پایان نامه مدیریت

دانلود پایان نامه مدیریت در مورد قابلیت اطمینان

دانلود پایان نامه

2-3-1 شاخصه‌ها و ویژگی‌های نگرشی علم جدید 19
2-3-1-1 نگرش طبیعت‌گرایانه در تحلیل هستی 19
2-3-1-2 جایگزینی علل فاعلی مادّی به جای علل غایی 19

2-3-2 شاخصه‌ها و ویژگی‌های روشی 21
2-3-2-1 روش تجربی مبتنی بر تجربۀ مستقیم حسّی 21
2-3-2-2 سیالیّت و دگرگون‌پذیری علم 21
2-3-2-3 تخصص‌گرایی و جزئی‌نگری 22
2-3-3 شاخصه‌ها و ویژگی‌های کارکردی 23
2-3-3-1 کاربردی بودن علم و آمیختگی با تکنولوژی 23
2-3-3-3 ارتقای سرعت بهره‌‌برداری از طبیعت و افزایش بهره‌وری 24
2-4 علم جدید، چالش‌ها و پیامد‌ها 25
2-4-1 چالش‌های هستی‌‌شناسی علم جدید 25
2-4-2 چالش و بن‌بست در عقلانیت علم جدید 30
2-4-2-1 فقدان معرفت حقیقی در علم مدرن 30
2-4-2-2 بحران نسبیت‌گرایی در علم مدرن 30
2-4-3 پی‌آمدهای اجتماعی علم جدید 31
2-5 ضرورت حرکت به سوی علم و فناوری‌ دینی 31
2-6 تعریف دین 33
2-6-1 معنای لغوی و اصطلاحی دین 33
2-6-1-1 دین در قرآن 33
2-6-1-2 دین در روایات 34
2-6-1-3 تعاریف اصطلاحی دین 34
2-6-2 جمع بندی از تعاریف دین 35
2-7 تعریف علم‌دینی 35


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-8 فناوری دینی 36
2-9 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: 39
2-10 مبانی بینشی و ارزشی علم و فناوری (از نگاه اسلام) 40
2-10-1 مبانی بینشی 40
2-10-1-1 مبنای مبدأ شناختی 40
2-10-1-2 مبنای جهان‌شناختی 41
2-10-1-3 مبنای فرجام شناختی 42
2-10-1-4 مبنای معرفت‌شناسی 43
2-10-1-5 مبنای انسان‌شناختی 45
2-10-2 مبانی ارزشی 49
2-10-2-1 مبانی ارزشی عمومی 49
2-10-2-2 مبانی اختصاصی نظام علم و فناوری 50
2-11 پیشینۀ پژوهش 59
فصل سوم 62
روش‌شناسی تحقیق 62
3-1 مقدمه 63
3-2 نوع تحقیق 63
3-3 جامعۀ آماری 64
3-4 نمونۀ پژوهش و روش نمونه‌گیری 64
3-4 روش گرد‌آوری اطلاعات و داده‌ها 64
3-5 ابزار پژوهش 65
3-5-1 پرسشنامه 65
3-5-2 چک‌لیست تحلیل‌محتوا 65
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 66
3- 7 مراحل تحلیل‌محتوا 67
3-7-1 مطالعه مبانی علمی واسلامی درباره پیشرفت و اقتضائات آن در حوزه علم وفناوری 68
3-7-2 مشخص کردن اهداف و سولات پژوهشی 68
3-7-3 انتخاب سندی برای تحلیل 68
3-7-4 تدوین روش مقوله بندی 68
3-7-5 تعیین واحدهای محتوا: 69
3-7-5-1 واحد تجزیه و تحلیل یا واحد ثبت: 69
3-7-5-2 واحد‌های زمینه 70
3-7-6 ساخت فرم یا چک‌لیست تحلیل‌محتوا 71
3-7-6-1 کد‌گذاری یا رمز‌گذاری اطلاعات 71
3-7-7 استخراج و تحلیل داده‌ها 71
3-7-7-1 قواعد شمارش 71
3-7-7-2 ارزیابی اعتبار پژوهش 72
3-6-7-3 تحلیل داده‌ها 73
فصل چهارم 74
تجزیه و تحلیل داده‌ها 74
4-1 مقدمه 75
4-2 تحلیل لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در عرصۀ علم و فناوری در بعد نظری 75
4-2-1 کدگذاری مقوله‌های تحلیل‌محتوا (مبانی بینشی و ارزشی اسلامی در حوزۀ علم و فناوری) 75
4-2-2 تحلیل محتوای لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت از جهت حضور یا عدم حضور مقوله‌های تحلیل‌محتوا (مبانی بینشی و ارزشی) 80
4-2-3 جمع‌بندی اطلاعات در بخش نخست 85
4-2-4 قابلیت اطمینان براساس فرمول اسکات 88
4-3 تحلیل لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری در بعد عملی 88

