پایان نامه مدیریت

پایان نامه رشته مدیریت درباره : آزمون همبستگی اسپیرمن

دانلود پایان نامه

2-3-2) پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور 55
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه 58
3-2) روش تحقیق 58
3-2-1) جامعه و نمونه آماری 59
3-3) روش و ابزار جمعآوری داده ها 59
3-3-1) پرسشنامه تعهد سازمانی 59

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-3-2) پرسشنامه سبک مدیریت 60
3-4) روایی و پایایی ابزار اندازهگیری 60
3-4-1) روایی 60
3-4-2) پایایی 61
3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها 62
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1) مقدمه 64
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 65
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق 68
4-4) بررسی نرمال بودن متغیر وابسته 70
4-5) آزمون فرضیه های تحقیق 71
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه 78
5-2) نتایج آمار توصیفی 78
5-2-1) توصیف پاسخ دهندگان 78
5-2-2) توصیف متغیر تعهد سازمانی 78
5-2-3) توصیف متغیر سبک خیرخواهی 78
5-2-4) توصیف متغیر سبک مشورتی 79
5-2-5) توصیف متغیر سبک مشارکتی 79
5-2-6) توصیف متغیر سبک آمرانه 79
5-3) نتایج آزمون فرضیه ها 79
5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق 81
5-5) محدودیتهای تحقیق 83
5-6) پیشنهاداتی برای محققین آینده 83

 
 
