………………………………………… 111
جدول 4-28:شاخص های آماری مربوط به سوال 11 پرسشنامه دانشجویان…………………………………………………. 111
جدول 4-29:شاخص های آماری مربوط به سوال 14 پرسشنامه دانشجویان…………………………………………………. 112
جدول4-30:محاسبه خی دوی محور دوم سوال اول تحقیق(پرسشنامه اساتید) …………………………………………….. 113
جدول4-31:محاسبه خی دوی محور دوم سوال اول تحقیق(پرسشنامه دانشجویان) ………………………………………. 114
جدول 4-32: شاخص

90

پاسخی بگذارید