 
 
4-3-1 اطلاعات جمعیت‌شناختی مشارکت‌کنندگان 88
4-3-1-1 زمینۀ تخصص 89
4-3-1-2 میزان تحصیلات 90
4-3-2 کدگذاری مقوله‌های تحلیل‌محتوا (راهبردهای حرکت به سمت الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت) 90
4-3-3 تحلیل اطلاعات بدست‌ آمده از پرسش‌نامه‌ها 94
4-3-4 تحلیل محتوای لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت از جهت حضور یا عدم حضور مقوله‌های تحلیل‌محتوا (راهبردها) 99
4-3-5 4 قابلیت اطمینان براساس فرمول اسکات 103
فصل پنجم 105
نتیجه‌گیری و پیشنهادها 105
5-1 مقدمه 106
5-2 خلاصۀ یافته‌های پژوهش 107
5-2-1 خلاصۀ یافته‌های پژوهش در مرحلۀ اول 107
5-2-2 خلاصۀ یافته‌های پزوهش در مرحلۀ دوم 108
5-3 بحث دربارۀ یافته‌های پژوهش 109
5-4 پیشنهادها 111
5-4-1 پیشنهادهای کاربردی 111
5-4-2 پیشنهادهای پژوهشی 112
فهرست منابع I
منابع فارسی II
پیوست (پرسشنامه) VI
فهرست نمودار و جداول
جدول 1-3: قضاوت درباره ضریب قابلیت اطمینان 73
جدول 4-1: بررسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت از جهت حضور و عدم حضور مقوله‌های بینشی «کد الف» 80
جدول 4-2: بررسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت از جهت حضور و عدم حضور مقوله‌های عمومی ارزشی «کد ب» 81
جدول 4-3: بررسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت از جهت حضور و عدم حضور مقوله‌های ارزشی اختصاصی نظام علم و فناوری 82
جدول 4-4: بررسی کلی لایحه از جهت حضور یا عدم حضور مقوله‌های نظری براساس شاخص‌های توصیفی فراوانی و درصد فراوانی نسبی 85
نمودار 4-1: توزیع درصد فراوانی نسبی حضور و عدم حضور مبانی بینشی و ارزشی (مقوله‌ها) در لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت 86
جدول 4-5: توزیع فراوانی و درصد فراوانی نسبی شیوۀ ارائۀ مقوله‌های نظری حضور داشته در لایحه 87
نمودار 4-2: توزیع درصد فراوانی نسبی شیوۀ ارائۀ مقوله‌های نظری حضور داشته در لایحه 87
جدول 4-6: بررسی قابلیت اطمینان تحلیل‌محتوای لایحه در بخش نخست 88
جدول 4-7: توزیع فراوانی و درصد فراوانی نسبی تخصص‌های گروه 89
نمودار 4-3: توزیع فراوانی و درصد فراوانی نسبی تخصص‌های گروه 89
جدول 4-8: توزیع فراوانی سطح تحصیلات گروه 90
نمودار 4-4: توزیع فراوانی سطح تحصیلات گروه 90
جدول 4-9: کدهای مقوله‌های تحلیل‌محتوا (راهبردها) 93
جدول 4-10: وضعیت توصیفی مقوله‌ها یا به عبارتی راهبردها براساس فراوانی، درصدفراوانی نسبی و میانگین 94
نمودار 4-5: توزیع درصد فراوانی نسبی مطلوبیت کلی مقوله‌ها (راهبردها) از دیدگاه متخصصان 96
نمودار 4-6: مقایسۀ میانگین نمرات مقولۀ اصلی کد 1 و مقوله‌های فرعی آن از نگاه متخصصان 96
نمودار 4-7: مقایسۀ میانگین نمرات مقولۀ اصلی کد 9 و مقوله‌های فرعی آن از نگاه متخصصان 97
نمودار 4-8: مقایسۀ میانگین نمرات مقولۀ اصلی کد 22 و مقوله‌های فرعی آن از نگاه متخصصان 97
نمودار 4-9: مقایسۀ میانگین نمرات مقولۀ اصلی کد 22 و مقوله‌های فرعی آن از نگاه متخصصان 98
جدول 4-11: رتبه‌بندی مقوله‌ها (راهبردها) براساس میانگین نمرات در نگاه متخصصان 98
جدول 4-12: بررسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت از جهت حضور و عدم حضور مقوله‌های عملی (راهبردها) 99
جدول 4-13: بررسی کلی لایحه از جهت حضور یا عدم حضور مقوله‌های نظری براساس شاخص‌های فراوانی و درصد فراوانی نسبی 102
نمودار 4-10: توزیع درصد فراوانی نسبی حضور و عدم حضور راهبردها (مقوله‌ها) در لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت 103
جدول 4-14: بررسی قابلیت اطمینان تحلیل‌محتوای لایحه در بخش نخست 104
فصل اوّل
کلیّات تحقیق