فهرست جداول
جدول 2-1): سبکهای مدیریتی و کارکردها 17
جدول شماره 3-1): آلفای کرانباخ 61
جدول 4-1): توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 65
جدول 4-2): توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان 66
جدول 4-3): توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان 67
جدول 4-4): توصیف سبک های مدیریت 68
جدول 4-5): توصیف متغیر تعهد سازمانی 69
جدول 4-6): آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر تعهد سازمانی 70
جدول 4-7): جدول کای- دو بین سبکهای مدیریت با تعهد سازمانی 71
جدول 4-8): جدول کای- دو بین سبکهای مدیریت با تعهد سازمانی 72
جدول 4-9): آزمون همبستگی اسپیرمن بین سبک آمرانه و تعهد سازمانی 73
جدول 4-10): آزمون همبستگی اسپیرمن بین سبک آمرانه و تعهد سازمانی 74
جدول 4-11): آزمون همبستگی اسپیرمن بین سبک مشورتی و تعهد سازمانی 75
جدول 4-12): آزمون همبستگی اسپیرمن بین سبک مشارکتی و تعهد سازمانی 76
فهرست نمودار
نمودار 4-1): نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان 65
نمودار 4-2): نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان 66
نمودار 4-3): نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان 67
نمودار 4-4): نمودار راداری سبک های مدیریت 68
نمودار 4-5): هیستوگرام متغیر تعهد سازمانی 69
فهرست اشکال
شکل 1-1): مدل تحقیق (پیشنهادی محقق) 7
شکل 2-1): سه شکل تعهد سازمانی 40
شکل 2-2): عوامل موثر بر تعهد سازمانی 47
چکیده
هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر سبک های مدیریتی بر تعهد سازمانی با توجه به نقش متغیر مداخله گر سابقه کار (مورد مطالعه: اداره امور مالیاتی استان گیلان) است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، اداره کل امور مالیاتی استان گیلان با تعداد 653 نفر است. با توجه به جدول مورگان حداقل حجم نمونه تعداد 242 نفر است که محقق تعداد 280 پرسشنامه را با بهره گرفتن از روش نمونه برداری غیر احتمالی در دسترس در بین کارکنان توزیع کرد و تعداد 249 پرسشنامه قابل قبول جمعآوری نمود و در نهایت داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. با تجزیه و تحلیل داده ها مشخص گردید که به غیر از سبک مدیریتی آمرانه که ارتباط منفی و معنی داری با تعهد سازمانی دارد؛ مابقی سبکها با تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معنی داری دارند. همچنین سابقه کار تا حدودی می تواند اثر سبک مدیریتی بر تعهد سازمانی را تعدیل کند.
کلمات کلیدی: سبک های مدیریتی، تعهد سازمانی، اداره کل امور مالیاتی
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
پرسنل هر سازمان به عنوان اصلی ترین و ماندگارترین سرمایه های آن سازمان به حساب می آیند، بنابراین آگاهی از میزان نیازهای آنان در جهت اجرای برنامه های سازمان ضروری است. با کمی دقت در سیر تحولات مدیریت منابع انسانی به راحتی در خواهیم یافت که توجه به انسان در دنیای مدیریت و سازمان از دیرباز مورد نظر صاحب نظران مدیریت است. یکی از مهمترین وظایف هر سازمان و نهاد اجتماعی رسیدن به اهداف آن است. از آنجا که نیروی انسانی به عنوان یک عامل بارز و برجسته در تحقق اهداف سازمانی نقش بسیار مهمی دارد و با توجه به این که نگرش های آنان نیز می تواند در دستیابی یا فاصله گرفتن از اهداف سازمان تاثیر گذارد چندی است صاحب نظران بر آن شده اند تا میزان تعهد سازمانی کارکنان را که از جمله نگرش هایی است که به عنوان ضرورت اصلی عامل انسانی در سازمان ها مطرح است را مورد مطالعه قرار دهند (عزیزی، 1390). در واقع چندین سال است که مسئله تعیین مشخصههای تعهد نسبت به کارفرما و سازمان در ادبیات پژوهش سازمان مورد توجه قرار گرفته است. عمومیت یافتن آن به خاطر اهمیتی است که تعهد سازمان در اثربخشی و کارایی سازمانها دارد (shiuan et al,2010). نوع سبک مدیریتی است که در سازمان اجرا می گردد می تواند میزان تعهد سازمانی کارکنان را مشخص کند. در واقع یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت سازمان ها ادراک مدیران از زیردستان خود و سبک مدیریت آنان است (دلاور و قنبریان، 1393).
این فصل به کلیات تحقیق اختصاص داشته و شامل بخشهای بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق و قلمرو تحقیق است.
بیان مسأله
با رشد و توسعه روز افزون و تغییرات سریع در سازمان ها و پیچیدگی قوانین اداری که منجربه خشک و بی روح شدن فضای اداری سازمان ها می گردد مدیران از توجه به مهمترین سرمایه سازمانی غافل شده اند (نکویی و همکاران، 1394). سرمایه انسانی بالاترین و با ارزش ترین سرمایه و بزرگترین دارایی هر سازمان محسوب می شود و هرچه این سرمایه از کیفیت مطلوبتری برخوردار باشد، احتمال موفقیت، بقاء و ارتقای سازمان بیشتر خواهد شد. یکی از مهمترین نگرشها در مورد این سرمایه عظیم، تعهد سازمانی است (رجبی فرجاد و همکاران، 1393). در واقع میتوان عنوان نمود از مهمترین متغیرهای سازمانی، تعهد سازمانی است. عدم احساس تعهد سازمانی مشکل بزرگی در سازمان ها به وجود می آورد که عملکرد نیروی انسانی را تحت تأثیر قرار میدهد(حسن زاده و همکاران، 1393). در صورت وجود عدم تعهد در کارکنان، عملکرد افراد در سازمان از نظر کمی و کیفی کاهش مییابد (نحریر و همکاران،1393). همچنین این افراد از رضایت کمتری برخوردار خواهند بود که با افزایش تمایل به ترک شغل و هزینه های کارمندیابی و جایگزینی همراه خواهد بود. بطور کلی مبحث تعهد سازمانی اشکال مختلف پویائی نیروی کار در درون سازمان و
سرنوشت نهائی یک سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد(Mediene et al,2014).
