پایان نامه مدیریت

منابع پایان نامه درباره معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول کلیات
1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………5
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………7
1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………8
1-4-1- هدف کلی………………………………………………………………………………………………8
1-4-2- اهداف جزئی………………………………………………………………………………………… 9
1-5- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………..9
1-6- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………..9
1-6-1- متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………… 9
1-6-2- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………….10
1-7- روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………10
1-8- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………..10
1-8-1- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………….. 10
1-8-2- قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………..10
1-8-3- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………10
1-9- تعاریف و اصطلاحات فنی و تخصصی……………………………………………………………………10
1-9-1- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………..10
1-9-2- تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………………12
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..16
2-2- مفهوم زنجیره تأمین و تعاریف آن……………………………………………………………………………18
2-3- مدیریت زنجیره تأمین و تعاریف آن………………………………………………………………………..21
2-4- مبانی ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………….22
2-5- اصول نظام مدیریت زنجیره تأمین………………………………………………………………………….. 23
2-6- طرح کلی یک زنجیره تأمین………………………………………………………………………………… 27
2-7- انقلاب زنجیره تأمین……………………………………………………………………………………………. 27
2-8- دلایل و ضرورت های مدیریت زنجیره تأمین………………………………………………………….. 28
2-9- اصول و مقدمات زنجیره تأمین………………………………………………………………………………..29
2-10- حوزه های تصمیم گیری زنجیره تأمین…………………………………………………………………..29
2-11- اعضای زنجیره تأمین…………………………………………………………………………………………. 31
2-12- انواع زنجیره تأمین……………………………………………………………………………………………….31
2-13- عملکرد مدیریت در برابر چالش های زنجیره تأمین……………………………………………….. 33
2-14- فازهای اصلی زنجیره تأمین…………………………………………………………………………………..34
2-15- تاریخچه زنجیره تأمین…………………………………………………………………………………………35
2-16- سیر تحول مدیریت زنجیره تأمین…………………………………………………………………………..36
2-17- دهه 1990 میلادی و رشد سریع زنجیره های تأمین……………………………………………….. 40

2-18- مدل کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………….42
2-19- معرفی شرکت مانیزان…………………………………………………………………………………………..43
2-19-1- تاریخچه مانیزان………………………………………………………………………………….43
2-19-2-کارخانجات و امکانات………………………………………………………………………….43
2-19-3- محصولات وفرآورده ها……………………………………………………………………….44
2-19-4- بازار مصرف فرآورده ها……………………………………………………………………….44
2-20-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….44
2-20-1- پیشینه تحقیق داخلی………………………………………………………………………….. 44 2-20-2- پیشینه خارجی…………………………………………………………………………………. 50
فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….53
3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..54
3-3- مراحل انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………55
3-4- منابع و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات………………………………………………………………..55
3-5- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………..56
3-6- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………..56
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………57
3-8- مدل معادلات ساختاری ………………………………………………………………………………………..58
3-9- تحلیل عاملی ………………………………………………………………………………………………………59
3-10- معیارهای برازش ………………………………………………………………………………………………..59
3-11- روایی ……………………………………………………………………………………………………………….61
3-12- انواع روایی ……………………………………………………………………………………………………….61
3-13- پایایی ………………………………………………………………………………………………………………62
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..65
4-2- توصیف داده ها…………………………………………………………………………………………………….66
4-3- وضعیت پاسخگوئی به سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………71
4-4 اعتبار سنجی پرسشنامه با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ………………………………………………………72
4-5- اعتبار سنجی مدل تحقیق با مدل معادلات ساختاری ………………………………………………….72
4-6 متغیرها و ابعاد تشکیل دهنده آنها ……………………………………………………………………………..74
4-7- مدل کلی پژوهش………………………………………………………………………………………………..122
4-8 بررسی فرضیه های فرعی تحقیق…………………………………………………………………………….133
فصل پنجم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..142
5-2- نتایج بررسی فرضیات با بهره گرفتن از آزمون های آماری…………………………………………….142
5-3- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….144
5-4- محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………146
فهرست منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………….148
یوست……………………………………………………………………………………………………………………….152
فهرست جدول ها مدل و نمودارها…………………………………………………………………………………153
پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………….159
چکیده انگلیسی

 
 

