پایان نامه مدیریت

منابع مقاله درمورد مسئولیت اجتماعی

دانلود پایان نامه

1. commitment 4.ethical responsibility
2.social responsibility 5.economic responsibility
3.legal responsibility 6.national responsibility

فهرست مطالب
فصل اول-کلیات تحقیق شماره صفحه
مقدمه 1
1-1بیان مسئله 2

2-1 اهمیت و ضرورت 4
3-1مدل مفهومی تحقیق 6
4-1 اهداف تحقیق 6
5-1فرضیات تحقیق 7
6- 1ماهیت تحقیق و روش تحلیل آماری 7
7-1 جامعه و نمونه آماری و شیوه نمونه گیری 7
8-1 ابزار گردآوری اطلاعات : 8
9-1 ابعاد مسئولیت سازمانی و جایگاه مسئولیت اجتماعی: 9
10-1 ابعاد تعهد سازمانی 10
11-1 خلاصه فصل 11
فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه 12
1-2 تعهد سازمانی 13
1-1-2اهمیت تعهد سازمانی 14
2-1-2 مدل سه بخشی تعهد سازمانی 15
3-1-2 ابعاد تعهد سازمانی 17
4-1-2 تعاریفی دیگر از ابعاد تعهد سازمانی 19
5-1-2عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 20
2-2 مفهوم مسئولیت پذیری 41
1-2-2سطوح مسئولیت پذیری 41
2-2-2 انواع و دسته‌ه ای مسئولیت پذیری 43
3-2-2 تبیین مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها 44
4-2-2 مسئولیت اجتماعی شرکت در جامعه و کشور 45
5-2-2 سیاست گذاری حکومت در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و اثرات آن 46
6-2-2 مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران و موانع موجود 51
7-2-2 عوامل تأثیرگذار بر تسهیل ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران 58
8-2-2 گزینه‌های سیاست گذاری عمومی ایران در مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها 60
9-2-2 عواملی که یک کسب و کار را به سمت CSR سوق می‌دهند 62
10-2-2 حد و مرز مسئولیت‌ها 64
11-2-2 مدل‌های مطرح در حوزه CSR 67
3-2 افزایش تعهد و مسئولیت پذیری بیشتر کارکنان 71
4-2 تحقیقات انجام شده 72 5-2 خلاصه فصل 74
فصل سوم-روش تحقیق
مقدمه 76
1-3 روش پژوهش 77
2-3 جامعه آماری پژوهش 77
3-3 نمونه آماری 78
4-3 ابزار گردآوری اطلاعات : 79
5-3 روایی و پایایی 84
6-3 آزمون پایایی پژوهش 88
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها : 93
8-3 آمار توصیفی 93
9-3 آمار استنباطی 93
1-9-3 ضریب همبستگی اسپیرمن 94
2-9-3 مدل رگرسیون 95
3-9-3 آزمون خود همبستگی 96
4-9-3 آزمون نرمال بودن خطاها: 97
10-3 خلاصه فصل 97
فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 95
1-4 بررسی توصیفی اطلاعات 96
2-4 آمار استنباطی 100
1-2-4 مراحل عمومی آزمون فرض آماری 100
2-2-4 آزمون فرضیات تحقیق 101
3-2-4 آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از ضریب همبستگی 102
4-2-4 آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون 106
5-2-4 نتایج تحلیل رگرسیون ساده 108
3-4 آزمون فریدمن : 118
4-4 خلاصه فصل 120
فصل پنجم-تحلیل یافته ها و نتیجه گیری
مقدمه: 121
1-5 تحلیل نتایج تحقیق 121
2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیات: 122
1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول: 122
2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم: 123
3-2-5نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم: 123
4-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 124
5-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی تحقیق: 125
3-5 مقایسه نتیجه تحقیق با دیگر تحقیقات 125
4-5 سایر یافته های تحقیق: 126
5-5پیشنهادات کاربردی تحقیق: 127
6-5پیشنهاد برای تحقیقات آتی 128
7-5 خلاصه فصل 129
منابع داخلی 130
منابع خارجی 132
پیوست 138

فهرست شکلها،جداول و نمودارها
شکل(1-1): مدل مفهومی تحقیق 6
شکل(2-1) : مدل سه بخشی تعهد سازمانی 17