در واقع در صورتی که کارکنان از تعهد لازم به سازمان بخوردار نباشند میزان غیبت و ترک شغل آنان افزایش می یابد، درنتیجه از بهره وری سازمان کاسته می گردد؛ بنابراین مدیران باید برای جلوگیری از این مورد به اقداماتی دست بزنند که اعضای سازمان نسبت به شغل و سازمان خود نگرش مثبتی داشته باشند زیرا در غیر این صورت اعضا درصدد بر می آیند تا سازمان را ترک کنند و در پی شغل دیگری باشند، حتی گاهی آنان درصدد نوعی اعتراض و تشکیل سازمان های غیر رسمی بر می آیند به همین خاصر توجه به تعهد سازمانی می تواند ابزار ارزشمندی برای درک بهتر مدیران از کارکنان باشد (عزیزی، 1390). مساله مهمی که در این میان باید مورد توجه کافی قرار گیرد، این است که کارکنان زمانی عملکرد فوق العاده ای خواهند داشت که احساس کنند کار متعلق به خود آن هاست و تعلق روانی نسبت به سازمان داشته باشند و یا هویت خود را به سازمان نسبت دهند به عبارتی بهتر دارای تعهد سازمانی بالایی باشند (Peterson,2013). تعهد سازمانی عبارت است از نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان، نه شغلی که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان، خود را مورد شناسایی قرار میدهد (Spagnoli & Caetano,2012). ادراک صحیح و نزدیک به واقع مدیر از کارکنان می تواند موفقیت سازمان را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی انطباق بین برداشت مدیر و کارکنان می تواند منجربه ایجاد روابط هماهنگ و دلپذیر در محیط کار شود و این امر می تواند به عنوان عاملی تسریع کننده در رسیدن به نتایج حاصل از خط مشی افزایش امکانات مادی عمل نماید و میزان رضایت و تعهد افراد را به کار زیاد نموده و سازمان را در جهت رسیدن به اهدافش یاری سازد (Rose et al, 2015). سبک های مدیریتی مجموعه ای از نگرش ها، صفات، و مهارت های مدیران است که برپایه چهار عامل نظام ارزش ها، اعتماد به کارکنان، تمایلات مدیریتی و رهبری و احساس امنیت در موقعیت های مبهم شکل می گیرد (نکویی و همکاران، 1394).
همچنین ممکن است سابقه کار کارکنان در رابطه بین سبک مدیریتی و تعهد سازمانی مداخله کرده و این رابطه را تحت تاثیر قرار دهد. بررسی ادبیات مربوطه نشان می دهد که یکی از مشکلات اداره امور مالیاتی عدم درک صحیح زیردستان توسط مدیر و درنتیجه عدم گزینش سبک مدیریتی متناسب با آنان است و اینکه میزان تعهد کارکنان به سازمان چندان بالا نبوده و کارکنان به غیبت و ترک شغل تمایل دارند. بنابراین، این که کدام یک از سبک های مدیریتی مطرح شده تعهد کارکنان را در پی خواهد داشت و تا چه حدی این سبک ها با تعهد کارکنان ارتباط دارند این سوال را به وجود می آورد که آیا بین سبک های مدیریتی و تعهد سازمانی با توجه به سابقه کار کارکنان در اداره امور مالیاتی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد؟
ضرورت و اهمیت تحقیق
در متون تحقیقی نگرش کلّی تعهد سازمانی به عنوان عامل مهم برای درک، فهم و پیش بینی رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است. تعهد و پایبندی مانند رضایت، دو طرز تلقّی نزدیک به هم هستند که بر رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر می گذارند. همچنین تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد. کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند. بنابراین مدیران باید بتوانند به روش های مختلف تعهد و پایبندی کارکنان را بیشتر کرده و از راه های گوناگون آن را حفظ کنند (رجبی فرجاد و همکاران، 1393). تعهد در رفتار سازمانی و حفظ منابع انسانی به عنوان یک کشف کلی تجارب بشر در محیط سازمان حائز اهمیت است. تعهد سازمانی یک هدف روشن ایجاد میکند به این معنی که بهرهوری میتواند و باید همواره رضایت شغلی منابع انسانی را تأمین گرداند (Graham & Organ,2013). از طرفی سازمانها باید به گونه ای باشند که سریعاً در مقابل تهدیدات محیطی و بهره گیری از فرصت های موجود از خود واکنش نشان داده و به عبارتی از ساختار و تشکیلات چابکی بر خوردار باشند. این امر مستلزم ایجاد تغییرات سریع و بنیادی در سازمان ها است. بنابراین باید محیط داخلی سازمان به گونهای باشد که کارکنان از علت و روند اجرای تغییرات آگاهی کاملی داشته باشند تا از انگیزه کافی برخوردار گردند. در چنین اوضاعی نقش مدیران و سبک آنان پُررنگ تر خواهد شد. علاوه براین موضوعی که جلب توجه می کند این است که ایجاد تغییرات وسیع و بنیادی موجب می شود که کارکنان دیگر به سازمان و ساختار آن اعتماد نداشته و نتوانند میان خود و محیط کاری به نوعی احساس تعلق دست یابند. به عبارت دیگر، تعهد سازمانی کارکنان کاهش خواهد یافت. پس امروزه سازمان ها با نوعی چالش درون سازمانی نیز روبه رو خواهند بود. از یک طرف به تغییرات بنیادی نیاز دارند و از طرف دیگر تعهد سازمانی کارکنان برای سازمان مهم بوده و به کاهش یافتن آن تمایلی ندارند. چنین شرایطی انجام دادن تحقیقاتی در زمینۀ سبک مدیریتی در سازمان و تعهد کارکنان را ضروری می سازد (امیرکبیری و همکاران، 1392). و از آنجایی که سازمان امور مالیاتی در میان سازمان های دیگر نقش حساسی دارد این تحقیق به بررسی رابطه سبکهای مدیریتی و تعهد سازمانی کارکنان در اداره امور مالیاتی می پردازد.
چارچوب نظری تحقیق
تحقیقات متعددی در زمینه تعهد سازمانی توسط اندیشمندان علوم رفتا
ری صورت گرفته و این موضوع در تحقیقات داخل کشور نیز در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران واقع شده است. لیکن تحقیق در مقوله سبک مدیریتی و ارتباط آن با نگرش های شغلی بسیار کم بوده است. زفان (1995) به مقایسه رابطه تعهد سازمانی و سبکهای مدیریتی در بخش های دولتی و خصوصی پرداخته است و نشان میدهد که سبک مدیریتی برگزیده شده میتواند میزان تعهد کارکنان به سازمان را مشخص کند. سیدی و ایزدی (1390) نیز در بررسی کارکنان ستادی پلیس استان فارس نشان دادند که به کارگیری سبکهای مشورتی و مشارکتی نسبت به آمرانه و خیر خواهانه منجر به تعهد سازمانی بیشتری در بین کارکنان می گردند. با توجه به مطالب مطرح شده مدل تحقیق در شکل (1-1) نشان داده شده است. در این تحقیق سبک های مدیریتی به عنوان متغیرهای مستقل و تعهد سازمانی به عنوان متغیر وابسته میباشند؛ همچنین سابقه کار به عنوان متغیر مداخله گر در نظر گرفته شده است.
سبک آمرانه
سبکهای مدیریتی

