پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درباره قصد مجرمانه

دانلود پایان نامه

……………………………………………………………………………………..
گفتار دوم : عناصر رکن معنوی جرم تخریب ……………………………………………………………………………………..
بند اول : عنصر اراده و اختیار ………………………………………………………………………………………………………………
بند دوم : عنصر قصد مجرمانه اضرار به غیر …………………………………………………………………….
بند سوم : داعی و انگیزه مجرمانه ……………………………………………………………………………………………………..
بخش دوم: واکنش کیفری در قبال جرم تخریب در حقوق ایران و انگلستان …………………………
فصل نخست : واکنش کیفری سرکوبگر ………………………………………………………………………………………………
مبحث اول : مجازات اصلی …………………………………………………………………………………………………………………
گفتار اول : مجازات ساده ……………………………………………………………………………………………………………………..
گفتار دوم : مجازات تشدید یافته …………………………………………………………………………………………………………
بند اول :کیفیات عام تشدید مجازات ……………………………………………………………………………..
الف : تعدد جرم …………………………………………………………………………………………………………………………………….
ب : تکرار جرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
بند دوم : کیفیات خاص تشدید مجازات ………………………………………………………………………………………….
الف : کیفیات شخصی تشدید مجازات …………………………………………………………………………………………….
مفهوم و آثار کیفیات شخصی تشدید مجازات …………………………………………………………….
مصادیق قانونی کیفیات شخصی تشدید مجازات …………………………………………………………..
ب : کیفیات عینی تشدید مجازات ……………………………………………………………………………………………………
مفهوم و آثار کیفیات عینی تشدید مجازات …………………………………………………………………..
مصادیق قانونی کیفیات عینی تشدید مجازات ……………………………………………………………..
مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی ………………………………………………………………………………………..

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول : مجازات تکمیلی ………………………………………………………………………………………………………………….
بند اول : مفهوم مجازات تکمیلی ……………………………………………………………………………………
بند دوم : اقسام مجازات تکمیلی ………………………………………………………………………………………………………….
الف : مجازات تکمیلی اجباری ………………………………………………………………………………………………………….
ب : مجازات تکمیلی اختیاری ……………………………………………………………………………………………………………..
گفتار دوم : مجازات تبعی ……………………………………………………………………………………………………………………..
بند اول : مفهوم مجازات تبعی ………………………………………………………………………………………..
بند دوم : مصادیق مجازات تبعی …………………………………………………………………………………………………………
مبحث سوم : مجازات شروع به جرم ، معاونت و مشارکت در جرم ……………………………………………..
گفتار اول : مفهوم و مجازات شروع به جرم تخریب ………………………………………………………………………
بند اول : مفهوم و معیار تمییز شروع به جرم تخریب …………………………………………………………………….
بند دوم : مقایسه شروع به جرم تخریب با مفاهیم جرم محال و عقیم …………………………………………
بند سوم: مجازات شروع به جرم تخریب …………………………………………………………………………………………
گفتار دوم : مفهوم و مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب ……………………………………………..
بند اول : مفهوم معاونت و مشارکت در جرم تخریب ……………………………………………………………………..
بند دوم : ملاک تمییز معاونت و مشارکت در جرم تخریب ……………………………………………..
بند سوم : مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب …………………………………………………………………
فصل دوم : واکنش های کیفری مخفّفه و ارفاقی ……………………………………………………………………………
مبحث اول : واکنش های کیفری مخفّفه ……………………………………………………………………………………………
گفتار اول : کیفیات مخفّفه قانونی ………………………………………………………………………………………………………
گفتار دوم : کیفیات مخفّفه قضایی ……………………………………………………………………………………………………..
مبحث دوم: واکنش های کیفری ارفاقی …………………………………………………………………………
گفتاراول : تعلیق مجازات ……………………………………………………………………………………………………………………..
گفتار دوم : آزادی مشروط ………………………………………………………………………………………………………………………
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
الف: نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ب: پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
متن انگلیسی قانون تخریب کیفری انگلستان مصوب 1971 ……………………………………………………………
ترجمه قانون تخریب کیفری انگلستان مصوب 1971 ………………………………………………………………………..
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
الف : منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………
کتاب ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….
پایان نامه ها ………………………………………………………………………………………………………………………..

قوانین و مقررات …………………………………………………………………………………………………………………
ب : منابع خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………..
کتاب ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….
قوانین و مقررات ………………………………………………………………………………………………………………..
ج :وب سایت ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………….

1
1
1
1
2
2
2
3
4
5
5
5
5
8
9
10
10
11
13
13
14
15
15
15
17
17
17
18
19
20
21
22
23
23
23
25
25
25
27
29
30
32
34
34
35
37
38
42
45
46
49
49
51
56
59
60
60
60
68
68
69
71
74
74
74
75
76
76
77
79
79
79
80
80
80
81
81
81
83
83
83
92
96
98
98
100
101
104
104
104
106
108
109
112
118
118
120
122
127
135
135
135
137
138
138