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شکل (2-2). عوامل سه‌گانه تأثیر گذار بر تعهد سازمانی 22
شکل(3-2): عوامل موثر بر تعهد و نتایج حاصل از آن 25
شکل (4-2): پیش شرط‌های تعهد سازمانی 26
شکل (5-2): دیدگاه‌های نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی 34
جدول(1-2) نتایج و پیامدهای احتمالی سطوح مختلف تعهد سازمانی اثرگذار بر کارمندان 38
جدول(2-2) نتایج مطلوب و نامطلوب تعهد سازمانی در سطح فرد، گروه، سازمان 40
شکل(6-2): سطوح مسئولیت پذیری 42
شکل (7-2) انواع مسئولیت پذیری 44
جدول(3-2): اقدامات انجام شده در ایران در ارتباط با CSR 52
شکل (8-2) مدل کارول از مسئولیت اجتماعی شرکتی 67
جدول(1-3): سوالات مربوط به ابعاد مسئولیت اجتماعی 83
جدول(3-2): سوالات مربوط به تعهد سازمانی 86
جدول(3-3): پایایی سوالات پرسشنامه مسئولیت اجتماعی 89
جدول(4-3): پایایی سوالات پرسشنامه تعهد سازمانی 91
جدول(5-3) :پایایی پرسشنامه مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی 92
جدول (1-4): توزیع فراوانی کارکنان بر حسب جنسیت 101
نمودار(1-4): توزیع فراوانی کارکنان بر حسب جنسیت 101
جدول (2-4): توزیع فراوانی کارکنان بر حسب میزان تحصیلات 102
نمودار(2-4):توزیع فراوانی کارکنان بر حسب میزان تحصیلات 102
جدول(3-4):توزیع فراوانی کارکنان بر حسب سن 103
نمودار(3-4):توزیع فراوانی کارکنان بر حسب سن 103
جدول(4-4):توزیع فراوانی کارکنان بر حسب سابقه خدمت 104
نمودار(4-4):توزیع فراوانی کارکنان بر حسب سابقه خدمت 104
جدول (5-4): نتایج ضریب همبستگی برای فرضیه1 107
جدول (6-4):نتایج ضریب همبستگی برای فرضیه2 108
جدول (7-4): نتایج ضریب همبستگی برای فرضیه3 109
جدول (8-4): نتایج ضریب همبستگی برای فرضیه4 110
جدول(9-4):آزمون کولموگروف- اسمیرنوف 112
جدول (10-4): خلاصه مدل 113
جدول (11-4): نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) 114
جدول(12-4): نتایج آزمون رگرسیون ساده 114
جدول (13-4): خلاصه مدل 115
جدول (14-4): نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) 116
جدول(15-4): نتایج آزمون رگرسیون ساده 117
جدول (16-4): خلاصه مدل 118
جدول (17-4): نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) 119
جدول(18-4): نتایج آزمون رگرسیون ساده 119
جدول (19-4): خلاصه مدل 120
جدول (20-4): نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) 121
جدول(21-4): نتایج آزمون رگرسیون ساده 122
جدول(22-4):نتایج کلی فرضیات 123

 
 
جدول(23-4): نتایج آزمون فریدمن-ابعاد مسئولیت اجتماعی 124
جدول(24-4): نتایج آزمون فریدمن-تعهد سازمانی 124