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهمدیریت عملکرد

سبک خیرخواهانه

سبک مشورتی
تعهد سازمانی

سبک مشارکتی

شکل (1-1): مدل تحقیق (مدل جاسبی)
اهداف تحقیق
براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، اهدافی برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی میشوند که به قرار زیر هستند:
تعیین رابطه بین سبک های مدیریت با تعهد سازمانی با توجه به سابقه کار در اداره امور مالیاتی استان گیلان
تعیین رابطه بین بکارگیری سبک آمرانه با تعهد سازمانی در اداره امور مالیاتی استان گیلان
تعیین رابطه بین بکارگیری خیرخواهانه با تعهد سازمانی در اداره امور مالیاتی استان گیلان
تعیین رابطه بین بکارگیری مشورتی با تعهد سازمانی در اداره امور مالیاتی استان گیلان
تعیین رابطه بین بکارگیری مشارکتی با تعهد سازمانی در اداره امور مالیاتی استان گیلان
فرضیه های تحقیق
فرضیه های این تحقیق بر اساس متغیرهای تعیین شده و اهداف تحقیق مورد استفاده به شرح زیر هستند:
فرضیه اصلی اول: رابطه معناداری بین سبکهای مدیریت با تعهد سازمانی با توجه به سابقه کار وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بکارگیری سبک آمرانه باعث افزایش تعهد سازمانی می شود.
فرضیه فرعی دوم: بکارگیری سبک خیرخواهانه باعث افزایش تعهد سازمانی می شود.
فرضیه فرعی سوم: بکارگیری سبک مشورتی باعث افزایش تعهد سازمانی می شود.
فرضیه فرعی چهارم: بکارگیری سبک مشارکتی باعث افزایش تعهد سازمانی می شود.
تعریف نظری متغیرهای تحقیق
1-7-1) سبک های

پاسخی بگذارید