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهفناوری اطلاعات-دانلود کامل پایان نامه

1ـ1ـ مقدمه
طراحی و تدوین الگویی برای پیشرفت که براساس مبانی بینشی و ارزشی اسلامی و همچنین با لحاظ شرایط زمانی و مکانی کشور با عنوان الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، چند سالی است که به یکی از دغدغه‌های اصلی دلسوزان نظام مطرح شده است. واژۀ پیشرفت به معنای حرکت رو به جلو، از طریق مبانی بینشی و ارزشی راهبری می‌شود؛ مبناهایی که از نگاه به خدا، انسان، جامعه و طبیعت سرچشمه می‌گیرد. این واژه دارای ابعاد متعددی است و علم و فناوری نیز به عنوان یکی از ابعاد اصلی و به عبارتی مهم‌ترین بعد پیشرفت، متأثر از همین مبانی بینشی و ارزشی می‌باشد؛ اصل، ارزش‌ها و اهدافِ پیشرفت است و پیشرفت علم و فناوری، در جهان امروز، ابزاری برای تحقّق این اهداف تلقّی می‌شود (تقوی، 1388). از آن‌جایی که مبانی بینشی و ارزشی حاکم بر علم و فناوری در جهان امروز، متفاوت از مبانی بینشی و ارزشی اسلامی‌می‌باشد، طراحی الگویی اسلامی برای پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری و با توجه به شرایط زمانی و مکانی کشور ایران ضرورت می‌یابد. همان طور که بیان شد، شرط تحقّق کامل الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت، مبنا قرار گرفتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در تدوین و تهیّه الگو است؛ اقتضائاتی که برگرفته از مبانی بینشی و ارزشی اسلامی باشد.
از زمان مطرح شدن موضوع الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، تلاش‌هایی از سوی صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی و همچنین مسئولین نظام در جهت تدوین این الگو صورت گرفته است. یکی از جدیدترین اقدامات در این خصوص، تدوین لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت توسط هیئت وزیران و بنابر پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری می‌باشد که قرار بود برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و پس از تصویب مبنای برنامۀ ششم توسعه و برنامه‌های آتی توسعه در کشور باشد.
این پژوهش برآن است تا به بررسی مباحث مربوط به عل
م و فناوری، به عنوان مهم‌ترین بخش این لایحه، از جهت انطباق با اقتضائات اسلامی پیشرفت، هم در بعد نظری و هم در بعد اجرایی وعملی بپردازد.
1ـ2ـ بیان مسأله
موضوع پیشرفت و تدوین الگویی اسلامی ـ ایرانی برای آن، چند سالی است که در کشور مطرح شده است. طراحی، تدوین و تولید الگوی اسلامی ـ ایرانیپیشرفت، یک گام جهشی در مسیر تعالی ایران اسلامی است؛ طراحی الگویی متفاوت با الگوهای رایج پیشرفت و توسعه بر اساس مبانی و ارزش‌های اسلامی و متناسب با شرایط و امکانات و نیازهای بومی با ابتکار و تفکر ایرانی زیر بنایی‌ترین و بزرگترین ایده‌ایاست که به ابتکار رهبر فرزانه و دور‌اندیش انقلاب‌اسلامی مطرح شده است.
آنچه به عنوان الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت باید تولید و تدوین شود، در نهایت یک سند است. ولی این سند، تنها دارای ارزش و جنبۀ قانونی نیست بلکه دارای ارزش و جایگاه فکری هم هست، یعنی حاوی یک نظریه، اندیشه، فکر و منطق نو در باب پیشرفت است و ثانیا برترین سند فرادستی نظام تلقّی می شود که حتی بر اساس آن ممکن است مهندسی نظام و ساختارها و فرآیند‌های پیش بینی شده در قانون اساسی هم اصلاح و تکمیل شود.