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
انسان موجودی اجتماعی است که از لحظه تولد تا آخر عمر در اجتماع به سر می‌برد و دائما در تعامل با انسانهای دیگر می‌باشد. وی همواره باید یاد بگیرد چگونه در جمع زندگی کند و نیازهای خود را ارضا نماید .این امر نیازمند به یکسری مهارتهای اجتماعی است که فرد در طی فرایند جامعه پذیری آن‌ها را فرا می‌گیرد و یادگیری درست آنها می‌تواند منجر به شکل گیری مسئولیت اجتماعی شود. در دهه اخیر مسئولیت اجتماعی به عنوان گسترش زمینه مطالعاتی که قبلا آموزش شهری و شهروندی نامیده می‌شد، ظهور کرده است . این مفهوم جدید بسیار وسیع‌تر است، بدین لحاظ که شامل توسعه مهارتهای اجتماعی می‌باشد که فرد و سازمان را قادر می‌سازد تا در جامعه بزرگ‌تر و اجتماع سیاسی، عضو مسئولیت پذیر و فعالی باشد (Berman, 1993). مسئولیت اجتماعی را پیروی از قوانین اجتماعی و برآوردن انتظاراتی که جامعه از فرد دارد تعریف کرده‌اند . این قوانین از نقشهای اجتماعی استنباط شده و در واقع بیانگر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی است و چگونگی و میزان تعهد و التزام فرد نسبت به افراد دیگر جامعه را نشان می‌دهد(Ford, 1985). یکی از الزامات مسئولیت اجتماعی شرکتها تعهد سازمانی می باشد. تعهد سازمانی بیانگر وابستگی به سازمان است .مفاهیم متعددی مانند وجدان، اخلاق کاری، رغبت و مسئولیت پذیری با وجود داشتن تفاوت‌های متعددی معادل با تعهد مورد استفاده قرارمی گیرند، به عبارتی مانند خیلی از مفاهیم روان شناختی سازمانی، تعهد نیز به شیوه‌های متفاوتی تعریف شده است (شکرزاده،1381).
اخیراً نگرش کلّی تعهد سازمانی به عنوان عامل مهمی برای درک، فهم و پیش‌بینی رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است. تعهد و پایبندی مانند رضایت، دو طرز (نگرش) نزدیک به هم هستند که بر رفتارهای مهمی مانند جابهجایی و غیبت اثر میگذارند. همچنین تعهد و پایبندی میتواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد. اندیشه تعهّد، موضوعی اصلی در نوشته های مدیریت است. این اندیشه، یکی از ارزشهای اساسی است؛ که سازماندهی بر آن متّکی است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی میشوند. اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد، برای اثربخشی سازمانی ضرورتی تام دارد. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تعهد بر مسئولیت اجتماعی است که در ادامه بررسی خواهد شد.
1-1 بیان مسئله
عصر جدید، شاهد انتقال دیدگاهای مدیران به فرا سوی سازمان‌ها بوده است. اگر در زمانه تیلور که او را پدر مدیریت علمی لقب داده‌اند، توصیه به مدیران این بود که کارگاههای خود را بهره ور نگه دارند و در مکتب روابط انسانی، مدیران به ارضای نیازهای روحی و روانی خود تشویق می‌شدند، در زمانه حاضر مدیران را متوجه محیط‌های خارج از سازمان‌هایشان ساخته‌اند. منشور سنتی سازمان‌ها که تمام توجه مدیران را در بهره وری و سودآوری سازمان دید با منشوری جایگزین شد که توجه به مسائل محیطی و اجتماعی را در دستور کار مدیران قرار می‌دهد. سازمانهای امروز برای توفیق باید نه فقط به محیط بیرونی سازمان از جهت مشتریانش بنگرد بلکه باید همه کارکنان، شهروندان، همه آدمیان و همه طبیعت این کره خاکی را مشتری خود بداند . مدیران امروز باید علاوه بر مهارت‌های فنی،ادراکی و انسانی به مهارت اداره مسائل اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و محیطی نیز مجهز بوده و مسائل جامعه را جزء اهداف سازمانی خود در نظر بگیرند. توجه به مسائل اجتماعی مستلزم ایجاد ساختارهای لازم در سازمان‌ها و پایه گذاری فرهنگ جامعه دوستی و کلی نگری است. ایجاد باور و اعتقاد به مسئولیت اجتماعی، سنگ بنای مدیریت مسائل عمومی است و هر گاه مدیران مسئولیت اجتماعی در سازمان خود را ضرورتی اساسی نگاشته و آن را باور داشتند، مسلماً خود در پی فراهم آوردن سازوکارهای لازم برای تحقق آن خواهند شد. فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی، مسئولیت اجتماعی است که سازمان در آن فعالیت دارد. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، رویکردی متعالی به کسب و کار است که تاثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه چه داخلی و چه خارجی را مدنظر قرار می‌دهد و هدف اصلی آن گرد هم آوردن تمامی بخش‌ها اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبان جهت همکاری با یکدیگر است تا از یک سو موجب همسویی منافع اقتصادی با محیط زیست و از سوی دیگر سبب توفیق ، رشد و پایداری کسب و کار شود. البته باید توجه داشت که وابستگی کسب و کار به مسئولیت اجتماعی متناسب با نوع کار و اندازه واحد اقتصادی است.