چکیده


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امروزه شرکت ها نیازمند هستند تا یکپارچگی منظمی را در تمام فرآیندهای تولیدی از مواد خام تا کالاهای مصرفی نهایی ایجاد کنند. زنجیره تأمین به عنوان یک رویداد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا،اطلاعات و جریان پولی،توانایی پاسخگویی به این شرایط را دارد.بنابراین در پژوهش حاضر با عنوان ارزیابی عملکرد عوامل موثر بر زنجیره تأمین، که این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و بر حسب نوع داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی -همبستگی است. با بهره گرفتن از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه که توسط 217نفر از پرسنل شرکت مانیزان پاسخ داده شده،و به منظور کشف رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش از نرم افزار SPSS ، Lisrelو تحلیل عاملی تأییدی و به منظور کشف روابط علت و معلولی بین متغیرها و مؤلفه های مورد بررسی از نرم افزار معادلات ساختاری AMOS استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین متغیرهای مستقل تدارکات،انبارداری،انتقال، پردازش سفارشات،زمانبندی تولید، زمان حمل کالاو بسته بندی با متغیر وابسته زنجیره تأمین است. ودر این راستا پیشنهاد می شود که شرکت مانیزان در شهرها و مناطقی که محصولات خود را به آنجا صادر می کند در نقاط مختلف آن شهرها دفتر مرکزی فروش و انبار توزیع مرکزی دایر نماید.
کلید واژه ها: زنجیره تأمین ، عملکرد، صنایع غذایی، صنایع لبنی مانیزان.

مطلب مشابه :  مقاله رایگان دربارهبازده داراییها-فروش پایان نامه کامل

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
سرعت رشد تجارت جهانی و تغییرات سریع عوامل بازار،موجب حساس شدن مدیران به محیط پیچیده خود برای هماهنگی برنامه های سازمان با این پیچیدگی ها شده است و سطحی نگری به آن موجب ایجاد تصمیم های پر هزینه و گاهی غیر قابل جبران برای سازمان خواهد شد. امروزه مدیران سازمان ها با چالش های زیادی در ر فع عوامل پیچیده زنجیره تأمین روبرو هستند. شناسایی عوامل پیچیده و راهکار های برخورد با آن جز مهمترین دغدغه های مدیران و رهبران سازمان ها در یک زنجیره تأمین است.یافته های تحقیقاتی نشان داده است که کاهش و مدیریت پیچیده در زنجیره تأمین منجر به عملکرد بهتر،هزینه کمتر و یکپارچگی بیشتر زنجیره تأمین می شود (رمضانیان و همکاران،1392: 126). در دنیای رقابتی امروز با توجه به ویژگی های محیط های جدید تولیدی و طبیعت مشتریان،دیگر شیوه های مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمتری را در فرآیند هایشان دنبال می کردند کارایی خود را از دست داده اند و امروزه زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا،اطلاعات و جریان پولی،توانایی پاسخگویی به شرایط را داراست.مدیریت زنجیره تأمین وظیفه یکپارچه سازی واحدهای سازمانی در طول زنجیره و هماهنگ سازی جریان های مواد،اطلاعات و مالی به منظور برآوردن تقاضای مشتری نهایی و با هدف بهبود رقابت پذیری تأمین را دارا می باشد.یک زنجیره تأمین یک رشته از فرآیندها و جریان هایی است که درون و بین مراحل و ترکیبات مختلف قرار می گیرند تا نیاز یک مشتری را برآورده سازند (جعفر نژاد و همکار،1385: 61).
رقابت در عصر اطلاعات مجموعه جدیدی از چالش ها را برای کسب رقابت پذیری سازمان ها ایجاد نموده است.در بازار امروز،مشتری به طور فزاینده ای تقاضای بیشتری مطالبه می نماید و این امر تنها به کیفیت محصول حدود نمی شود و شامل خدمات نیز می گردد.به موازات تبدیل هر چه بیشتر بازارها به بازار مصرفی،در جایی که مشتری درک کمی از تفاوت فنی بین گزینه های ارائه شده از سوی رقبا دارد،نیاز به خلق و ایجاد مزیت رقابتی متفاوت،از طریق ارزش افزوده احساس می گردد. بنابراین فهم و درک نیازها و خواسته های مشتری و توجه به آن ها در قالب یک مأموریت منحصر به فرد کسب و کار که منجر به ارزش افزوده خواهد شد،به طور فزاینده ای در حال یافتن اهمیت می باشد و سازمان های پیشرو جهانی در پی کسب توانایی ها و قابلیت های رقابتی به منظور توانمند نمودن خود در جهت فراتر رفتن انتظارات مشتریان و ارتقای عملکرد مالی و

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوعمدیریت جانشین پروری
90

پاسخی بگذارید