خاستگاه و مبدا فکری و نظری این سندمبانی و ارزش‌های دین مبین اسلام است که از مبانی دینی، یعنی عقل و نقل و با فرآیندی اجتهادی و روش‌مند استنباط و استخراج می‌شود و مؤلفه‌ها و شاخص‌های پیشرفت را در سطوح و لایه‌های مختلف تبیین می‌کند و دلالت‌های راهنما و راهگشا برای الگو را در همه مراحل تحلیل طراحی و معماری، اجرا و تحقق و همچنین ارزیابی و داوری، ارائه می دهد (ذوعلم، 1391).
بر اساس ماده یک قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف بوده است که با همکاری سایر قوا الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی را تا پایان سال سوم برنامه، تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار می گیرد. در این راستا دولت اقدام به تشکیل دبیرخانه‌ای درمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نمود و دبیرخانۀ مزبور پس از مطالعات و هم‌اندیشی‌ها و در یافت نظرات مراکز فکری، اعم از حوزوی و دانشگاهی و قوای مختلف اقدام به تدوین پیش‌نویس لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت نمود. این لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است. این لایحه که جدید‌ترین سند الگوی اسلامی ـ ایرانیپیشرفت است، می‌بایستی دارای هماهنگی و انطباق قابل قبولی با اقتضائات اسلامی پیشرفت هم در بعد نظری و هم در بعد عملی یا اجرایی باشد. از آن جایی که یکی از ابعاد این الگو، پیشرفت در حوزه علم و فناوری می باشد، این پژوهش بر آن است تا با تحلیل این لایحه، به بررسی میزان هماهنگی آن با اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری بپردازد.
1ـ3ـ اهمیت و ضرورت موضوع
پس از پیروزی انقلاب‌اسلامی، تا پایان دورۀ دفاع مقدس، کلان‌نگری‌های منتهی به سند رسمی در کشور عملاً وجود نداشت. روشن است که تدوین قانون اساسی که به فاصله کمی از پیروزی انقلاب صورت گرفت را باید استثنا کرد. ولی پس از پایان جنگ، چند تجربۀ قابل توجه در کشور پدید آمده است که مهمترین آن‌ها را به شرح زیر برشمرد:
تدوین برنامه ایران 1400
این برنامه به مثابه یک برنامه بلندمدت در سال پایانی ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی تدوین شد و در دولت‌های بعد، هیچ گاه منشأ برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت قرار نگرفت.
اهمیّت یافتن سیاست‌های کلی نظام پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازوکار تدوین آن
با شروع به کار مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله دوم حیات خود و براساس حکم مورخ 27/12/1357 مقام معظم رهبری مفاد بند اول و هشتم اصل 110 و مفاد اصل 112 قانون اساسی به ساحت اجرا کشانده شد و بدنبال آن مطالعه درباره سیاست‌های کلی نظام در موضوعات مختلف و ارائه پیشنهاد به رهبر معظم انقلاب به یکی از فعالیّت‌های رایج و اصل مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانۀ آن تبدیل شد که نقش مهمی در شکل‌گیری و تثبیت تجربه کلان‌نگری و سیاست‌گذاری داشت.