تعهد سازمانی به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات تحقیق در روانشناسی صنعتی و رفتار سازمانی طی 30 سال گذشته، تاثیرات قابل ملاحظه ای بر روی بازده کاری کارکنان و نیز بسیاری از رفتارهای آنان بر جای گذاشته است. تعهد سازمانی بدان معناست که فرد سازمان را معرف خود دانسته و آرزو می کند که در عضویت سازمان باقی بماند. مسئله مهمی که در رشته علمی رفتار سازمانی مطرح است، این است که به مدیران آموخته می شود که چگونه موجبات انگیزش کارکنان خود را فراهم آورند،تا آنان نسبت به سازمان و کارفرمایان خود احساس وفاداری و تعهد بیشتری نمایند و در عین حال سازمان بتواند در صحنه رقابت جهانی هم باقی بماند. یکی از راه
هایی که مدیران می توانند از طریق آن باعث افزایش تعهد کارکنان خود شوند داشتن مسئولیت پذیری اجتماعی است. در صورتی تعهد در سازمان در سطح پایینی باشد به دلیل هزینه های تعویض، نوآوری کم، پایین آمدن انگیزش و تعهد می تواند منجر به بدتر شدن اوضاع یک سازمان شود (Hui, Lee & Roussean, 2004). برای غلبه بر این معایب بسیاری از سازمان‌ها با استفاده مسئولیت پذیری اجتماعی به دنبال ایجاد رضایت و تعلق پذیری در کارکنانشان هستند. ایجاد نگرش‌های مثبت نسبت به سازمان سبب قبول و پذیرش اهداف و ارزش‌های سازمانی شده و باعث می‌شود که افراد حداکثر توان خود برای سازمان استفاده کند. رویهم رفته این موارد زمانی می‌تواند عملی شود که سازمان مجموعه ای از اقدامات اجتماعی مثل بهبود شرایط محیط کار، پایین آوردن فشار روابط بین افراد، فراهم آوردن برنامه های رفاه اجتماعی و سلامتی، امنیت را انجام دهند(2011،ALshbiel & AL-Awawdeh) . در نتیجه بسیاری از محققان بر اهمیت مسئولیت پذیری اجتماعی در جهت افزایش تعهد سازمانی تاکید نموده‌اند (Caroll, 1991; Welford, 2005). سازمان مورد مطالعه تحقیق حاضر اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران است. این سازمان از مهمترین دستگاه های دولتی فعال در زمینه مسئولیت اجتماعی می باشد. برخی از اهداف این سازمان می توان به حفاظت از اکوسیستم های طبیعی کشور ، پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست ، نظارت مستمر بر بهره برداری از منابع محیط زیست و… اشاره نمود. بر همین اساس هدف اصلی این تحقیق تحلیل اثرات تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی کارکنان اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران است.
2-1 اهمیت و ضرورت
عدم توجه و پای بندی شرکت‌ها و مدیران به وظیفه و مسئولیت اجتماعی شان باعث شده بسیاری از دولت‌ها و حتی سازمان‌های غیر دولتی، سیاست‌هایی را در مورد مسئولیت‌ها و تعهدات شرکت‌ها وضع کنند و یا خواستار وضع آن شوند . باید به این مسئله توجه کرد، مسئولیت شرکت‌ها نسبت به جامعه و عامه مردم فراتر از ارائه خدمت و تهیه کالا است . شرکت‌ها باید این مسئولیت را حس کنند که مشکلات جامعه بخشی از مشکلات آنان به شمار می‌رود و باید نسبت به حل و فصل آن‌ها همت گمارند و بخشی از امکانات مالی و انسانی خود را در این راه به کار گیرند. شرکت‌ها اگر به اهداف اجتماعی خود توجه نکنند و همچنان در پی بیرونی کردن هزینه های عملکردی خود باشند، آلودگی محیط، فقر و بیماری، تبعیض و نابسامانی محیطشان را فراخواهد گرفت و اگر با اندکی دور اندیشی به قضیه ننگرند، این مشکلات در پایان گریبان خودشان را نیز خواهد گرفت. این مسئله در کشورهای در حال توسعه می‌باید از سوی دولتمردان و سیاست گذاران بیشتر جدی گرفته شود؛ زیرا بسیاری از شرکت‌ها و حتی دولت مردان به بهانه توسعه اقتصادی این مسائل را در برهه زمانی دوران گذار کم اهمیت تلقی می‌نمایند و پرداختن به این مسائل را به بعد از دوران گذار و توسعه اقتصادی موکول می‌کنند. فضای سازمانها به سرعت در حال تغییر بوده و بر اثر روند جاری به سوی نشانهای تجاری جهانی به پیش رفته و سازمانهای چند ملیتی با ز نجیره های تامین جهانی نیز آنرا تشدید می‌کنند.بسیاری از سازمانها به نحو فزاینده ای از ارزش مستقیم اقتصادی مسئولیت اجتماعی آگاهی یافته و با ادغام آن به منزله سرمایه گذاری راهبردی با راهبرد اصلی کسب و کار و فعالیتهای مدیریتی خود،توانستند تاثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود داشته باشند و در ضمن، شهرت و اعتبار خود را نیز تقویت کنند.با پیروی از این روش ،نه تنها برای امروز خود سود تولید می‌کنند،بلکه موقعیت آینده خود را نیز تثبیت می‌نمایند(گروه کارشناسان ایران، 1386) نمونه های مزایای مستقیم ناشی از مسئولیت اجتماعی برای سازمان شامل موارد زیر هستند:
افزایش ارزش تجاری ، نشان تجاری
دسترسی بیشتر به منابع مالی
نیروی کار سالم‌تر و ایمن‌تر
مدیریت ریسک و نظارت مؤثرتر بر امور سازمان
کارکنان مشتاق
وفاداری مشتری
ارتقای اعتماد و اطمینان طرفهای ذینفع
تقویت وجهه عمومی(رویایی و مهردوست، 1388)
یکی از عوامل دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان، تعهد

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه دربارهارزیابی عملکرد
90

پاسخی بگذارید