138
139
139
140

چکیده
تخریب مال به معنی از بین بردن یا ناقص کردن عمدی اموال مادّی متعلّق به دیگران است، که برابر مقرّرات قانونی قابل مجازات باشد. در حقوق اسلامی براساس قاعده اتلاف، حکم به جبران خسارت (مسئولیت مدنی) متلف می شود و نظر به اینکه خسارت زدن به مال دیگری فعل حرامی است، عمل مرتکب تخریب مستوجب مجازات تعزیری است. در حقوق کیفری ایران، جرم مذکور علاوه بر ارکان عمومی و مشترک تمام جرایم، دارای عناصر اختصاصی است رکن قانونی آن نه تنها در قانون مجازات اسلامی، بلکه در قوانین و مقرّرات متفرّقه ای که قانون گذار به منظور جلوگیری از اتلاف عمدی برخی اموال مقرّر داشته، وجود دارد .
در حقوق انگلستان نیز قانون تخریب جزایی مصوّب 1971، شامل یک جرم اصلی، یک جرم مشدّده و دو جرم فرعی می شود جرم اصلی به موجب بند (1) مادّه 1 عبارت است از انهدام یا تخریب عمدی یا ناشی از بی مبالاتی هر گونه مال متعلّق به دیگری، بدون عذر قانونی.
رفتار مرتکب تخریب در صورتی مشمول مقرّرات فوق قرار می گیرد که به شکل فعل مثبت مادّی بروز کند و لازم است که موضوع جرم اعم از اموال، اسناد، ابنیه و آثار باستانی، از جمله موضوعاتی باشد که قانون گذار منع تخریب آنها را در قوانین به صراحت پیش بینی کرده است در جرم مذکور نه فقط لازم است که مال به مرتکب تعلّق نداشته باشد بلکه نتیجه عملیات وی به صورت اتلاف یا ناقص کردن، باید موجب ضرر مادی صاحب مال شود و در غیر این صورت به دلیل مقیّد به نتیجه بودن جرم، عملیات ارتکابی متهم فاقد وصف کیفری است بنابراین به محض تحقّق رابطه سببیّت بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله (ضرر)، عمل متّهم جرم بوده و در آن حال تفاوتی ندارد که مرتکب از چه وسیله ای استفاده کرده است ولی استفاده از برخی وسایل ، موجب تشدید مجازات اوست .
در حقوق انگلستان امکان وقوع جرم تخریب به وسیله ترک فعل پذیرفته شده است. در حقوق انگلستان مانند ایران باید مال متعلّق به دیگری باشد ولی در یک مورد به طور استثنا تخریب مال خود فرد هم جرم تخریب تلقّی می شود، در انگلستان نیز استفاده از برخی ابزارها برای تخریب موجب افزایش مجازات خواهد شد .
رکن روانی جرم تخریب مال، جز در موارد خاص، به صورت عمدی است و لازم است که سؤنیّت خاص، و عام مرتکب به موضوع و تعلّق مال منجّزاً به دیگری، احراز گردد. نهایتاً اینکه شروع به ارتکاب جرم مذکور در صورتی که مشمول عناوین مجرمانه دیگری نباشد، جرم نبوده و قابل تعقیب نیست مجازات مرتکب برحسب مورد متفاوت است مانند جزای نقدی، شلّاق، حبس، اعدام.
در انگلستان عنصر روانی خسارت کیفری در قانون انگلستان سوء نیت مستقیم یا غیر مستقیم یا بی احتیاطی عینی است که توسط مجلس لردها تعریف شده است. مجازات مرتکب نیز برای هر مورد خاص متفاوت است .
کلید واژگان : تخریب، اموال، اشیا، اضرار، اتلاف، تسبیب.
مقدمه :
الف – بیان موضوع :
جرم تخریب از جمله قدیمی ترین جرایم می باشد و علت آن اهمیّتی می باشد که انسانها به اموال خود می‌دهند و نمی گذارند اموال آنها بیهوده ازبین برود ودر مقابل هرمهاجمی که قصد تخریب اموال آنها را داشته باشد ازخود عکس العمل نشان می دهند.
این جرم در دنیای امروز نیز به همان دلایل قدیمی خود دارای اهمیّت ویژه ای است و همیشه یکی از مهمترین مباحث کیفری را به خود اختصاص داده.‌‌‌‌ امروزه با گسترده‌تر شدن اموال و همین طور شیوه های تخریب مال که درگذشته وجود نداشت براهمیّت بررسی این جرم نیز افزوده شده و شناسایی دقیق این جرم نیازمند بررسی اموال جدید و همینطور شیوه های جدید تخریب در دنیای امروز می باشد که درگذشته وجود نداشتند، تا با بررسی این موارد بتوان جلوی این موارد تخریب را گرفت و امنیّت جامعه را حفظ کرد.
ازجهات دیگری نیز بررسی این جرم دارای اهمیّت می باشد و آن این است که این جرم در مواردی می‌تواند یک جرم علیه امنیّت کشور محسوب شود و باید با بررسی شیوه های ارتکاب آن از وقوع این حوادث جلوگیری کرد.
ب- سابقه تحقیق
درباره جرم تخریب نویسندگان کتب حقوقی معمولاً نگاهی مجمل به این جرم در مباحث جرایم علیه اموال و یا در مباحث مربوط به جرایم علیه امنیّت کرده‌اند و کتبی که به طور کامل به بررسی این جرم پرداخته باشد محدود می‌باشد. درمورد پایان نامه های مربوط به این جرم نیز مواردی درسالهای بسیار دور کار شده ولی هیچکدام ازاین کتب و پایان نامه ها به بررسی تطبیقی جرم تخریب با حقوق انگلستان نپرداخته است.
سوالات تحقیق :
با توجّه به این که قانونگذار تخریب اموال دیگران را جرم دانسته و مرتکب آن را قابل مجازات می داند، سوالاتی مطرح می شود :
جرم تخریب مطلق اموال را در بر می گیرد یا تنها اموال منقول را و یا تنها اموال غیر منقول؟
آیا جرم تخریب با ترک فعل امکان وقوع دارد ؟
آیا تخریب در اموال مشاع می تواند موضوع جرم تخریب واقع شود؟
آیا جرم تخریب اموال درحقوق کیفری

مطلب مشابه :  منابع مقاله درمورد حقوق مالکیت فکری

پاسخی بگذارید