مشخص شدن سازو کار تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه
ظاهراً نخستین برنامۀ توسعه کشور بدون سیاست‌های کلی تدوین و ابلاغ شد و سیاست‌های کلی برنامه دوم توسعه نیز پس از تدوین ابلاغ شد و به شکل صوری به ابتدای برنامه افزوده شد ولی از برنامه سوم توسعه به این سو رفته رفته و با ابلاغ به موقع سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه، گام دیگری در مسیر کلان‌نگریمنجر به سند رسمی در کشور برداشته شد.
تدوین سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور (ایران 1404ِِ)
این سند که عمده مطالعات آن در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت در 13 آبان 1383 رسماً از سوی رهبری به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و همزمان به رؤسای قوای سه‌گانه ابلاغ شد.
اندیشه و سازوکار تدوین سند‌های جامع‌نگر مانند نقشۀ جامع علمی کشور، مهندسی فرهنگی و مانند آن
یکی دیگر از تجربیات کشور در حوزۀ کلان‌نگریمنتهی به سند رسمی تدوین چند سند راهبردی در زمینه‌های مختلف است که شاید بتوان دو نمونۀ مهم در این زمینه را سند جامع علمی کشور و نقشه مهندسی فرهنگی کشور شمرد (الویری، 1391).
همان‌گونه که اشاره شد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و آماده شدن زمینه برای احیای دانشگاه و پیشرفت علمی کشور، تلاش بسیاری از جانب نهاد‌های مختلف در زمینۀ جهت‌دهی کلان پیشرفت در همه ابعاد آن به
خصوص در بعد علم و فناوری، هماهنگ با اقتضائات اسلامی و شرایط بومی کشور، که منجر به احیای تمدن اسلامی گردد، انجام شده است ولی آن‌گونه که بیان شد، به دلیل ناقص بودن و همه‌جانبه نبودن این تلاش‌ها از یک سو و نبود اراده و عزم کافی از سوی نخبگان از سوی دیگر، به نتایج ملموس و چشمگیر و نهادینه‌ای منجر نشده است.
این شرایط و لزوم توجه به پیشرفت و استقلال کشور و از سوی دیگر تهدیدات خارجی که علم و تکنولوژی را وسیله‌ای برای سلطه بر کشور‌های اسلامی قرار داده اند، سبب شد که رهبری انقلاب به صورت مجدانه وارد عمل شده وبا دستور اکید به دست‌اندر‌کاران خواستار اهتمام جدی به این موضوع شدند. از سال 1385 رهبر معظم انقلاب طراحی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را به عنوان یک ضرورت برای کشور مطرح نمودند. ایشان 4 عرصۀ اساسی را در این الگو لحاظ نمودند که عبارت‌اند ازعرصه‌های فکر، علم، زندگی و معنویت. طراحی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان الگویی که فرادست نظام برنامه‌‌ریزی کشور قرار می گیرد و سمت و سویی بر مبنای آموزه‌های اسلام را به این نظام می دهد از ضروریات حتمی برای جهتگیری درست برنامه‌های توسعه ای کشور بر اساس جها‌ن‌بینی، مکتب، فرهنگ، ارز شها و مقتضیات کشور و نظام میباشد تا از حرکات بی‌هدف و زیگزاگی و ورود سلیقه‌های حزبی وگروهی در امر برنامه‌ریزی و توسعۀ کشور ممانعت نماید. خودِ این الگو، به سمت آرمان‌های اسلامی و سعادت انسان و جامعه، در نظامی اسلامی تنظیم می گردد (وکیلی، 1391).
اسلامی و ایرانی

مطلب مشابه :  مقاله دربارهقراردادهای بیمه
90

پاسخی بگذارید